Schůze 22.10.2012 – O Smolíčkovi

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „O Smolíčkovi“

Datum schůzky:  22. 10. 2012

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Hantonová Marie, Petráková Marie, Halířová                                              Andrea, Kajáková Pavla, Gillarová Marta, Hajzlerová Renata (Most) a Petráková Jaroslava (Most)

Program:

1. Prezentace

2. Seznámení s ročním plánem

3. Seznámení s kartonovými cihlami Archiblo, které dovolují dětem vytvářet mnoho situací a

nekonečných staveb – www.wesco.cz

4. Seznámení s dramatickými hrami

5. Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem,

hudebně pohybové činnosti, masky, pracovní listy a dramatické hry motivované daným

námětem

6. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe

7. Diskuse

Dramatická sekce ukládá:

1. Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované pohádkovým

příběhem „O ČERVENÉ KARKULCE“

2. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti

3.  Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce

4. Předat získané zkušenosti a dovednosti kolegyním v Mostě (Petráková Jaroslava a

Hajzlerová Renata)

5. Předat zkušeností vedoucích sekce z Chomutova členkám sekce z Mostu – „Sněhová

královna“ – Most (leden)

6. Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další

přílohy s ní spojené (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)

 

Termín příští sekce: 26. 11. 2012

Téma sekce: „Červená Karkulka“

Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

                      

                         O SMOLÍČKOVI

 

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

 

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

 

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy

 

 

 

 

 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 

3. Dítě a ten druhý

 

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

 

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

 

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

 

Nabízené dramatické hry

 

1)      DH: „Dvojí vyprávění o Smolíčkovi“ – volné převyprávění pohádkového příběhu „O Smolíčkovi“ postupně po kruhu. Obměnou může být vyprávění příběhu, kde děti zabudují předměty, které si samy zvolily a daly doprostřed kruhu.

2)      DH: „Stavba Smolíčkova pokojíčku“ – (strukturované drama=tvořivá hra). Pozor! S dětmi vždy stavíme postupně a zdůvodňujeme, proč to tak chci. Děti tak mají přehled o celé stavbě a vnímají stavbu jako začátek tvořivé hry, která je jim velice blízká. Tu pak rozehrají podle vlastní fantazie.

 

3)      DH: „Co dál s pokojíčkem?“ (využití známých her)

 

DH: „Co se změnilo“

DH: „Najdi předem určený předmět“ (vizuální hra – pokud určený předmět vidíme, sedneme si na předem určené místo. Hra se hraje v naprosté tichosti.

DH: „Co by se stalo, kdyby..“ (Co špatného i dobrého se může stát ve světničce)

DH: „Našeptávání jezinek“ – pocitová hra. Smolíček uprostřed pokojíčku má zavázané oči, jezinky chodí kolem pokojíčku a našeptávají mu špatné věci např. „Jsi ošklivý, jednou tě stejně sníme, apod. A pak dobré věci např. „Jsi krásný“, „Máš pěkný pokojíček“, atd. Děti, Smolíčkové, pak hodnotí, jak se cítily.

DH: „Přemlouvání jezinek (skupiny po třech) – Smolíček u dveří naslouchá, jak ho jezinky přemlouvají, aby otevřel. Jestli otevře, nebo ne, záleží pouze na něm samotném.

DH: „Poznej, co držíš v ruce“

DH: „ Zapamatuj si co nejvíce předmětů“

DH: „Kam by si dal předmět a proč?

DH: „Co se ztratilo“

4)       DH: „Ochrana lesa“ – děti (stromy) chodí volně v prostoru (je možné využít hudbu). Učitelka jmenuje jednoho z nich, který představuje Smolíčka a ostatní musí kolem něj vytvořit ochranný kruh. Pozor, může se stát, že jména budou dvě, nebo více. Kruhy musí být kolem každého z nich.

5)      DH: „Na lesníka“ – děti chodí volně prostorem. Na určený signál zastaví. Předem určené dítě (lesník) si děti (stromy) přesadí podle svých vlastních představ. Tak, aby se mu jeho les líbil (vykope, přenese, přesadí, zasadí, zalije, narovná, atd.) Takto upravený les se může dále využít k další hře.

6)      DH: „Jelen hledá Smolíčka“ (sluchová hra)stromy stále stojí v celém prostoru. Na jedné straně Smolíček a na druhé straně jelen. Oba mají zavázané oči. Navzájem ne sebe volají a snaží se najít.

7)      DH: „Na pytláka a myslivce“- myslivec jde za dveře a ostatní si mezi s sebou zvolí pytláka, nebo ho zvolí učitelka tak, aby ho nikdo neviděl. Když myslivec přijde, děti (zvířátka) se začnou volně pohybovat po místnosti a pytlák je nenápadně píchá prstem (může zvolit i mrkání). Koho píchne, je zastřelen a padá k zemi. Myslivec musí poznat, kdo je pytlák.

8)      DH: „Vedoucí jezinka“ – děti stojí v kruhu a určí si mezi sebou vedoucí jezinku, která bude postupně předvádět různé pohyby. Ostatní je napodobují. Dítě, které je za dveřmi, přijde a musí vedoucí jezinku odhalit.