Schůze VV – 30.11.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 30.11. 2012

Místo konání: mš RADOST, Chomutov

Od – do: 13,00 – 14,30 hodin

 

Program schůzky sekce:

  • seznámení s probíhajícími a nadcházejícími výtvarnými soutěžemi
  • poděkování za obrázky do Galerie na provázku v SKKS – téma zima
  • výtvarné řady
  • tvořivá dílna enkaustika

hosté: Bc. Irena Kopecká – ředitelka MŠ Chomutov

pedagogové Most

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

Výtvarná sekce bere na vědomí:

–        v rámci výtvarných činností dodržovat posloupnost a vytvářet podmínky a podněty pro výtvarné řady, na jejich základě se děti dopracují k poznatkům, zkušennostem a dovednostem k samotnému prožitku pomocí výtvarných prostředků.

–        Virtová šárka seznámila členky sekce s teoretickými a praktickými dovednostmi v oblasti enkaustiky.

–        Pedagogové měli k dispozici pomůcky pro tuto techniku a mohli si vyzkoušet postupy a možnosti nažehlování vosku a následně možné úpravy

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
–        DÍTĚ A JEHO TĚLO

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním

Zvládnout pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, zacházet s předměty
–        DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Rozvoj řečových schopností

Samostatný slovní projev, přednes

Vyjádřit svoji fantazii a představivost
–        DÍTĚ A TEN DRUHÝ Rozvoj kooperativníchdovedností

Kooperativní činnosti ve skupinkách

Spolupracovat s ostatními
DÍTĚ A SPOLEČNOST

Rozvoj zákl. Kulturně společenských návyků, dovedností dítěte

Tvůrčí činnosti slovesné, výtvarné, hudennš pohybové, podněcující tvořivost

Mít povědomí o širším společenském, kulturním i techn. Prostředí .- získat praktické zkušennosti
–        DÍTĚ A SVĚT

Vytváření elementárního povědomí o kulturnícm i technickém prostředí

Praktické používání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů

Chovat se zdvařile, přistupovat k druhým lidem s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce