Domácí a hospodářská zvířata

 

Praktický příklad z praxe učitelky MŠ na libovolné téma

 

 

 

Jméno: Marta Gillarová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

 

 

 

Základní charakteristika aktivity: Poznat a pojmenovat některé domácí a hospodářská zvířata

 

Vzdělávací cíl v úrovni obecné:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání – naučit děti poznávat domácí a hospodářská zvířata a umět k nim přiřadit a pojmenovat jejich mláďata

2. osvojení hodnot – seznámit děti se způsobem chovu a užitkem hospodářských zvířat

3. získání osobnostních postojů – seznámení dětí s pyramidou zdravé výživy

 

Vzdělávací cíl v úrovni oblastní:

1. biologický – rozvoj jemné a hrubé motoriky

2. psychologický – umět projevit své pocity a emoce a umět je reprodukovat

3. interpersonální – uvědomění si sebe sama ve skupině vrstevníků

4. sociálně – kulturní-pravidla soužití ve společnosti – společenské chování

5. enviromentální – uvědomění si sebe sama jako součásti přírody, jež jsme nezbytnou součástí

 

Dílčí výstupy v úrovni oblastní: dítě a jeho tělo: pohybové znázornění pohybu zvířat – pohybová hra na zvířátka

dítě a jeho psychika: napodobení zvuků zvířat – zvukové pexeso, přiřazování zvuku k obrázku

dítě a ten druhý: pohybová hra na Kočku a myš – dodržování pravidel

dítě a společnost: určování povolání ve vztahu ke zvířatům (zvěrolékař, krmič, chovatel, …)

dítě a svět: ochrana zvířat – rozhovor, obrázky, exkurze

 

Klíčové kompetence:

1. kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje – práce s encyklopedíí

2. kompetence k řešení problémů: upřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti – pracovní listy – počet, více x méně, velký x malý, první x poslední, …

3. kompetence komunikativní: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky – rozhovor nad obrázky, vyprávění zážitků, dramatizace pohádky

4. kompetence sociální a personální: samostatně se rozhoduje o svých činnostech, výběr individuální nebo skupinové práce – modelování, skládání puzzle, stavba statku

5. kompetence činnostní a občanská: dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznat své slabé stránky – to co umí, využívá, co neumí, pomocí motivace učitelky se v této oblasti rozvíjí a zdokonaluje

 

 

 

 

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a probouzející se příroda – Veselá zahrádka

 

Téma aktivity: Zvířata a jejich mláďata

 

Počet dětí: 20

 

Struktura třídy: heterogenní

 

Věk dětí: 5- 7 let

 

Délka aktivity: jeden týden

 

Pomůcky: pracovní listy, modelína, tiskátka, encyklopedie, knihy, puzzle, pyramida zdravé výživy,

 

Vlastní aktivita:

tematická hra „na hospodářství”, omalovánky – domácí a hospodářská zvířata, modelování, tiskátka se zvířátky, puzzle, malba zvířecí figury, skládání z papíru (pes, kočka, slepice), komunitní kruh, práce s knihou, s obrázky, pohybové a hlasové vyjádření zvířat, pohybové hry (Kočka a myš, Ovečky a vlk), vyhledávání v encyklopedii, nácvik písně Když jsem já sloužil (matematické pojmy z písně – malý až největší) a Němé tváře (zvukomalebné slabiky bů, mé, sss), vyprávění a dramatizace pohádky O třech malých prasátkách, nácvik básně Pes a kočka, čtení a vyprávění pohádky O slepičce a kohoutkovi, smyslové hry se zvířátky, stavba statku z pomůcek a hraček ve třídě dle fantazie dětí.

 

 

 

Organizace aktivity: u stolečků – individuální práce

v herně, tělocvičně – společné

v koutcích, centrech – skupinové

 

Metody a postupy práce: kooperativní učení

prožitkové učení

spontánní sociální učení

objevování a experimentování

řízené činnosti

situační učení

hra dětí

činnosti dětí

akce školy

Další aktivita: Společný výlet na statek v zooparku. Přítomnost při krmení, čištění kotců, jízda na ponících.

 

Evaluace:

Děti poznaly různá domácí a hospodářská zvířata a dokázaly k nim přiřadit a pojmenovat jejich mláďata. Seznámily se se způsobem chovu a užitkem hospodářských zvířat. Velice se jim líbila návštěva statku, pozorně naslouchaly výkladu zootechnika, získané znalosti s nadšením tlumočily kamarádům a rodičům. Seznámily se s pyramidou zdravé výživy, při činnostech byly aktivní, samostatné, dokázaly se rozhodnout, co je pro dobré a co ne.

 

 

Přílohy