Kontakt s přírodou Krušných hor učitelek MŠ v teorii i praxi, EVVO tvořivě v MŠ

Motto: Učitelky MŠ by měly znát prostředí, v kterém žijí, životní prostředí.  KH jsou regionální dominantou příslušných měst ÚK.  Pedagog MŠ potřebuje teoretickou – odbornou pomoc, (výklad), metodickou základnu, z které bude  čerpat, aby dokázal zprostředkovávat obecné znalosti  kvalitně, aby uměl aplikoval obecné informace kompetentně v práci s dětmi v MŠ, o přírodě v nejširším i užším slova smyslu. Přírodu musí také bezprostředně poznat.  DV přispěje k tvorbě kvalitních projektů se zaměřením na EVVO, přírodu.

Anotace:

Využití  praktických i teoretických zkušeností z přírody Krušných hor, z naučné stezky, metodického, přírodního materiálu,  (Herbáře, paletky) při práci s dětmi v MŠ. Využívat přírody k  přirozené tvořivosti dětí, pozorování, hrám a činnostem. Vnímat přírodu všemi smysly. Naučit se využívat i čtyři roční období v lese, přírodě KH jako součást ŠVP. Využít poznatků zejména při vycházkách. Roční ob.Krušných hor začlenit do projektového vyučování v MŠ,   (Využití ve všech oblastech RVP).

Získané poznatky, které budou vycházet z obecných poznatků o přírodě (viz část projektu Tabulky poznávání) učitelkám umožní kvalitní zpracování školních vzdělávacích plánů, zkvalitní, rozšíří a obohatí poznávání dětí v oblasti ekologické výchovy o bližší poznání místa, kde žijí. Prožitkové učení je zárukou přirozeného vytváření pozitivního vztahu k přírodě, vnímání, že člověk je její součástí a je povinen ji chránit.

 

 

Vzdělávací cíle:

 Globální cíl : DVPP Zvýšení povědomí a znalostí učitelek MŠ se zaměřením na  EVVO, ,,přírodu“ Krušných hor.

 

 1. Cílem je vytvořit teoretickou i praktickou základnu znalostí, dovedností z které budou moci učitelky MŠ tvořivě těžit ve VVP. Vytvořit odbornou, metodickou oporu – obecných poznatků o přírodě která nás bezprostředně obklopuje a vyžaduje naši ochranu..Možnosti ,formy ochrany přírody a spolupráce…

 

 1. Seznámit se s naučnou stezkou Nová Ves v Horách –

Mníšek. Využití dle příslušného ročního období. ( Odborný výklad

s praktickým pozorováním. )

 

 1. Materiální základna – rozšíření .(Sběr přírodnin, kamenů, sběr pro tvorbu herbářů).

 

 1. Praktická realizace konkrétních činností a her na naučné stezce, předcházet budou hry na poznávání přírody všemi smysly.

Tvořivě uplatňovat poznatky z přírody v tvořivé práci s dětmi, prakticky

Seznámit s tvořivými, možnými způsoby, jak EVVO zapracovat do

projektového vyučování  v MŠ. Praktická realizace projektu Mravenec.

 

 1. Tvorba projektů EVVO, zaměřená i na využití herbářů, poznatků o   přírodě KH, generování co nejvíce nápadů na dané téma, burza nápadů.

(Tvořivě uplatňovat podněty,  komplexně v jednotlivých oblastech RVP,

přesouvat těžiště VVP v největší možné míře ,,ven“. Klást důraz na

návaznost, propojenost a možnost uplatňovat poznatky z přímého

pozorování).

 

 1. Poskytnutí prostoru pro výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, poznatků   z plánování.

 

 

Forma vzdělávání :

Presenční, dvoudenní seminář. Tvořivá dílna (EVVO), s praktickými ukázkami tématického celku ,,Týden skřítků“. Skupinová technika Brainstorming.  Odborné seznámení s přírodou KH, výklad s videoprojekcí. Poznávání na naučné stezce, (terénní výuka), práce ve skupinách,  praktická dílna v terénu – projekt Mravenec.  Využita skupinová technika Brainstorming i v rámci workshopu, vlastní tvoření projektů se stejnou tématikou, EVVO, s návazností na 5 vzdělávacích oblastí RVP PV. Diskuse.

 

 

Obsah vzdělávání:

 

Kontakt s přírodou Krušných hor učitelek MŠ v teorii i praxi,  EVVO tvořivě v MŠ

                                                             1.den.  4h 15

 

 

Učebna :

 • Krušné hory – teoretická základna, všestranné seznámení s Krušnými Horami.

Je třeba podotknout, že učitelky MŠ shlédnou před tímto vzděláváním: Rozhlednu v Krušných Horách na Růžovém vrchu, Mikulášskou štolu, Novodomské rašeliniště, Flájskou oboru a poslední hračkárnu v Krušných horách, v Nové vsi v Horách. Muzeum v Nové Vsi v Horách. (Počítáno v projektu). Praktické zážitky je třeba podložit teoretickými poznatky.

 

Odborný výklad :

Odborný výklad bude doplněn  videoprojekcí, obrazovým materiálem i zvuky. CD

dostanou učitelky jako doplňkový metodický materiál. Důraz bude kladen na zachycení

fauny i flóry Krušných hor. Současně budou uč.místa vyhledávat na turistické mapě.

 

        

 

 

a.)Charakteristika Krušných hor

b.)Geologie

c.)Vodní toky . Řeky, jezera a přehrady v Krušných horách

d.)Rostlinstvo

e.)Zvířena – seznámení – vzhled, charakteristika, ..hlasy zvířat.

f.)Historie – 2 významné etapy.

g.)Ohrožení lesa v Krušných Horách

e.) Krušnohorská rašeliniště mají mezinárodní význam.

f.) UNESCO – Krušné hory

g.)Zemské stezky a brány Krušnohoří

h.) Krušné hory (Erzgebirge) Sasko. Mimo jiné- poslední hračkárna v Nové vsi

v Horách.

Ch.) Naučná stezka Flájská hornatina

 • Rozhledny – zejména v lokalitě Nová Ves – Hora Svaté Kateřiny, Mníšek.

j.) Flájská obora. Význam pro Krušné hory.

  

 

2.)   Formy a možnosti spolupráce s ekology, ekologickými sdruženími, centry,   

      s Mysliveckým sdružením. ( Návštěva akcí  pro děti, praktické besedy  v MŠ , materiály

i ČMMJ.)

 

3.)  Formy ochrany lesa a zvířat dětmi v MŠ. ( I péče). Důležité je zdůrazňovat chování k lesu, zvířatům. Odpady nepatří do lesa, třídění odpadů, neznečišťujeme vodní toky mytím aut.., nekřičíme v lese, neničíme přírodu – mraveniště…,šetříme les – recyklace ..

Sbíráme starý papír – noviny ( Výroba ručního papíru), sbíráme kaštany, žaludy..chléb a rohlíky nevyhazujeme, ale sušíme – krmení zvířat v krmelci. Výměna příkladů dobré praxe.

 

4.)Praktické ukázky s výkladem : vše si vyzkouší prakticky, ukázky shozů, rostlin – herbáře, herbář – stromů-listů, práce s buzolou a tur.mapou, život stromu – ukázka jak počítáme léta, druhy dřev, (stromů),   ( Turistické a cyklistické značky).  Práce s mikroskopem a lupou.( Náměty co pozorovat a jakým způsobem.) – Motto: S malými věcmi se napomáhá velkým. ,,Horatius“.

 

Seznámení s  využitím některé literatury v tvořivé praxi v MŠ.

Dále :Ukázka různých encyklopedií. Možnost využití obr.materiálu i v práci  s dětmi  v MŠ . Velká myslivecká encyklopedie – ing. Vladimír  Hanzal CSc. Myslivost – Pemzy Paul, Catta Hansen..Ottova  encyklopedie myslivosti, autor Jaroslav Červený a kol. Diskuse .

 

 

5.)Poskytnutí  prostoru pro výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, poznatků i  z plánování .

