Třídění odpadů

Hrajeme si s ekologií

Záměrem tohoto projektu je dětem přiblížit životní prostředí

a to zejména tříděním odpadů.

Cíl projektu:  Seznámit děti s ekologií

Udržování čistoty v přírodě a jejím okolí.

Naučit a seznámit děti s tříděním odpadů.

Nabídnout jiná řešení a využití odpadu.

Obsah:           Dítě a svět

 

Téma:             Skřítek Nepořádníček

 

Doba trvání:  týden

 

Věk dětí:        5 – 6 let

 

 

 

Pondělí

 

Dílčí vzdělávací Cíle:

 

5. 1. Dítě a jeho tělo

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

5. 2. Dítě a jeho psychika

5. 2. 1. Jazyk a řeč

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

5. 2. 2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • rozvoj tvořivosti
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

5. 2. 3 Sebepojetí, city, vůle

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

5. 3. Dítě a ten druhý

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj kooperativních dovedností

 

5. 4. Dítě a společnost

 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

5. 5. Dítě a svět

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Očekávané výstupy:

 

5. 1. Dítě a jeho tělo

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 

5. 2. Dítě a jeho psychika

5. 2. 1. Jazyk a řeč

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 

5. 2. 2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

5. 2. 3 Sebepojetí, city, vůle

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 

5. 3. Dítě a ten druhý

 • spolupracovat s ostatními
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 

5. 4. Dítě a společnost

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 

5. 5. Dítě a svět

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

Ranní hry:

 • Děti dostanou za úkol postavit po celé zadní části herny veliký les a vše co do něho patří … (stromy, houby, pařezy, šišky, listy, tráva, …)
 • Kreslení lesních zvířat
 • Puzzle – rozvoj logického myšlení a skládání dle dané předlohy – zrakový rozvoj

 

Ranní kruh:

 • Ranní kruh začínáme naším každodenním rituálem – všichni se společně pozdravíme a tentokrát se pozdravíme s Lesánkem, protože se budeme bavit 14 dní o našem životním prostředí a o tom, jak správně třídit odpad – (Děti sedí v kruhu uprostřed, leží Lesánek a všichni ho pozdravíme: „Dobré ráno Lesánku.“ Paní učitelka vezme Lesánka do ruky, pohladí první dítě po vláskách a řekne: „Dobré ráno Anetko.“ Takto si děti po kruhu posílají Lesánka a vzájemně si popřejí dobré ráno a pohladí se po vláskách, dokud se všechny nevystřídají.)
 • Zhodnotíme ranní hry – Kdo co dělal? Kdo řešil nějaké věci, se kterými si nevěděl rady. Co dětem dělalo při ranních hrách problémy.
 • Zeptáme se dětí, jak se dnes vyspinkaly, jestli je něco netrápí, nebo z čeho mají dnes radost. A já se dětem zmíním o svém trápení: („Děti představte si, že jsem tu ráno viděla ještě jednoho malého skřítka a zdálo se mi, jako by zabloudil, něco hledal a teď toho maličkého skřítka nemohu najít. Kam se asi zatoulal? Víte co? Zkusíme ho přivolat tím, že si teď okolo našeho lesíčka zacvičíme, potom si dáme svačinku, a když mezitím nevyleze, tak ho zkusíme najít a začneme v šatně.“)
 • Na závěr dám dětem vybrat čepičky, které znázorňují lesní zvířátka, a připravíme se na cvičení.

 

Ranní cvičení:

Rozehřátí:

 • Proudové cvičení za hudby – děti se pohybují na hudbu podle zvuku klavíru – (chodí jako medvědi, pochodují jako vojáci, skáčou jako žabičky, batolí se jako káčátka, chodí po špičkách, létají jako ptáčci, skáčou jako zajíčci…).

 

Překážková dráha:

 • Z našeho lesa si uděláme překážkovou dráhu.
 • Přeskoky
 • Obíhání
 • Napodobení lezení na stromy
 • Skákání po větvích, v potůčku …

 

Po svačince dětem připomenu „hledání ztraceného skřítka“. Jdu s dětmi hledat do šatny. Každý si prohledá své místečko, jestli se tam skřítek náhodou neschoval a kolegyně zatím po třídě rozhází plastové lahve víčka a papír.

Mezitím řeknu dětem v šatně, že se vydáme skřítka hledat do naší třídy, ale budeme muset chodit a hledat potichoučku, abychom ho nevyplašili.

Když, ale vejdeme do třídy, čeká nás tam veliký nepořádek, zdůrazním, že ten nepořádek udělal určitě ten nepořádný skřítek a tak se pustíme do hledání.

 

 

Hra: Hledáme skřítka

 • Děti pomaličku chodí po místnosti s rukama za zády, a když někdo objeví skřítka, dojde pomaličku k paní učitelce a pošeptá jí, kde se skřítek nachází, pak se jde pomaličku posadit na předem domluvené místo.
 • Hra kočí ve chvíli, kdy skřítka objeví všechny děti nebo do té doby, kdy někdo omylem prozradí tajemství.

 

Po hře se s dětmi domluvíme, že potřebujeme skřítka naučit správnému uklízení, hlavně skřítkovi vysvětlíme, že nám udělal nepořádek i v lese a do lesa nic takového nepatří.

 

Otázky:

 

Myslíte si děti, že tady ten nepořádek může zůstat?

                        Co s ním uděláme?

                        Kam dáváme odpadky?

                        Nemůžeme to přeci dát vše do jednoho koše, nebo ano?

Představte si, že dám do jednoho stejného koše plastový kelímek a skleněnou láhev. Řekla bych, že se začnou hádat a také by si mohli i ublížit. Co s tím děti uděláme?

            Víte, že máme několik druhů popelnic?

            Jak je rozlišujeme?

            Co do které dáváme?

                        Tak si to vyzkoušíme?

 

Abychom mohli nepořádek uklidit, tak si nejdřív potřebujeme vyrobit „popelničky“.

Děti mají také k dispozici vyhraněné místo, kde mohou zkoumat rozdíly mezi papírem a plastem, ke konci dne si je povíme.

 

Hlavní činnost:

 

Výtvarná činnost:

Pomůcky:

 • Štětce
 • Kelímky na barvu
 • Žlutou a modrou temperu
 • Igelity na stoly
 • 4ks kartónové krabice

 

Postup:

 • Děti rozdělím do 4 skupinek, kdy každá dostane za úkol vybarvit jednu krabici na tříděný odpad … 2x modrou na papír a 2x žlutou na plast.
 • Po vytvoření „popelnic“ dáme krabice na zem a začneme společně a správně třídit papír a plast.

 

Hodnocení:

Společně se podíváme, jak popelnice děti z krabic vytvořily. Samozřejmě děti pochválíme.

Teď už máme, kam nepořádek uklidit a také se do toho pustíme. Každý sám uklidí to, co mu zrovna přijde pod ruku. Uklidíme tak celou třídu, aby byla v původním stavu. Na závěr se podíváme do každé krabice, zda se někdo nespletl a jsou v ní jen správné věci.

 

Nakonec se s dětmi naučíme novou básničku:

Nepořádek, nepořádek,

                        ten je na nás krátký,

                        my jsme děti šikovné,    

                        vrátíme ho zpátky.

                        Odpad patří do popelnic,

                        jako ryba do vody,

                        abychom tu zase měli,

                        školku plnou pohody.