Schůze VV – 22.10.2013

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:Dítě a společnost-VV

Datum schůzky 22.10.2013

Místo konání:MŠ-Palackého,Chomutov

Od-do:13.00-14.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU,ČR,učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Liedlová Iveta, Virtová Šárka a pedagogové MŠ-Most

 

Program schůzky sekce:

 

1.Přivítání

2.“Čím, budu až vyrostu“-výtvarná výstava v Rytířském sále

3.Křížem krážem Ústeckým krajem-soutěž v keramice

4.Čechy krásné,Čechy mé-přehlídka výtvar.prací

5.Přehled literatury,zaměřené na VV

6.Evidence výtvar.soutěží r.2013-2014

7.Diskuze

 

 

Zapsala: Zetková Irena

 

.VV-říjen 2013.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky

 

Lokomoční pohybové činnosti

Hudební a pohybové hry

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 

Zvládat prostorovou orientaci ve skupině dětí

Zvládat základní pohybové dovednosti

Dítě a jeho psychika Rozvoj řeči a jazykových dovedností

Rozvoj tvořivosti –posilování poznávacích citů

 

Sdělení vlastních zážitků,prohlížení a popis obrázků

Hry a činnosti na rozvoj postřehu a vnímání

Správně vyslovovat a ovl.dech a tempo řeči

Prostorové pojmy

Výtvarné tvoření –předkládat nápady

Hudební tvoření

Dítě a ten druhý  

Rozvoj kooperativních dovedností

Námětová hra,hudebně pohybová hra,aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá pravidla
Dítě a společnost Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí Námětová hra Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
Dítě a svět Význam životního prostředí pro život,pochopit přírodní jevy Námětová hra,poučení o možných nebezpečných situacích Význam životního prostředí pro život

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí

Rozlišovat aktivity,které mohou zdraví podporovat,ale také mu škodit

 

VV-sekce   říjen 2013-11-08

 

Činnosti:

Pozorování stromů listn. a jehličnatých-hledání rozdílů

Pozorování kůry u břízy,dubu,borovice-frotáž

Prohlížení knih a encyklopedií,vyprávění  nad obrázky

Skupinová práce-malba lesa

Stavba z polykarpovy stavebnice-les

Strom-dozdobení vylisovanými listy

Koláž,práce s prstovými barvami,otisky dlaní,kresba,malba,vystřihování,lepení

Třídění,porovnávání,poznávání

Počítání přírodnin rostoucích v lese

Omalovánky,domalovánky

Básničky a písničky o lese

Pracovní listy