Konkrétní příklady – témat.celek – Týden skřítků lesa.

Fáze projektu, kolektivní práce – rozbor tém.celku, společné stanovení cílů a výstupů s propojením 5 vzděl.oblastí RVP PV.

Praktická dílna: …………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Vlastní návrhy tématických bloků  s komponentou EVVO.

Ekosystém nebo Putování za stříbrem a kameny, aneb poklady země. ( Důležité zdůraznit, proč je země – půda významná, nesmíme znečišťovat..)

Kolektivní práce na tvorbě 1 společného tem.celku.

Vlastní návrhy projektů.

Návaznost a propojenost do všech oblastí RVP

 • Uplatnění poznatků z přímého pozorování, teorie.
 • Výstup: vlastní metodický materiál, včetně návodu na zhotovení pomůcek, zakončeno diskusí nad tvorbou.

 

2.den.

Naučná stezka Flájská hornatina.Workshop.

                                                              5h,25 min.

 

 Trasa zvolená Hora Svaté Kateřiny – Míšek. 2 hodiny.

  Prakticky seznámit s naučnou stezkou Flájská hornatina, přírodou. Hora Svaté    

    Kateřiny – Nová Ves v Horách –Mníšek , učitelky MŠ.

 

Časová dotace : 2 hodiny                                                  

( Možnost využití pro výlety MŠ.)

Využití stezky dle příslušného ročního období. ( Odborný výklad s praktickým pozorováním. Popis tabulí. )Práce s dalekohledem, lupou, buzolou .Orientace dle turistické mapy. Ukázka rostlin, květin, stromů, rozeznávání zvuků ptáků a zvířat,  stop a trusu zvířat, jak pozorovat, jak se chovat.

 

                     

Výběr konkrétních úkolů dle tabulek(viz příloha), co budeme

                            pozorovat . Pozorování  květin, stromů, ptáků, hmyzu.Společné

vytváření nápadů pro pozorování v přírodě. Jak by mohla vypadat

tabulka  pozorování.( Jaké další cíle pozorování stanovíme.) Vytvoření

sádrového odlitku ,,stopy“.

Materiální základna – rozšíření .(Sběr přírodnin,

kůry,klacíků,kamínků,větviček, sběr pro tvorbu Herbářů –rostliny, listy).

( Cestou na Mníšek)

 

Časová dotace : 2h 35 min                                           

    3.). Praktická realizace konkrétních činností a her na naučné stezce,

         předcházet budou hry na poznávání přírody všemi smysly. (Cesta zpět – Mníšek –

         Hora Svaté Kateřiny).

Formy práce s dětmi.

Poznávání přírody všemi smysly. Vyzkouší si pedagogové v 4

                              skupinách po 5.                                       

Lesní domino. 10min

Objevujeme lesní hudbu. 10 min.

Čichová pátrací hra. 5 min

Sestavujeme obrazy 20 min uprostřed

10 min. přestávka

Frotáž listu či kůry. 15 min

Hmatový pytlík. 5-10 min

Chuť – ochutnávka jedlých plodů,

listů. 5 min.

 

Další nápady:  Mohou se vymýšlet i povídky o lese, či v lese dramatizovat

pohádku.

 

 

Tvořivě uplatňovat poznatky z přírody v tvořivé práci s dětmi,

         prakticky seznámit   s tvořivými, možnými způsoby, jak EVVO zapracovat do

projektového vyučování v MŠ.

 

Projekt Mravenec si učitelky v praxi – na stezce vyzkouší.  Opět práce ve skupinách.

 

Přenos příkladů dobré praxe:

 

Motivací může být kniha O.Sekory Ferda mravenec. Využijeme i názorné prostředky, obrázky, fotografie, encyklopedie..Můžeme si vyrobit i loutku Ferdy, která nás vždy zavede za různými dobrodružstvími, výpravami do lesa. Další motivace mohou uč. Navrhnout.

Prvotní poznatky o mravencích zprostředkujeme názorně – v přírodě.

Zdůrazníme, jak jsou mravenci užiteční i chránění.

Hledáme mraveniště.

Zazpíváme mravencům.

