Amálka

Jméno učitelky: Bc. Denisa Faltýnová

 

Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: 30. 5. 2011

1. Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:Různě prolínané nabízené aktivity lze velmi pěkně použít jako úvod do ročního období, kterým je jaro. Děti se tímto seznamují s jarními květinami, drobnými živočichy, lesními zvířaty a pozitivním vztahem, který bychom měli zaujmout jak přírodě, tak k druhým lidem.Vhodně motivované tvořivé aktivity povzbudí děti k hledání a řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení  určitých vědomostí, dovedností a návyků.

Celé téma provází známá pohádková postava, víla Amálka, díky tomuto maňáskovi si děti vytvoří k postavě určitý vztah, ale také dětem nenásilně představíme knihu, ze které pochází víla (jako zdroj informací, radosti a objevování).

Toto téma je založeno na spontánnosti dětí, jejich vlastní tvořivosti a radosti z vlastních úspěchů a kooperaci s kamarády.

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a probouzející se příroda

3. Název integrovaného celku z TVP:Otevírání studánek“

4. Název vlastní aktivity (podtéma): „Vítání jara s vílou Amálkou“

5. Doporučené období k realizaci: jaro

6. Počet dětí: 20-25

7. Věk dětí: 5-7

8. Struktura třídy – heterogenní

9. Předpokládaná délka aktivity: 3 týdny

 

10.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo rozvoj a užívání všech smyslů – hudební a hudebně pohybové hry a činnosti- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Dítě a jeho psychika -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních- rozvoj tvořivosti- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat – samostatný slovní projev na určité téma- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů- přednes, recitace,dramatizace, zpěv- spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty- smyslové hry-námětové hry a činnosti- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

-řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

– činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
a jejich symbolikou

-vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
Dítě a ten druhý -rozvoj kooperativních dovedností – kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách- aktivity podporující sbližování dětí- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi –          spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost -vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách – různorodé společné hry a skupinové aktivity-aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí – chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
Dítě a svět -rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách – smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí –  pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
Klíčové kompetence   Kompetence k učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkůmKompetence k řešení problémů– problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivostKomunikativní kompetence – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 

11. Organizace aktivity: prostředí MŠ, zahrada MŠ, les

12. Metody a postupy práce: Prožitkové učení, Situační učení, Sociální učení, Kooperativní učení, postupovat a navazovat od známého k méně známému, od jednoduchého ke složitějšímu, vycházíme z toho, co děti znají a s čím mají zkušenost

13. Pomůcky:

 • Pohádkový klíč
 • Konvičky s vodou
 • Loutka Amálky
 • Šátky a pomalá hudba
 • Básně a písně k tématu
 • Rytmické nástroje
 • Korálky a šňůrky
 • Barevný papír, lepidlo, nůžky
 • Časopisy a noviny s lidmi
 • PET lahve, tavící pistole, bavlnky, knoflíky, krepoví papír
 • Temperové barvy, štětce
 • Anilinové vodové barvy, kelímek s vodou
 • Papíry, voskovky
 • Tískátka drobných živočichů (mravenec, motýl.. )
 • Plastové podložky pod modelování
 • Čtvrtky A3, černé fixy
 • Dvojice klíčů rozlišené barvou a obrázkem geometrické tvaru na nich namalovaným
 • Plastová či jiná barevná kytička pro každé dítě
 • Odpadové materiály, papír a plast…
 • reálná sedmikráska a pampeliška
 • Semínka řeřichy, hlína a květináček
 • Bílé karafiáty, sklenice s vodou, potravinářské barvivo
 • Lupy
 • Fotoaparát
 • Kniha „Říkání o víle Amálce“ – od Václava Čtvrtka
 • Menší zrcadlo
 • Obrázky jarních květin a lesních zvířat
 • 3D kniha – hmyz, zvířata z lesa

 

14. Realizace projektu

 

Úvodní motivace k situaci

Učitelka se ptá dětí, jestli náhodou neslyší nějaký zvuk? Nějaký pláč. Učitelka se jde podívat a opravdu, našla uplakanou vílu a přinesla jí mezi děti.

