Schůze 25.2.2013 – Budulínek


Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce/ „Budulínek“

 

Datum schůzky:  25. 2. 2013

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Hantonová Marie, Petráková Marie,

Marie, Gillarová Marta

 

Program schůzky sekce:

 

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3. 3.      Možnosti využití nabízených her
 4. 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5. 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – dramatické hry motivované daným námětem
 6. 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. 7.      Diskuse

 

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované čarodějnicemi
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 4. 4.      Informovat členky sekce o změně termínu sekce „Čarodějnice“ (Lenčéšová Eva, Žižková)
 5. 5.      Připravit na další setkání kostým čarodějnice
 6. 6.      Zajistit natáčení na DVD (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)

 

Termín příští sekce: 26. 2. 2013

Téma sekce: „ Čarodějnice““

 

 

                                                                             Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

 

 

                                                                                             

                       BUDULÍNEK

 

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

3. Dítě a ten druhý(interpersonální)

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Nabízené dramatické hry

       1.      Volné převyprávění pohádkového příběhu.

       2.      DH: „Kdo jsem“ – chůze v prostoru, podávání si ruky a představování se např. „Já jsem Eva“. Můžeme přidat i momentální náladu např. „Já jsem Eva a jsem veselá“.

       3.      DH: „ Předávání věcí“ – vybereme si nějakou věc, která je nám blízká. Chodíme prostorem a předáme ji někomu jinému se slovy např. „ To je moje opice“. Ten, kterému opici dáváme, nám dá svůj předmět a také řekne např. „To je moje tužka“. Takto si předměty předáváme mezi všemi najednou. Po chvíli hru ukončíme, stoupneme si do kruhu a ověříme si, zda máme předmět jmenované osoby.

4.      DH: „ Co jedl Budulínek“ – obměna hry „Čínská restaurace“.  Děti sedí v kruhu a jeden jde za dveře. Společně se domluví na jídle, které měl budulínek k obědu např. bramborovou kaši. Postupně po kruhu si rozdělí slabiky a každý opakuje jen tu svou např. BRAM-BO-RO-VOU- KA-ŠI. Všichni najednou! Ten kdo je za dveřmi, přijde a musí sluchově poznat, jaké jídlo Budulínek obědval.

5.      DH: „Lištičky“ –  děti (lištičky) vytvoří dvě řady proti sobě a snaží se rozesmát babičku s dědečkem, procházející mezi nimi a hrající na hudební nástroje. Střídají se po dvojicích. Když se jim to podaří, vypadají ze hry. Hru můžeme přizpůsobit situaci, nebo necháme vytvořit pravidla děti.

6.      DH: „Volám všechny“- děti sedí v kruhu. Učitelka jim pošeptá do ucha, co jsou např. Budulínek, liška, babička, dědeček. Ona sama stojí uprostřed kruhu a volá např.  „Volám všechny lištičky“. Lištičky i učitelka se snaží najít jiné místo, kam by si sedli.    Na koho místo nezůstane, volá dál.

      7. DH: „ Kde je bubínek“ – opakování DH na oční kontakt. Děti za dveřmi, učitelka      schová bubínek tak, aby byl z části vidět a všichni se ho snaží najít. Hra se hraje potichu, nenápadně, když ho vidí, jdou si sednout k učitelce. V žádném případě neukazujeme, kde se bubínek nachází.

 8. HDH: „Byla jedna babka“ – děti sedí v kruhu, před sebou dvě bambusové tyčky. Na říkadlo „Byla jedna babka, prodávala jabka, za děravý koš, prodala jich koš“, si postupně tyčky po kruhu předáváme. Pěkně do rytmu.

      9. DH: „Kdybych byl muzikantem…“ – opět využijeme bambusové tyčky a po kruhu. Předvádíme muzikanty se slovy např.„Kdybych byl muzikantem, hrál bych na basu“ a  předvedeme pomoc tyček.

 10. DH:„Přidej se“ – bambusové tyčky postupně přidáváme do kruhu, ve kterém všichni  sedíme. Zamýšlíme se nad obrazci a říkáme, co nám připomínají. Hru hrajeme         několikrát.

11. DH: „HEJA x GET DOWN“ – slovo „Get down“ můžeme nahradit slovem „ZPĚT“. Všichni stojí v kruhu. Jeden začne pohyb rukou z pravé strany na levou, výrazně a zakřičí „HEJA“. Další dítě, stojící vedle něho pokračuje stejným pohybem i slovem. Pokud chce hru otočit na druhou stranu, zakřičí „GET DOWN“ a hra pokračuje. Hra se stále zrychluje.

 

12.HPH: „My jsme dobří kamarádi“ – stojíme v kruhu ve dvojicích za sebou, připraveni na mazurku. Zvedneme ruce, chytíme se, zpíváme a pohybujeme se dvakrát doprava, dvakrát doleva, podívat na sebe vpravo, podívat na sebe vlevo, otočit předního a poslat k dalšímu kamarádovi. Notový záznam přiložen.

13. SITUAČNÍ SCÉNKY S KNOFLÍKY – děti si vyberou jakýkoli knoflík, který bude představovat osobu (dítě), řekne, proč si ho vybral, jaké má charakteristické vlastnosti. Mezi s sebou si najdou kamaráda, řeknou, proč právě tohoto kamaráda a rozehrají situační scénku

( knoflíkovou). Poté tuto scénku, nebo jinou zahrají pantomimicky osoby.