Schůze VV – 11.12.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 11.12. 2012

Místo konání: mš RADOST, Chomutov

Od – do: 13,00 – 14,30 hodin

 

Program schůzky sekce:

  • předání informací z akce Vůně Vánoc, která se konala 25.11.2012 v ZUŠ Chomutov pořádané městem Chomutov.
  • Poděkování za účast a zajištění jednoastlivých tvůrčích činností. Akce se zúčastnilo 13 pedagogů z MŠ
  • účast v VV soutěži vesmírné putování – termín odevzdání do 31.1.13
  • návrhy na měsíční harmonogram práce VV sekce
  • diskuze

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky Pohybové činnosti hudebně pohybové činnosti – zvládat základní pohybovové orientaci v prostoru a sladit pohyb se zpěvem
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvoj řeči a jazykových dovednostíartikulační, řečové a sluchové a rytmické Vyprávění podle obrázků, časopisů a knih- činnosti k projevování kladných citů a sebekontrola  – správně vyslovovat a ovládat dech a tempo řeči- prožívat radost z poznaného a zvládnutého
DÍTĚ A TEN DRUHÝ Osvojování si elementárních poznatků, schopnistí a dovedností důležitých pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým Sociální a interaktivní hry- hudební a pohybové hry- výtvarné hry – porozumět běžným vyjádřením emocí a nálad
DÍTĚ A SPOLEČNOST Rozvoj společenského a estetického vkusu Aktivity přibližující dítětisvět kultury a umění – výtvarné, hudební a dramatické činnosti Vyjadřovat se prostřednictvím hudby a hudebně pohybových činností- ovládat koordinaci ruky a oka
DÍTĚ A SVĚT Seznámení s místem  a prostředím, ve kterém dítě žije Přirozené pozorování blízkého prostředí a životaa v něm, kulturní objekty Orientovat se bezpečně ve známém prostředí