Schůze VV – 11.11.2014


Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:              Výtvarná výchova 

Datum schůzky:        11. 11. 2014

Místo konání:            odloučené pracoviště K. J. Erbena Most

Od – do:                     13:30 – 15:00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Dušovská Olga, Janderová Romana, Koláčková Katrin, Motlíková Alena, Zvojíčková Petra, Nováková Iveta, Peroutková Bronislava, Löblová Iva, Hucková Hana, Stáblová Ivana, Čermáková Marcela, Charvátová Lenka, Machová Anna.

 

Program schůzky sekce:

  1. „NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM“ – p. uč. Janderová Romana
  2. MULTIKULTURNÍ KOUTKY V MŠ K. J. ERBENA – p. uč. Janderová Romana
  3. „STROM POKAŽDÉ JINAK“ – školení z pedagogického centra Ústí nad Labem,

p. uč. Dušovská Olga

4.   „OTISKY DLANÍ“ – p. uč. Dušovská Olga

5.   PODZIMNÍ OBRÁZKY – p. uč. Dušovská Olga

6.   JEŽEK A SOVA – p. uč. Nováková Iveta

7.   DISKUZE

8.   PROHLÍDKA MŠ K. E. ERBENA

9.   PŘÍLOHY

 

1. „NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM“

Zpracovala p. učitelka Romana Janderová, viz přílohy

Paní učitelka nejprve prohovořila o tom, co je multikulturní výchova v MŠ. Dále nás seznámila s vlastním projektem „Nejsem na Světě sám“ a se záměrem tohoto projektu:

–          osvojení si poznatků o poznávání různorodosti a pestrosti na planetě Zemi

–          vytváření si podvědomí o existenci jiných národů a jejich kultur

–          rozdíly mezi lidmi na naší planetě – pohlaví, rasa, barva pleti

–          samostatné vyjádření své myšlenky, popřípadě reprodukování nových poznatků

–          uvědomování si, v jakém prostředí žije a jak ho svým chováním může ovlivnit

 

2. MULTIKULTURNÍ KOUTKY V MŠ K. J. ERBENA

3. „STROM POKAŽDÉ JINAK“

4. + 5. „OTISKY DLANÍ“ + PODZIMNÍ OBRÁZKY

 

6. JEŽEK A SOVA

Z netradičního přírodního materiálu – z chomáčků plodů strumu lísky turecké ukázala paní učitelka Nováková Iveta a vysvětlila postup práce.

7. DISKUZE

Na závěr všechny paní učitelky si vyměnily své názory na téma multikultura ve školkách a souhlasně se shodly, že práce paní učitelky Janderové byla velice přínosná, vzorně připravená a zajímavá.

 

8. PROHLÍDKA MŠ K. E. ERBENA

 

9. PŘÍLOHY

Jméno učitelky:  Romana Janderová

Zaměstnavatel:   Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

odloučené pracoviště Most, K. J. Erbena 587

Telefon:  476 172 654

E-mail:  erbena@msmost.cz

Datum zpracování:  29. 10. 2014

Téma VV sekce:  NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM

 

1. Záměr:   Osvojení si poznatků o poznávání různorodosti a pestrosti života na planetě Zemi.

Vytváření si povědomí o existenci jiných národů a jejich kultur.

Rozdíly mezi lidmi na naší planetě – pohlaví, rasa, barva pleti.

Samostatné vyjádření své myšlenky, popř. reprodukování nových poznatků.

Uvědomování si, v jakém prostředí žije a jak ho svým chováním může ovlivnit.

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP:        DĚDEČEK HŘÍBEČEK VYPRÁVÍ

 

3. Název integrovaného celku ze ŠVP:        KDE SE SCHOVÁŠ, JEŽEČKU?

 

4. Název vlastní aktivity:      DOBRODRUŽSTVÍ S PIRÁTY

 

5. Doporučené období k realizaci: ŘÍJEN

 

6. Počet dětí: 26

 

7. Věk dětí: 4 – 6 let

 

8. Struktura třídy: heterogenní

 

9. Předpokládaná délka aktivity: dva týdny

 

10. Vzdělávací oblasti:

 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

– rozvoj pohybových schopností, fyzické zdatnosti, zdokonalování v oblasti hrubé motoriky

– lidské tělo, rozdíly mezi lidmi, pohlaví, rasa, barva pleti– naučit se chránit hodnoty spojené se svým zdravím a pečovat o své tělo jak po stránce fyzické, tak i po stránce psychické- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, péče o své zdraví a správnou životosprávu-způsob života, způsob myšlení, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

– duševní hygiena

-prevence proti nemocem

a úrazu-zraková sluchová percepce, slovní hádanky, vokální činnosti

 

