O nezbedném skřítkovi (Prevence sociálně patologických jevů)

Prevence sociálně patologických jevů

Příklad dobré praxe byl realizován a následně zpracován ve spolupráci dvou učitelek.

 

Jméno učitelky:              Jana Štěpánová

Délka praxe:                  16 let

 

Jméno učitelky:              Bc. Marie Kubíková

Délka praxe:                  20 let

 

Zaměstnavatel:               Mateřská škola, Most

 

Téma výtvarné sekce:   Prevence sociálně patologických jevů

 

Datum zpracování:        4. 10. 2016

 

 1. Pedagogický záměr:

Záměrem bylo posilovat prosociální chování dětí a vytvářet a prohlubovat prosociální postoje, aby děti přirozeně akceptovaly druhého i s jeho odlišnostmi, chovaly se empaticky, pomáhaly si navzájem a uvědomovaly si, že každý může svým chováním přispět k prostředí pohody a bezpečí, k čemuž dětem, mimo jiné, napomáhají společně vytvořená a dohodnutá pravidla.

Že důležité je naučit se vyjadřovat své názory a postoje vůči druhým a vůči situacím, neboť jen tak může každý jednotlivec dále ovlivňovat svou pohodu, své bezpečí, své záměry, ale také pohodu, bezpečí a záměry skupiny a druhých.

 

 1. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Zima, zima, zimička  

                 

 1. Název tematického celku ze ŠVP: Karneval

 

 1. Název vlastní aktivity (podtéma): O nezbedném skřítkovi

 

 1. Doporučené období k realizaci: v průběhu celého roku, případně při

nástupu dítěte s handicapem

 1. Předpokládaná délka aktivity: 1 – 2 týdny

 

 1. Počet dětí: 25

 

 1. Věk dětí: 5 – 6 let

 

 1. Struktura třídy: homogenní

 

 1. Vzdělávací oblasti:

 

 

 

 

 

 

 DÍTĚ A JEHO TĚLO

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a zdravých životních návyků

-Pohybové hry (Na slepou Bábu)

-Výtvarné a pracovní činnosti (O skřítkovi Nezbedovi a jeho zlobení, Brýle)

-Tvorba společných pravidel

-Píseň Brejličky (příloha č. 4)

-Báseň Brýle (příloha č. 5)

Chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo bezpečí a pohodu svou ani druhých
Rozvoj a užívání všech smyslů Smyslové a psychomotorické hry (matové pexeso, Hmatky (sáček s předměty), Kdo jsem?, Ptáčku jak zpíváš?)

-Smyslová hra „Ptáčku jak zpíváš“

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

 

 

Dítě a jeho tělo – Konkretizované očekávané výstupy
-uvědomovat si, co je bezpečné

-chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí

-znát a dodržovat základní pravidla chování

-vědět, jak se vyhnout nebezpečí

-bránit se projevům násilí

chápat důležitost ochrany zraku

 

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Vyprávění o tom, co děti slyšely, shlédly, prožily

-rozbor slyšeného textu – příběh O skřítkovi Nezbedovi, texty písní a básně

-vyjádření názoru, postoje, přání

Recitace

-báseň Brýle, říkadlo Jak lehce nakreslit brýle

Zpěv

-píseň Brejličky

Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit, slovně reagovat

Učit se nová slova a aktivně je používat

Naučit se zpaměti krátké texty

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného vnímání k slovně logickému Záměrné pozorování objektů a jejich určování

Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové paměti

-hra na rozvoj zrakové paměti, pozornosti- „Co se změnilo?“

-kdo z kamarádů je ukrytý pod přikrývkou

-který z předmětů chybí

-najdi předem určený předmět v prostoru herny – ve skupině

 

Hry nejrůznějšího zaměření

Spontánní a volná hra

 

Řešení problémů, hledání variant a možností

-tvorba společných i doplňkových pravidel společného chování

-komunitní kruh

-hrové činnosti

Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemýšlet, vést jednoduché úvahy, své myšlenky vyjádřit

 

Řešit problémy, úkoly a situace, předkládat „nápady“

Rozvoj schopnosti sebeovládání Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

-PH – Na slepou bábu

-Smyslová hra – Kdo to je? (zakrýt oči, poznat po hmatu), Ptáčku jak zpíváš? (poznat druhého po hlase)

-Rozhovor se skřítkem (komunitní kruh).

Vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci „ne“ a v situacích, které to vyžadují odmítnout se podílet na nedovolených, či zakázaných činnostech.

 

Dítě a jeho psychika – Konkretizované očekávané výstupy
-dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu

-dokázat naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku

-dokázat zformulovat otázku

-samostatně a smysluplně odpovědět na otázku

-zachytit hlavní myšlenku příběhu

-dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči

-zapamatovat si krátké říkánky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je

-rozpoznat co se změnilo

-hmatem určit tvar

-záměrně si zapamatovat viděné

-rozlišit některé piktogramy

-pochopit význam piktogramu (společná pravidla)

-jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit

-vymýšlet nová řešení

-samostatně se rozhodnout o svých činnostech (umět odmítnout, říci ne)

-přicházet s vlastními nápady, postupovat cestou pokus – omyl

-uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

 

 

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytváření prosociálních postojů

Kooperativní činnosti

-výtvarné tvoření – spolupráce a ohleduplnost při tvoření, pomoci radou, ohled na práci druhého

-hudební a pohybové činnosti

 

Společné aktivity podporující sbližování dětí, povídání, sdílení, naslouchání druhému

-hrové činnosti

-komunitní kruh

 

 

 

 

Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

-rozhovory

-komunitní kruh (každý jinak vypadá, něco jiného umí, jinak se chová – přesto máme stejnou hodnotu)

-hry

-kooperativní činnosti

-činnosti vedoucí k poznávání odlišností a soucítění s ostatními

Spolupracovat s ostatními

 

 

 

 

 

Přirozeně a bez zábran komunikovat.

Odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná, uvědomit si svá práva ve vztahu k druhému a přiznávat stejná práva i druhým, respektovat je

 

Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

 

Dítě a ten druhý – Konkretizované očekávané výstupy
-aktivně komunikovat s druhými dětmi, naslouchat druhému

-chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat

-být ostatním partnerem

-všímat si, co si druhý přeje

-obhajovat svůj postoj, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisu

-spolupracovat při hrách a aktivitách

-chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiné umí

-k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně

-nepříjemný kontakt dokázat odmítnout

-bránit se projevům násilí jiného dítěte

-spoluvytvářet prostředí pohody

-nabídnout pomoc

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Poznávání a spoluvytváření pravidel společenského soužití Běžné každodenní setkávání a pozitivní vzory vztahů a chování

-dramatizace příkladu nevhodného chování – dvě učitelky, maňáskové představení

 

Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel

-pravidla společného soužití

-pohybové aktivity s pravidly (např. překážková dráha, pohybové hry)

-společné hry dětí

-společenské stolní hry (Člověče nezlob se, Pavouček, Dáma, atd.)

-sportovní aktivity a hry při pobytu venku a na školním hřišti

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s ostatními

 

 

Uvědomit si, že ne všichni respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat nežádoucí chování

 

Dítě a společnost – Konkretizované očekávané výstupy
-dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ a na veřejnosti

-chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her, hrát spravedlivě, nepodvádět

-rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, ubližování, lhostejnost, agresivita

 

 

DÍTĚ A SVĚT

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Vytváření elementárního povědomí o širším prostředí, jeho rozmanitostech, vývoji a proměnách Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit

-manipulace s předměty (např. při výtvarném tvoření, pracovních činnostech, hrách)

-dopravní situace při vycházkách

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohu ve svém okolí setkat a mít povědomí jak se chránit, vyhnout

 

Dítě a svět – Konkretizované očekávané výstupy
-spoluvytvářet pohodu prostředí

-zajímat se, co se v okolí děje

-mít povědomí o významu společenského prostředí

-uvědomovat si, jakým způsobem se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

K učení –          učí se spontánně, ale i vědomě

–          uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení (např. jak se chovat v určité situaci)

K řešení problémů –          řeší problémy na základě zkušeností

–          postupuje cestou pokusu a omylu

–          zkouší a experimentuje

–          vymýšlí nová řešení problémů a situací

–          rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou

Komunikativní –          samostatně vyjadřuje své myšlenky

–          dokáže vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními a pohybovými, dramatickými apod.)

Sociální a personální –          projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým

–          rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu

Činnostní a občanské –          chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

–          spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

–          uvědomuje si svá práva i práva druhých, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 1. Organizace aktivity:
 • Třída a další prostory MŠ
 • Zahrada MŠ
 • Město

 

 1. Metody a postupy pedagogické práce:
 • Postup dle logické návaznosti, propojenosti, aktuálnosti a složitosti (od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu), aby děti samy došly cestou pokusu a omylu k řešení
 • Spontánní i motivací řízené aktivity
 • Prožitkové učení
 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Činnosti individuální i skupinové
 • Kooperativní činnosti
 • Výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, dramatické a jiné činnosti

 

 1. Pomůcky:
 • Didaktické pomůcky – piktogramy, maňásek – skřítek, demonstrační obrázky, stavebnice, společenské hry s pravidly, knihy, smyšlený příběh „O skřítkovi Nezbedovi“
 • Výtvarné- čtvrtky, voskovky, černá tuš, špejle, štětce, anilinové barvy, suché křídy, nůžky, předmět na škrábání tuše, tužky, pastelky, fixy, šablony brýlí
 • Hudební nástroje- klavír, rytmické nástroje
 • Další pomůcky- šátek

 

 1. Realizace projektu:

Předcházející znalosti a dovednosti k tématu (východiska)

Tématem sociálně patologických jevů se s kolegyní zaobíráme od nástupu dětí do mateřské školy. Konkrétně tématem přijetí dítěte s jistou odlišností (zdravotním handicapem) byla tato skupina dětí seznamována již od nástupu do mateřské školy, a to postupně, s ohledem na svou mentální, sociální a emocionální vyspělost. Důvodem zařazení této problematiky v tak raném věku bylo integrování dítěte s oční protézou do kolektivu dětí. Děti se seznámily s handicapem holčičky a s tím, jak se k ní chovat, jak s ní spolupracovat, jak si společně hrát, cvičit a brát jí jako rovnocenného partnera pro všechny činnosti, ale přitom vnímat specifické podmínky a potřeby. Každý handicap s sebou nese jistá fyzická omezení (momentální bolestivost, nepohodu, neschopnost zaznamenat pohyb z postižené strany, atd.), ale také psychická, se kterými se však může každý jedinec, je-li vhodně podporován a pohybuje-li se v bezpečném, pohodovém a sociálně zdravém prostředí, vyrovnat.

Děti si tak jasněji začaly uvědomovat důležitost bezpečí, pohody, empatie, ochoty pomoci, ohleduplnosti, porozumění a komunikace pro každého osobně a společně se podílely na tvorbě funkčních třídních pravidel, jež začala fungovat jako primární prevence sociálně patologických jevů (cíl – aby nežádoucí jevy a situace vůbec nenastaly). Dle potřeby, například při nástupu nového dítěte do kolektivu, nebo změnách v chování stávajících dětí (způsobených mj. vývojem dětí, ale i vlivy změn v rodinném prostředí), byla nespecifická primární prevence specifikována, aby se předešlo negativním projevům. Děti tedy věděly jak se zachovat a uměly si poradit a najít řešení, když se někdo v jejich okolí choval nežádoucím způsobem. Pokud na řešení nestačily, požádaly s důvěrou o řešení učitelku.

Podnět k realizaci konkrétní aktivity

Tak tomu bylo i v případě brýlí, které začal nosit kamarád. Problém nebyl v tom, že by se s brýlemi dosud nesetkaly. Dobře věděly, že je to důležitá zdravotní pomůcka, která lidem napomáhá vyrovnávat handicap oční vady.

V tomto případě šlo o necitlivý přístup jednoho dítěte k druhému dítěti, které má s touto zdravotní pomůckou první zkušenost, o nedostatek taktu a empatie.

Tady se již jednalo o sekundární prevenci, neboť se objevily signály možného dalšího negativního vývoje jedince, zasaženého negativním jevem.

Každý je jiný. Někdo se s novou situací vyrovná bez problémů, někdo potřebuje větší prostor a podporu ostatních, aby se se změnou vyrovnal. V obou případech jde ale o citlivé období, kdy dojde i neúmyslným, natož úmyslným jednáním ke snížení sebevědomí jedince. V našem případě šlo o „málo“. Kamarádovo netaktní vyjádření se o estetičnosti zdravotní pomůcky přineslo problém, který bylo třeba řešit. Situaci jsme zaznamenaly, nicméně jsme daly dětem prostor k řešení. Protože si děti neuměly poradit samy, požádaly o pomoc s řešením.

Vše se odehrálo v době realizace tematického celku Karneval. Nicméně, řešení nešlo odkládat, proto jsme s kolegyní citlivě vložily do plánovaných činností malý projekt „O nezbedném skřítkovi“.

Motivace:

Vyprávění smyšleného příběhu „O skřítkovi Nezbedovi“, který navštívil naši školku a začal ubližovat, vysmívat se, schovával brýle a děti naváděl, co mají udělat špatně. K motivaci byl použit i maňásek – skřítek, který byl využit dále při rozboru textu, povídání a následných aktivitách.

 1. Příběh byl s dětmi rozebrán, aby každé z dětí porozumělo slyšenému textu. Děti vyjádřily své názory, pocity a postoje k takovému chování a dospěly k názoru, že takto by se chovat nechtěly. Připomenutím situace s brýlemi děti objevily podobnost nevhodného chování. Nelíbilo se jim to a vymýšlely, jak vše napravit. Povídaly jsme si, proč používám brýle já i ostatní děti, že si můžeme vybrat barvičky a tvary brýlí jaké chceme, aby nám slušely. Také jsme si připomněly, že v létě nosíme brýle na ochranu proti sluníčku všichni a je nám to příjemné a brýle nám sluší. Kamarádovi, který se nezachoval taktně, byl dán prostor, aby vše napravil a nenechal už skřítka Nezbedu řádit.
 2. Následovala řada dalších aktivit, z nichž některé byly plánované, ale mnohé vznikly v průběhu aktivity, nicméně všechny činnosti ovlivňovaly přímo, či nepřímo děti samy. Všechny aktivity měly za cíl posílit prožitek a získat a upevnit znalosti zkušenosti a návyky k dané tématice.
 3. Výtvarné činnosti k danému tématu:
 • „O skřítkovi Nezbedovi a jeho zlobení“ – kresba tuší na kreslící karton o rozměru A3 s následným kolorováním – malbou vodovými anilinovými barvami, dotváření drobných detailů stejnou technikou, jejich vystřihování a lepení do plochy (3D efekt)
 • „Brýle“ – práce probíhala v několika fázích. Prvně si děti na další tvoření připravily čtvrtku, kterou po celé ploše pokreslily voskovými pastely a natřely černou tuší. Po zaschnutí, pomocí předmětu na škrabání (my říkáme s dětmi škrabátka J ), vyškrábaly na začerněné ploše rozličné tvary. Kdo měl vyškrabáno, uklidil po sobě pracovní místo, a za pomoci šablony si obkreslil na bílou stranu brýle a po obvodu je vystřihl (vnitřek obrouček jsme dětem pomohly vystřihnout s kolegyní). Nezapomněly jsme si s dětmi připomenout bezpečnostní pravidla při práci s nůžkami! V závěru si děti brýle zkompletovaly s barevnými stranicemi z kartonu, které měly připravené (učitelkou) a vyzkoušely, jak sedí a sluší. Děti se prohlížely v zrcadle i vzájemně a nešetřily chválou, jak jim to sluší.
 1. Pro podtržení prožitku jsme dětem, během výtvarné činnosti, několikrát zazpívaly (doprovod na klavír) píseň „Brejličky“ (JUŘINOVÁ, Stanislava.Srdíčkové zpívání aneb dobrá rada nad zlato. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus s.r.o., 2007.), kterou jsme se v následujících dnech naučily a doplnily jí o rytmický doprovod. Na přání dětí jsme si ke společnému zpívání nasadily „nové“ brýle a pochválily se vzájemně, jak nám to sluší. Ptaly jsme se dětí, jestli lépe vidí, jaký mají pocit z brýlí na očích. Některé děti dokonce napadlo, že si mohou brýle s kamarády vyměnit, aby se viděly i v jiných brýlích.

Protože děti věděly, že skřítek dělal i další špatné věci, krom toho, že se vysmíval dětem s brýlemi a schovával jim je, zazpívaly jsme dětem ještě písničku „Vandal“ (JUŘINOVÁ, Stanislava. Srdíčkové zpívání aneb dobrá rada nad zlato. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus s.r.o., 2007.). Děti si tak rozšířily povědomí o dalších negativních projevech chování.

 1. V dalších dnech některé děti začaly spontánně vytvářet nová, či doplňující pravidla a pro názornost je ostatním dětem zaznamenaly formou piktogramů. Daly je na nástěnku k již dohodnutým pravidlům a diskutovaly je s ostatními. Děti uvažovaly logicky a využívaly při této činnosti předchozích zkušeností.
 2. Děti si procvičily jemnou motoriku prostřednictvím grafomotorických cvičení. Jednak jsme pracovaly s říkankou „Jak lehce nakreslit brýle“, ke které jsme využily pracovní list na grafomotoriku (příloha č. 1). Říkanku o brýlích se děti během grafomotorického cvičení lehce naučily zpaměti. Dalším cvičením bylo procvičení tvaru ležaté osmičky, která nápadně připomíná tvar brýlí (příloha č. 2).
 3. Hrály jsme pohybovou hru „Na slepou bábu“, kde si děti vyzkoušely jaké je nevidět, přičemž se soustředily na pocity své i kamarádů (jaké to bylo nevidět, jak jsem se cítil – bezpečně, nejistě, ohroženě, jak se ke mně chovaly ostatní děti – ohleduplně, neohleduplně, atd.).
 4. O brýlích jsme se naučily také báseň „Brýle“ (příloha č. 5)
 5. Význam zraku si děti ověřily a uvědomily i při smyslových hrách. Zkusily si, jak člověk vnímá, má-li zrakový vjem vyřazený.
 • Kdo jsem?“ Při hře mělo jedno z dětí zavázané oči a pomocí hmatu mělo za úkol poznat jednoho z kamarádů.
 • „Ptáčku jak zpíváš?“ Obměna výše uvedené hry s tím rozdílem, že dítě identifikovalo kamaráda pomocí sluchu.
 • „Hmatové pexeso“
 • „Hmatky“ – sáček s předměty, které má dítě za úkol identifikovat pomocí hmatu.
 1. S odstupem dnů se skřítek (maňásek) opět objevil v prostoru třídy. Děti na něj okamžitě reagovaly a upozornily a připomenuly povídání o skřítkovi. Posadily skřítka doprostřed kruhu a postupně k němu hovořily. Ve výsledku se shodly, že už nechtějí, aby takový nezbeda v naší školce byl a v budoucnu naší školku navštívil. Ale jak to udělat? Přece máme naše pravidla a těmi se skřítek neřídí, proto tu s námi nemůže být. To je správné řešení. Společně jsme (děti i učitelky) skřítka požádaly, aby odešel a už se nevracel.

U nás ve školce se umíme domluvit na pravidlech, které nám pomáhají. Díky pravidlům vždy víme, jak se chovat, jak komunikovat a naslouchat, chránit se, pomáhat si, spolupracovat a poradit si v běžných situacích.

 

Důležité postřehy a informace k činnostem

 • Vždy se dětí ptáme, zda jim nevadí zakrýt oči při hře, či aktivitě.
 • Dodržujeme pravidla – nestrkáme se, nekřičíme, vyjadřujeme pocity verbálně, např. příjemné x nepříjemné, abychom je mohly sdílet.
 • Jsme rádi, že vidíme, víme, jak chránit svůj zrak.
 • S kolegyní jsme dětem ukázaly i vlastní brýle, které jsme si vybraly, protože se mám líbí a pomáhají nám.
 • Připomínáme dětem bezpečnost při práci s pracovními nástroji (vždy pod dohledem pedagoga – nůžky, špejle, předmět na škrábání – „Bez dohledu nesmím!“) a při pohybu a činnostech se zakrytýma očima.
 • Děti pracovaly samostatně, ale dle schopností si vzájemně pomáhaly.
 • Děti se podporovaly v úsilí.
 • Důležité je nechat děti, aby hry a činnosti řídily samostatně (pomoc je nabídnuta na požádání, v případě nutnosti s ohledem na bezpečnost, nebo při vázání šátku přes oči).

