Kocour v botách

 

Praktický příklad z praxe učitelky

metodický materiál TUMŠ 2011

 

Téma: Kocour v botách

Autor: Mgr. Marie Petráková, Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Jméno: Mgr. Marie Petráková

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: 8. 10. 2011

 

Anotace:

Děti se prostřednictvím pohádky Kocour v botách seznámí s druhy „kamarádů“ z říše kočkovitých šelem, pochopí rozdíl mezi projevem dobra a zla a při dramatizaci pohádky mají možnost se samostatně projevit v různých životních situacích.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: „ Já a moji noví kamarádi“

Název integrovaného celku ze ŠVP: „Já a moji kamarádi“

Název vlastní aktivity: „Kocour v botách“

Doporučené období k realizaci: možno zařadit do kteréhokoli TVP, které se týká oblasti

zvířat nebo do bloku environmentální výchovy.

Počet dětí: 27

Věk dětí:  5 – 7 let

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 týden

 

Metody a postupy práce:

frontální, skupinové, individuální, dramatizace, pohybové hry, výtvarné práce, hudební a literární činnost

 

Organizace aktivity: ve třídě, na zahradě

 

Pomůcky: kniha „Kocour v botách“, audiokazeta „Kocour v botách“, CD s písničkami,

encyklopedie zvířat, vymalovány (kocour, myš, hrad), pomůcky potřebné k dramatizaci části

pohádky „Zámecký bál“, pomůcky k výrobě kocoura a myšky, pomůcky k pohybové hře.

Klíčové kompetence

 – Kompetence k učení -> získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, má zájem učit se novému

 – Sociální a personální kompetence -> umí zhodnotit modely sociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 –  Komunikativní kompetence -> v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, získává základy neverbální komunikace; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 – Kompetence k řešení problémů -> všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 – Činnostní a občanské kompetence -> chápe, že zájem o to, co se kolem děje, sounáležitost s přírodou a zvířaty jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Vzdělávací oblasti, cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy: 

Oblasti     Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
 

 

 

 

Dítě a jeho tělo

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • Nápodoba pohybu kočky
 • Tanec myšky
 • Cvičení mezi myšími hnízdy
 • Kočičí rozcvička
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu
 • Zvládat zacházet s běžnými předměty, sportovní náčiní, hračky, výtvarnými pomůckami a materiály
 • Chránit své zdraví

 

 

 

 

Dítě a svět

 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Vytvoření povědomí vlastní sounáležitosti s přírodou

 

 • Osvojování si jednoduchých poznatků o rozmanitosti životních druhů
 • Povídání o užitečnosti kočkovitých šelem a myší
 • Povídání o vlastních zkušenostech s kočkami, myší, o návštěvě v
 • Práce s encyklopedií zvířat
 • Pozorování koček na vycházce
 • Mít povědomí o významu životního prostředí a různých životních forem
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví zvířat a lidí podporovat a které je mohou poškozovat
 • Rozlišit místní a cizokrajnou kočkovitou šelmu

 

 

 

 

 

 

 

Dítě a jeho psychika

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Osvojení si dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • Rozvoj neverbálních a verbálních kom. dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Rozvoj schopnosti vytvářet pozitivní citové vztahy k okolí
 • Naučení se básničky, písničky

 

 

 • Malování klubíčka, omalovánky
 • Logopedie, písnička „Kočky, jak se spolu domlouváte“
 • Tvorba kočky, myši, příprava bálu
 • Převyprávění pohádky
 • Hra na ZOO, veterináře, vymýšlení vlastností koček a myší
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Řešit problémy, úkoly a situace, předkládat „nápady“
 • Rozlišit hlásky, pochopit neverbální komunikaci
 • Vyjadřovat své nápady a myšlenky, improvizovat
 • porozumět slyšenému
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, i k věcem

  

 

 

Dítě a společnost

 • Vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Kreslení
 • Omalovánky
 • Pohybové hry
 • Tanec
 • Výroba zvířátek
 • Příprava závěrečného zámeckého bálu
 • Vyjadřovat své představy
 • Brát ohled na druhé
 • Domluvit se
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností

 

 

 

 

 

 

 

Dítě a ten druhý

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním formám života
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

 

 • Ochrana osobního bezpečí
 • Dramatizace pohádky

 

 

 

 • Nápodoba řeči kočky a jejímu porozumění
 • Komunikační aktivity
 • Četba pohádky s ponaučením
 • Povídání o nebezpečí zvířat
 • Respektovat právo na život a ochranu svou i ostatních
 • Umět se ochránit
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 

 • Umět rozlišit dobro a zlo
 • Znát zásady první pomoci při poškození zvířetem

 

Realizace projektu

Děti měly za úkol před zahájením realizace projektu přinést z domova něco, co souvisí s kocourem v botách – knihy, hračky, obrázky.