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění a i produktivních – mluvní projev,

HALÓ, DĚTI,

SVĚT K VÁM LETÍ…

 

-zábavný atlas pro děti, orientace v mapách

– osvojování si nových poznatků o naší planetě, chápat obtížnost jazykové bariéry

-vyhledávání informací v atlasech, rozvíjení a kultivace estetického vnímání-orientace v kontinentech, ukázka světadílů na globusu, značení nížin, pohoří, řek, moří a oceánů-dokázat užívat přirozených prostředků komunikace, vyjádřit se vlastními slovy

-rozvoj přirozeného zájmu k tvoření-pohled na planetu Zemi z vesmíru – návštěva planetária v Mostě

 

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

– posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému – světový mír a války, bída a hladovění – radostné prožívání při hrách a činnostech,

-navazování a podpora vzniku nových přátelství-náboženství a etnické skupiny – formou vyprávění dětem opatrně přiblížíme i  možné lidské nesnáze z našeho okolí

-navazovat nová přátelství, dokázat rozpoznat co je správné a co špatné-osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhému-obrazový materiál – různé národnosti, odlišnosti – styl života dětí afrických, vietnamských, čínských, muslimských, romských…

-dokázat se začlenit do kolektivu třídy, schopnost vcítit se do  druhého

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí – NAŠE PLANETA, tvoříme ZEMĚKOULI – adaptace na prostředí a jeho možné, běžné proměny

– umět spolupracovat, poznávání pravidel společného soužití-pracovní a výtvarné činnosti, využití netradičního materiálu – písek, hlína, přírodniny ale i odpadový materiál

– vzájemná tolerance a respekt-rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí-nabídka hudebně dramatických her, pohybových her, ale i her námětových

– orientace v atlase a mapách – částečná

 

 

 

DÍTĚ A SVĚT

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

– rozvoj sociální citlivosti, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

– řazení, skládání, sestavování, porovnávání, prostorová stavba z dřevěných kostek – stavíme velkou pirátskou loď– orientace v prostředí, využití map, časopisů, atlasů, encyklopedií a globusu k získávání nových informací, nové poznatky o nejrůznějších oblastí světa- seznamování se světem lidí, kultury a umění, rozvoj společenského i estetického vkusu, prozkoumávání- obrázkový materiál, počítání s mušličkami, pohybové aktivity   – hudební a pracovní činnosti

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 

1.

K UČENÍ

2. KOMUNIKATIVNÍ

3.

K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

4.

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

5.

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

– soustředěně pozoruje

– samostatně vyjadřuje myšlenky– problémy řeší na základě bezprostředních zkušeností– samostatně rozhoduje o svých činnostech

– odhaduje rizika svých nápadů

 

 

MOŽNÁ RIZIKA – OPATŘENÍ

 

–          nedostatečné a nepřiměřené informace
–          málo příležitostí a prostoru k samostatnosti – vysoké počty dětí ve třídě
–          neustálá motivace
–          hlučnost dětí – přiměřené usměrňování / třídy tvořeny převážně chlapci /

 

11. Organizace aktivity:

prostory MŠ, herna, třída, knihovnička, kabinet sovičky, tělocvična, školní zahrada, výlety do okolí školky, planetária, společný výlet na letiště Václava Havla do Prahy

 

12. Metody a postupy práce:

fyzické aktivity – spontánní, během dne

řízené, TV chvilky

specifické, balanční míče, překážkové dráhy

poznávací aktivity- individuálně, skupinově

specifické činnosti – grafomotorika, logopedická prevence

další aktivity – společné pracovní a výtvarné činnosti

hudební a dramatické činnosti, AJ, plavání

 

13. Pomůcky:

didaktické pomůcky, atlasy, encyklopedie, časopisy, multikulturní kartičky, mapy, globus Použitá literatura:   Halo, děti, svět k vám letí

Můj první atlas

Hudební nástroje: DRUMBEN, kytara, klavír, Orffovy nástroje,

Výtvarný materiál: temperové barvy, štětce, křídy, pastelky, uhly, inkoust, fixy, trhaný barevný papír, lepidla, nůžky

Pracovní – odpadový materiál: víčka od plastových lahví, fáče, dřívka, písek, hlína, sušená tráva, igelity do odpadu, mušličky, kamínky, listí, ruličky od toaletního papíru, trika, šátky

 

14. Realizace projektu:

Ranní hry – Alíkovo papírové puzzle, sestavujeme tvar pirátské lodě, dle tvarů, barev, velikosti, číselné řady, skupinově, omalovánky

Prostorová stavba v herně – velká pirátská loď z dřevěných kostek

 

