Přírodní živly

Jméno učitelky: Lea Hamatová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: listopad 2011

Základní charakteristika

Seznámit se s živly, které děti obklopují

Vážit si přírodních jevů, respektovat je

Dostatek prostoru k projevům osobností dětí – dostatek kontaktních činností

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a život v zimě

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP: Měnící se příroda

Název vlastní aktivity (podtéma): Živly

Doporučené období k realizaci: podzim, jaro

Počet dětí: 27

Věk dětí: 3-6

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: měsíc

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem Ovládat svalstvo, sladit pohyb s hudbou
Dítě a jeho psychika Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
Dítě a společnost Vytvoření základů aktivních postojů ke světu Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
Dítě a svět Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom jak se chránit
Klíčové kompetence  

Organizace aktivity:

prostory v MŠ

pozorování a hry venku

Metody a postupy práce:

společná motivace

postupné seznamování s nabízenými činnostmi

výtvarné práce spíše individuálně

hudební a jazyková nabídka hromadně

Pomůcky: u daných dnů, materiál pro tvoření živlů

Realizace projektu (činnosti, aktivity)

Výstup:

 1.  Mateřinka – počasí
 2. Výzdoba školky
 3. Ohňostroj

Celková motivace:

Byla jedna kulaťoučká holčička. Její šaty byly modré, zelené a hnědé. Vlasy a boty  měla celé bílé. Modré kousky byly z vody, zelené z trávy a stromů a hnědé z hlíny a kamení. Vlasy a boty byly ze sněhu a ledu. Té holčičce říkali Země.

Holčička Země se začala kamarádit s lidmi. Dávala jim mnoho dárků, aby se jim dobře žilo. Půjčila jim i svoje šaty, aby na nich hospodařili. Na počátku se lidé o Zemi moc nestarali. Ničili jí zelené šaty – trhali je, špinili, dokonce někde i pálili. Z modrých šatiček lovili hodně ryb, až jí málem nezbyli žádné. A také jí modré šaty občas velmi ušpinili, když je polili špínou.

Jednou byla Země velmi smutná a tu k ní přišli její kamarádi – Vítr, Voda, Bouřka, Oheň a další i maminka Slunce a ti jí pověděli: „Naše milá Země, nebuď už smutná, mi ti pomůžeme lidem ukázat, jak se mají o tebe a také o nás starat. Potom budeme všichni šťastní, veselí a spokojení.“

A my, děti, se teď se všemi seznámíme, abychom mohli Zemi ochraňovat.

1.den                 Zeměkoule

 

Motivace:

Zeměkoule má kolem sebe domeček, který jí chrání před maminkou Sluníčkem, protože má příliš horké ruce. Domeček je plný kulatých okýnek a lidé se musí starat, aby okýnka zůstala zavřená. Okýnka jsou velmi křehká a dokonce se mohou rozpustit. Například je rozpustí černý kouř z komínů, špatně vyhozené odpadky,…

Činnosti:

Četba pohádky „pohádka o holčičce Zemi“

Výroba zeměkoule – kašírování (tapetová technika)

Typologie lidí – oblékání, barva kůže – třídění, přiřazování, oblékání panenek

Určování světadílů – počasí, podnebí – práce s encyklopediemi

Určování hlavních znaků zemského povrchu (hlína, kámen, písek), zkoumání vlastností pokusem

Barevné rozlišování pevniny a vodstva na Zemi – určování rozdílů

hledání ostrovů na globusu

Kresba lidských ras křídou

Druhy zvířat

 •  Voda, země, vzduch – třídění
 •  PH“Všechno lítá, co peří má“
 • Poznávání ohrožených zvířat naší planety

Části země – jádro, plášť, kůra, atmosféra – sestavování kruhových puzzlí

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. kompas – 50x zmagnetizovaná jehla, přilepená na kousek korku, položená na vodu
  2. ukazuje sever
  3. 2.      pokus
 • otáčení země – jablko napíchnout na pletací jehlici, aby se otáčelo, svítit baterkou – den a noc

Píseň:

Usínání

Naše Země kulatá je

Pomůcky:

 • Materiál na kašírování
 • Obrázky – lidské rasy, zvířata
 • Encyklopedie
 • Panenky různých ras, oblečky
 • Globus
 • Křídy
 • Kruhové puzzle –  globus
 • Materiál na pokusy

 

2.den                 Země a její dary

Motivace:

Země dává ráda dárky a my dnes některé prozkoumáme

 

Činnosti:

Kreslení cestiček a hloubení nor – pískoviště, ateliér, venek

Kdo využívá Zemi – zvířata, rostliny, lidé (práce s obrázky)

TH „Na skřítky“ – průzkum podzemí

Zasazení semínek řeřichy

Pohádka „Jak Jaromír ke štěstí přišel“

Produkty Země – sběr přírodnin

Stavění domečků z přírodnin – „Skřítci“

Využití smyslů –„kouzelný pytlík“ – přírodniny

Zajímavosti Země – jeskyně, propast – stavby v herně

Pokus:

 1. sběr půdy v různých místech okolo MŠ do průhledných nádob
  1. pozorování živočichů
  2. pozorování semen

Pomůcky:

 • Pískovnička
 • Přírodniny
 • Obrázky – zvířata, rostliny, lidé
 • Semínka řeřichy
 • Kouzelný pytlík s přírodninami
 • Materiál na pokus
 • Různý stavební materiál na stavby v herně

 

3.den                 Zemětřesení

 

Motivace:

Když je Země unavená a bolí jí nožičky, tak se jí podlomí kolena a Země se zatřese.

 

Činnosti:

Práce s obrázky – komunitní kruh – hledání rozdílů před a po zemětřesení

Pozorování – druhy kamenů

Chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi

Co dělat při zemětřesení – vlézt pod postel, těžký stůl, do dveří, roh místnosti

po minutě – ustanutí, vyjít ven – hra „Zemětřesení“

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. opatrně zatřást s kamarádem
  2. 2.      pokus
   1. venku nasbírat hromadu kamenů a opatrně do ní strčit
  3. 3.      pokus
   1. město z kostek na stole, třást více a více nebo třese 1 až 12 dětí – 12 stupňů otřesů
  4. 4.      pokus
   1. město z kostek na stole, třást každých 30 sekund
  5. 5.      pokus
   1.  tsunami – v herně město, děti představují vlnu a smetou město (60m/s – tryskové letadlo)

Pomůcky:

 • Obrázky – před zemětřesením, po zemětřesení
 • Různé druhy kamenů
 • Kostky

 

4.den                 Sopka

 

Motivace:

Kamarádka sopka občas zakašle nebo si kýchne, když jí pod nosem zašimrá nějaká neplecha od lidí a to potom létají ohnivé kameny všude okolo a ničí všechno kolem sebe.

 

Činnosti:

Modelování

Láva – pouštění barev po sklenici na papír

Stříkání barev pomocí štětce na velkou čtvrtku – dokreslení domů tuží

Drak: nemocný – kašle a kýchá oheň, lechtání stéblem, peříčkem pod nosem

Puzzle – skládání obrázků sopky

Oheň – nebezpečí

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. zatřepat s uzavřenou bublinkovou vodou a otevřít
  2. 2.      pokus
   1. rozpouštění olůvka a chlazení vodou
   2. 3.      pokus
    1. brčko zastrčit do zátky a zátku do lahve
    2. do lahve prášek na pečení
    3. druhý konec brčka do sklenice s obarvenou vodou
    4. do láhve vlít ocet a rychle zašpuntovat

Pomůcky:

 • Modelína
 • Sklenice, tempery, papír, štětce
 • Peříčko, stéblo trávy
 • Puzzle – sopka
 • Sirky, svíčka
 • Materiál na pokusy

 

5.den                 Oheň


Motivace:

V srdíčku země hoří velký oheň, to proto, že má všechny tak ráda.

