Dopravní výchova

Jméno učitelky: Angelika Šustová

Zaměstnavatel:  Mateřská škola Šafaříkova 4335, Chomutov

Datum zpracování:  28. 11. 2011

 

Anotace: 

Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování na ulici a naučí se využívat bezpečnostní pomůcky k ochraně jejich zdraví (prevence).

Budou poznávat a objevovat možnosti využití ochranných bezpečnostních pomůcek a posilovat prosociální chovaní v kolektivu.

 

Název integrovaného celku ze ŠVP:  Hurá ven

Název vlastní aktivity:  Nebojím se na ulici – Walkodile

Doporučené období realizace: Po celý rok

Počet dětí: 22 dětí

Věk dětí: 3-5 roky

Struktura třídy: Heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 den

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního tělaOsvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Relaxační hryHra „město“

Hra „štronzo“

„Udělej si svoji značku“

Dopravní značka – puzzle

Báseň „Semafor“

Umět uvědomit si příjemné a nepříjemné citové zážitkyUmět rozlišovat co prospívá našemu zdraví a co mu škodí

Mít povědomí o některých způsobech ochrany

Dítě a jeho psychika Rozvoj schopnosti sebeovládání, přechod od bezděčných funkcí k úmyslným 

Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie

Co je „správně“ a co „špatně“, přiřaď, uspořádej 

 

Práce s obrázky dopravních značek a dopravních prostředků. Dopravní pexeso

Odhalit situaci, která je nebezpečná a ohrožuje nás (rizika)Umět poznat podstatné a důležité

 

Poznat a pojmenovat to, čím je dítě obklopeno

Dítě a ten druhý Chtít spolupracovat ve skupiněAkceptovat kompetentní autoritu Výroba semaforu, dopravního prostředku či dopravní značky Spolupracovat s ostatními, pomáhat siReagovat na pokyn učitelky
Dítě a společnost Záměrně naslouchatPoznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální komunikace Odkud je slyšet zvuk?Zavážeme dětem oči šátkem a nasloucháme zvukům města

 

Umět se zaposlouchat do jednotlivých zvuků venku (auta, lidi, tramvaj) a identifikovat příp. nebezpečí 
Dítě a svět Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žijeZískat povědomí o dopravní výchově Vycházka do města,příp.cesta autobusem

Píseň „Jede, jede“ a „Chválím tě země má“

Vědět jak se chovat na ulici či v MHD
Klíčové kompetence Rozšiřovat slovní zásobu a snažit se jí použít k lepší komunikaci s okolím.Učit se spontánně i vědomě, soustředit se na činnost, vyvíjet úsilí.

Problémy řešit na základě zkušenosti, pokus omyl, experimenty.

Spolupodílet se na společných rozhodnutích.

Uvědomit si v jakém prostředí žijeme a jak svým chováním můžeme své okolí ovlivnit.

 

Organizace aktivity:   Dopravní hřiště, okolí MŠ

 

Metody a postupy při práci: Při této činnosti bylo využito situační, spontánní a sociální učení, řízená činnost a pohybová aktivita, experimentování a objevování.

 

Pomůcky: DVD Kousky primáře Housky, dětský semafor, reflexní vestičky, terče, knihy, dětské časopisy, pracovní sešity a omalovánky s tematikou dopravní výchovy (dodává BESIP), čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, nůžky, šablony dopravních prostředků, Walkodile, šátek na oči, maskot „hloupý Honza“.

 

Realizace projektu:

Motivace: Pohádka O hloupém Honzovi, který se vydal do světa hledat štěstí, ale zabloudil, opustil pohádkový svět a najednou se ocitl v našem světě lidí, kde nic nezná – cesty, chodníky, semafory, dopravní značky či dopravní prostředky… Úkolem dětí je „hloupého Honzu“ všechno naučit – jak se přechází přes cestu, co znamená, když svítí na semaforu červená, jaký význam mají jednotlivé dopravní značky atd.

Tento projekt se uskutečnil v průběhu týdne, kdy již byly děti obeznámeny s bezpečným chováním na ulici (pomohly nám poučné příběhy dívky Jolanky z DVD Kousky pana Housky) a kdy již znaly bezpečnostní vodítko Walkodile.

Ráno jsme začali opakováním důležitých dopravních značení (přechod pro chodce, křižovatka, dopravní značky), popisem dopravních prostředků (didaktický materiál) a povídáním o tom, jak se máme na ulici chovat. Co je správně a co špatně (modelové situace, děti hádaly). Dále jsme s dětmi opakovali pravidla bezpečného chování na ulici, formou hry „na město“ a zopakovali si báseň Semafor. Vše jsme cíleně „učili“ Hloupého Honzu. Poté jsme si šli společně připravit pracovní stůl pro výrobu dopravního prostředku, připravili pomůcky a materiál. Pracovali jsme ve skupinkách, kdy jedna skupinka pracovala u stolečku a další skupinka si hrála na dopravním koberci, děti vytvářely různé tunely, mosty, překážky apod. Po skončení aktivity jsme si ukázali jednotlivé dopravní prostředky, které jsme vyrobili a vystavili si je ve třídě. Dohodli jsme se, že výrobky ukážeme rodičům a požádáme je, aby doma společně s dětmi vyrobili libovolnou dopravní značku a přinesli ji do třídy. Záměrně jsme zapojili i rodiče dětí.

Poté jsme šli společně uklidit a zacvičit si. Cvičení, které bylo motivované na dopravu (např. hra na město, na taxi). Dětem jsme navlékli reflexní vestičky a zahráli jsme si reakční hru „Štronzo“ (s pomocí terče) a hru „červená – stůj, zelená – jeď“ (verbální signál). Zazpívali jsme si písničku od Z. Svěráka a J. Uhlíře „Jede, jede…“ a „Chválím tě, země má“.

Náš projekt pokračoval i venku, kdy jsme dětem před školkou nasadili bezpečnostní chodítko Walkodile. Prošli jsme se po okolí mateřské školky a pozorovali dopravní provoz. Jak se chovají lidé a jak dopravní prostředky. Kdo z dětí chtěl, tomu jsme šátkem zavázali oči a ony vnímaly dopravní ruch a signály. Po návratu do školky jsme si společně vyprávěli o tom, co jsme viděli, slyšeli, co jim bylo příjemné a co nepříjemné a nakonec jsme se odměnili obrázkem a pochvalou. Pochválili jsme i Honzu, který už nebyl hloupý, ale díky dětem se stal chytrým.

 

Evaluace:

Děti se naučily vnímat a chránit své zdraví a svůj život. Poznaly, že svým chováním (dobrým či špatným) mohou ovlivnit své zdraví.

Samostatnost projevily při přípravě a úklidu pomůcek, při výrobě dopravních značek a dopravního prostředku. Děti si samy všímaly možného nebezpečí na silnici.

 

Klíčové slovo: Dopravní výchova

 

Báseň

SEMAFOR

Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.
Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej, nikam nespěchej.
A když svítí zelená,
co to, děti, znamená?
Malí jako velicí –
všichni přejdou silnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – ilustrační foto

 

                                   Na procházku s krokodýlem