O pejskovi a kočičce

 

 

                                      O PEJSKOVI A KOČIČCE

Všechny nabízené dramatické hry plní většinu očekávaných výstupů ze všech vzdělávacích oblastí., které se navzájem prolínají a ovlivňují.

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Pojmenovat části těla

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si(nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 

3. Dítě a ten druhý

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby jiného dítěte

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

 

 

 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU NAŠLI PANENKU, KTERÁ TENCE PLAKALA

 

 1. Opakování příběhu + každý řekne, jak se pohádka dá využít v praxi (motivace k pravidlům ve třídě, vhodné zacházení s hračkami, vztahy mezi dětmi, navození atmosféry pro sehrání situačních scének v pohádce i mimo ni…)

 

 1. DH: „Najdi hračku, která začíná na písmenko..“  – na zemi volně pohozené hračky, děti chodí prostorem mezi nimi. Učitelka na předem domluvený signál vysloví písmenko a děti hledají hračku, která na toto písmeno začíná. Např. P – pejsek, S – stavebnice, atd.

 

 1. DH: „Čí je to?“ – každé s dětí si vybere jednu hračku a chodí volně prostorem. Hračky si mezi sebou všichni předávají se slovy např. „To je míč Mirky“ a „To je panenka Pavlínky“. Hra se hraje delší dobu a na závěr si všichni stoupnou do kruhu a zkontrolují si, zda věc či hračka, kterou drží, je opravdu jmenované osoby.

 

 1. DH: „Pomalu, rychle, stop“ – všichni chodí volně prostorem a dávají pokyn (slovně nebo pohybem) dětem kolem sebe. Slovně – pomalu, rychle, stop, nebo pohybem naznačí, jak se má dotyčný pohybovat. Mimo to, že dávají pokyn, poslouchají i ostatní a pohybují se podle jejich pokynů. Tato hra je u dětí velice oblíbená.
 1. DH: „Etudy s papírem“ – rozhovor mezi pejskem a kočičkou. Dvojice proti sobě rozehrávají rozhovor mezi sebou pomocí slabého papíru, který různým způsobem muchlají a tím vyjadřují to, co chtějí říct. Ostatní naslouchají (mohou i se zavřenýma očima) a snaží se poznat, co si pejsek s kočičkou říkají.
 1. DH: „Chytání koťátek“ – všichni stojí volně v prostoru v roznožení a vyjadřují kotě. Předem určené dvě kočičky mají v ruce různobarevná klubka vlny a na pokyn učitelky se snaží všechna koťátka provléknout mezi nohama. Které s kočiček se to podaří první, vyhrává.

 

 1. RELAXACE „KOČIČKY“

a)      jeden leží na břiše a druhý pomalu přechází rukama celé jeho tělo od hlavy a končí u nohou

b)      jeden stále leží na břiše a druhy si stoupne patami na jeho špičky a střídavě je zvedá a pokládá

c)      ležící si stoupne a druhý mu dělá jakoby očistu těla, stírá ho rukama od hlavy až po paty, postupně měníme pomalé pohyby na prudké

d)     vyměníme si role

 

 1. SITUAČNÍ SCÉNKA „ POPELNICE“ –  pohybem vyjádříme člověka a věc, kterou jdeme vyhodit. Např. Dítě jde vyhodit pejska, nebo panenku apod.

9.      DH: „Která panenka tence pláče?“ – děti se rozmístí v celém prostoru, kleknou si a schovají si hlavu pod ruce na zemi. Jeden jde za dveře. Učitelka sáhne na jedno dítě, které bude představovat panenku a bude tence plakat. Příchozí dítě musí uhodnout, kdo je panenka.
10.  DH: „Kde je panenka?“ – děti stojí v kruhu těsně u sebe a předávají si za zády panenku. Jedno z nich je uprostřed a musí poznat, kde je panenka.
 
11.  DH: „Pejsek na procházce“ – dvojice chodí po kruhu a jeden z nich představuje pána a jeden pejska. Na slovo „loužičky“ se chytí za ruce a vytvoří kruh a podle písně skáčou dopředu, dozadu, doprava, doleva. V další části písně chodí pan po kruhu a pejsci volně pobíhají uprostřed kruhu, dokud je pán nezavolá „ k noze“. Pejsci se opět připojí k pánovi a chodí po kruhu společně. Text písně a notový záznam přiložen.
 
12.  DH: „Pamatuješ si?“ – děti chodí mezi pohozenými hračkami a snaží se je zapamatovat.  Ty se pak uklidí na své místo, děti vytvoří kruh a učitelka si stoupne doprostřed kruhu a ptá se dětí, např. „ Ležela na zemi panenka?“ Kdo si myslí, že ležela, udělá krok dopředu, kdo si myslí, že ne, stojí na místě.
 
DH: „Zlobivé dítě“ –  obdoba DH: „Na myslivce a pytláka“ – všechny děti představují hračky a chodí volně prostorem. Jeden z dětí představuje paní učitelku a jeden zlobivé dítě. Paní učitelka (dítě) jde za dveře a učitelka určí, kdo bude zlobivé dítě (tajně i veřejně). To chodí prostorem mezi ostatními dětmi. Koho se dotkne (mrkne), stává se odhozenou hračkou a padá k zemi. Dítě, které bylo za dveřmi, musí poznat, kdo ve skupině je zlobivé dítě, to však se musí zbavovat hraček tak, aby to paní učitelka (určené dítě) nepoznala.
 
14.  Další nápady, jak pracovat s rozházenými hračkami:
 

 1. a)      rozdělit je podle materiálu

b)      rozdělit je podle geometrických tvarů (pokud to jde)

c)      seřadit je podle velikosti

d)     rozdělit je podle barev

e)      rozdělit je podle začátečních písmen

f)       rozdělit je podle počtu slabik

g)      rozdělit podle profese

 

 1. DH: „Potěš panenku“ – děti sedí v kruhu a postupně si předávají panenku, které říkají něco, co by ji potěšilo např. „Neboj, vyperu Ti šatičky a budeš zase jako nová“, nebo „Vezmu si Tě domů a dám si Tě do mého pokojíčku“, atd.