O Smolíčkovi

 

Jméno učitelky: Monika Landa

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace – součást školy Růžová 5255, MŠ Kamarád

Datum zpracování: 1. 6. 2011

 

Základní charakteristika aktivity

Prostřednictvím aktivit se děti seznámí se zvířaty v lese, naučí se je poznat a pojmenovat. Seznámí se s tím, jak zvířata přezimují a jak jim můžeme pomáhat.

 

Název integrovaného bloku ŠVP: Já a moji noví kamarádi

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP: S koťátky do pohádky

Název vlastní aktivity: O Smolíčkovi

Doporučené období realizace: září až listopad

 

Počet dětí: 28

Věk dětí: 3-4 roky

Struktura třídy: homogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 týden

 

10. Vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo rozvoj pohybovýchschopností azdokonalovánídovedností v oblasti

hrubé i jemné

motoriky

 

rozvoj a užíváni všech smyslů

 

 

rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty 

 

smyslové a psychomotorické činnosti

 

konstruktivní a grafické činnosti

hudebně pohybové činnosti

sladit pohyb se zpěvemzachovávat správné držení těla 

 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchové, zrakové)

 

zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s různým materiálem)

Dítě a jeho psychika rozvoj řečovýchschopností ajazykovýchdovedností receptivních

 

 

 

 

rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 

posilování přirozených poznávacích citů

 

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

společné diskuze a rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění podle obrazového materiálu)přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 

 

 

námětové hry a činnosti

 

 

sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte

 

hry na téma rodiny, přátelství apod.

správně vyslovovatvyjadřovat samostatně myšlenky, pocitydomluvit se slovy i gesty 

 

 

naučit se zpaměti krátký text

 

 

 

 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním

 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení

Dítě a ten druhý seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhémuposilování

prosociálního

chování ve vztahu

k ostatním lidem

 

 

 

 

 

 

rozvoj

kooperativních

dovedností

 

 

 

 

 

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělýmkooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkáchaktivita podporující sbližování dětí

 

 

 

 

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílet se na jejich tvorbě

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péčespolupracovat s ostatními

 

 

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

Dítě a společnost poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředírozvoj základníchkulturně

společenských

postojů návyků a

dovedností dítěte

 

vytvoření základů

aktivních postojů ke světu, k životu

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, divadelní scénky)

 

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (tematické hry)

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a s dětmi 

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě

 

 

 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, tvořit z papíru, z různého materiálu)

Dítě a svět seznamovánís místem aprostředím, ve kterém dítě žije, avytvoření pozitivního vztahu k němu

 

poznávání jiných kultur

 

 

 

 

 

 

 

vytvoření povědomí

o vlastní

sounáležitosti se

světem, s živou a

neživou přírodou

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolípřirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, roční období, počasí)

 

smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, činnosti zaměřené k péči o blízké okolí

orientovat se bezpečně ve známém prostředí a v životě tohoto prostředí 

vnímat že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

 

 

 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu v okolí, živé tvory)

Klíčové kompetence experimentuje a má elementární poznatky o přírodě, světě, kultuřeuplatní představivost, fantaziiovládá řeč, hovoří ve formulovaných větáchdomlouvá se verbálně i neverbálně

rozšiřuje si slovní zásobu

poznává, že může využít knihy, encyklopedie, PC

dětským způsobem projevuje citlivost

chce pomoci slabším, mladším

dodržuje společenská i zdvořilostí pravidla

spoluvytváří pravidla spol. chování mezi vrstevníky, dbá na své zdraví a bezpečí své i druhých

 

Organizace aktivity: třída, tělocvična, okolí MŠ

Metody a postupy práce:

Pomůcky:     – jóga pro děti

– obkreslovací destičky

– žebřiny, umělohmotné kameny

– obrázky zvířat

– plyšová liška

– kniha ,,Běží liška lesem“ leporelo

– kniha ,,O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi“

– umělohmotná, gumová zvířata, dřevěné stromečky a jiné dřevěné doplňky

– CD Milimetrová v dubovém lese

– stínová vkládací stolní hra

– víčka od pet lahví – různé barvy

– CD s pohádkou ,,O Smolíčkovi“

– omalovánky, grafické listy

– Jelen -pet lahve, barevný papir ,lepidlo, nůžky

– odpadový materiál pet lahve, papírové krabice, odstřižky látek, noviny aj.

– encyklopedie, knihy, atlasy, ve kterých se vyskytují zvířata

 

Realizace projektu: dle oblastí RVP PV

Motivace:

obrázky lesních zvířátek, les z dřevěných stromů, knížka O Smolíčkovi, maňásci, CD s mluvenou pohádkou, omalovánky s motivem pohádky, zvířecí masky, hry na Smolíčka v domečku, překážková dráha (umělé kameny, lano, obruče), plyšová zvířátka, vlastnoručně vyrobený maňásek Jezinky

Dítě a jeho tělo

-grafomotorické cvičení -skoky zajíčka (příloha č. 1)

-PH „Na myslivce“ „Na zvířátka“ (příloha č. 2)

-dětská jóga-zajíc, kolouch (příloha č. 3,4)

-obkreslování lesních zvířátek podle šablon, vybarvování

-HPH  „Zajíček v své jamce“ (příloha č. 5)

-sluchové vnímání-hra „Dupání ježka“

-TV-výstup na žebřiny, chůze po kamenech

 

Dítě a jeho psychika

-rozhovory i diskuze nad obrázky-zvuky zvířat, barva

-nácvik básně „Brouček“ (příloha č. 6)

-prostorové představy „Kde je liška?“

-práce s knihou „Běží liška lesem“

-zpět s klavírem, písně o zvířátkách „Běží liška k Táboru“ (příloha č. 7)

-četba “ O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi“

-počítání zvířátek, poloha zvířátka

 

Dítě a ten druhý       

-TH „Na Lesní zvířátka“ „Na zvěrolékaře“

-práce s pohádkou – kamarádství zvířátek v lese, poučení o tom komu otevíráme, chováme se k sobě slušně

-PC Milimetrová v dubovém lese

-stínová hra-přikládáme správná zvířátka, spolupráce

-dřevěná zvířátka, stromečky, stavba lesíka

-stavba stromečků z víček od Pet lahví

 

Dítě a společnost      

-poslech pohádky „O Smolíčkovi“

-omalovánky k pohádce (příloha č. 8, 9)

-výroba jelena z Pet lahve – lepení

-hádanky o lesních zvířátkách

-četba říkadel od Josefa Lady

-seznámení s prací myslivce – obrázky, pohádky

-co patří a nepatří do lesa – odpadový materiál, třídění do kontejnerů

 

Dítě a svět     

-prohlížení encyklopedií, knih, atlasů-vyhledávání v nich

-rozhovory o tom jak chráníme zvířátka a jak jim pomáháme

-přinesení a pověšení zobu pro ptáčky

-procházka po lese-pozorování přírody, zvířátek

-lesní zvířátka v Chomutovském zooparku

Experimenty   -zavírání (v suchu) a otevírání (ve vodě) šišky

 

Evaluace:

Děti se naučily poznávat život v lese. Během průběhu tohoto bloku se naučily pojmenovávat zvířata žijící v lese a naučily se pracovat s novými materiály. Seznámily se s novou písní a novými knihami.

Naučily se pomáhat zvířátkům v zimním období. Pochopily, že jejich pomoc může zvířátka zachránit nebo jim alespoň usnadnit pobyt v zimní přírodě.

Samostatně děti předvedly svůj zájem tím, že nosily krmení pro zvěř a dávaly jim při vycházkách potravu pro přežití v podzimních měsících.

 

Klíčové slovo: O Smolíčkovi

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9