„Proč pláčeš, vílo?“ ptáme se. Víla dětem vypráví o kouzelném klíči, který někde ztratila v lese. Pomáháme víle najít klíč. Klíč je od kouzelné studánky, která otevírá jaro.

 

GRAFOMOTORIKA 

 • malujeme studánku – krouživý pohyb
 • malujeme tulipán – dolní oblou, zuby
 • Zajíček– báseň  s kresbou (příloha 1)

 

BÁSNIČKY 

Lesní studánka (příloha 2)

Hrajeme si s knížkami (příloha 3)

Básnička pohybem „ Jaro“ (příloha 4)

Básnička s pohybem „Sluníčko“ (příloha 5)

 

 

DRAMATIKA

 • DH „ Coby se stalo kdyby“ – posíláme klíč po kruhu a každý vymyslí, co by se

mohlo stát, kdybychom víle nepomohly najít klíč od studánky

 • DH „Kam jdeš, Amálko?“ – Amálka se prochází a jednotlivé děti k ní přicházejí a ptají se: “Kam jdeš, Amálko“, Amálka odpoví, cokoliv jí napadne: např.: jdu nakoupit. A dítě se ptá:“A jak je to daleko?“, Amálka odpoví nějaké číslo, např.: 5 kroků a všichni udělají 5 kroků.

 

 

 • DH „Jak roste kytička

První co Amálka děti udělá je, že probudí kytičky. Z čeho vyrostou kytičky?  Co potřebují kytičky, aby vyrostly? (vodu a slunce) Děti a můžeme kytičky ničit? (krátký rozhovor)

Amálka si zavolá na pomoc ostatní víly, zasadí semínka, ze studánky naberou vodu do konvičky a za doprovodu hudby zalévají hlavičky dětí, ty se co nejpomaleji probouzí a rostou.

Amálka poděkuje všem dětem, za to, že jí pomohly najít klíč a za odměnu dostane každý semínko, které si půjde zasadit, bude se o něj starat a těšit se co z něho vyroste.

Amálka vás bude navštěvovat a podívá se, jak se o rostlinky staráte.

 • DH „Když je Amálka  smutná/veselá dělá“ – utvoříme kruh, určí se vždy jeden a ten řekne: „Když je Amálka smutná dělá“… a předvede pohyb, gesto, může být spojené se slovem a ostatní opakují „Když je Amálka smutná dělá a předvedou daný pohyb (obměna hry: můžete využít všechny typy nálad: Když je naštvaná, unavená, rozzuřená, milá…) – dobré pro rozvoj slovní zásoby, hlavně přídavných jmen
 •  DH „Jak bys rozveselil Amálku“ –  děti přistupují ke smutné Amálce (loutka či dítě) a snaží se jí rozveselit, slovy, pohlazením atd.
 • Spontánní tanec s šátky

 

Hudební činnosti

 • HPH „ Čtyři malé víly skáčou v postýlce“ (příloha 6) – utvoříme kruh, uvnitř 4 děti představují víly a do písně skáčou jako v postýlce, ostatní se drží za ruce a chodí po kruhu.
 • píseň „Studánka v lese“ (příloha 7), „Kudy chodí jaro“ (příloha 8)- užití rytmických nástrojů
 • Využití hudby od skupiny Hradišťan- viz www.hradistan.cz
 • Rytmická hra „Na chrastivé klíče“- různé rytmické nástroje, víla udá rytmus a ostatní to opakují

 