 

Činnosti:

Význam lásky, kamarádství – komunitní kruh:

 • Důvěra
 • Pomoc, spolupráce při nebezpečí
 • Ohleduplnost
 • Naslouchání
 • Porozumění
 • Hry proti agresivitě

Význam ohně:

 • Teplo – stavba krbů, kamen
 • Ochrana – stavba lesa, jeskyně – ochrana před zvířaty
 • Světlo – stavba domu – umisťování různých druhů světel
 • Přeměna materiálů
  •  TH „Na kuchaře“
  • Vypalování hlíny
  • Tavení olova
  • TH „ Na kováře“ – modelování podkov, plotů,…

TH „Na hasiče“

Návštěva požární stanice

Hra s barevnou skvrnou

Cvičení  – protahování všech svalů – oheň

Olympijský oheň

 • pohádka o Prométheovi
 • přenášení pochodně přes různé světadíly

Nácvik odchodu z MŠ

Nebezpečnost ohně

Pokus:

 1. pokus
  1. hoření různých materiálů
  2. pokus
   1. rozpouštění svíčky – kapání na papír

Píseň:

Hoř, ohníčku, hoř

Báseň:

Trámy hoří, střechy padá

 

 

6.den                 Slunce

 

Motivace:

Země má maminku a říkáme jí Sluníčko. Země a její sourozenci se narodili z krásných barevných obláčků, které se k sobě tiskly, až z nich byly krásné barevné kuličky. Teď se na ně maminka dívá z oblohy a někdy z nich má radost – to je krásné slunečné počasí, jindy se zlobí – to se schová za černé mraky, a když je jí smutno (třeba, když lidé ničí Zemi šatičky), tak si utírá slzy do dešťových obláčků a na Zemi pak prší.

 

Činnosti:

Poznat žlutou barvu- PH „ Sluníčko ztratilo čepičku, mělo barvu, barvičku…“

Seznámení s kruhem – PH „Na domečky“

Pozorování – slunce přes tmavá skla

Zapouštění barev, dokreslení slunce tuží

Práce s obrázky – přiřazování s podobnými znaky nebo názvy (slunečnice, slunéčko sedmitečné,…)

Pokusy:

 1. pokus
  1. stavba slunečních hodin z přírodnin
  2. pokus
   1. zatmění, dva balonky různých velikostí položit za sebe a osvítit je baterkou
  3. pokus
   1. západ a východ slunce
   2. sklenice studené vody + 1 lžička mléka
    1.  tma – baterka u stěny – voda modrá
    2. světlo proti nám – žluté jako slunce
    3.  skrz vodu proti nám + 2 lžičky mléka – fialová

Píseň:

Sluníčko, sluníčko

Slunce už vysouší loužičky

Co je slunce

Když sluníčko hřeje

Luna a slunce

Sluníčko

Svítí, svítí

Hřej sluníčko, hřej

Vítáme tě sluníčko

Báseň:

Voda je kapka rosy

Pomůcky:

 • Barevné předměty
 • Kruhy
 • Tmavé sklo
 • Vodové barvy, tuž
 • Obrázky – znaky nebo názvy (slunečnice, slunéčko sedmitečné,…)
 • Materiál na pokusy

 

7.den                 Slunce a sluneční energie

 

Motivace:

Slunce

 

Činnosti:

Četba – „Pohádky z rozkvetlé louky“

Kirigami – vystřižené slunce na hlavě

Co dělat – hodně tekutin, ochrana očí a těla

Nebezpečí – spálená kůže, nedostatečná ochrana očí

Stín – obkreslování stínu, barvení křídami, tvoření scén, hádání majitele stínu

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. zaměření slunečního paprsku pomocí lupy
  2. 2.      pokus
   1. pomocí zrcadel a baterky dostat paprsek přes třídu
  3. 3.      pokus
   1. posvítit baterkou na zrcadlo a namířit na papír (pouštění prasátek)
  4. 4.      pokus
   1. zahřívání vody pomocí slunce

