1

 

  1. základní charakteristika aktivity:

Ekologicky motivované hrové aktivity

  1. název integrovaného bloku ze ŠVP:

Letní hrátky

  1. název integrovaného bloku z TVP:

Les a lesní zvířátka

  1. název vlastní aktivity:

Zvířátka z odpadového materiálu

  1. doporučené období pro realizaci

Jaro

  1. počet dětí:

Skupiny po 10 dětech

  1. věk dětí:

5-6 let

  1. struktura třídy:

homogenní

  1. předpokládaná délka aktivity:

dopoledne

10.vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo-

dílčí vz.cíle-vytváření zdravých životních postojů

zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky

očekávané výstupy– zvládat praktické dovednosti, zvládat jemnou

motoriku

Dítě a jeho psychika

dílčí vz. cíle- rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti,

rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání

očekávané výstupy- vyjádření myšlenky, dozvídat se nové,

vyjádřit vl.názor, třídit, využívat fantazii a představivost

Dítě a ten druhý-

dílčí vz. cíle- rozvoj kooperativních dovedností

očekávané výstupy- umět spolupracovat, respektovat názor druhých

Dítě a společnost-

dílčí vz. cíle- seznámení se světem lidí, osvojování si základních poznatků

o životním prostředí

očekávané výstupy- vyjadřovat své představy pomocí rozmanitých

dovedností a technik

Dítě a svět-

dílčí vz. cíle- vytváření pozitivního vztahu k přírodě, pochopení toho,

jak člověk svým chováním přírodu ovlivňuje, rozvíjet  a podporovat

úctu k životu

očekávané výstupy- získat poznatky o nepříznivém vlivu člověka na přírodu

a znát možnosti nápravy v rámci vlastních možností

11. organizace aktivity-

Ve třídě

12. metody práce:

Komunitní kruh, třídění a přiřazování, tvořivé ekohry, rozhovory

pohybová hra

13. realizace:

ranní hry-

děti si mohly prohlížet obrázky zvířat (šk. pomůcka), také

vyhledávaly lesní zvířata v časopisech. Některé děti si obrázky vystřihovaly

a lepily na papír,  dokreslovaly apod., rozprávěly spolu

komunitní kruh-

Některé děti se chtěly s ostatními podělit o radost z vytvořených

papírových koláží a také jsme si zopakovali, jak se my lidé máme ke zvířatům

v lese chovat (navázání na rozhovory z předešlých dní), jak zacházet

s odpadem, který lidé produkují

pohybová hra-

rušná hra Na barevné skřítky, v průběhu hry se v prostoru herny objevuje

hromádka odpadového materiálu, neroztříděného.

třídění-

Děti (skřítci) mají  za úkol si hromádku odpadového materiálu

prohlédnout a roztřídit správně do připravených kontejnerů

(žlutý, modrý) viz. foto

Skřítci se zamyslí nad tím, co by si mohly z tohoto materiálu udělat.

Stýská se jim po lese (motivace pohádkou z předešlého dne),

a proto se rozhodnou vyrobit si lesní zvíře, ale jaké?

Děti mají prostor k přemýšlení, vzájemné komunikaci, učitelka dětem

nabízela podněty (např. ten pytel vypadá jak velké břicho, napadá tě

k čemu by se hodil? apod.)

Společnou diskuzí vnikl nápad vyrobit medvěda.

MEDVĚD

postup práce-

TĚLO: Papírovou tašku naplníme skartovaným papírem, pokud není hnědá,

nejprve ji potupujeme houbičkou namáčenou v hnědé barvě.

HLAVA: Namuchláme do papírové koule pokreslený, nepotřebný papír.

Zabalíme do hnědého balicího papíru tak aby šla vzniklá hlava

zavázat do těla připraveným provázkem.

DETAILY NA HLAVĚ: víčka z PET lahve poslouží jako oči, čumáček,

event. využijeme jiná odpadová kolečka např. z kartonu.

Na dokreslení použijeme fix.

TLAPKY: vyrobíme z špátle  nebo z naplněné staré ponožky papírem

zadní tlapky a uši vystřihneme z vlnkovaného kartonu.(viz foto)

 

MOUCHA:

postup práce-

naplníme ponožku starým papírem, bavlnkou podvážeme na dvou místech

tělíčko. Z  vyžehlené PET lahve vystřihneme křídla, oči nalepíme z víček

nebo přišijeme knoflíky, nožičky vyrobíme z drátků, fixem dokončíme

detaily očí a křídel.(viz foto)

 

JEŽEK:

PET láhev přestřihneme ve 2/3 délky, naplníme starým papírem nebo

použitými igelitovými pytlíky. Pomocí nůžek do delšího z dílů

uděláme několik dírek. Oba díly sesadíme, vznikne tím tělo ježka.

Oči nalepíme z víček, čumáček vytvoříme vyměněním původního víčka

za růžové. Do připravených dírek zasunujeme nalámané špejle,

které dříve sloužily ke kresbě tuší. Pro lepší stabilizaci ježka mu

tavnou pistolí připevníme klacíky, jako nohy.

14. pomůcky:

medvěd

papírový pytel, skartovaný papír, pokreslený papír, špátle nebo ponožka,

vlnkový kartonový papír, balící papír, provázek,  víčka z PET lahve,

fix, lepidlo v tužce, tavná pistole, nůžky

moucha

stará ponožka, bavlnka, PET láhev, knoflíky nebo víčka, drátek,

tavná pistole, tupá vyšívací jehla, žehlička, nůžky

ježek

PET láhev, starý papír, víčka, tavná pistole, nůžky, fix, použité špejle

 

15. evaluace:

Děti si s využitím vlastní fantazie a představivosti přiblížily poznatky

o prostředí, ve kterém žijí. Samostatně se zapojovaly

do procesu vymýšlení, příprav. Velmi aktivně spolupracovaly,

dělily se mezi sebou o zkušenosti a pomáhaly si. Pracovaly společně

při kolektivním výrobku z OM.

Byly velmi spokojené a ukázněné, nakonec daly medvědovi

jméno.  Nazvaly ho Ouško.

16. klíčové slovo:

Odpadový materiál

17. příloha foto