 

Možná rizika

 • Omezování samostatnosti
 • Málo příležitostí k řečovým projevům
 • Převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
 • Nepřiměřené nároky na dítě
 • Nevhodné modely a vzory chování
 • Nedostatek empatie
 • Nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům
 • Nedostatečné a nepřiměřené informace
 • Užívání abstraktních pojmů

 

 

 1. Evaluace

 

Děti se naučily:

 • chovat se a jednat tak, aby neohrozily bezpečí, pohodu a integritu druhého
 • chovat se ohleduplně a empaticky ke svému okolí
 • vyjadřovat své názory, postoje a přání
 • vyjádřit nesouhlas (např. „Prosím, nedělej mi to, nechovej se tak, mě se to nelíbí“)
 • omluvit se (např. „Promiň, omlouvám se, já jsem nechtěl.“)
 • reagovat na omluvu (např. „ Nic se nestalo…. Já ti to odpouštím, ale víckrát to nedělej…“)
 • uvědomovat si, že každý čin má následek, za který každý sám odpovídá
 • že nelze stále omlouvat činy, které někdo dělá úmyslně, či opakovaně
 • domluvit se ve skupině na společném záměru, na společných pravidlech při hře a soužití
 • děti si upevnily znalost již vytvořených pravidel a logickou cestou, na základě předchozí zkušenosti vytvářely dle potřeby další pravidla, která dokázaly představit a vysvětlit ostatním dětem a zaznamenat je formou piktogramů
 • více vnímat všemi smysly a uvědomovat si jejich důležitost
 • porozumět slyšenému
 • využívat předchozích znalostí a dovedností
 • výtvarnou techniku
 • píseň, báseň a říkadlo
 • pohybovou hru, smyslové hry

 

Děti se setkaly s následujícími hodnotami:

 • Mezi dětmi se posílily přátelské vztahy, empatie, tolerance a ohleduplnost k druhému. Pochopily, jak důležité je chránit bezpečí, pohodu a soukromí své i ostatních, říkat nahlas s čím nesouhlasím.

Začaly si více pomáhat při všech činnostech, zlepšila se jejich spolupráce i při hře. Do hry zvaly i kamarády, kteří jsou odtažitější. Poznaly, že je přirozené používat zdravotní a jiné kompenzační pomůcky (brýle, berličky nebo například inzulínovou pumpu-zkušenost z vedlejší třídy). Každý je kamarád a potřebuje naši pomoc, chce si s námi také hrát a je stejný jako my.

 

Děti měly vždy možnost samostatné volby:

 • samy navrhovaly činnosti a aktivity, vymýšlely řešení, nová pravidla a přímo ovlivňovaly vývoj projektu, vyjadřovaly svá přání, nebo naopak svůj nesouhlas s řešením, postupem, se svou účastí na určité činnosti, na hře, či aktivitě
 • sledovaly dodržování pravidel, a když shledaly, že jsou nedostačující, vytvořily nová
 • ostatní děti se k novým pravidlům vyjadřovaly a svobodně se rozhodly, zda je přijmou, či ne

 

 1. Klíčové slovo

Prevence sociálně patologických jevů

 

 

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1:

 

JAK LEHCE NAKRESLIT BRÝLE
Bez názvu1DVA STEJNÉ KRUHY UDĚLÁM,

Bez názvu2

JEŠTĚ SPOJIT SE MUSÍ

NA NOSE SE PAK NOSÍ

Bez názvu3

A Z KAŽDÉHO KOLEČKA
DOZADU JDE HŮLČIČKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2:

pracovní list – brýle

Bez názvu

Bez názvu

Bez názvu

 

 

 

Příloha č. 3:

12

Příloha č. 4:

 

 13

 

Příloha č. 5:

 

BRÝLE

NÁŠ DĚDEČEK ZTRATIL BRÝLE

A TEĎ JE MU DLOUHÁ CHVÍLE

NEMŮŽE SI VŮBEC ČÍST

V KNIZE ANI JEDEN LIST

TAK TEĎ VŠUDE BRÝLE HLEDÁ

POKOJE MU STAROST NEDÁ

JEJDA LIDI, DIVTE SE

DĚD MÁ BRÝLE NA NOSE

 

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????