Pracovní, jemná motorika

 • Navlékáme korálky pro Amálku – libovolný výběr, dle vzoru (př.: červená, modrá, žlutá)
 • Vyrábíme věneček pro Amálku (barevný papír, lepidlo, nůžky) – na způsob čelenky s kytičkami
 • Vyrábíme klíč od studánky
 • Zrcadlo/studánka (příloha 9): koláž obličejů z časopisů a novin (můžeme rozvinout rozhovor na téma „Pocity a nálady“ a zahrát si hru „Když je Amálka smutná dělá“ – viz Dramatika výše
 • Květina z plastové lahve (příloha 10), Zajíček z plastové láhve (příloha 11)

 

Výtvarné činnosti

 • Malujeme Amálku, dle předlohy či dle vlastní fantazie- (tempera a štětec, barevný papír na věneček na hlavu) – (příloha 12)
 • Origami sněženka, zapouštění barev do vlhké plochy (vhodné Anilinové vodové barvy), dokreslení stonku a lístků temperou (příloha 13)
 • Strom v lese – použijeme papír, na který jsme dělali frotáž, vystřihneme kmen s větvemi, nalepíme na velkou čtvrtku a doděláme listy a pozadí
 • Příroda v lese se probouzí – kooperativní kresba dětí – obtiskujeme zmuchlaný papír (na pozadí), malujeme drobný hmyz a použijeme tiskátka drobných živočichů

(příloha 14)

 • Sluníčko (příloha 15)na čistou plastovou podložku pod modelování naneseme barvu nebo barvy, prstem do barvy namalujeme jednoduché sluníčko, pak přiložíme stejně velkou čtvrtku na barevnou plochu a obtiskneme, po zaschnutí můžeme konturu obtáhnout černým fixem pro zvýraznění

 

HRY

 • Hra „Kde je klíč?“ – učitelka schová někde v místnosti klíč. Část musí být vidět. Děti mají za úkol pouze očima najít klíč, kdo ho objeví, nedá na sobě nic znát a nenápadně jde k učitelce a místo pošeptá, pokud je to správně jde stranou a sleduje ostatní, nesmí však na místo upozorňovat. Čekáme, až ho najdou všechny děti – když je klíč nalezen, povídáme si o tom, na co asi ta víla klíč potřebuje.
 • Hra „Nač je ten klíč?“- posíláme po kruhu klíč a každý řekne, na co klíč víla potřebuje.
 • Kooperativní hra „Studánka“ – Už máme klíč od té studánky, tak co kdybychom trošku už to jaro pustili ven? Ale my tu žádnou studánku nemáme, co budeme dělat? Ukážu dětem obrázek Amálky a studánky – (vytvoříme si jí – různé materiály – kostky, igelit, modré šátky, kytičky, zelená látka na trávu atd.)
 • Didaktická hra „ Najdi stejný klíč“ (příloha 16) –  je potřeba sudý počet dětí, každý si vytáhne jeden klíč, a hledá stejný klíč u svých kamarádů, která dvojice se najde, pověsí klíč na síť. Až klíče najdou všichni, prohlédneme si je na síti (tabuli), počítáme všechny klíče a dále je rozeznáváme podle barvy, velikosti, vzoru…
 • PH „Jarní pozdrav“- rozmístíme plastové kytičky po zemi a každý si na jednu stoupne. Na hudbu poskakují mezi kytičkami a zdraví se s kamarády různými pozdravy (podání ruky, ahoj, dobrý den, nazdar) a dívají se kamarádovi do očí, při refrénu si každý najde svojí kytičku a podle učitelky cvičí jednoduchý cvik do rytmu a pak se jdou zase zdravit.
 • PH: „Štronzo věci“ – hraji na klavír nebo pouštím hudbu, děti se volně pohybují, jakmile hudba přestane, učitelka řekne nějakou věc, zvíře co může Amálka v lese vidět a děti utvoří každý sochu daného předmětu nebo zvířete. Obměna je sousoší ve dvojici.
 • Hry na cvičení paměti „ Byl/a jsem v lese a viděl/a jsem“ např.: medvěda, pokračuje další a zopakuje větu a zvíře co řekl kamarád a přidá jedno zvíře (obdoba hry Přijela teta z Ameriky a přivezla nám…)
 • PH „Štronzo zvířata“ – děti běhají v prostoru, na slovo štronzo se zastaví a následuje slovo nějakého zvířete z lesa a děti musí pomalu změnit sochu v dané zvíře a zkamenět.
 • PH „ Na zrcadlo“ – děti představují studánku, určené dítě je Amálka, to co předvede Amálka, ostatní co nejpřesněji napodobují (jako odraz od hladiny), obměna hry: hrajeme to samé pouze ve dvojicích, zrcadlo a Amálka si vymění vždy pozici.
 • Kimova hra zraku „Co do lesa nepatří“ – studánka se přes zimu velmi zašpinila, podívejme se, co v ní Amálka našla (odpadové materiály, papír a plast) – kelímek, plastová láhev, papír… pojmenujeme si věci, vytleskáme, určíme počáteční písmeno. Děti si prohlédnou přemety (max. 10) a otočí se, Amálka jeden z nich schová, děti hádají, co chybí (každý předmět musí být jiný)
 • Smyslová hra (čich) – hádáme podle vůně sedmikrásku a pampelišku
 • Kimova hra hmatu „ Amálky hračky“ – každý přinese k Amálce 1 hračku, aby si mohla hrát, zavážeme dítěti oči, vybere si jednu hračku a podle hmatu musí poznat co to je, může říci z jakého je hračka materiálu.

