Schůze 26.4.2012 EVVO – Putování s knížkou

PROGRAM SCHŮZKY EVVO

KONANÉ DNE 26.4.2012 , OP-  MŠ F.MALÍKA, MOST,

VEDOUCÍ SEKCE DANA VÁGNEROVÁ NOVÁKOVÁ

 

1. – přivítání, prezentace a seznámení s průběhem schůzek EVVO

2. – vedoucí sekce Dana Vágnerová Nováková předložila návrh frekvence setkávání a organizace

– všechny přítomné p. učitelky souhlasily s návrhem dalších tří následujících schůzek do konce

kalendářního roku – plánované termíny: květen, další dva termíny proběhnou až v novém škol-

ním roce, každá schůzka bude uskutečněna na jiné Mš po dohodě

– následující schůzka proběhne na OP MŠ Bělehradská dne 23.5. 2012 ve 13.30 hod.

3. – seznámení s tematickým celkem „Putování s knížkou“

– myšlenková mapa – nabídka vzdělávacích činností

– vysvětlení výběru tématu – návštěva lektorky p. Andrtové – vzdělávací akce pro děti

– akce byla velice úspěšná, děti nadšené a proto byl zařazen neplánovaný tematický celek

putování s knížkou – seznámení s novými knihami – četba textu s obrázky

– p. učitelky byly seznámeny se všemi postupy: zhotovení a uspořádání knihovny

knihovní řád, využití čtenářských průkazů – jejich výroba, zapisování,

čítárna – četba textu pohádek (text čtený uč., obrázky čtené dětmi), dramatizace literárního textu

pohádek – zapojení všech dětí i rodičů – ukázka čtenářské gramotnosti, spolupráce s rodiči

4.  – ukázka fotodokumentace z různých oblastí činností dětí – využití notebooku

5.  – videozáznam z akce pro rodiče – zhlédnuto na DVD

6.  – využití odpadového materiálu, při realizaci tohoto tematického celku – ukázka osmi finálních

výrobků – leporela, záložky, čtenářské průkazy, vybavení knihovny a čítárny, výrobky k dramatizaci

– rackové, mrož, čelenka pro medvědy

– ukázky výrobků, druh odpadového materiálu, postup práce a využití výrobku v tematickém celku

7.  – práce s RVP – plnění dílčích vzdělávacích cílů v tomto tematickém celku a dosažení  očekávaných výstupů – celá sekce byla tímto tématem velice nadšená, p. učitelky získaly spoustu nových nápadů a inspirace pro svou další práci

8.  – praktická dílna – vlastní výroba leporela z odpadových materiálů (karton, časopisy)

Učitelky projevily svou kreativitu a nápaditost, leporela byla povedená. Pracovaly s chutí a prezentovaly

svůj výrobek – zhodnotily výběr a každá nás seznámila s návrhem knihy a její myšlenkou.

-vyhodnocení a odsouhlasení celé sekce již připraveného příspěvku z ukázky příkladu  dobré praxe

s uvedením na  portál „Pedagogické věno“

9. – diskuze a závěr