Čarodějnice 3

Téma: Čarodějnice

Název integrovaného bloku ze ŠVP – „ Já a probouzející se příroda“

Doporučené období k realizaci: poslední týden v dubnu

 

 

Anotace: Vzhledem k blížící se tradici pálení čarodějnic, se snažím formou her a nabízených činností dětem přiblížit podstatu tradice. Děti se seznamují s její historií a společně probouzíme jejich tvořivost a fantazii. Hlavním cílem je pochopení symbolu dobra a zla. Pálení čarodějnic je v naší mateřské škole tradicí, oslavujeme ji společně s dětmi, rodiči i zaměstnanci MŠ.

 

Jméno: Macounová Veronika

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: 31. 5. 2011

Metody a postupy práce: Frontální, skupinová, individuální

Organizace aktivity: ve třídě, na zahradě

Počet dětí: 20

Struktura třídy: heterogenní

Věk dětí:  4 – 5 roky

Vzdělávací cíl v úrovni obecné: 1.  Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. Osvojení si hodnot

3. Získání osobnostních postojů                                                                  Klíčové kompetence

 1. Kompetence k učení -> získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 2. Sociální a personální kompetence -> napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 3.  Komunikativní kompetence -> v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 4. Kompetence k řešení problémů -> všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 5. Činnostní a občanské kompetence -> chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Oblasti

    Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

 

 

 

 

Dítě a jeho tělo

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Nápodoba pohybu
 • Tanec
 • Cvičení s košťaty
 • Přeskok pavučin
 • Prohazování míčů pavučinou
 • Postrkování míčů klacky do cíle
 • Skákání v pytli
 • Průlez pavučinou
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu
 • Zvládat zacházet s běžnými předměty, sportovní náčiní, hračky, výtvarnými pomůckami a materiály
   

 

 

 

Dítě a svět

 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 • Třídění věcí, co do lesa patří/nepatří
 • Léčivé, jedovaté rostliny
 • Sběr přírodnin
 • Hledání listů, šišek, mechu…
 • Rozlišování vůní přírodnin
 • Mít povědomí o významu životního prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod
 

 

 

 

 

 

 

Dítě a jeho psychika

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Rozvoj tvořivosti
 • Získání schopností záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Vymýšlení zaříkávadel
 • Vymýšlení čarodějnických jmen
 • Logopedie
 • Start koštěte t,t,t…
 • Foukání do ohně
 • Kloktání lektvaru (vody)
 • Básničky
 • zpěv

 

 

 • Vyjadřovat smysluplně své nápady a myšlenky, improvizovat, porozumět slyšenému
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Řešit problémy, úkoly a situace, předkládat „nápady“
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, i k věcem

 

 

 

Dítě a společnost

 • Vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Kreslení
 • Omalovánky
 • Tvorba pavučiny
 • Tanec
 • Trhání látek v rytmu hudby
 • Příprava závěrečného čarodějnického reje
 • Vyjadřovat své představy
 • Pomocí různých výtvarných
 • Dovedností a technik
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností
   

 

 

 

 

 

 

Dítě a ten druhý

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • Osvojení se elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Spolupráce při stavbě chýše
 • Vaření lektvaru
 • Kouzelná slovíčka (pozdrav)
 • Dramatizace
 • Nápodoba výrazu zlé/hodné čarodějnice
 • Navazování kontaktu s jinými čarodějnicemi
 • Běžné komunikační aktivity
 • Četba pohádky s ponaučením
 • Spolupracovat s ostatními
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
   

 

  1.      Den

Pomůcky: kniha „Malá čarodějnice“, kusy látek, hudba

„Motivace dětí k tématu (kniha Malá čarodějnice)“

 • Již ráno děti ve školce vítá čarodějnice (hlavní hrdinka – vyrobená paní učitelkou), která dětem přiletěla ukázat knihu, ve které se o ní píše. Čarodějnice dětem převypráví svůj příběh z knihy a poprosí je, zda by se mohly stát jejími kamarády.
  • Děti přemýšlejí, zda je čarodějnice hodná nebo zlá
  • Předvádějí hodnou čarodějnici – usmívají se na sebe

Zlou čarodějnici – mračí se na sebe

 • Vyhledávají dobro a zlo
 • Domýšlejí důsledky vlastního chování – rozehrajeme situaci, kdy něco moc chceme, ale je to pro nás nebezpečné a domýšlíme konce takových příběhů.

„Čarodějnice se obléká“

 • Děti v rytmu hudby trhají staré kusy látek, oblékají se do nich a tančí s malou čarodějnicí.

„Grafomotorika“

 • Ježibaba čaruje (uvolnění zápěstí)

„ Protažení“

 • Protahovací cvičení na téma čarování.