 

POKUSY

 • Sázíme semínko řeřichy – semínko dostanou za odměnu od Amálky, ta jim neřekne co je to za rostlinu, děti samy musí podle knihy zjistit, co jim vyrostlo
 • Barvíme karafiát –  bílý karafiát dáme do sklenice s vodou, do vody nasypeme potravinářskou barvu, čekáme, až se květ zbarví do dané barvy
 • Pozorujeme květiny, drobný hmyz a kůru stromu pod lupou
 • Děti fotografují na vycházce květiny (příloha 17)
 • Frotáž kúry stromu – skupiny po 3 mají papír a voskovku, vyberou si strom, na kmen přiloží papír a plochou voskovky tlačí a přejíždí plochu papíru, ukáže se struktura kúry – dále děti utvoří dvojice, jeden z dvojice zavře oči a nechá se kamarádem vést k nějakému stromu, strom si osahá, přivoní si, role se vymění (vyprávíme si pocity z aktivity), dále si každý vybere strom, obejme ho, podívá se do koruny stromu a pošeptá stromu své tajemství.

 

 

POZNÁVÁNÍ A PŘEDSTAVIVOST

 • Komunitní kruh: „Co je jaro?“
 • seznámení s knihou „Říkání o víle Amálce“ od Václava Čtvrtka- popis obrázku, vyprávění podle obrázku (co se v příběhu asi stalo) – četba z této knihy před spaním i během dne
 • Komunitní kruh „Umíš se pochválit?“ – posíláme si zrcadlo, které představuje studánku, každý se do něj podívá a zkusí se jakýmikoliv slovy pochválit
 • Asociační kruh „Povídání o knihách“, „Jarní květinky“
 • Předmatematická gramotnost – Počítání s Amálkou 1-20 – počítáme květiny v Amálčině zahrádce, porovnáváme více, méně a stejně
 • Stavíme postýlku nebo domeček pro Amálku – ve třídě (různé materiály, kostky, stavebnice, látky), venku (z přírodnin, klacíky, mech, listy…)
 • Práce s knihou – prohlížení knih o lesních zvířatech, o květinách (samostatně, ve dvojicích nebo ve skupině- povídání, popis a předávání zkušeností, které děti samy se zvířátky či květinami měly
 • 3D kniha – hmyz, zvířata z lesa
 • Návštěva knihovny
 • Hledání klíče na školní zahradě nebo v lesíku
 • Třídíme odpad (příloha 18) – hledáme v okolí popelnice na plast a papír a vyhazujeme odpadky, které měla Amálka ve studánce
 • Vycházky do lesa, do zahrádek (příloha 19)

 

15. Evaluace:

 1. Díky dramatickým činnostem většina dětí ztratila ostych a dokázala spontánně reagovat na různé podněty, přispívat vlastními nápady a tvořivostí. Díky experimentům děti objevovaly nové skutečnosti přírody. Tím, že celé téma provázela děti fyzická bytost Amálka, která jim vyprávěla, ptala se a dávala úkoly, nabízela činnosti a svým způsobem vtáhla děti do světa pohádek a fantazie, děti neměly pocit, že by se učily, ale spíše prožívaly s Amálkou jeden dlouhý nový příběh, který měly samy možnost ovlivnit.
 2. Děti se setkaly s porozuměním, empatií a důležitostí spolupráce s ostatními.
 3. Pokud děti měly spoustu nápadů k tématu, mohly uplatnit svou fantazii, iniciativu a to vše přineslo do kolektivu uvolnění, pocit sounáležitosti a možnost vlastní seberealizace.

 

 

16. Klíčové slovo: Vítání jara

 

 

Přílohy:

 

 

Příloha 1

Zajíček- báseň  s kresboupak k ní přidám čepičku, /na nějKoulím, koulím kuličku, /nakreslíme kruh

dole malou kličku, /do kruhu malý kroužek

a počkám chviličku.

Co ti chybí, neposlucho?

Jedno ucho, druhé ucho. /dokreslíme uši

Zajíc sedí v trávě /dokreslíme trávu

(autor František Synek)Asi snídá právě.

 

Příloha 2

 

 

Příloha 3

Hrajeme si s knížkami

Dobré ráno kamarádi,

Knížky máme všichni rádi.

Kolik je v nich tajemství,

Kdo poslouchá, dobře ví,

Že tam bydlí pohádky

S nádhernými obrázky,

Ale také básničky,

říkadla a písničky.

 

 

 

 

 

Příloha 4

Básnička pohybem „ Jaro“

Podívej se, támhle v trávě,          (dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě,                  (z dřepu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku,        (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)

K sluníčku lístky natahuje,         (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

ještě se ospale protahuje,         (-//–)

na louce není jediná,                 (stoj snožmo, hlavou NE)

protože jaro

už začíná.              (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

(www.predskolaci.cz )

 

Příloha 5

Básnička s pohybem „Sluníčko“

 

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)

paprskama zasvítilo,  (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)

pohladilo kytičky,         (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)

zvířátka i dětičky.         (pohladíme kamaráda)

To vše udělalo jen,     (stoj snožmo, mírný předklon)

aby měli hezký den.   (poskoky snožmo, tleskat)

 

Příloha 6

Text písně (melodie jako u písně 10 malých černoušků)

 

Čtyři malé víly skáčou v postýlce (4 děti skáčou a ostatní chodí po kruhu)

Jedna spadla na zem, pláče velice, (jedno dítě upadne na zem a pláče) předem si děti určí pořadí

Máma volá doktora a ten ji odpoví: (děti v kruhu se zastaví a předvádějí volání telefonem)

„V postýlce se neskáče, to přece každý ví!“ (přestane hudba, děti v kruhu kárají vílu vztyčeným prstem „ ty, ty, ty) 

Příloha7

Příloha8

Příloha 9 – Zrcadlo/studánka

Příloha 10- Květina z plastové lahve

Příloha 11 – Zajíček z plastové láhve

 

Příloha 12 – Malujeme Amálku

 

Příloha 13- Origami sněženka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 14 – Příroda v lese se probouzí – kooperativní kresba dětí

 

Příloha 15 –  Sluníčko monotisk

Příloha 16 – Didaktická hra „ Najdi stejný klíč“ – ukázka

 

 

 Příloha 17 – Děti fotografují na vycházce květiny a berušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha 18 – Třídíme odpad

 

 

příloha 19- Vycházky do lesa  – hrátky v lesíku s Amálkou