Schůze 13.6.2015. – Cesta kolem světa

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Cesta kolem světa“

Datum schůzky:  13. 6. 2015

Místo konání: Horský hotel Svahová

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Ivana Vlčková, Pavla Kajáková, Jana Reinerová, Jaroslava Petráková, Renata Hajzlerová, Eva Vebrová

 

Program schůzky sekce:

 

 1. Prezentace
 2. Možnosti využití nabízených her, prolínání všech oblastí
 3. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 4. Hudebně pohybové hry
 5. Básně a písně motivované tématem
 6. Dramatické hry motivované tématem

 

 

Dramatická sekce ukládá:

 

 1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 2. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)

 

 

 

 

 

 

  Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

 

 

 

 

    „Cesta kolem světa“

a

Ukončení sekce tvořivé dramatiky v horském hotelu Svahová 13. 6. 2015

 

Obsah:

 • Předávání zkušeností ze seminářů DV
 • Seznámení s charakteristikou a obsahem dramatické výchovy
 • Seznámení s knihou Lenky Pospíšilové „Housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa
 • Tvořivé hry s rytmy a rytmickými nástroji
 • Básně a písně spojené s tématem
 • Hudebně pohybové hry spojené s tématem

 

 

 

Vedoucí sekce: Eva Lenčéšová, Romana Žižková – MŠ „Kvítek“, Chomutov

 

 

Přítomní:

 

 • Ivana Vlčková – MŠ „U sluníčka“, Chomutov
 • Petráková Jaroslava – MŠ Lidická, Most
 • Hajzlerová Renata – MŠ Lidická, Most
 • Kajáková Pavla – MŠ Prokopova, Chomutov
 • Reinerová Jana – MŠ Kamenná, Chomutov
 • Vernerová Eva – Chomutov

 j i h g f e d

 

Cíle:

 • Zaměřit se na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím dramatické výchovy
 • Pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při řešení problémů
 • Získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit
 • Naučit se dobře využívat prostor, respektovat partnery v něm
 • Rozvíjet smyslové vnímání – využití smyslových her
 • Soucítit s druhými lidmi a být schopen jim pomoci, je-li to třeba
 • Umět učit děti zvládat prvky a postupy dramatického umění a s jejich pomocí prozkoumávat a vyjadřovat své city, myšlenky, názory a postoje
 • Umět vybírat a tvarovat látku tak, aby přesně a dramaticky účinně sdělovala záměr
 • Orientovat se v sobě, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a beze strachu prezentovat své názory
 • Naučit se vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře a bezpečně. Umět správně motivovat každou hru.
 • Uvědomovat si mravní dilema, umět se v nich samostatně a odpovědně rozhodovat
 • Spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do konce a být schopen za ně nést zodpovědnost
 • Uvědomění si významu aplikace prvků tvořivé dramatiky v práci učitelky MŠ v TP v souladu s RVP PV

 

 

Toto setkání umožnilo všem přítomným:

 

 • Vytvořit přátelský kolektiv na základě vzájemného poznání (využití kontaktních her)
 • Aktivně se zúčastnit společné činnosti
 • Pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při

řešení problémů

 • Získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit
 • Uvědomovat si a rozvíjet schopnost soustředění jako základu každé úspěšné hry a práce
 • Rozvíjet smyslové vnímání
 • Naučit se dobře využívat prostor a respektovat partnery v něm
 • Rozvíjet rytmické cítění
 • Umět navazovat kontakt s druhými
 • Dokázat se aktivně zapojit do rozhovoru
 • Položit základy schopnosti vcítění přes vlastní prožitek v určité situaci a roli
 • Naučit se využívat v dramatické akci různých materiálů a předmětů
 • Prakticky si vyzkoušet širokou škálu dramatických her a souvisejících činností, které mohou využít pro svou další tvorbu vzdělávacích programů, naučit se improvizovat, využít každé situace vedoucí ke správnému rozvoji dítěte, navodit příjemnou atmosféru ve třídě a umět se vcítit do dětských duší

 

Příklady kontaktů podle Vlasty Gregorové „Člověk mezi lidmi“

 • Mimoslovní kontakty (mimické projevy vyjadřující např. souhlas, povzbuzení, údiv).

 

 • Dotykové a tělesné kontakty:
 1. a) beze slov např. podání ruky, pohlazení, atd.
 2. b) doprovázené slovem např. lidovým říkadlem, popěvkem, atd.

 

 • Řečové kontakty:
 1. a) Forma oslovení dítěte: Může vést k hříčce s jeho jménem např. „Kdo dneska přišel?“ b)Promyšlené dotazy, které mají u dítěte vyvolat aktivní odpověď, vyjadřující jeho názor, jeho přání, touhu, jeho pocity, fantazijní představu, např. „Kam asi pluje lodička s tvého trička?“ c)Promyšlené sdělení, o kterém může učitelka předpokládat, že dítě potěší, radostně naladí, např. „Víš, co je nového? Paní školnice má nové štěňátko a my se na něj půjdeme podívat.“
 • Kontakty při hře:
 1. Kontakty, při nichž učitelka pomáhá dítěti organizačně zajistit hru, např. do námětové hry připraví a nabídne zajímavý doplněk, který hru znatelně obohatí (např. různý druh čepic, baterku, lano, atd.

 

 1. Kontakty, které vznikají, když učitelka přijme na požádání dítěte roli v námětové např. lékařka, prodavačka, atd.

 

 1. Kontakty, které vznikají, když se učitelka sama nabídne jako partnerka ve hře. Může jít o promyšlený vstup, kterým chce rozehranou hru dítěte obohatit či taktně usměrnit.

 

 1. Motivace k tématu:

Naše planeta Země

Očekávané výstupy:

 • znát místo, kde žijeme
 • mít elementární poznatky o planetě Zemi
 • umět pojmenovat věci kolem nás

Pomůcky: velká plastová obruč (popř. lano, prádelní šňůra), plastové či dřevěné makety zvířat (popř. obrázky), předměty denní potřeby, přírodniny (kameny, žaludy, kaštany, škeble, šišky, listí, seno, sušené květy, byliny…), obrázky lidí různých národností

Postup: Děti sedí okolo obruče, na pokyn učitelky nosí vše, co se vyskytuje na Zemi. Jednotlivé věci pojmenovávají, popisují a ukládají do obruče. Učitelka doplní, na co děti zapomněly. Následuje rozhovor.

 

 1. Hlava ruce, nohy krk,
  ty jsi holka, nebo kluk?
  Břicho, prsty, nebo dlaně, podívej se chvilku na ně.
  Společně si povídáme,
  na co naše tělo máme.

 

 1. Kresba obličejů na balónky – „Obličeje z celého světa“- využití nafukovacích balónků, fix, papíru

 

 1. TUNIS

A ram, zam , zam, a ram, zam, zam, (pleskání do stehen)

kuli, kuli, kuli, kuli, kuli, ram, zam, zam  (repete-meleme dlaněmi)

a raty, a raty, kuli, kuli, kuli, (spánek na pravou, levou)

ram, zam, zam, a raty, a raty (pleskání do stehen)

Kuli, kuli, kuli, ram, zam, zam (meleme dlaněmi + stehna)

 

 1. AVIŇON

Aviňon, tam je shon, tam na mostě všichni tančí.

Aviňon, tam je shon, tančí celý aviňon.

Takhle tančí dámy… (znázornění tančících žen-vymyslí děti)

Takhle tančí páni… (znázonění tančících pánů- vymyslí děti)

Takhle tančí vojáci…

 

 

 

 

 1. GRÓNSKO

Potkal tuleň tuleně,

plácl si s ním do dlaně.

Podrbal se na bříšku,

chytil malou rybičku.

 

 1. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (hádanky)

 

 • Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora.

Hodný kluk, i ten, co zlobil,

oba znají _ _ _ _ _ _ _ _ _. (automobil)

 

 • Které auto závodníků ze startu je v cíli v mžiku? Tachometr na nule

nemá nikdy _ _ _ _ _ _ _. (formule)

 

 • Dvě kola a k tomu helma,

na silnici je jak šelma.

Je to těžké pro Dorku?

My hádáme _ _ _ _ _ _ _. (motorku)

 

 • Auto, které nemá střechu,

jezdí hrdě, beze spěchu.

Na nejlepší letní výlet

poveze nás _ _ _ _ _ _ _ _ _. (kabriolet)

 

 • Které auto skoro snové dlouhé je a přepychové?

Bára s Evčou, taky Týnou, touží jezdit _ _ _ _ _ _ _ _ _. (limuzínou)

 

 • Které auto chtělo změnu a rádo by do terénu?

V kopcích rychle jako šíp, jezdí asi jenom _ _ _ _. (džíp)

 

 • Brázdí moře, o ceány,vozí dámy, také pány.

Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje _ _ _. (loď)

 

 • Z komínu mu pára stoupá,ve vlnách se lehce houpá.

Kdo chce, ať je ve mžiku, na palubě _ _ _ _ _ _ _. (parníku)

 

 • Pod vodou si tiše pluje, mořský život pozoruje.

Že je to jen báchorka? Ba ne, přece _ _ _ _ _ _ _. (ponorka)

 

 • Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze.

Každé dítko uhádlo? Mám na mysli _ _ _ _ _ _ _. (letadlo)

 

 • Do vzduchu se lehce vznáší, vrtulí nám ptáky plaší.

Zraněného ale v mžiku přepraví ve _ _ _ _ _ _ _ _ _. (vrtulníku)

 

 • Koule s košem k nebi míří, vznáší se, jak lehké chmýří.

Výhled jako z balkonu máš ve vzdušném _ _ _ _ _ _. (balonu)

 

 • Z kopce létat na křídlech? Strachy se až tají dech.

Tak se hoďte do gala, pozorujte _ _ _ _ _ _. (rogala)

 

 • Dlouhý je, má čtyři kola, cestující k sobě volá,

pak je sveze cesty kus. Víš co to je? _ _ _ _ _ _ _. (autobus)

 

 

 • Poháněné elektřinou, po kolejích se vždy šinou.

od června až do máje, městem jezdí _ _ _ _ _ _ _ _. (tramvaje)

 

 • Od nádraží k nádraží, cestující převáží.

Po kolejích jako drak, jezdí rychle jenom _ _ _ _. (vlak)

 

 • Nahoře má troleje, nemusí mít koleje,

vypadá jak autobus. Copak to je? _ _ _ _ _ _ _ _ _. (trojlejbus)

 

 • Rychle dráhou v podzemí, jiný jezdit neumí.

Už to víte, Káťo, Petro? Jenom v Praze jezdí _ _ _ _ _. (metro)

 

 • Řídítka a řetěz krátký, na dvě kola se šlapátky?

Děti ihned po škole, jezdí rády na _ _ _ _. (kole)

 

 • Jedna noha líně leží, druhá zase stále běží.

Hádanka, že je to těžká? Je to přece  _ _ _ _ _ _  _ _ _. (koloběžka)

 

 • Boty s kroužky v jedné řadě, jezdí cestou po zahradě.

Ozývá se dětský smích, když se jezdí na _ _ _ _ _ _ _. (bruslích)

 

 • Záchraná vozidla. Proč za zvuků houkačky doktor klopí zatáčky?

Život visí na nitce nemocnému v _ _ _ _ _ _ _. (sanitce)

 

 • Velké auto s houkačkou, žebříkem a stříkačkou k ohni rychle přifrčí,

v něm odvážní _ _ _ _ _ _. (hasiči)

 

 • Na slunci i ve stínu, vždy po stopách zločinu.

Zločinec se těžko skryje před auťákem _ _ _ _ _ _ _. (policie)

 

(Použitá literatura:POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme. Praha: Portál. 2012. ISBN: 978-80-262-0142-7.)

 

 1. Básně:

Semafor Jiří Žáček

Když je člověk chápavý,

splete to jen stěží –

na červenou zastaví,

na zelenou běží.

 

 

 

 

Kreslíme semafor – František Synek

Jedno kolo červené,

jedno kolo žluté,

jedno kolo zelené –

k čemupak to bude?

