Schůze 17.5.20012 sekce HV – Zobcová flétna

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

                        Hv  Dítě a ten druhý    “ Jarní hrátky s písničkou“

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  17.5.2012

Místo konání: OP Zahradní 1741, Most

Od – do: 13.30 do 15.30 hod

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí: 1. Přivítání, podpis do prezenční listiny

                                          2. Kontaktní HPhra “ Houpej dál sluníčko v náručí“

                                          3. Předání zkušeností a materiálů od kolegyně Aleny Ulrychové z MŠ Litvínov

 

 • Metodické řady hry na zobcovou flétnu
 • Grafické listy
 • Dechová cvičení, relaxace, hry
 • Nácvik, posloupnost, délka procvičování
 • Rizika
 • Zkušenosti ostatních kolegyň z praxe
 • Nabídka vypracovaného materiálu k tvorbě se zobcovou flétnou dle RVP PV (zašle zájemkyním emailem)
 • Praktické zkoušení – rytmické i melodické hříčky, hra na flétničku

 

 • Nabídka nové písničky od Stáni Juřinové – poskytla namnožený materiál pro všechny školky
 • Písnička na dané téma: “ DOKOLA SE ZATOČÍME“
 • Notový zápis, text + pohyb
 • Jak dále pracovat s písní
 • Báseň  „Sedmikráska“
 • Vše zpracováno do oblastí

 

 • Zhlédnutí DVD z festivalu Mateřinka 2012, v Chomutově ( 1.3.12)
 • Zúčastnily se děti z MŠ Litvínov a OP Zahradní Most
 • Prohlídka foto
 • Info o absolvování seminářů
 • Nabídka pracovních listů a doplňkové literatury na dané téma – „poradenství“
 • Zkušenosti a náměty – co se zdařilo a na co si dát pozor
 • Se svolením přítomných, bylo možno pořídit fotodokumentaci
 • V závěru – nabídka tématu na další setkání – říjen 012 na OP Pujmanové

 

 

Kontaktování, info sdělovat pomocí emailů, osobním kontaktem, případně přes VOP

Namnožení materiálu zajistí VS – Mirka Valková

 

 

Zapsala: M. Valková

 

 

 

Jede, jede vlak,

syčí jako drak.

Uličnicky zahvízdá,

ztratí kouře mrak.

Pracovní list je určený k motivaci pro dechové cvičení dětí při hodině hry na zobcovou flétnu.

 

Žáci/žákyně:

 

–        vyprávějí o svých zkušenostech s cestováním vlakem

 

–        přemýšlejí, proč vlaky pískají

 

–        vlak vybarví

 

–        plochu kouře potřou lepidlem a nalepí na ni namačkaný šedý toaletní papír

 

–        najdou správnou cestu pro mašinku a nakreslí ji do volného prostoru

 

–        rytmizují báseň

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIKA  JAZYKA  A  RTŮ:

 

 

Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

 

Očekávané výstupy

 

Dítě a jeho tělo

− zachovávat správné držení těla

− koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

− vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

− ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

− vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny )

− ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku ( zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

 

 

Dítě a jeho psychika

 

− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

− porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

− učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

− naučit se zpaměti krátké texty – říkanky , písničky

–          rozlišovat některé obrazné symboly

–          − projevovat zájem o hudbu

–          − vědomě využívat všech smyslů

− záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

− postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

− rozhodovat o svých činnostech

− uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

− přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

− prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

− vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

− respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

 

Dítě a ten druhý

 

− porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

− přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

− odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

− spolupracovat s ostatními

 

 

 

Dítě a společnost

 

 

– uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi ( vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

− pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 

− porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

–          vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

–          vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus )

 

Dítě a svět

 

− mít povědomí o  kulturním  prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

 

UMĚT SPRÁVNĚ DÝCHAT

FOUKACÍ HRY

 

Hry s bublifukem

Další hry můžete vymyslet podle nálady dítěte. Kdo vyfoukne z bublifuku největší bublinu? Kdo ji vyfoukne nejrychleji? Kdo nejpomaleji, aby nepraskla? Kdo jich vyfoukne víc najednou?

Koupací hra
Při večerním koupání přidejte dítěti do vany hodně pěny. Do vody vysypte hračky (míčky, kačenky, lodičky) a nechte je dítě vyndávat. Než vyndá hračku (např. do plastové krabice), musí sfouknout všechnu pěnu, která na hračce zůstala. Začínáme s jednou hračkou, postupně můžeme přidat počet až na pět – nezapomeňte, že hra musí dítě bavit a motivovat – kdyby mělo ve vodě dvacet hraček, začíná se nudit. Méně je tentokrát více!

Závod peříček
Na okraj stolu dejte dvě peříčka – jedno pro Vás a jedno pro dítě. Kdo dřív přefouká svoje peříčko až na druhou stranu stolu?

Závod lodiček
Může se hrát ve vaně nebo v létě v bazénu. Na start dáme dvě lodičky (plastové, pro větší děti mohou být i z papíru) a foukáním je dopravíme na druhou stranu.

Vytváření abstraktních foukaných obrázků

Na čtvrtku nalijeme trochu barvy (vodovky jsou ideální), vezmeme brčko a rozfoukáváme barvu do různých tvarů. Můžeme míchat barvy, dělat různobarevné obrazce a po uschnutí dokreslit pastelkami tvary. Povídáme si o tom, co nám který obrázek připomíná, co na něm kdo vidí.

Barevné polystyrenové závodění
Pro zkušenější „foukaře“ můžete uspořádat tento závod. Vezměte malé kousky polystyrenů (kuličky, krychle, kvádry) a nabarvěte si fixami každý svůj kousek. Na jednu stranu stolu dejte „svého závodníka“ a foukáním do brčka se ho snažte dostrkat až na druhou stranu. Pozor – brčko se polystyrenu nesmí dotknout. Pro extra-zkušené můžete na zem vymezit dráhu a foukat po ní – to už vyžaduje pozornost a soustředění, dítě musí dobře ovládat svůj dech (krátké a dlouhé fouknutí)

 

 

 

Výuka hry na zobcovou flétnu – roční plán práce

vyučující: Jana Koutová

 

Září

 • opakování známých písní, doprovod na rytmické nástroje
 • obrázky hudebních nástrojů, flétna – dechový
 • nácvik správného dýchání do flétny

Říjen

 • znát názvy prstů, starší děti P a L ruku
 • seznámení s prstokladem na flétně, hra prvního tónu H
 • poznávání tónů podle barev

Listopad

 • hra tónu H v rytmu známých písní s klavírem
 • vyjádření rytmu pohybem i hrou na nástroj
 • příprava písní na vánoční besídku

Prosinec

 • umístění tónu H v notovém domečku a notové osnově
 • opakování správného rytmu ve hře „Na ozvěnu“
 • učíme se názvy 5 not podle barev a jejich umístění

Leden

 • rozlišujeme počet slyšených tónů
 • hrajeme tón H slabě a silně
 • rozlišování výšky tónů sluchem, starší děti i v notách

Únor

 • učíme se hrát do pomlk, vnímat předehru, mezihru…
 • stále se věnujeme rozboru dalších písní
 • starší děti se seznamují se základy hudební nauky

Březen

 • nácvik tónu A, poznat jeho barvu a umístění
 • vytleskávání dvou různých rytmů
 • zapisování do notové osnovy – starší děti

Duben

 • rytmický doprovod písní na dvou známých tónech
 • seznámení s tónem G, jeho barvou a umístěním
 • příprava na jarní veřejná vystoupení

Květen

 • průběžné opakování správného dýchání, nádechy mezi takty
 • na flétnu hrát jednoduchou melodii podle barevných not
 • vyjádřit délku a výšku tónů určeným pohybem těla

Červen

 • opakování třech známých tónů, upevňování prstokladu
 • známe 5 tónů, hrajeme 3 tóny
 • nejpokročilejší hrají i z černých not, zvládají až 5 tónů

 

Děti navazující na výuku hry na zobcovou flétnu v loňském roce při individuální výuce pokračují v nácviku dalších tónů, zdokonalení techniky hry na hudební nástroj, správného dýchání a prohlubují si znalosti základů  z hudební nauky.

 

 

Vzdělávací cíle v úrovni oblastní: dle ŠVP

 

Dítě a jeho tělo –

 − osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (dýchání – flétna /

 

− rozvoj a užívání všech smyslů

 

 Dítě a ten druhý

-posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

− seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

− rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

 Dítě a jeho psychika

-rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

-osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní,

– rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

− rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

− posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

− vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

− osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

– rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

–  rozvoj schopnosti sebeovládání

− rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

Dítě a společnost –

− rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

− seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

− vytvoření základů aktivních  pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

− rozvoj společenského i estetického vkusu

 

Dítě a svět –

− poznávání jiných kultur

 

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka

 

Dítě a jeho tělo

− zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

− hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

− příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví

− činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 

 

Dítě a jeho psychika

– artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

− samostatný slovní projev na určité téma

− přednes, recitace, , zpěv

− grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

− hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

– nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj  zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

− činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

− činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

− činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

− příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

− estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)

–          výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

 

Dítě a ten druhý

−  dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

− kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

− společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

− aktivity podporující sbližování dětí

− hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

− hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

 

Dítě a ten druhý

– různorodé společné hry a skupinové aktivity

– přípravy a realizace společných zábav a slavností

− tvůrčí činnosti slovesné,  hudební, hudebně pohybové, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování

 

Dítě a svět

− sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé