Schůze VV – 4.4.2013


 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:Dítě a společnost-VV

Datum schůzky:4.4.2013

Místo konání:MŠ-Bezručova,Jirkov

Od-do:13.00-14.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU,ČR,učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Virtová Šárka,Liedlová Iveta

 

Program schůzky sekce:

1.Instalace výstavy dětských prací +fotodokumentace v Rytířském sále

2.Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“-Okresní myslivecký spolek

3.Výtvarná soutěž“Proměny motýlů“-DDM

4.Setkání VV sekce CV-MO,MŠ Bělehradská  23.4.2013

5.Diskuze

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností,zdokonalování jemné motoriky Hudebně pohybové činnosti,manipulační a grafické činnosti Zvládnout běh poskočný,sladit pohyb s rytmem,zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností Komentování zážitků a aktivit,slovní projev na určité téma Vést rozhovor,naslouchat druhým,samostatně se vyjádřit
Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností Kooperativní činnosti ve dvojicích,skupinách Spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá pravidla
Dítě a společnost Vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění Seznamovat děti přirozeným způsobem s lidovými zvyky Vnímat kulturní podněty,vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik,zvládat základní hudební dovednosti
Dítě a svět Rozvoj úcty k životu ve všech formách,vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem Poznávání přírodního okolí,sledování změn v přírodě,praktické pokusy(pěstitelské činnosti) Mít povědomí o významu životního prostředí,chránit přírodu,starat se o rostliny,spoluvytvářet prostředí

 

 

Popis obrázku,rytmizace,počáteční hláska

Tv-chvilka cvičení s vajíčkem

Ph Na slepičku

Konstruktivní stavebnice-stavba domečku pro domácí zvířátko

Výtvarné činnosti-zdobení kroje,otisky bramborovými tiskátky

Polepování vajíček

Vybarvování obrázku

Skládání rozstříhaného obrázku-zvířátko

Dramatizace písně“Když jsem já sloužil