Směrnice k práci sekcí

 

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol
CZ 1.07/1.3.07/04.0005

 

Směrnice

  

Směrnice k práci sekcí.

 

 1. I.                   Vnitřní organizace řízení, odpovědnost.

 

 • Koordinátor sekce – vedoucí a zástupce vedoucího koordinátora sekce (VKS a ZKS) je podřízen ředitelce, ředitelce OP, vedoucí OP, dle jednotlivých zapojených měst a všichni manažerovi projektu. Všechny kroky činí s vědomím nadřízených pozic.

 

 • Vedoucí koordinátor a zástupce koordinátora zodpovídají za přenos příkladů dobré praxe mezi městy Most, Litvínov a Chomutov, Jirkov.

 

 • Řídí členy sekce. Je jim poradním orgánem.

 

 • Zabezpečí funkčnost portálu, jeho aktualizaci v rámci jednotlivých sekcí i prostřednictvím pověřené osoby.

 

 • Člen sekce je podřízen vedoucímu koordinátorovi daného města a zástupci, dle jednotlivých OP.

 

 • Je povinen, zejména v rámci nepřímé práce naplnit poslání, povinnosti sekce.

                    Neúčast na aktivitách, jež deleguje VKS, musí být relevantně zdůvodněna i k rukám dané VOP a ředitelky.

 

 

 1. II.                Kompetence vedoucího koordinátor     a a zástupce koordinátora sekce

 

 • Zajišťují mezi sebou aktivní komunikaci pomocí e-mailu. Společně vytipovávají vhodné semináře či jiné odborné akce

 

 • Umísťují na webové stránky informace za svou sekci, případně mohou zvolit odpovědnou osobu z členů. Za finální verzi zodpovídají.

 

 •           Plán DVPP či výběr vhodných seminářů konsultuje vedoucí koordinátor

se zástupcem a ostatními členy sekce.

 

 • VKS a ZKS:  Koordinují členy sekcí, delegují členy na vhodné semináře – dle zaměření členů, vypracovávají aktuální měsíční harmonogram DVPP, rámcový plán na 0,5 roku.

 

 • Návrh DVPP jednotlivých členů zasílá vedoucí či zástupce sekce k rukám příslušné ředitelky MŠ a duplicitně manažerovi projektu.
 • Plán DVPP musí být v souladu s plánem DVPP jednotlivých OP.

 

 • Financovat DVPP se bude z prostředků ONIV či školného jednotlivých pracovišť.

 

 • VKS a ZKS:  Navrhne plán schůzek, činnosti sekce – dle daného města Most a Chomutov. Schůzky mohou být střídavě na jednotlivých pracovištích OP.

Doporučený termín 1x – 3x měsíčně.

 

 

 

 1. III.              Aktivity vedoucího koordinátora a zástupce sekce

 

DVPP vykonávají sekce Mostu a Chomutova paralelně, aby byl přenos příkladů dobré praxe komplexní a objektivní.

 

Umísťují na web Pedagogické věno – příklady dobré praxe, fotodokumentaci činností sekce, fotodokumentaci akcí, náležících do působnosti sekce. Z jednotlivých OP sběr zajišťují členové sekce.

 

Dle plánu DVPP dané sekce jsou zajištěny rovné příležitosti pro všechny členy sekce. Je zhotoven harmonogram DVPP a zabezpečeno zapojení všech členů, v průběhu 1 kalendářního roku.

 

VKS a ZKS : Koordinují sběr informací z výstupů absolvovaného školení členů sekce. Člen sekce  – zajistí  vnitřní přenos DVPP.  Popíše absolvovaný seminář, bude aplikována dobrá praxe na konkrétní pracoviště. Co je využitelné a jakými formami a metodami práce. Co by konkrétně aplikoval a jakým způsobem.

Nadhodnotou je to, že by sekce měla zabezpečit kompletní přenos příkladů dobré praxe i v souladu s ostatními zbývajícími oblastmi vzdělávání dle RVP PV.

 

VKS a ZKS : Zajistí 1x měsíčně sběr příkladu dobré praxe, zohledňující činnost sekce dle osnovy.

(Bude zabezpečeno vystřídání všech členů sekce).

 

Jako erudovaná osoba bude poradní osobou pro členy sekce.  Zajistí výměnná setkání v rámci měst, i jednotlivých OP, průběžně.

Zajistí účast členů sekce,  3x ročně na úrovni měst. Místo schůzky se bude pravidelně střídat (Most – Chomutov).

 

Schůzka vedoucích a zástupců koordinátorů sekcí se uskuteční 1x ročně, v případě potřeby i několikrát. Místo setkání se bude rovněž střídat.

 

VKS a ZKS : Uspořádá 1x ročně (kalendářní rok) regionální akci.

Vyhlašovatel bude město, kde je vedoucí koordinátor, akci může duplicitně vyhlásit i zástupce. Účast zajistí vedoucí koordinátor i zástupce sekce. Na webu bude pozvánka. Rovněž bude plošně zaslána. Akce bude monitorována, popis a fotodokumentace, bude umístěno na web Pedagogické věno.

 

 

 

VI. Sekce – tabulka

 

 

 

VII. ÚKOLY A STRUKTURA SEKCÍ

 

Všechny sekce se zabývají svou stěžejní činností – ukazují cesty, jak tvořivě činnost provázat do ostatních oblastí RVP PV.

Rovněž kladou důraz na předmatematickou gramotnost, předčtenářskou gramotnost a logopedickou prevenci.

 

 

Struktura výtvarných činností

 

1. Kreslení (suchá a mokrá kresba), Malování (suchá a mokrá malba)

2. Plošné a prostorové vytváření a konstruování (koláž, mozaika, reliéf, batika, plastika,

loutka, maska, aranžování…), Modelování (hlína, modelína, těsto…)

3. Rozvoj grafických schopností (grafický záznam, rytmické čárání, grafomotorika),

Grafika (linoryt, tisk, monotyp, odkrývací a rezervovací technika)

4. Experimentování, netradiční a kombinované techniky (skládání, sestavování,

seskupování, řazení, mačkání, stlačování, vytrhávání, lepení, nalepování, polepování,

překládání, stáčení, otiskování, stříhání, vystřihování…)

5. Rozvoj smyslu pro výtvarné umění a životní prostředí (estetický vztah k přírodě,

architektuře, galerie, ilustrace, lidové umění, sochy…)

 

Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání

Úkoly sekce:

 • představit výtvarné činnosti jako nedílnou a významnou součást předškolního vzdělávání
 • shrnout „informační výbavu“ učitelek pro jejich kompetentní rozhodování v situacích výtvarných činností
 • rozšířit a doplnit jejich poznatkovou základnu, nezbytnou pro výběr, vedení i hodnoticí reflexi dětských výtvarných aktivit
 • uvést cíle výtvarné výchovy, jejich přínosy pro rozvoj osobnosti dítěte, učivo, realizační prostředky výtvarné i didaktické
 • učitelky uvést do problematiky plánování výtvarných činností jako součásti ostatních vzdělávacích oblastí RVP PV
 • nabízet metodickou pomoc v podobě strategií, „jak jít nápadům naproti“, a na konkrétních příkladech navrhnout možnosti, jak s nápady dále metodicky pracovat
 • poskytnout obrazový materiál (fotodokumentaci) a zodpovídat otázky, na nichž si učitelky mohou ověřit funkčnost nově získaných informací i míru rozvinutí svých dosavadních kompetencí pro realizaci výtvarných činností ve vzdělávacích souvislostech

 

 

 

Struktura hudebních činností

 

1. Pěvecké činnosti (metody nácviku písní,…)

2. Instrumentální činnosti (uplatnění nástroje…)

3. Poslechové činnosti (metody poslechu,…)

4. Hudebně pohybové činnosti (lidové taneční hry…)

5. „Veselé pískání – zdravé dýchání“

 

Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání

Úkoly sekce:

 • Mapovat hudební činnosti a aktivity v mateřské škole
 • Věnovat se specifickým cílům hudební výchovy a stručné analýze vedení hudebních aktivit v tzv. tradičním duchu a v současném, novém pojetí vzdělávání v MŠ
 • Zabývat se osvětlením koncepce RVP PV ve vztahu k hudebním aktivitám
 • ·         Věnovat se hudebním aktivitám, konkrétním příkladům dobré praxe a metodickým postupům
 • Hudebně pohybové činnosti:  Taneční průprava upevňuje správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, obratnost a koordinaci pohybu. Tanec přináší dětem radost, rozvíjí jejich muzikálnost, podporuje jejich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby. Naučí je kultivovanému pohybovému projevu a získají i potřebný návyk pravidelného tělesného cvičení.

 

 

 

 

 

 

Struktura – pohybové činnosti

1. metodika rozvíjení pohybových schopností (rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti,  

    koordinačních schopností), výchova ke správnému držení těla

2. formy a metody – zdravotní cviky, chůze, běh, skok, lezení, házení a chytání, akrobatická   

    cvičení, činnosti hudebně pohybové, relaxační, psychomotorické, dětská jóga …

3. předplavecká průprava a otužování

4. sezónní činnosti – bruslení, lyžování, fotbal, házená…

5. bezpečnost při pohybových činnostech

 

Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Úkoly sekce:

 

 • Nabízet komplexní metodiku k realizaci pohybových činností v MŠ včetně konkrétních praktických návodů na cvičení a sportování
 • Poskytovat praktická doporučení k zařazení pohybových činností do TVP a ŠVP třídního (školního) vzdělávacího programu
  • Propojovat veškeré přístupy k realizaci pohybových činností v MŠ v rámci současné koncepce RVP PV
  •  Pomocí příkladů dobré praxe osvětlit, jak konkrétními pohybovými činnostmi naplňovat dílčí cíle pěti vzdělávacích oblastí
  • Věnovat se obsahu pohybových činností vhodných pro předškolní děti a komplexní metodice nácviku konkrétních pohybových dovedností

 

E.Č.
EVVO, ekologie – struktura

1.      prohlubovat poznatky o přírodě, vytvářet vztah k přírodě

2.      zpracování odpadového materiálu

3.      eko hry

4.      exkurze, výlety

5.      spolupráce s ekologickými centry, vhodná literatura

Environmentální činnosti

Úkoly sekce:

 • Přiblížit inovativní koncepci environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů
 • Srozumitelně vysvětlit pedagogům důvody začlenění environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do RVP PV
 • Klást důraz na to, aby si pedagogové uvědomili význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají (především školní zahrady)
 • Vytyčit a vyzkoušet obecně platné metodické postupy
 • Zaměřit se na doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP (TVP) a rizika, která hrozí při realizaci environmentální výchovy v MŠ
 • Věnovat se hodnocení kvality a účinnosti EVVO v MŠ
 • Nabízet řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky (např. pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost

Dramatické činnosti:

 

Struktura:

1. Dramatika – výchova a vzdělávání

 • dramatické hry a cvičení, jednoduché improvizace
 • základní metody a způsoby práce
 • učitelky TD, osobnostní předpoklady, hra v situaci, hra v roli
 • klíčové kompetence v RVP PV a dramatická výchova

 

2. Dramatika – divadlo a umění

 • reflexe, recenze, informace (vše důležité související s TD)
 • odborná literatura, oblast teorie TD, cesty k divadlu
 • dětská literatura, divadlo určené dětem, umění pro děti
 • dramatická výchova, jako cesta k četbě (čtenářská gramotnost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly sekce:

 • Využívat tvořivé dramatiky jako principu předškolního vzdělávání
 • Metody a techniky dramatické výchovy
 • Osobnostně-sociální rozvoj, sebepojetí a sebedůvěra
 • Práce s příběhem, prožitkové učení, tvořivý proces
 • Dramatická a literární výchova v obsahu vzdělávacích oblastí v RVP PV
 • Výběr literárních textů na základě RVP PV
 • Předávání příkladů a zkušeností z praxe

 

 

 

Veškeré informace posílejte na e-mail ředitelky MŠ a souběžně

na e-mail: vydra.novaves@centrum.cz