Píseň:

Sluníčko, sluníčko

Slunce už vysouší loužičky

Hřej sluníčko, hřej

Jarní slunce

Dobrý den

Co je slunce

Slunce a měsíc

Pomůcky:

 • Kniha „Pohádky z rozkvetlé louky“
 • Papír
 • Encyklopedie
 • Křídy
 • Materiál na pokusy

 

8.den                 Měsíc

 

Motivace:

Holčička Země měla kamaráda – Měsíc, stále na sebe na nebi mávají.

 

Činnosti:

TH „Na kosmonauty“

Stavba rakety

Hledání znaků obličeje na obrázku měsíce

Chůze po měsíci

Stavba lunochodu

Výroba sluneční soustavy

Měsíční fáze – seznámení s písmeny C, O, D

Činnosti v noci

Komunitní kruh – „Jak se cítím ve tmě“

Měsíc- autor: Miloš Bukáček http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1689/mesic.html/

Pokusy:

 1. pokus
  1. Zatmění měsíce – hra s baterkami a kartonovými maketami slunce, země a měsíce
  2. pokus
   1. Příliv a odliv – hra s magnety
  3. pokus
   1. Rozdíl den x noc – reakce na světlo

Píseň:

Luna a slunce

Pomůcky:

 • Na stavbu rakety
 • Obrázky měsíce
 • Obrázky písmenek C, O, D
 • Materiál na pokusy

 

 

9.den                 Voda

Motivace:

Země má krásné modré šatičky, jsou celé z vody. Každý kousek šatů je jiný.  Někde je voda krásně modrá, jinde zas tmavá a samá vlna.

 

Činnosti:

Poznat modrou barvu – hledání modrých vodních skřítků „Na schovávanou“

Mozaika – vytrhávání z barevných papírů

Modelína – tvoření koryta řeky, lití vody

PH „Koloběh vody“

Pozorování tekoucí vody – pouštění listů, lodiček

Skok do bazénku s míčky – lovení rybek

Skoky na trampolíně – skoky do vody (na žíněnku)

Koloběh vody – Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu (Z. Miler)

Rozeznávání různých zvuků vody

Vytváření nových zvuků prostřednictvím vody

Hudební doprovod skladby – plastové láhve naplněné vodou

Vodní živočichové

TH „Na vodníka“

 •  Chytání ryb
 • Rozdělování rybek podle barvy, velikosti, druhu

PH „Na vodníka“ – vodníci mají barevné stužky za pasem, děti si je navzájem loupí

Voda v okolí Mladé Boleslavi – autor: Pavlína Šimůnková http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1693/voda-v-okoli-mlade-boleslavi.html/

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. míchání různých tekutin (šťáva, olej, barva,…)
  2. 2.      pokus
   1. mražení vody, vaření vody
  3. 3.      pokus
   1. znečištění – barva do vody, květina do obarvené vody
  4. 4.      pokus
   1. zabalit květinu v květináči do igelitu
   2. květina ztrácí vodu

 

 

Píseň:

Voda

Hluboký potůčku

Lesní studánka

Studánka

Báseň:

Pláče vodníček, že mu vyschl rybníček

Pomůcky:

 • Odstíny modrých papírů
 • Modelína, voda
 • Bazének, míčky, rybky
 • Trampolína, žíněnka
 • Barevní skřítci
 • Materiál na pokusy
 • Papírové loďky
 • Barevné stuhy

 

10.den             Oceány, moře

 

Motivace:

Voda

Činnosti:

TH „Moře“ – tvoření pavučiny, doplnění ryby, mušle,…

Tvoření mořského pobřeží

Bouřka na moři – pohyb papírové loďky na „padáku“

Pouštění papírových loděk v misce s vodou, skořápek

Skládání papírových loděk

Poznávání mořských živočichů

Stavba lodě pomocí předmětů ve třídě

TH „Na námořníky“

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. mořské vlny – do lahve 6 lžic oleje, ocet, inkoust, třpytky hvězdičky, pohybovat – jemné vlnky
  2. 2.      pokus
   1. do mísy voda, do obrácené sklenice zmuchlaný papír, rychle ponořit do vody dnem vzhůru
  3. 3.      pokus
   1. vypařování – mokrý papír umístěný na slunci
  4. 4.      pokus
   1. vhazování předmětů různých tvarů do vody – tvoření kol
  5. 5.      pokus
   1. kostky ledu v míse se studenou vodou – ledovce, kry
  6. 6.      pokus
   1. ve velké míse voda, vytváření vln – příliv a odliv
  7. 7.      pokus
   1. teplé a studené proudy – zkouška teploty –  rukou, teploměrem

Píseň:

Kolik je na světě moří

Pomůcek:

 • Modré velké látky, ryby, mušle
 • Modrá bavlnka, ryby, mušle
 • Pískovnička, mušle
 • Papír na loďky
 • Obrázky zvířat
 • Židle, stavebnice, volant, látky, tyčky
 • Materiál na pokusy

 

 

11.den             Led

 

Motivace:

Země má bílé vlasy a boty, to proto, že jsou celé ze sněhu a ledu

 

Činnosti:

Seznámení se čtvercem, kostkou – ledová kostka

Zapouštění barev do ledu

Ledové sochy – modelování

Nebezpečí – prolomení ledu – chůze po krách

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. drcený led do umělé lahve, zatřást, láhev se smrskne
  2. 2.      pokus
   1. plná láhev vody, vložit do mrazáku – síla vody
  3. 3.      pokus
   1. posolit kostku ledu
  4. 4.      pokus
   1. Poměr velikosti kry pod a nad vodou – ponoření ledu do vody

Pomůcky:

 • Modelína
 • Barvy, led
 • Sůl
 • Miska, větší kusy ledu
 • Velké pěnové puzzle – kry
 • Materiál na pokusy

 

12.den             Povodeň

 

Motivace:

Okolo Země spásají bílí beránci z nebe vodu, která se proměnila v páru. Když je beránek najezený promění se ve velkého černého těžkého berana. Jeho kožíšek je plný páry a tak, když létá po studené obloze, začne být páře zima a změní se zase ve vodu. Voda je těžká a padá na Zem. Když je beránek moc najeden je vody hodně a je velký déšť.

 

Činnosti:

Předcházení – nekácet lesy, stavět hráze

TH – „Rybník““

Tsunami – postavit město a vodou z kyblíku vše rychle zaplavit

Znát své jméno, adresu, poznat své jméno, vést rozhovor

Myška a povodeň – Krteček (Z. Miler)

Uspořádání sbírky – zjistit, kde je pomoc potřebná

Monzunové deště – 6 měsíců, tropy, potřebné pro zemědělce

PH „Na povodeň“ – koloběh vody (zem už nestačí pít vodu), záchrana lidí

Plavání – plavecké styly, výdrž s dechem, bublání do vody

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. namáčení různých materiálů
  2. 2.      pokus
   1. namáčení vlastního těla v kyblíku
  3. 3.      pokus
   1. do plné sklenice s vodou přidávat pomalu mince, sledovat kdy voda přeteče

Píseň:

Když padaj deště kapičky

Pomůcky:

 • Velké kostky na hráze
 • Modré látky, ryby
 • Kostky- město, kyblík s vodou
 • Mísa s vodou
 • Materiál na pokusy

 

13.den             Ledovec

 

Motivace:

Led

Činnosti:

Hodně sněhu se mění tíhou v led

Hrne před sebou vše jako buldozer

V krajině údolí do U

Stavby ledovců pomocí velkých igelitů a stojanů

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. v herně projet cestu bagrem
  2. 2.      pokus
   1. přenášení hornin – kamínky z jednoho místa na druhý

Pomůcky:

 • Obrazový materiál
 • Encyklopedie
 • Kamínky
 • Stojany, velké igelity
 • Bagr, stavebnice

 

14.den             Vítr

 

Motivace:

Země má velmi rychlého kamaráda, říká mu Vítr. Má velmi rychlé nohy. Je to šibal – někdy Zemi jemňounce pohladí, jindy jí rozcuchá sukýnku a někdy jí dokonce šatičky po ničí.

 

Činnosti:

Výroba větrníků – z papíru, z petek

PH – „Na vítr“ – fén a foukání dětí

Foukání do papírové kuličky

Grafický záznam – koordinace ruky a oka

Foukání do barev – určování barev

„Vítr nad městem“ – pravá, levá strana – určování poloh budov

Lehké držení kreslících materiálů – kreslí vítr

Kirigami – stříhání

Výroba ukazatele směru – korouhvička

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. sledování větrníků
  2. 2.      pokus
   1. sledování korouhvičky

Báseň:

Viděl jsi vítr?

Píseň:

Vítr Škudibítr

Večer u rybníka

Pomůcky:

 • Papír, hřebíčky, petky, provázky, tyčky
 • Fén
 • Papír na kuličky
 • Grafický záznam
 • Barvy, foukací barvy
 • Postavené město z kostek
 • Papír na kirigami
 • Materiál na pokusy
 • Vyřezaná korouhvička ze sololitu, barvy, petka

 

15.den             Větrná energie

 

Motivace:

Vítr

Činnosti:

Výroba větrníků spolupráce s rodiči

Práce s obrázky – větrné mlýny, elektrárny

Práce se stavebnicí – ozubená kola

Komunitní kruh – neznečišťování, využití přírodních zdrojů při výrobě energie

Využití větru ve známém prostředí

Návštěva mlýnu v Zooparku Chomutov

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. foukání do větrníků fénem
  2. 2.      pokus
   1. měření rychlosti větru
   2. jak rychle se otáčí upravená láhev
   3. házení stébla do vzduchu

Pomůcky:

 • Větrníky
 • Obrázky
 • Encyklopedie
 • Stavebnice s ozubenými koly
 • Fén

 

16.den             Druhy větrů

 

Motivace:

Vítr

 

Činnosti:

Střídání různých rychlostí při běhu

Zvládnutí sebeobsluhy – rychlý přesun do úkrytu

Jména větrů – podle teploty (mistral), podle síly (harmattan)

TH – „hurikán, cyklon, tajfun“ – trvá až 1 až 2 týdny, menší škody na obrovském území, dají se monitorovat, oblačný vír

TH – tornádo – trvá 10 min, ale je silnější, značné lokální škody, nečekané, atmosférický vír

12 stupňů větru – měření počtem plachet:

Stupeň 2 -slabý: vzduch na tváři, šumění listí

Stupeň – čerstvý: oblaky se honí po obloze, stromky se ohýbají, malé vlnky

Stupeň 7 – prudký: obloha tmavá a bouřlivá, velké stromy se ohýbají, těžké jít proti větru

Stupeň 9 – vichřice: obloha pokryta vrstvou oblaka, velké větve se lámou, komíny a střešní tašky mohou být poškozeny

Stupeň 13 –

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. pomocí fénu a střídání rychlostí – odfukování věcí
  2. 2.      pokus
   1. rychle míchat obarvenou vodu v průhledné sklenici – tornádo

Píseň:

Vítr fouká

Zafoukal větříček

Podzimní vítr

Vítr Škudibítr

Pomůcky:

 • Stavebnice
 • Fén
 • Materiál pro pokusy

 

17.den             Bouřka

Motivace:

Země se přátelí s paní Bouřkou. Ta má dva nezbedné syny Hrom a Blesk. Občas si spolu vyjdou na bouřkovou procházku.

