Schůze 22.1.2013 sekce HV – S veverkou v lese

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

                                           HUDEBNÍ ČINNOSTI

Název sekce…………………………………………………………………………….

Datum schůzky:  22.1.2013

Místo konání:  OP MŠ  F.MALÍKA, MOST

Od – do: 13.30 – 15.00

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekcí:

1. Přivítání, prezentace

2. Seznámení s průběhem  sekce HČ

3. Seznámení s předloženými materiály

4. Diskuse – náplň sekce, cíle, očekávané a konkretizované výstupy, užití v praxi

5. Praktická ukázka tématu „ S  veverkou v lese“

6. Využití CD nahrávek, materiálu v příloze

7. Domluvení termínu konání další sekce HČ

8. Diskuse, závěr

Zapsala: Bc. Jana Vávrová

Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem České

republiky.

 

PROGRAM SCHŮZKY SEKCE  HUDEBNÍ ČINNOSTI

KONANÉ DNE 22.1.2013, OP – F.MALÍKA, MOST

VEDOUCÍ SEKCE: MIRKA VALKOVÁ

ZAPSALA: Bc. JANA VÁVROVÁ

1. Přivítání všech na OP  Mš F.Malíka p.vedoucí Mgr. J. Selepovou, prezentace účastnic, omluvení chybějících učitelek.

2. Stručné seznámení s průběhem sekce Hudební činnosti, rozdání materiálů k praktické ukázce.

3. Seznámení s předloženými materiály – samostatný list s písničkou „ Seznámení“, dále tématický celek „ S veverkou v lese“ k integrovanému bloku „Podzim“- učitelky byly seznámeny s nabídkou vzdělávacích činností a v příloze jim byly poskytnuty konkrétní materiály, které je možno využít v praxi / pohádka, písnička, omalovánka/.

4. Diskutovalo se o náplni sekce Hudební činnosti, byly sděleny postřehy učitelek i to jakým směrem by chtěly, aby se sekce ubírala a také s čím nesouhlasí. Do diskuse se zapojila i p. vedoucí Mgr. J. Selepová, která se snažila všem objasnit důvody, proč sekce vznikly a také odpovídala na případné dotazy. Práce s RVP- plnění dílčích vzdělávacích cílů v tomto tématickém celku a očekávané i konkretizované výstupy /pro přehlednost zpracovány v  tabulce/.

5. Praktická ukázka – povídání o lese, hra „ Na semínka“ / orientace v prostoru, reakce na slovní doprovod učitelky, využití DHN- triangl, dřívka/. Pokračovaly jsme říkadlem o stromečkách, které bylo doplněno pohybem.

Samotnému nácviku písničky předcházela dechová, artikulační a rytmizační cvičení.

Postup nácviku  jsem doplnila vysvětlením, jak je možné nadále s písničkou pracovat /hry s oříšky,ťukáním o sebe, spolupráce s kamarádem, slovní doprovod písničky s pohybem ve dvojicích atd./ p. učitelky se aktivně zapojovaly, sdělovaly své postřehy a nápady.

6. V praktické části jsem využila i CD nahrávek- povídání s písničkou „ Spokojené veverky“ a pohádku k relaxaci „ Jak usíná les“. P. učitelky projevily zájem o nahrávky, které se jim líbily.

7. Termín konání další sekce HČ byl domluven na duben, termín bude dodatečně upřesněn a místo konání OP  Mš F. Kmocha, ukázku si připraví p.učitelka Z. Popovičová.

Každá schůzka bude uskutečněna na jiné Mš po dohodě.

8. Diskuse a závěr

 

SEKCE: HUDEBNÍ ČINNOSTI

INTEGROVANÝ BLOK: PODZIM

TÉMA: S VEVERKOU V LESE

ZPRACOVALA: Bc. Jana Vávrová, učitelka MŠ v Mostě

DÉLKA PRAXE: 20 let

STRUKTURA TŘÍDY: heterogenní

VĚKOVÁ SKUPINA: 3-5 let

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:  činnosti hudební, pohybové, literární, slovesné,

výtvarné, dramatické, které podněcují tvořivost a

nápaditost dětí a zajišťují spokojenost, radost,

veselí a pohodu

* PÍSNIČKA  „ Spokojené veverky“

* Povídání o lese

* Text písně z pohybem /doprovodné činnosti/

* Další aktivity a navazující činnosti

* Básničky a říkadla

* Přílohy

MOTIVACE

Na vycházce se zastavíme na okraji lesa nebo parku a pozorujeme, zda nezahlédneme veverku.

Ve třídě vyprávím dětem o veverce: „Veverky patří ke zvířátkům, která si chystají potravu na zimu.

