Schůze 29.4.2013 – Koblížek

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:  „O Koblížkovi“

 

Datum schůzky:  29. 4. 2013

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do:  13,00 – 15, 00h

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Halířová Andrea, Došková Ivana, Petráková Jaroslava, Hajzlerová Renata, Faltýnová Denisa

 

Program schůzky sekce:

 

 1.      Prezentace
 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3.      Možnosti využití nabízených her
 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, dramatické hry motivované daným námětem
 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7.      Diskuse

 

Dramatická sekce ukládá:

 1.      Připravit na závěrečné setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované strašidly
 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 4.      Informovat členky z Mostu o termínu setkání na Svahové
 5.      Zajistit potvrzení účasti na Svahové
 6.      Nabídnout možnost účasti na Svahové ostatním na pracovišti

 

Termín příští sekce: 8. – 9. 6. 2013

Téma sekce: „Strašidlácké běsnění“

 

Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

 

                    „O K O B L Í Ž K O V I“

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 

3. Dítě a ten druhý

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

 

Nabízené dramatické hry:

Přiblížení děje

     Udělala babička dědečkovi koblížek z posledního zbytku mouky. Na másle ho usmažila a dala na okno vychladnout. Koblížka ale omrzelo jen tak ležet a vydal se do světa. Cestou postupně potkal zajíce, vlka a medvěda. Každý z nich ho chtěl sníst, ale koblížek se chytit nenechal. Jen jim z dálky zazpíval svou písničku a kutálel se dál. Až narazil na lišku. Liška mu lichotila, jak krásně zpívá, a přemlouvala ho, aby šel blíž a znovu jí písničku zazpíval. Předstírala, že už je stará špatně slyší. Když se však koblížek přiblížil až k její tlamě, liška po něm hbitě chňapla a spolkla ho.

 

Dramatické hry a náměty pro práci motivované touto pohádkou

 

1/  Poslech pohádkového příběhu + převyprávění postupně po kruhu. Přímou řeč kobližka mohou říkat všechny děti najednou, to je: „Já Koblížek, Koblížek, na másle smažený, na okýnku chlazený, utekl jsem…….a tobě taky uteču.

 

2/  DH: „HNĚTENÍ TĚSTA“ – jedno dítě / těsto / leží na břiše a druhé dítě / babička / se snaží za doprovodu říkanky těsto vyválet a uhníst z něho Koblížek. Uhnětený ho valí k oknu, kde má vychladnout. Roli si vystřídáme.

„Válím, válím, těsto dobré,

hnětu, hnětu, Koblížka,

za chviličku už to bude,

je pro mého dědečka.

S dědečkem vychladnout ho dáme,

pak si na něm pochutnáme.

 

3/  DH: „KOBLÍŽEK Z LÁSKY“ – děti stojící v kruhu zpívají píseň a doplňují předem domluvenými pohyby.

„Ta naše babička ráda mě má,

dnes peče Koblížek, jistě mi dá,

s tvarohem, s povidly, je jako med, med, med,

řeknu jí, děkuji, sním si ho hned.

/ kytarový doprovod A, D, G /

4/  DH: „KDO BUDE BABIČKOU?“ – děti sedí na židličce v kruhu / židličky nesmí být těsně vedle sebe / a na píseň výše napsanou „Ta naše babička……“ předem zvolené dítě předvádí babičku uprostřed kruhu, v ruce drží vařečku a jakoby hněte. Děti si postupně v rytmu písně přesedají ze židličky na židličku. Když píseň skončí, babička musí usednout na některou ze židlí, a tak vyřadí ze hry jednoho hráče, který se stává babičkou. Pokud se jí to nepodaří, zůstává v roli sama dále.

5/  DH: „VESELÝ DĚDEČEK ANEB PLÁCANÁ“ – děti sedí nebo stojí v kruhu, dotýkají se dlaněmi vzhůru – ruku v ruce a postupně na výše napsanou píseň posílají plácnutí…pravou rukou vlevo. Uprostřed sedí dědeček a hraje na jakýkoli rytmický nástroj / je veselý, protože se moc těší na Koblížek, který mu z lásky peče jeho milá babička/. Na koho vyjde poslední plácnutí, vystřídá roli dědečka.

6/ DH: „KOBLÍŽKU DO PECE!“ – dvě skupiny dětí vytvoří dvě pece, a to tak, že si stoupnou za sebe a rozkročí nohy. Skupiny stojí vedle sebe.

a/  První v zástupu mají koblížek v ruce a na pokyn „ Koblížku, do pece“ si začnou děti koblížek posílat pod nohama. Poslední ho chytí a běží s ním dopředu, kde ho posílá znovu. Vyhrává to družstvo, které bude mít Koblížek dříve upečený, tzn. ¨vpředu stojí opět ten, který začínal.

b/  Opět dva zástupy. Vpředu má každé družstvo 5 -7 uhnětených koblížků v míse a na konci stojí auto, které je připravené upečené koblížky odvést. Úkolem každého družstva je, co nejdříve upéct koblížky a dát je do auta, tzn. opět si je podávat pod nohama a poslední je ukládá do auta. POZOR! Poslední, když koblížek uloží do auta, dá pokyn, např. zakřičí: „HÁZEJ DALŠÍ“ a první může posílat další. Každé družstvo musí mít pokyn jiný, aby nedošlo k nedorozumění. Takže řeknou např. „ JEDEME.“ Vše záleží na domluvě dětí a učitelky. Bez pokynu posledního nesmí posílat další koblížek!!!

7/  DH: „LIŠKO, CHYŤ KOBLÍŽEK“ – hraje skupina dětí s větším gumovým míčem. Děti se rozmístí po celé herně a vytvoří cestu pro Koblížka, kterého představuje míč. Rozpočitadlem určíme, kdo bude hrát lišku. Děti se posadí v herním prostoru a kutálí si Koblížka. Liška leze po čtyřech a snaží se Koblížka chytit. Hráči rychle mění své postavení v hracím území, a také jenom lezou. Jestliže liška míč – Koblížka chytí, určí sama, kdo bude hrát v příštím kole její roli.

8/  DH: „VYTEKLÁ MARMELÁDA“ – tentokrát představují všechny děti koblížky a volně se pohybují v celém prostoru herny. Blíží se však medvěd a chce koblížky sníst, honí je a škrábe na zádech, ale to způsobí, že z nich vyteče marmeláda a oni si sednou do dřepu, protože ztratily svou kulatost a nemohou se pohybovat. Je tu však ještě babička, která chodí a postupně koblížky znovu plní. Má v ruce jakoby plnící pumpičku, s kterou třikrát pumpne a koblížek se jakoby třikrát postupně nadzvedne a může dál běžet a utíkat před medvědem. Hru můžeme obměnit např. tím, že určíme více zvířátek z pohádky.

 

 

9/  Komunikativní kruh  – postupně po kruhu říkáme, jaký jsme Koblížek.

a/  Nejdříve si vymýšlíme takový, který by určitě nikdo nesnědl např. „Jsem Koblížek, který již putuje dlouho po lese a jsem plný jehličí, hlíny a kamínků“.

b/  Pak se snažíme být nejchutnější např. „Jsem Koblížek plněný jahodovou marmeládou, politý čokoládou“.

c/  Do třetice zkombinujeme a + b, kdy ostatní děti reagují na to, co každé dítě řekne., a to slovy „FUJ“ a „ŇAM, ŇAM.“ Nemusí se však vyjádřit všichni stejně, jelikož má každý jinou chuť!!

10/  DH: „ČÍM JE PLNĚNÝ KOBLÍŽEK“ – tato hra se hraje tehdy, pokud si děti dostatečně osvojí pojmy – sladký, slaný, kyselý, hořký a to formou smyslových her / chuť, čich /. Děti volně chodí prostorem za jakéhokoli hudebního doprovodu. Učitelka hudbu přeruší a vysloví jeden ze jmenovaných pojmů např. sladký. Děti musí ve štronzu předvést něco, co je sladké např. koblížek, cukr, vánočka, šťáva…atd. a předvádí to nehybně a v naprosté tichosti. Na koho učitelka sáhne, řekne nahlas, co je.

11/  DH: „CO VIDÍŠ, KOBLÍŽKU?“ –děti  volně chodí prostorem a dívají se kolem sebe, nad sebe, pod sebe….prostě po celém prostoru, ve kterém se nacházejí. Učitelka např. zvukem trianglu děti znehybní / štronzo / a ty se musí upřeně dívat na poslední věc, kterou viděly. Učitelka postupně sahá na děti a ptá se: „CO VIDÍŠ, KOBLÍŽKU?“ Koblížek / dítě / odpovídá např. „VIDÍM KOČÁREK.“ Hru opakujeme několikrát.

12/  DH: „UKAŽ, KDO JSI“ – obdobná hra jako „Z VODY DO VODY.“ Děti stojí v jedné řadě a na pokyn učitelky nebo vedoucího dítěte mění postoje, dle předem domluvených pravidel. Například: ZAJÍČEK – předvedeme ouška, KOBLÍŽEK – nafoukneme tváře, MEDVĚD – napřažené drápy, BABIČKA – drží si záda v předklonu…atd. Kdo splete, vypadá ze hry!

13/  Situační scénky se zvířátky – rozdělíme děti na trojice až pětice, ty si určí zvíře, o kterém si vymyslí příběh. Nakonec zvíře společně vymodelují. Můžeme využít zvířátka z jmenované pohádky.

14/  Komunikativní kruh – vyprávíme příběh bez konce. Jak by pohádka mohla pokračovat, kdyby Koblížka nesnědla liška? Necháme děti pohádku volně rozvinout.

15/  DH: „KDO SI KOUPÍ KOBLÍŽKA?“ – stejný počet dětí stojí ve dvou řadách proti sobě. Na konci mezi oběmi řady, na zemi, leží Koblížek. Všechny děti mají ruce před sebou /nenatažené/, ale hřbetem ruky nahoru. První v každé řadě má na hřbetě ruky minci, kterou si na určený pokyn začnou v družstvech postupně předávat. POZOR!!! POUZE HŘBETEM RUKY! NE DO DLANĚ! Když mince dorazí k poslednímu, vymění ji za Koblížka a družstvo vyhrává. MINCE NESMÍ SPADNOUT!!

16/ DH: „ AU, AU, AU, TOTO PÁLÍ“ – děti se pohybují volně v prostoru a předávají si horký koblížek / míč/. Kdo ho má, předvádí, jak ho pálí a se slovy „AU, AU, AU, TOTO  PÁLÍ, např. ROMČO, VEM SI HO!“, přehazuje tomu, koho jmenoval. Ten pokračuje ve hře.

 

17/  DH: „SJEDNOCENÍ DECHU ANEB KOBLÍŽEK NA CESTĚ“ – děti se těsně chytí do kruhu a snaží se, jako jeden koblížek, přemístit na druhou stranu místnosti. Hru společně s dětmi rozebereme…jaké měly pocity, kdo si myslí, že byl vedoucí útvaru a udával cestu, apod.

18/  DH: „ÚTĚK KOBLÍŽKA“ – děti sedí v kruhu, jeden představuje Koblížka, chodí kolem dětí a říká: „ Já Koblížek, Koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený, utekl jsem….“ – ukáže na někoho v kruhu a řekne např. „TOBĚ, LIŠKO.“ V tom okamžiku začne liška Koblížka honit a ten se zachrání tím, že si sedne na jeho místo. Koblížek může utéci komukoli, záleží na fantazii dětí. Děti ho pozorují, aby věděly, na koho Koblížek ukázal.

19/  DH: „KDO JE KOBLÍŽEK?“ – jedno dítě za dveřmi, ostatní sedí v kruhu a domluví se, kdo bude Koblížek. Ten, kdo je za dveřmi se vrací a dává otázka typu např. „MÁ ČERVENĚ BAČKORY?“ a ostatní odpovídají jenom ANO, nebo NE.

20/  DH: „ČÍM BY SI CHTĚL BÝT?“- hra na opakování začátečních písmen. Učitelka říká předem určenému dítěti např. „ ZAJÍCI, ZAJÍCI, CO BY SI DĚLAL, KDYBY SI NEBYL ZAJÍCEM?“ Dítě musí poznat, na jaké písmeno začíná jmenované zvíře a musí stejné písmeno použít na začátku odpovědi např. „ZÍVAL BYCH CELÝ DEN V POSTELI:“ Zvířata i odpovědi měníme, neopakujeme.