Schůze VV – 26.3.2013

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

 

v rámci udržitelnosti projektu


CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:  Dítě a společnost VV

Datum schůzky:  26.3.2013

Místo konání: MŠ Palackého, Most

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Program schůzky sekce.

 

1.Prezentace VV prací dětí za období poslední schůzky

2.Mateřinkové slavnosti-zajištění děts.výtvarných prací

3.Kompletace panelu do výtv.soutěže Lidice 2013-03-28

4.Instalace jarní výzdoby v Galerii na provázku v SKSK-zajistí I.Zetková

5.Diskuse

 

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

Zdokonalování jemné i hrubé motoriky,rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Hudební a pohybové hry,vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Zvládat a zacházet s běžnými předměty,zvládat pohybové dovednosti

Dítě a jeho psychika

Rozvoj řečových schopností

Samostatný slovní projev,přednes,práce s obrázky

Vyjádřit svou představivost a fantazii

Dítě a ten druhý

Rozvoj kooperativních dovedností

Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

Těšit se z příjemných zážitků

Dítě a společnost

Rozvoj základ.kulturně společenských návyků,dovedností dítěte

Tvůrčí činnosti slovesné,výtvarné,hudebně pohybové

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadř.se pomocí různých vv technik

Dítě a svět

Seznámení s místem a prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

 

 

Když se jaro rozjaří,zimě už se nedaří

 

Vlastní aktivita:

Příprava třídy,herny

V nabídce-malování,stříhání,sestavování,lepení(koláž)

Pracovní listy,skládanky-rozstříhané obrázky s jarní tématikou

Cvičební sestava jógy-Pozdrav slunci(vítej zpět sluníčko)

Práce s knihou a obrazovým materiálem,cvičení artikulace a gymnastiky mluvidel

Zpěv písní o jaru,poslech písní z CD Vítáme tě milé sluníčko

 

Realizace vlastního dne:

Děti přišly do MŠ převlečené do žlutého oblečení,přinesly jarní květinky.

 

Metody a postupy práce:námětová hra,komunikativní kruh,tvořivá hra,situační učení,kooperativní učení