A proto na podzim sbírají oříšky, bukvice, žaludy a další plody a schovávají si je do skrýší. Veverky si staví obydlí ve větvích nebo dutinách stromů a mají je často vystlaná mechem nebo travou. Malá veverčata se rodí dvakrát do roka. Veverky mají rezavou nebo hnědou srst a v horách najdeme i veverky černé. Hlavními nepřáteli, před kterými se musejí mít veverky na pozoru jsou kuny,jestřábi a krahujci.“

Prohlédneme si obrázky veverky v knížce /např. Veverka Zrzečka/. Přečteme si úryvek z knížky nebo příběh „Jak veverka zachránila myšáka před bolestí.“ /Vyprávíme a zpíváme dětem 1, J.Balík,Hrátky se zvířátky z lesů a strání,nakl. Rotag – viz. příloha č.1 a č.2/

Lze využít i CD nahrávku, kde si děti poslechnou krátké vyprávění o veverkách a zároveň se seznámí s písničkou „Spokojené veverky“/viz. příloha č.2/, kterou se budeme učit.

POVÍDÁNÍ O LESE

Veverky bydlí v lese a my si na les zahrajeme.

Jsme malá semínka, děti „poletují“, vítr je rozfouká po lese, spadnou na zem, déšť je zalévá, sluníčko zahřeje, semínkům v lese dobře je. Začnou růst-velmi pomalý pohyb, až je z každého semínka velký a silný strom.

Děti se postaví jako stromy, vzpažíme. otáčíme se vpravo a vlevo.

Říkadlo: STOJÍ STOJÍ STROMEČKY   / otáčíme se vpravo a vlevo/

               MAJÍ PĚKNÉ VĚTVIČKY     / pohladíme si paže od prstů až k rameni/

               NA NICH LISTY JEHLIČÍ,   /pohybem prstů naznačíme padání listí/

               AŤ TU NIKDO NEKŘIČÍ.     /prst dáme na ústa/

otázka podněcující aktivitu dětí „Proč se v lese chováme tiše?“ /bydlí tu zvířátka atd./

DECHOVÉ CVIČENÍ: v lese je spousta vůní, hluboký nádech nosem, bez zvedání ramen a pomalý výdech ústy-něco krásně voní – áááá, zavoláme do lesa HALÓÓÓ, foukáme si do dlaní.

ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ: v lese uslyšíme spoustu zvuků datel ťuká-ťuk-ťuk, hlasů zvířat-sova-hů-hů, kukačka- kuku-kuku, ptáci-čim,čim,medvěd- brum-brum

RYTMIZAČNÍ CVIČENÍ-podle toho co děti znají, tleskáme v rytmu slov

např.říkadlo:  ŠLA VEVERKA NA JAHODY,

UTÍKALA KOLEM VODY

JAHODY SE ROZSYPALY,

DO STUDÁNKY NAPADALY.

BĚŽ, PANENKO, BĚŽ,

VEVERUŠKU TĚŠ.

Obměna: – v rytmu říkadla podupávání, pleskání do nohou /střídavě/

– nebo jen jednotlivá slova „Jako na ozvěnu“ uč.- tleská např. veverka, děti opakují

– děti samy vymýšlejí slova, která „patří do lesa“ / strom,kůra, jehličí,aj./

TEXT PÍSNĚ DOPNĚNÝ POHYBEM

Seděly dvě veverky                                               / 2 děti sedí naproti sobě ve dřepu /

na vysoké jedli                                                      / výpon na špičky do vzpažení/

chvilku něco chroupaly,                                        / prsty před pusou předvádějí chroupání,

střídavě pravá a levá ruka/

chvilku něco jedly.                                                / opět střídavě pravá a levá ruka znázorňuje

pohybem jak jíme – ruce jsou jako mističky/

 

A když měly plná bříška                                       / hladíme si bříško, jednou rukou nebo oběma

najednou-děti mají na výběr/

řekly si: Už dost                                                     / můžeme nacvičit jako malou dramatickou úlohu,

děti zvolí různou intenzitu jak hlasovou, tak

pohybovou : jednou nohou dupnou a zároveň

rázným pohybem ruky naznačí „UŽ DOST“/

houpaly se, houpaly                                              / děti se chytí ve dvojici za ruce a rukama i

pohupováním v kolenou naznačují houpání/

jen tak pro radost.                                                 / ve dvojici na místě chodí dokola/

I když tak není v písničce zaznamenáno, pro lepší zapamatování opakujeme s dětmi celou část od slov: „…a když měly plná bříška…“

DOPROVODNÉ ČINNOSTI K PÍSNIČCE

HRY S OŘÍŠKY /rytmické/

Děti dostanou do ruky každý dva oříšky,zpíváme písničku a ťukáme o sebe oříšky, všichni společně. Obměna, jedno z dětí ve dvojici zpívá a druhé ťuká do oříšku.

Po té doprovázíme zpěv chůzí a rytmus ťukáme do oříšku.

OŘÍŠEK BER A DEJ

Utvoříme kruh, děti klečí, každý má oříšek, který si děti posílají do rytmu písničky

„Svůj pošlu a objeví se nový“ /nácvik na ber a dej, postřeh, spolupráce/.

SPOKOJENÉ VEVERKY

Celý text písně ztvárníme rytmicky

1.skupina  stále opakuje      ve-ver-ky    ve-ver-ky  ………

2.skupina                             jed-li   jed-li   ………..

3.skupina                             hou-pa-ly se  hou-pa-ly se  …….

učitelka se připojí                Se-dě-ly dvě ve-ver-ky   atd………….

Náročnější na provedení, ale užijete si legraci, když se slova popletou.

RELAXACE

Poslech pohádky z CD Jak usíná les. Děti odpočívají, poslouchají, co se o lese vypráví, mohou si nakreslit obrázek dle vlastní fantazie nebo dokreslí a vybarví veverku po stopě./viz. příloha č.3/.

DALŠÍ AKTIVITY  A  NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI

BAREVNÝ LES

Pomůcky a materiál:

balicí papír, vodové barvy, štětce, barevné listy, pracovní listy se zvířátky

Balicí papír položíme na zem, přichytíme izolepou. Děti malují společně vodovými barvami les – stromy, pařezy, houby…do korun listnatých stromů obtiskují listy. Aby nebyl les smutný mají děti za úkol nastěhovat tam zvířátka- veverky aj. Děti dolepují obrázky jednotlivých zvířátek, mohou si je vybarvit. Hotové dílo vystavíme, popřípadě můžeme nadále doplňovat /nápady dětí/.

Tato činnost vedla děti k vzájemnému domlouvání, spolupráci a respektu.

HRA: NA  VEVERKY

Brzo děti přijde zima a veverky si musí udělat zásoby, aby měly v zimě co jíst. Ty největší dobroty jsou až v dalekém lese.

Postup

1.Každá dvojice má svůj domeček /kroužek/žlutý, modrý, zelený,červený.

2.Na pokyn učitelky např.“veverky z červeného domečku jdou do lesa nasbírat dobroty“, chodí děti v prostoru, pracují ve dvojicích, jako veverky-jedno dítě má košíček a druhé sbírá oříšky, žaludy, šišky.

3.Úkolem je ve dvojicích dojít na druhý konec místnosti bez toho, že by se jeden druhého pustily. 4.Děti mají za úkol posbírané plody donést do svého domečku. Úkolem je spolupráce, ohleduplnost, jen společné jednání vede k úspěchu.-RYCHLOST NEROZHODUJE!!!

obměna: veverky čeká spousta překážek např. přejít lavičku,podlézt překážku, obejít strom/kuželka/ přeskočit potok /lano/

 KDO BYDLÍ V LESE?

Veverka chodí po lese, kamarády hledá – veverka chodí po lese kamarády nemá. Smutná veverka chodí po lese a hledá kamarády. Je v lese úplně sama? Snad tu bydlí i další zvířátka, ale veverka je nedokáže najít, pomůžeme jí.

Postup

1.V prostoru vymezeném např. švihadlem na koberci rozložíme obrázky se zvířátky,ptáky i hmyzem

/ domácí, lesní i exotická /.

2. Děti si sednou kolem lesa

3.„Veverka chodí po lese, kamarády hledá -veverka chodí po lese, kamarády nemá.“Zvolené dítě má čepičku veverky, napodobuje pohyb veverky, chůzi střídá s poskokem. Předříkává jednoduchou říkanku a děti s ním.

4.Některé děti veverka pohladí, čímž je zvolí za pomocníka, který hledá kamarády veverce do lesa.

5. Zvolené dítě musí vybrat vhodný obrázek zvířete, ptáka aj., který ba mohl žít v lese, např.:

„ Veverko, já ti pomáhám, kamaráda ti já dám -je to jelen, liška, sojka atd.“

6. Dítě může napodobit i hlas zvířete a ostatní mohou hádat, co je to za zvíře.

Při hře spojíme mluvené slovo s pohybem, rozvíjíme poznatky o přírodě i slovní zásobu.

BÁSNIČKY A ŘÍKADLA K TÉMATU

 

*LEZ, VEVERKO, LEZ

ZNÁ TĚ CELÝ LES:

ZNÁ TĚ MODŘÍN,

ZNÁ TĚ JEDLE

I TA BOROVICE VEDLE.

ZNÁ TĚ SMRK A ZNÁ TĚ DUB,

I TI CHLAPCI, CO JDOU Z HUB.

 

 

 

*VEVEŘIČKA ČIPERNÁ,

KDYŽ JÍ KRUČÍ V BŘÍŠKU.

S VELKOU CHUTÍ POSNÍDÁ

OŘÍŠEK I ŠIŠKU.

NEVADÍ, ŽE FIČÍ VÍTR DO KOŽÍŠKU.

BĚHÁ, SKÁČE, CVIČÍ A ŠUP DO PELÍŠKU! / lze doplnit pohybem /

JE KONEC NAŠEHO VYPRÁVĚNÍ O VEVERKÁCH, UŽ JSOU V PELÍŠKU A ŠLY KLIDNĚ SPÁT. BRZO SE S NIMI ZASE UVIDÍTE. MOŽNÁ NA VÝLETĚ DO LESA NEBO NA PROCHÁZCE S KAMARÁDY, ALE VŽDY SE CHOVEJTE TIŠE, ABY VÁM NIC Z TOHO CO VEVERKA UMÍ NEUTEKLO. JEN TAK SE O PŘÍRODĚ MNOHO DOVÍTE.