 

  1.      Den

Pomůcky: kniha „Kocour v botách“, časopisy, encyklopedie zvířat, výtvarné pomůcky, omalovánky (viz. příloha č. 1, 2, 3)

Motivace dětí k tématu: ráno, v den zahájení projektu jsme vytvořili s dětmi diskusní kruh. Uvnitř kruhu bylo vše, co si děti přinesly z domova. Povídali jsme si o jednotlivých zvířátkách (plyšový kocour, myška) – v čem jsou užiteční, jak mohou ublížit, čím se živí, kde

je děti viděly…

 

Oblasti, na které jsme se s dětmi zaměřili:

–          stavba těla kočky a vlastnosti a řeč (rozcvička na vyhrbení a prohnutí – napodobení kočky – pohybů a mňoukání)

–          kde kočky a myši žijí (encyklopedie zvířat, knížky dětí)

Pobyt venku:

–          PH „Na kočku a myš“ (děti se drží v kruhu za ruce, uvnitř kruhu je myška, vně kruhu je kocour. Na výzvu kocoura „myšičko myš, pojď ke mně blíž“ myška odpoví „nepůjdu kocourku nebo mě sníš“. Po té myška vybíhá z kruhu a kocour ji chytá. Děti se ve hře střídají.

Odpolední činnost:

–          výroba kočky a myši (děti si vymalovaly myšku a kocourky. Obrázky si vystřihly a nalepily na podstavec. Výrobky si umístily na výstavu pro rodiče (viz. příloha č. 4)

 

 

  2.      Den

Pomůcky: encyklopedie zvířat, knihy dětí, výtvarné pomůcky

 

Oblasti, na které jsme se s dětmi zaměřili:

–          život kočky a kočkovitých šelem

–          ochrana zvířat – diskuze o ochraně a zacházení se zvířaty, hygiena kočky

Pobyt venku:

–          pozorování koček na vycházce

Odpolední činnost:

–          pokračování v tvorbě kočky a myši

–          tvorba myšky a kočky z plastelíny

 

  3.      Den

Pomůcky: omalovánky, společenské hry

 

Oblasti, na které jsme se s dětmi zaměřili:

–          kočičí rozcvička „Běh kočky kolem myších hnízd“ (děti si umístily po místnosti čtverce růžové karimatky, která představovala myší hnízda. Počet čtverců byl o jeden méně než bylo dětí. Děti podle hudby pobíhaly kolem myších hnízd jako kocouři. Když hudba ustala, měly za úkol „sebrat hnízdo“. Dítě, na které hnízdo nezbylo, vypadává ze hry a povzbuzuje kamaráda, který je ještě ve hře.

–          zpívání písničky „Kočky, kočky jak se spolu domlouváte…“

Odpolední činnost:

–          tvorba ZOO ze zvířátek, které si děti přinesly

–          převyprávění pohádky dětmi

 

  4.      Den

Pomůcky: omalovánky, plastelína

Oblasti, na které jsme se s dětmi zaměřili:

–          „Kočka u veterináře“ – TH na lékaře koček

Pobyt venku:

–          PH na kočku a myš (viz. výše)

Odpolední činnost:

–          příprava na zámecký bál – kulisy, kostýmy, prostředí

 

 

 

  5.      Den

Pomůcky: připravené kulisy, kostýmy, pohoštění

Oblasti, na které jsme se s dětmi zaměřili:

–          zámecký bál (viz. příloha č. 5)

Odpolední činnost:

–          úklid kulis, pomůcek

Evaluace:

Děti se seznámily s pohádkou „Kocour v botách“, kterou samy dokázaly převyprávět a ztvárnit její části. Dokázaly popsat vlastnosti jednotlivých postav a rozlišit dobro od zla. Projevily zájem o knihy, pracovaly se zájmem s encyklopedií. Podařilo se mi vysvětlit pojem neverbální komunikace (mňoukání). Výroba zvířátek i příprava zámeckého bálu je zaujala, stejně jako pohybové hry a písnička. Samostatně vymýšlely kulisy, a vše co patří na zámecký bál.

 

Klíčové slovo: Kocour

 

Příloha 1: Kocour

 

 

www.omalovanky.info/

 

 

Příloha 2: Vymaluj kocoura

 

 

www.omalovanky.info/

 

 

Příloha 3: Myš    

 

 

www.omalovanky.info/

 

 

Příloha č. 4: tvorba dětí

 

 

 


 

 

 

 Příloha č. 5: zámecký bál

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých pramenů a literatury:

 1. 1.      Kocourek, Vítězslav: „Kocour v botách“, Artur, Praha, 2003, ISBN 80-86216-25-X
 2. www.omalovanky.info : omalovánky kocour, myš, vymaluj kocoura

 

ostatní knihy, které byly použity, přinesly děti