Schůze 24.11.2014 – Čertovské hrátky

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce „Čertovské hrátky“

Datum schůzky:  24. 11. 2014

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Fedorová Lenka, Petráková Marie, Benešová Kateřina, Eberhardtová Monika, Pokštefelová Lucie, Halířová Andrea, Strnadová Lucie

 

Program schůzky sekce:

1.      Prezentace

2.      Seznámení s charakteristikou a obsahem dramatické výchovy

3.      Seznámení s materiály členek DS

4.      Možnosti využití nabízených her

5.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe

 

Dramatická sekce ukládá:

1.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti

2.      Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)

3.      Informovat kolegyně na pracovišti o konání dalšího setkání učitelek na Svahové motivované „Cestou kolem světa“ (13. – 14. 6. 2015)

4.      Nahlásit případný zájem o setkání na Svahové do další schůzky dramatické sekce

5.      Připravit si materiály k dalšímu tématu „Perníková chaloupka“

 

Termín příští sekce: 26. 1. 2015

Téma sekce: „Perníková chaloupka“

 

  Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

 

 

 

                                               Čertovské hrátky

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 

3. Dítě a ten druhý

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

 

 

 1. 1.     Kontaktní hry v komunikativním kruhu

 • Peklo – asociace – uhlí, čert, oheň, kotel, teplo ……..
 • Jak se jinak může říci čertovi – rarach, ďábel…..
 • Předávání žhavého uhlíku na známou říkanku, např. „Nikomu tak dobře není, jako čertům v pekle“. Poslední vypadává ze hry (z pekla)
 • Vymýšlíme svoje pekelné jméno např. Rarášek, Kopýtko apod.
 • Výměna míst např. Rarášek volá Křivonožku, protože ho má rád a chtěl by si s ním vyměnit místo, nebo Rarášek si chce vyměnit místo s Křivonožkou, protože (upevňování nových pekelných jmen)
 • Stoupne si čert, jehož jméno začíná na písmenko R, nebo jeho jméno má dvě slabiky a předvede např. čertí tanec
 • Čertí tanec nám zatančí ti čerti, kteří mají např. červené punčocháče atd.
 • Když jsem byl v pekle, viděl jsem tam kotel. Když jsem byl v pekle, viděl jsem tam kotel a oheň. Když jsem byl v pekle, viděl jsem tam kotel, oheň (a dále přidáváme slova po kruhu – upevňování pozornosti a paměti).

 1. 2.     Honičky

a)      Honička s pírkem

Hru motivujeme filmovou pohádkou „S čerty nejsou žerty“, kde se čert bál husího pírka. Ten, kdo má v ruce pírko, honí ostatní děti – čerty. Koho chytí a dotkne se ho, ten se musí vrátit do pekla (na předem určené místo)

b)     Ocasová baba

Všichni mají ocasy – jeden honí a dává ocasem babu. Koho bouchne, přebírá roli baby

c)      Čertí ocas

Předem určené dítě je čert a má za pasem vzadu zasunutou stuhu dlouhou tak, aby její konec ležel na zemi. Čert honí ostatní děti, ale přitom si musí dávat pozor, aby mu někdo ze zadu nepřišlápl ocas. Komu se to podaří , přebírá roli čerta.

d)     Nebojsa

Všichni čerti (děti) mají ocasy až na zem. Nebojsa honí a šlape na ocasy. Komu ocas odpadne, ztrácí roli čerta a vypadá ze hry.

e)      Honička tří čertů

Tři předem určení honiči – čerti se drží za ruce a snaží se někoho chytit tím, že uzavřou kolem něj kruh, Chycený vypadá ze hry.

 

f)       Honička v řetěze

Předem určený čert honí, koho se dotkne, ten se ho chytí za ruku a chytají společně další děti. Každý chycený se přidává k řetězu. Může se vytvořit i více honičů a řetězů.

g)      Chlupatý čert

Předem určené dítě, čert, má na svém oděvu připevněné kolíčky (chlupy). Chytá ostatní děti, které se však snaží chlupy mu vzít a připevnit si na svůj oděv. Výměna rolí – kdo má nejvíce kolíčků (chlupů) je čert.

