Čarodějnice 2

Jméno učitelky: Iveta Liedlová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: 2. 5. 2011

 

  1. Základní charakteristika aktivity

   Rámcové vzdělávací cíle:

–          rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí

–          osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

–          získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí: vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

2.  Název integrovaného bloku:  Čarodějnice

     3.  Integrovaný celek ze ŠVP : Na starém hradě

     4.  Název vlastní aktivity: Čarodějnický rej

     5. Doporučené období k realizaci: konec dubna

6.  Počet dětí:  12

7.  Věk dětí:  4 – 6,5 let

     8. Struktura třídy: heterogenní, děti s vadami řeči

9. Předpokládaná délka aktivity: 45 minut

 

   10.

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v obl.hrubé i jemné motoriky Nácvik písně, tanečku, DH rozcvička čarodějnic ovládat dech.svalstvo

sladit pohyb se zpěvem

Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností, tvořivosti, schop. Citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Nácvik básně, prohlížení i četba knih, vystřihování, skládání papíru, kreslení, omalovánky, hry tvoř.dramatiky Naučit se zpaměti krátké texty, učit se nová slova, formulovat otázky, kreativně myslet, předkládat nápady, zorganizovat hru
Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k ost.lidem Společná stavba – hrad, vaření lektvaru, DH Pavučina, TH v kuchyňce Spolupracovat s ostatními, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
Dítě a společnost Rozvoj spol. i estetického vkusu Tanec Saxana, Černá Máry, p. Čarodějka Vyjadřovat se prostř.hud. a hud.pohyb. činností, zvládat základní vokální dovednosti
Dítě a svět Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostř.chránit, ale i ničit Pozorování změn ve třídě, v přírodě, táborák Všímat si změn a dění v nejbližším okolí
Klíčové kompetence  k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

 

11. Organizace aktivity – ve třídě

 

12. Metody a postupy práce

– metoda prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti založené na přímých zážitcích dětí, situační učení a spontánní sociální učení (nápodoba), tvůrčí, lokomoční, pohybová a hudebně pohybová činnost, konstrukční, manipulační, pozorování, četba, nácvik říkadla, artikulační, sociální hry, zpěv

 

 13. Pomůcky:

– barevný papír (černý), nůžky, tužky, pastelky, lepidlo, omalovánky, knihy, dřevěná stavebnice, Lego, tyče na cvičení, kostýmy čarodějnic, CD Saxana, míč, klubko gumy

 

14. Realizace projektu

 

– při scházení dětí upozorním na změnu ve třídě = čarodějnice zavěšená u stropu

– obkreslování, vystřihování, skládání papíru, dolepení očí – Netopýr

– prohlížení ilustrovaných pohádek s čarodějnicemi

– připomenutí divadelního představení Saxana v Mostě

– stavba hradu z dřevěných kostek nebo z Lega

– příprava hostiny v kuchyňce, připomenutí plánované odpolední akce s rodiči

– vybarvování omalovánek s ježibabou z Perníkové chaloupky

– na zazvonění děti začnou uklízet hračky a připraví se ke cvičení

– děti si vezmou tyče = „košťata“ běhají v kruhu, upozorním na bezpečnost při „letu“

– strašidelná hudba podpoří let na koštěti – zahřátí dětí

– pak všichni ke stěně a po jednom představení čarodějnými jmény

doprovázené mimikou a modulací hlasu

– následuje tanec Saxana s koštětem

– přistaneme na hradě – sedíme v kruhu a hrajeme hru Pavučina – házení klubka s gumou

k procvičení čarodějnických jmen, přelézáme pavučinu na druhou stranu, hledáme pohádky

s čarodějnicemi

– čarování: Kůry, můry – uč. sbalí gumu

– Hra s koštětem Černá Máry, předávání v rytmu říkadla po kruhu

– rozcvička čarodějnic „ Když se Agáta raduje, tak dělá….“ – jeden předvede ostatní opakují

– poslech : O čarodějnicích – Šottnerová Dagmar: Jaro

– PH Lektvar se vaří – hra s míčem, dítě musí říct, jaký je lektvar (př. skákací) a ten koho

trefí se napije (jako) a předvede pohyb – následuje hygiena, svačina

– dokončení Netopýrů a omalovánek, společný zpěv písně Čarodějka

– následuje PV – příprava ohniště na školní zahradě – odkrytí drnů – pozorování hmyzu pod

nimi a rozhovor o jejich navrácení zpět, o možnosti požárů a jak jim zabránit, příprava

soutěží na odpolední akci s rodiči

 

15. Evaluace

 

1. Co jsem právě děti naučila, jak jsem rozvinula jejich schopnost a chuť učit se?

Děti se naučily několik nových pohybových her, báseň, říkadlo, píseň a taneček. S využitím motivace i kostýmů byly zaujaty pro činnost.

 

2. S jakou hodnotou se děti setkaly?

Seznámily se s tradicí pálení čarodějnic; pochopily, že není vždy špatné, co je ošklivé, ale naopak může být i moudré (znalost léčivých účinků bylin, pomoc nemocným)

 

 

3. Jaký jsem dala dětem prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situace, ve kterých se nacházely?

Ve hrách s prvky tvořivé dramatiky dostaly děti prostor k vlastnímu vyjádření, mohly ovlivnit ostatní děti, mladší se snažily napodobit starší a snáze si tak osvojit dovednosti.

 

16. Klíčové slovo: ČARODĚJNICE

 

 

 

 

Texty:

Kůry můry ven

Ať je krásný den

Klektáky, páráky, kančí kůže

Ať mraky zalezou, kam který může

Vítr spát, vítr spát

Ať sluníčko může hřát.

 

Kůry můry fuchty

Z černý mouky buchty

Čáry máry podkočáry

Ať se jí to všechno spálí – HU

 

ČERNÁ MÁRY

 

Černá Máry

Skoč do jámy

Kdo tam je

Čert tam je

Co tam dělá?

Kaši vaří

Čím ji mastí?

Kolomastí

Čím ji jí?

Lopatou

Má palici chlupatou.

 

 

ČARODĚJKA

 

Čarodějka na dvorku

Chce startovat motorku

Jenomže, nemůže

Ve výfuku je kuře.

 

 

 

Letí bába na koštěti

Chce postrašit malé děti

Před komínem zabrzdila

Dovnitř se však netrefila.

 

Krynda brynda

Kryndapána

To vám ale byla rána

Po strašení bylo rázem

spadla chudák přímo na zem.

 

Břinkla hlavou o lavici

Bouli má jak jitrnici

A frakturu končetiny

To má bába za zlé činy.

 

PĚT JEŽIBAB

 

Pět ježibab s jedním okem

Letí, letí nad potokem

Letí jako hejno ptáků

Pět ježibab na smetáku

 

Pět ježibab s jedním uchem

Jako hejno letí vzduchem

Letí letí v letu svačí

Pět ježibab na tryskáči

 

Pět ježibab s jedním nosem

Volá na mě: kluku pojď sem

A když nejdu tak se štětí

Pět ježibab na koštěti