Pozorujeme mraveniště – popisujeme s dětmi.

Pozorujeme mravence lupou.

Děláme pokusy : Učitelka má vedoucí úlohu. Pokus č.1 – 4. (Příloha). Získáváme poznatky o mravencích.

Říkanka : Polámal se mraveneček – s pohybovou improvizací.

Sestavíme mravence z přírodních materiálů. (Viz sestavujeme obrazy).

Zkusíme také v přírodě postavit mraveniště. (Využití přírodnin)

PH Na mravence, PH Pavouk – to je predátor mravenců. Jak zvolá vedoucí hry pavouk, mravenci se na povel musí schovat do mraveniště. (Za strom).

Běh s překonáváním překážek – ve dvojicích. (Mraveneček jde na výpravu).

Štafeta dvou družstev  – po 10, spolupráce při stavbě mraveniště. 100 – 150 metrů.

Hledáme pavučiny – pavouky . ( Podle atlasu pojmenujeme).

Pavučinu vytvoříme mezi stromy nataháme různě výrazné provázky, níže u země – podlézáme, můžeme i zvolit 1 dítě-uč.pavoukem, musíme podlézt tak rychle, aby pavouk nechytil mravenečka.

Veškeré pomůcky uklidíme – chráníme les.

 

Doporučení:

Projekt se může tvůrčím způsobem přenést i do MŠ .

Malba mravenců, vytrhávání papíru – vylepování mravence, kresba voskovkou – přemalování barvou, tvoření z modelíny – vrstvení koulí, dolepování válečků, tvorba mravenců ze slaného těsta, tvorba mravenišť s využitím kostek, molitanových a jiných stavebnic.

a.) S mravenci můžeme i počítat – využití víček z plastu 5 barev. Třídění mravenců – Ferda měl šátek červený a někteří mají modrý, žlutý – dle barev plastových víček.

b).Vysypeme geometrické tvary -2 hromady – 2 mraveniště, mravenci se snaží dělat pořádek. Třídění dle tvarů – barev. Sestavení jednodruhových mravenišť.

 1. c) Děti si vyrobí velký šátek ze čtvrtky – Ferdův, dle pokynů pokládají kruhy z geom.tvarů – 1-10( dle věku)…..

S Ferdou si můžeme zopakovat poznatky o lidském těle – části těla.

Můžeme cvičit jako Ferda – překonávat překážky. Pěkné bylo cvičení s papírovými tyčemi ( 50cm) – Tak děti tak je velké stéblo trávy pro Ferdu. Položíme tyče na zem a překračujeme, přeskakujeme. Dáme na tyč míček – vzpřímená chůze s tyčí po laně – Ferda si v mraveništi svítí, foukáme na míček na tyči – sfoukneme svíčku. Postavíme tyče s míčky na zem. ( opatrnost, obratnost). Děti chodí v páru mezi tyčemi ( mraveništěm). Složíme mraveniště z trubek. ..

Vyjádření pocitů – miminko mravenčí – zabalení 3 dětí ostatními do deky, ostatní mravenci je chodí hladit. PH miminka leží uprostřed kruhu z lana , mravenci jsou mimo kruh na povel – pavouk ( 1 dítě), rychle musí mravenci do kruhu k miminkům, koho se pavouk dotkne, stává se také pavoukem. Vyprávění pocitů – výměna rolí.

Námět poskytuje nepřeberné množství pracovních listů.

Výpravy za dobrodružstvím nás mohou přivést k jiným zvířatům, květinám, hmyzu…

1

4.) Workshop : 35 minut  Učebna

 

Tvorba námětů projektů EVVO zaměřená na využití herbářů, přírodnin poznatků o přírodě KH, generování co nejvíce nápadů na dané téma, burza nápadů.

(Tvořivě uplatňovat podněty,  komplexně v jednotlivých oblastech RVP, přesouvat těžiště VVP v největší možné míře ,,ven“. Klást důraz na návaznost, propojenost a možnost uplatňovat poznatky z přímého pozorování).

Diskuse.

 

Evaluace : Dotazníkovým šetřením.