 

Dáme kola do krabice,

postavíme u silnice:

Semafor je kamarád –

budeme ho poslouchat.

 

Semafor já jméno mám

Semafor já jméno mám,

barvy v sobě ukrývám.

Červená je: Zastav se!

Oranžová: Připrav se!

Na zelenou můžeš jet,

z křižovatky odjíždět!

 

 1. Písnička:

Vlak Jiří Žáček

Leze, leze po železe,

očmuchává všechny meze.

Jede, jede na páru,

troubí přitom fanfáru.

 

První vagón, druhý, třetí

nastupujte všechny děti

a s úsměvem na tváři

ať se výlet vydaří.

 

 1. Písnička/pohybová hra:

Všechno jede, co má kola

Auta, tramvaje, /:motorky, kola:/3x,

Auta, tramvaje, /:motorky, kola:/3x,

rychlíky, lodě, traktory.

 

 1. Píseň: Jede, jede, mašinka (spojené s pohybem)

 

Jede, jede, mašinka, veze, veze písmenka /: vyhraje, kdo najde v krátku, to písmenko na začátku:/ – děti společně vytvoří dlouhý vlak a na výše uvedený text (melodie stejná jako stejnojmenná píseň) jedou po celém prostoru. Po ukončení se zastaví, učitelka někomu sáhne na hlavu a řekne písmenko, na které určené dítě vymyslí slovo např. B – babička. Pokud neřekne, musí z vlaku vystoupit (možná obměna).

 

 1. DH: „Tiché ostrovy“ – každé dítě má svůj ostrov, když začne hrát hudba je to upozornění, že je odliv a všichni ostrované vykročí ze svého ostrůvku a radují se (tancují) na tematickou hudbu. Když přestane hudba hrát, tak je příliv a ostrované se zachraňují na nejbližším ostrůvku. Učitelka postupně ostrovy ubírá. Tak se postupně stává, že v obruči přibývá dětí a musejí si pomáhat a podržet se, aby se do obruče (na ostrov) vešly.

 

 1. DH: „Želva“ – skupina 3 dětí a obruč, kterou ponesou společně na zádech. Pohybují se po kolenou s oporou o ruce.

Motivace – Želvičky se narodí v písku na břehu moře a dá jim velkou práci dostat se

k moři. Vyznačíme si písek a moře. Děti se snaží společně koordinovat pohyb a dostat se

na místo určené. Obruč (krunýř) jim však nesmí spadnout.

 

 1. DH: „Čínská restaurace“ děti vytvoří kruh a jeden z nich jde za dveře. Všichni v kruhu se domluví na názvu jídla, které budou prezentovat příchozímu. Např. KRU-PI-CO-VÁ-KA-ŠE. Všichni najednou říkají svoji slabiku, kterou jsme si rozdali předem, Slabiku říkáme nepřetržitě a všichni dohromady po kruhu (celkově to zní, jako cizí jazyk). Příchozí dítě musí poznat, které jídlo děti uvařily.

 

 1. DH: „Pomalu, rychle, stop“všichni chodí volně prostorem a mohou ovládat všechny své spoluhráče slovy pomalu, rychle, stop. Děti přizpůsobí svoji chůzi tomu, co mu spoluhráč řekne nebo zastaví. Ten, kdo stojí, nesmí ostatní ovládat a čeká, až mu někdo dá jiný povel. Hra se může obměnit, že se hraje beze slov, jen naznačí tělem.

b

 

 1. DH: „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum – „Na tržišti je vyvolávač, který vyvolává zboží, které prodává – „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“. Stojí na jednom konci herny a děti v řadě na druhém konci. Když se nedívá a jen opakovaně vyvolává, všichni na tržišti se k němu mohou přibližovat, Ale jakmile se podívá a současně přestane s vyvoláváním, musí už všichni bez pohybu stát, Koho vidí se ještě pohybovat, toho pošle zpět na startovní čáru. Kdo se k vyvolávači dostane první, jde na jeho místo a hra začíná od začátku.
 1. Píseň „Pět minut v Africe“

c