Schůze 26.11.2012 – Červená karkulka

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:  „Červená Karkulka“

 

Datum schůzky:  26. 11. 2012

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do:  13,00 – 15, 00h

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Vitvarová Ivana, Petráková Marie, Halířová

Andrea, Hantonová Marie, Charvátová Hana, Gillarová Marta, Petráková

Jaroslava (Most)

 

Program schůzky sekce:

 

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3. 3.      Možnosti využití nabízených her
 4. 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5. 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, dramatické hry motivované daným námětem
 6. 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. 7.      Diskuse

 

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované Sněhovou královnou
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 4. 4.      Informovat členky z Mostu o termínu návštěvy vedoucích sekce z Chomutova v Mostě „Sněhová královna“

 

Termín příští sekce: 28. 1. 2013 (Chomutov), 31. 1. 2013 (Most)

Téma sekce: „Sněhová královna“

Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

O ČERVENÉ KARKULCE

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

3. Dítě a ten druhý

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Nabízené dramatické hry:

1. Opakování pohádkového příběhu po kruhu, připomenutí hlavních postav pohádky

2. Práce s básní:

Karkulka jde sama lesem,

cestou, která voní vřesem.

Co chvíli na bobek sedá,

copak asi v trávě hledá?

Trhám pro svou babičku,

jahůdkovou kytičku.

Vtom vlk u Karkulky stojí.

Ty myslíš, že se tě bojím?

Já mám pro strach uděláno,

judo cvičím každé ráno.

Sklopil uši, ta má vlohy!

Stáhl ocas mezi nohy.

Nerozumím za mák tomu,

brumlal vlk za kmenem stromu.

Holky se vždy vlků bály,

dnes by mohly lámat skály.

Já nemám chuť na hádky,

asi nečtou pohádky.

(Zdroj:http://predskolaci.cz/)

 • Práce s textem, částí textu
 • Rytmizace, počet slabik, dramatizace, dramatické hry

3. DH: „Lež a pravda“

Děti stojí volně v prostoru a vypráví pohádku s tím, že jeden hodí, řekne lež např. „Byl jeden chlapeček a ten šel k dědečkovi“. Ten, kdo míč chytí, oponuje a řekne pravdu např. „To není žádná pravda, to nebyl chlapeček, ale Karkulka a šla k babičce“ a dál hází míč a říká další lež.

4. DH: „Kam jdeš, Karkulko“

Děti stojí v prostoru, vedle nich židle, kterých je o jednu méně, než dětí. Všichni chodí kolem židlí a ptají se předem zvolené Karkulky: „Kam jdeš, Karkulko?“ A ta odpovídá: „Jdu nakoupit.“Děti se ptají: „A jak je to daleko?“ Karkulka říká: „např. 2 kroky sloní.“ Všichni najednou udělají. Pokud však řekne: „Já nejsem Karkulka, já jsem vlak“ všichni musí zaujmout místo na židli, i Karkulka. Kdo židli nemá, stává se Karkulkou.

5. DH: „Vlk chodí po lese“

Na známou říkanku hrajeme hru „Na peška“Děti sedí v kruhu, jeden je vlk, který má v ruce obušek a chodí kolem dětí. Říkáme: „Vlk chodí po lese, bojte se, bojte se.“Děti: „My se vlka nebojíme, my do lesa nechodíme.“ Po dokončení říkanky, vlk bouchne jednoho z dětí, odhodí obušek a běží si sednout na jeho místo. Pokud ho však dítě dostihne, zůstává vlk vlkem.

6. DH: „Karkulko, kde jsi?“

Děti utvoří kruh. Dvě děti, Karkulka a vlk stojí se zavázanýma očima uprostřed kruhu. Vlk drží obušek a ptá se Karkulky: „Karkulko, kde jsi?“Karkulka se jenom potichoučku ozve: „Tady.“Vlk se snaží Karkulku bouchnout. Pokud se tak stane, roli Karkulky i vlka změníme.

7. DH: „Zachraň se, Karkulko“

Volně v prostoru stojí vždy dvě děti proti sobě a vytvářejí domeček(ruce nahoře u sebe). Dvě děti představují Karkulku a vlka. Vlk honí Karkulku, která se však může zachránit, když vleze do domečku, zadečkem vystrčí jedno stojící dítě a stává se místo něj součástí domečku. Vystrčené dítě se stává Karkulkou a je dále honěné vlkem. Pokud vlk Karkulku chytí, než se zachrání, roli si vymění.

8. Improvizace, situační scénky

Děti si vylosují jednu charakteristickou vlastnost, kterou bude mít vlk a Karkulka (každý jinou). Nikomu neřeknou jakou! Rozehráváme scénky, jak se Karkulka s vlkem potkají a vedou nějaký rozhovor. Přitom dodržují svou vylosovanou vlastnost. Ostatní musí poznat, o jakou charakteristickou vlastnost jde např. veselý, smutný, bojácný, nemocný, zlý apod.

9. DH: „Poznej, kdo je vlk“

Jedno dítě jde za dveře. Další zvolené dítě vytvoří postavu vlka, kterou zahalíme

prostěradlem. Příchozí dítě musí poznat, kdo je vlk.

10. DH: „Plný košíček“

Obdobná hra jako „Tetička přijela z Ameriky“. Říkáme: „ Karkulka šla k babičce a v košíčku nesla bábovku, víno, květinu…“ a přidáváme postupně další věci. Děti opakují a přidávají další věc. Hru hrajeme v kruhu do posledního dítěte.

11. DH: „Poslouchej, odkud jde vlk“

Děti sedí volně v prostoru se zavřenýma očima a poslouchají, kde je vlk. Ten chodí volně mezi všemi dětmi. Děti otáčejí hlavu tam, kde ho slyší.

12. Dánská hra

Text: „Chodíme si po světě, přes města a přes vesnice. Tahle se nám líbí moc, jmenuje se Skákanice. Skákanice, Skákanice, Skáka-Skáka-Skákanice. Děti chodí po kruhu nebo volně v prostoru a zpívají píseň. Jméno vesnice se mění a podle názvu se mění i pohyb.