Další náměty na realizaci spojené s peklem

 • Potopa v pekle

Na předem vybranou pekelnou píseň děti (čerti) chodí mezi papírovými cihlami (možnost jiné záchrany) a předvádí pekelný tanec. Učitelka hudbu vypíná (potopa) a čerti se zachraňují tak, že si stoupají na cihličky (např. skála). Postupně se po jedné cihle ubírá, takže vždy jeden čert přichází o záchranu a vypadává ze hry

 • Pekelné štronzo

Na předem vybranou hudbu čerti chodí po celé místnosti. Na znamení např. vypnutí hudby se zastaví a představí např. náladu čerta, pekelné povolání, vlastnost apod.

 • Lucifer

V kruhu si děti určí vedoucího pekelníka (Lucifera), který bude předvádět různé pohyby (pekelné), ostatní ho napodobují. Jedno dítě, předem určené je poslané za dveře. To se po příchodu snaží uhodnout, kdo je Lucifer.

 • Vykoupení duší z pekla

Lucifer stojí na jedné straně místnosti otočený zády k dětem, které stojí čelem k Luciferovi v řadě. Pomalu a potichu se blíží k Luciferovi. Pokud je Lucifer uslyší, otáčí se, ukáže na toho, kdo se pohnul a ten zkamení. Mohou ho vysvobodit ostatní děti tím, že ho odtáhnou na start a on musí jít znovu od začátku. Z pekla se vykoupí ten, který dojde k Luciferovi a vezme mu svou duši (osobní věc, která leží vedle něj na zemi).

 • Kouzelný měšec

Nebojsa (děti) přišel do pekla pro kouzelný měšec, aby zachránil království před bídou. Čerti mu ho však nechtěli dobrovolně vydat a tak Nebojsovi nezbylo nic jiného, než se po něm poohlédnout. Děti (Nebojsové) chodí po celé místnosti (peklu) a tiše se rozhlížejí, kde měšec leží. Pokud to zjistí, pošeptají učitelce, kde se kouzelný měšec nachází a jdou si sednout na předem určené místo. Hra se hraje v naprosté tichosti. Děti nesmí upozorňovat na místo, kde se měšec nachází.

 

 • Spící čertí král

Kruh – uprostřed trůn a na něm Čertí král, který má v ruce žezlo. Děti sedí okolo na zemi. Učitelka, nebo později určené dítě, chodí okolo kruhu a říká: „Byl jednou, jeden Čertí král a ten spal a spal a spal, přišel k němu pocestný, ten mu žezlo vzal a pospíchal s ním dál.“ Pocestný utíká kolem kruhu a snaží se dostat na trůn. Čertí král ho honí. Pokud ho chytí, jde na trůn pocestný.

 • Variace s čertovskou říkankou

Práce se známým textem např. „Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým neohlášen, zazvonil a povídal, že by se rád podíval. Za tu pěknou podívanou, dal punčochu nadívanou, nadívanou, já to vím, tím nejsladším cukrovím.“ Tento nebo jiný text se pokuste říct např. legračně, smutně, rozčíleně, jako ukolébavku apod.

„Povíme Vám, jak se v pekle jednou čerti bavili, Mufián tam s Luciferkou velkou svatbu slavili. O půlnoci měli v pekle velikánský rej, tancovalo hejno čertů, hrej, muziko, hrej. Inu lidi, nedivte se, že tam řádil samý žert, tuto svatbu, představte si, slavil i ten malý čert. Kopýtka si vyhazuje, hlavou kýve tam a sem, do taktu si podupuje, mrská v rytmu ocasem. O půlnoci měli v pekle velikánský rej, tancovalo hejno čertů, hrej, muziko, hrej.“ Tento text můžete pohybově ztvárnit.