Ranní kruh – Alíkovo vypravování – děti ukazují fotografie z dovolené, sdělují si neobyčejné zážitky z různých koutů naší země, suvenýry v podobě nejen mušliček využijeme k výrobě moře, společně se vypravíme pirátskou lodí na průzkum Afriky

 

Ranní cvičení

RUŠNÁ ČÁST – v rytmu afrických tanců, využití drumbenu, tanec do rytmu, lokomoční cvičení s hudbou, změny tempa, reakce na signál

PRŮPRAVNÁ ČÁST – Na tisíce mil, teče řeka Nil – hrajeme si na krokodýly, procvičujeme plosku nohy, posilujeme svaly, uvolňujeme klouby – JÓGA se zvířátky

POHYBOVÁ HRA –  Velbloud v poušti – chůze, běh v rozptylu s vyhýbáním, plnění drobných úkonů

RELAXACE – uvolňujeme tělo při příjemné hudbě, představujeme si palmy, moře, písek, slunce…

 

ALÍKŮV ÚKOL – donést si staré tričko za účelem indiánského tvoření a šátek pro piráty

 

Pirátská píseň – seznámení s novou písní za doprovodu kytary a klavíru a hurá na průzkum zeměkoule

 

 

VÝROBA ZEMĚKOULE – skupinová aktivita

 

vytvoření radostného prostředí pro děti

předchozí zážitky z planetária, pohled na planetu Zemi z vesmíru

planety sluneční soustavy – obrázkový materiál

didaktická pomůcka – glóbus, vnímáme barvičky naší planety

seznámení s výtvarným materiálem

poučení o bezpečnosti a čistotě při práci

vysvětlení postupu vlastní práce

asistence při výrobě planety

rozhovory u společné koláže

společný úklid po činnosti a hygiena

 

 

ZÁVĚR

Společná rekapitulace dopoledních činností, shrnutí nových znalostí, velká pochvala za vzájemnou spolupráci. Planetu vystavíme do našeho multikulturního koutku a příště pokračujeme dál vstříc novým dobrodružstvím.

 

15. Evaluace

 

Děti si procvičily různé pohybové dovednosti

– posílily tak fyzickou zdatnost

– rozvíjely hrubou i jemnou motoriku

– naučily se tvořit skupinově, kolektivně, dohodnout se a domluvit

– procvičily si jazykové dovednosti, vyjadřovací schopnosti

– rozvíjely tvořivost a fantazii

– učily se naslouchat druhému, být tolerantní

– naučily se novou píseň, říkanku

– seznámily se s pohybovou hrou

Po celou dobu jsme prožívali radostnou náladu. Při malování planety jsme s kolegyní naslouchaly dětem, jak si mezi sebou předávají nové znalosti a diskutují o různých věcech k tématu.

16. Klíčové slovo

Romana Janderová – Průzkum planety

Přílohy:

SRDÍČKOVÉ ZPÍVÁNÍ – BAREVNÉ KAMÍNKY – PŘIKRYLOVÁ MILADA PLUS s.r.o.

Autor: Stanislava Juřinová

Píseň: PIRÁTSKÁ

INDIÁNSKÁ RODINA

BAREVNÉ KAMÍNKY – PŘIKRYLOVÁ MILADA PLUS s.r.o.

KAMARÁDI SVĚTA

Říkanky.cz

AFRIKA říkanka – obrázky – zdroj internet

FOTO DĚTÍ PŘI ČINNOSTECH – na stránkách www.msmost.cz – Erbena

Afrika(říkanka)
Čáry, máry, ententýky poletíme do Afriky,

podržte si čepice, hop! a už jsme v Africe.
Lvi a lvice pod palmami, hrozitánsky špulí tlamy,

loví myši v oáze, přibývají na váze.
Sloni troubí písně sloní, až nám z toho v uších zvoní,

vytrubují zvesela, jako správná kapela.
Hopsa hejsa hop hop hop, takhle skáče lidoop,

dupy dupy po pralese, až se celá země třese,

hopsa, hejsa, hop hop hop, ještě že tu není strop.
Velbloudi, velbloudi, pouští nikdy nebloudí,

proč asi, proč asi, asi snědli kompasy.
Plameňáci purpuroví, na jezeře ryby loví,

volavky a marabu, hrají s nimi na babu.
Pštrosi mají krásné peří, pyšně si ho nakadeří,

kýchneš-li však na blízku, strčí hlavu do písku.
V Africe je rozhledna, stojí tam už od ledna,

rozhlíží se po kraji, žirafa jí říkají.
Čáry, máry, ententýky, poletíme ven z Afriky.

Podržte si čepice, hop a nejsme v Africe.