 

Bezpečnost osob v blízkosti konvektivních bouří bouřek) http://old.chmi.cz/torn/poznamky/bezpecnost.html

 

Činnosti:

Seznámení s žížalou dešťovkou

TH – „Na bouřku“

Grafický záznam déšť

Pozorování šišek – otevřené x zavřené

Malba rukou na základě vlastních pocitů

Upovídaný deštík – rytmizace říkadel

Kirigami – déšť

Poznat černou barvu

Malování na sklo

Seznámení s hromosvodem – blesk

Cvičení s reakcí na zvuk  – hrom

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. měření deště

Píseň:

Prší, prší

Když padaj deště kapičky

Deštík

Dešťové kapky

Když prší

Kapičky

 

Báseň:

Evžene, Evžene, až se bouřka přežene

 Pomůcky:

 • Grafický záznam
 • Šišky
 • Obrázky žížal
 • Prstové barvy
 • Deštník
 • Nůžky
 • Barvy
 • Činely

 

18.den             Mraky

 

Motivace:

S paní Bouřkou chodí na procházku pan Mrak. Jednou si obleče černý fráček, jindy bílou košili.

Činnosti:

Samostatné stříhání – výroba obláčků na zavěšení

TH – „Na schovávanou“ – děti se schovávají za mrak, ostatní hádají podle oblečení

Poznat bílou barvu

Komunitní kruh – déšť, kroupy, sníh

Grafický záznam – mrak

Kreslení mraků podle předlohy na obloze

Kirigami – stříhání

Vytrhování z papírů – mozaika

Koloběh vody

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. mlha a opar – chůze s průsvitným šátkem
  2. 2.      pokus
   1. lžičkou nakapat vodu na tác, brčkem namočeným v saponátu se dotknout kapek

Píseň:

Kapy, kap

Vzal si mrak

Báseň:

Pluje si obláček jako ta lodička

Pomůcky:

 • Barevné papíry, nůžky
 • Velký kartonový mrak
 • Grafický záznam

 

 

19.den             Blesk

Motivace:

A k té Bouřce patří i kluk Blesk, který z oblak hází na Zemi oštěpy a míče.

 

Činnosti:

Orientace v prostoru – schovávaná před bleskem

Seznámení s hromosvodem

Druhy blesků – kulový, klasický

PH „Na blesk“ – rozsvěcení světel

Ohňostroj – spolupráce s rodiči

Nebezpečí – povědomí o ochraně zdraví a bezpečí

Poznat symbol blesku – hledání v prostorách MŠ, v okolí MŠ

TH – hledání nejkratší cesty – pomocí různě dlouhých provázků, stavebnic

Co dělat – nejnižší poloha v krajině (ne voda), v dřepu – nejmenší kontakt se zemí

Pokusy:

 1. 1.      pokus
 • plech na pečení, doprostřed upevnit modelínu
 • plech položit na igelitovou tašku
 • plech otírat asi 30 sekund
 • plech držet za modelínu
 • přiložit kovové víčko k rohu plechu

Pomůcky:

 • Makety blesků
 • Ohňostroj
 • Provázky, stavebnice

 

20.den             Hrom

 

Motivace:

Ke každé správné Bouřce patří kluk Hrom, který hraje hodně nahlas na buben a činely.

 

Činnosti:

TH „Na ozvěnu“ – opakování slov vyslovených tiše

Využití činel a bubnů

Chovat se ohleduplně – nekřičet

Cvičení s reakcí na zvuk

Nebezpečí – hlasitost

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. měření vzdálenosti blesku

Báseň:

Bouřka to jsou hromy, blesky

Pomůcky:

 • činely, buben

 

 

21.den             Elektřina

 

Motivace:

Kluk Blesk nám ukázal, že má velkou sílu. Lidé tu sílu prozkoumali a spoutali a nazvali ji elektřinou.

 

Činnosti:

Seznámení – elektrická zvířata (úhoř, rejnok,…)

Poznat, kde je elektřina – podle symbolu

Nebezpečí – poranění, první pomoc – TH „Na lékaře“

Hra  – posílání energie – postupné mačkání rukou v kruhu

Určování předmětů fungujících na elektřinu

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. nafouknutý balonek 10x otřít o svetr nebo vlasy
  2. přiložit ke svetru nebo vlasům
  3. 2.      pokus
   1. smíchat pepř a sůl
   2. třít lžičku o kousek oděvu
   3. statická elektřina přitáhne lehčí pepř
  4. 3.      pokus
   1. zavěsit 2 nafouknuté balonky vedle sebe
   2. přetřít vlněnou látku
  5. 4.      pokus
   1. sestrojení elektrického obvodu
  6. 5.      pokus
   1. vkládání různých materiálů do elektrického obvodu

Báseň:

Řehoři, Řehoři

Pomůcky:

 • Obrázky zvířat
 • Potřeby pro hru na lékaře
 • Materiál na pokusy

 

22.den             Duha

 

Motivace:

Déšť a maminka Slunce nám staví duhový most.

Píseň Kapky deště – http://www.youtube.com/watch?v=bvbxVZx0cds

Činnosti:

Duhový kotouč – kolo rozděleno do různých barev, protáhnout provázek, kolo zamotat, kolo se roztočí – změní se barvy

Poznat barvy duhy

Barvy ročních období

Duhové čarování – využití barevných skvrn – hledání podob

Kresba duhy – správné pořadí barev

Hledáme duhu – kde a kdy duhu najdeme

Pokusy:

 1. 1.      pokus
  1. míchání barev
  2. 2.      pokus
   1. baterka polepená černým papírem, vyříznutá úzká štěrbinka
   2. krabice do poloviny naplněná vodou zrcadlo opřené o okraj krabice
   3. posvítit proti zrcadlu
   4. papír v ruce držet tak, aby odrážel světlo ze zrcadla
  3. 3.      pokus
   1. sklenice s vodou postavená na papíře na světle
   2. zbytek papíru ve stínu

Báseň:

Bouřka to jsou hromy, blesky

Píseň:

Duha

Pomůcky:

 • Duhový kotouč
 • Barevné stavebnice
 • Barvy
 • Materiál na pokusy

 

23.den             Déšť

 

Motivace:

Video –  http://www.youtube.com/watch?v=PKLXzDhIV5A

Činnosti:

Grafické záznamy

Rytmizace říkadel

Seznámení s žížalou dešťovkou

Využití barevných skvrn

Pomocí skořápek – tvoření deště

Seznámení nebo pojmenování modré barvy

Kirigami – déšť

Kresba – deštník, pláštěnka

Důležitost deště

Mačkání papíru

Společná práce – Počasí

Pokusy:

 1. 1.      Pokus
  1. měření deště
  2. 2.      pokus
   1. zalévání listu v jedné misce, v druhé misce zůstane list nezalitý

Píseň:

Deštík

Když prší

Hádanka:

Běhá to okolo chalupy

Pomůcky:

 • Grafické záznamy
 • Obrázek žížaly
 • Maňásek „žížala Julie“
 • Skořápky
 • Barvy, papíry
 • Deštník
 • Pláštěnka

 

Evaluace:

Přínos pro děti:

Ovlivnění vztahu k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnost a spolupráce v mezilidských vztazích

Vytváření citových vazeb dětí k přírodě a rodnému kraji, rozvíjení schopností radovat se z jedinečnosti všedního dne

Uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí.

Prostor přiměřený každému věku dítěte, jeho znalostem a dovednostem – díky dostatku samostatných činností

 

Klíčové slovo: Živly

 

 

 

Přílohy: