Plán dramatické sekce

            Cíle vedoucích sekce:

v  Předat zkušenosti členům dramatických hrátek, naučit je improvizovat, využít každé situace vedoucí ke správnému rozvoji dítěte, navození veselé atmosféry a vcítit se do dětských duší

v  Naučit členy správně využít všech dramatických her, upravit je podle potřeby, nechat tvořit i děti

v  Vytvořit správnou tvůrčí atmosféru mezi členy sekce

v  Písemně zpracovat každou tvůrčí dílnu a vypracovaný metodický materiál předat členům

v  Účast na seminářích dramatické výchovy

v  Předávání zkušeností členkám DV z Mostu a opačně

v  Vzájemně se navštěvovat v mateřských školách v Chomutově i Mostě

Cíle sekce:

v  Zaměřit se na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím dramatické výchovy

v  Pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při řešení problémů

v  Získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit

v  Naučit se dobře využívat prostor, respektovat partnery v něm

v  Využít strukturované drama v MŠ (rozehrávání tvořivých her)

v  Rozvíjet smyslové vnímání – využití smyslových her

v  Tvořivě řešit praktické problémy

v  Soucítit s druhými lidmi a být schopen jim pomoci, je-li to třeba

v  Být příkladem v kultivovaném projevu, rozvíjet výrazové prostředky sloužící k sociální komunikaci (především řeč a pohyb)

v  Umět učit děti zvládat prvky a postupy dramatického umění a s jejich pomocí prozkoumávat a vyjadřovat své city, myšlenky, názory a postoje

v  Umět vybírat a tvarovat látku tak, aby přesně a dramaticky účinně sdělovala záměr

v  Orientovat se v sobě, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a beze strachu prezentovat své názory

v  Vnímat skutečnost kolem sebe v celé její hloubce a složitost a orientovat se v ní

v  Naučit se vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře a bezpečně. Umět správně motivovat každou hru.

v  Prostřednictvím prvků tvořivé dramatiky se zaměřit na předmatematickou gramotnost, předčtenářskou gramotnost a logopedickou intervenci

v  Zapojit všechny výchovy (hudební, výtvarnou, environmentální, pohybovou….)

 

Obsah seminářů:

 

 • Seznámení s charakteristikou a obsahem dramatické výchovy
 • Srovnání obsahu dramatické výchovy s obsahem Rámcového vzdělávacího programu (prolínání)
 • Hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci (slovní i mimoslovní), skupinovou citlivost, dynamiku, důvěru a spolupráci
  • Námětové hry a improvizace, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy, situacemi a dovednostmi, a to v té podobě, s jakou se běžně setkáváme v životě (společenské chování, sociální dovednosti, širší společenské uvědomění).
  • Dramatické improvizace založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí, řeší střetávání svých postojů a potřeb, přání a směřování a vytváření tak děje.

 

Metodika tvořivé dramatiky v MŠ:

 • Metodický materiál obdrží každý zúčastněný
 • Každý materiál bude motivovaný předem určeným příběhem (popis her, písně, básně, pracovní listy, příběhy, návrhy na výtvarné ztvárnění….)
 • Předávání zkušeností z praxe (rozhovor, hodnocení)
 • Seznámení s možnostmi využití literatury zabývající se tvořivou dramatikou

 

Úkoly pro členky sekce:

 • Zajistit materiály ke každému tématu a přeposlat na petrakova.jaroslava@seznam.cz, lencesova.eva@seznam.cz
 • Nahlásit případný zájem o setkání na Svahové do konce listopadu 2014 (nemusí být členkou sekce)
 • Materiály k tématu „Cesta kolem světa“ zasílejte v průběhu celého roku (ze všech výchovných oblastí), jelikož budou průběžně zpracovány
 • Nahlásit změnu členek sekce (náhradnice)