„Básničky“

 • Děti se seznamují s novými básničkami čarodějnické tématiky (viz příloha 1)

„Pobyt venku“

  • Příprava na následující den, děti s učitelkou hledají vhodný materiál na výrobu chatrče pro „Malou čarodějnici“ – přírodniny – listy, větvičky, šišky

 

  2.      Den

Pomůcky: kostky, látky, kartonové krabice, přírodniny, papíry, igel. pytlík, příbor, tyče, dřevěné kytičky (obrázky kytiček), dřevěné houby (obrázky hub), kelímek

 

„Stavba chýše pro čarodějnici“

 • Děti staví čarodějnické doupě (z kostek, kusů látek, kartonových krabic) a dotvoří nasbíranými přírodninami.
 • Co všechno čarodějnice ve své chýši potřebuje? Bude se v chýši čarodějnici líbit? Bude se jí tu dobře bydlet?

„Sluchová hra“

 • Děti nanosí do chýše předměty, se kterými bude čarodějnice čarovat (papíry, igelitový pytlík, dřívka, skořápky od ořechů, příbor….) Čarodějnice se zavře do své chýše a děti musí podle sluchu poznat, s jakými předměty manipuluje (čaruje)

„Let na koštěti“

 • Pohybová improvizace, na daný signál změna pohybu nebo pozice těla.
  • Můžeme zařadit logopedické cvičení – čarodějnice startuje koště, děti procvičují hlásku T, T, T….

„Lesní cesta“

 • Z košťat děti s pomocí učitelky vytvoří lesní cestu, která povede k chýši. Tam jim paní učitelka vyskládá různé předměty a děti třídí, co do lesa patří a co nepatří.

„Čaruji kresbou“

 • Co bych si vyčaroval/a, kdybych byl/a čarodějnice nebo čaroděj.

„Pobyt venku“

  • Každé dítě dostane kelímek, do kterého si samo nasbírá jakékoli přírodniny z lesa (mech, větvička smrčku, tráva, větvička…) stoupneme si do kolečka rukou rozmačkáme přírodniny v kelímku, aby se uvolnila jejich vůně, a postupně si posíláme kelímky a čicháme, co jsme každý vykouzlil za vůni.

 

  3.      Den

 

Pomůcky: tyče, stavebnice, hudba, krepový papír, knihy, kelímek s vodou, vlna, skákací pytle

 

„Vaříme lektvar“ – děti utvoří kruh, ve kterém uprostřed stojí kotel postavený např. z kostek

 • Každé dítě postupně po kruhu vysloví, co by přidalo do kotle a proč. Např. „přidávám do kotle květinu, abychom byly krásné“ atd.
 • Děti vymýšlejí zaklínadla a kouzelné říkanky, které dotváří pohybem
 • Vymýšlejí si čarodějnická jména
 • Tancují kolem kotle
 • Foukají do ohně (červený krepový papír)
 • Předvádí silný, mírný, smutný, zlý, veselý, pomalý, rychlý vítr

„Pavučiny“

 • Děti si s pomocí paní učitelky vytvoří z tyčí pavučiny, které různě přeskakují


„Zrcadlo“

 • Po cvičení je třeba se upravit. Děti utvoří dvojice stojící nebo sedící proti sobě. Z jedné čarodějnice se stává zrcadlo, které současně provádí pohyb druhé čarodějnice např. česání, mytí, čištění uší apod.

 

„Rostliny“

 • Hledáme v knížkách rostlinky, které děti mohou vidět v okolí své školky. Povídáme si o rostlinkách léčivých, ze kterých vaří lektvary hodné čarodějnice, které zahánějí nemoci a o rostlinkách jedovatých, ze kterých vaří lektvary čarodějnice zlé.
  • Děti přemýšlejí, co by se jim mohlo stát, kdyby vypily lektvar od zlé čarodějnice.
  • Kloktání lektvaru (vody)

 

„Pobyt venku“

 • Děti závodí v letu na koštěti
 • Prohazování míčků pavučinou (vytvořenou vlnou mezi stromy)
 • Skákání v pytli
 • Postrkování míčů košťaty do cíle

 

  4.      Den

 

Pomůcky: tyče, vlna, kusy látek, přírodniny

 

 • Zaměřený na tělesnou výchovu.

„Seznámení čarodějnic na starém hradě“

 • Strašidelná hudba, čarodějnice (děti) stojí jako sochy v prostoru, „Malá čarodějnice“ přiletěla na sraz a objevuje zakleté kolegyně a kolegy, zahalené pavučinou (vlnou), kterou z nich omete koštětem a kouzelnou hůlkou je postupně oživí. Čarodějnice se postupně probouzejí, protahují a začínají volně chodit po prostoru, kde potkávají ostatní a představují se např. „Dobrý den, já jsem Křivonožka z Vidlákova“ a další říká „Dobrý den, já jsem Břichomluva z Kocourkova“. Obě si navzájem při pozdravu podají ruce. Tato hra se může obměnit tak, že se všichni představí např. smutně, vesele, naštvaně…apod.
  • Dítě si uvědomuje, že slušností je pozdravit
  • Děti si samy vymýšlejí jména a bydliště
  • Projevují své emoce
  • Navazují kontakt s ostatními dětmi

 

„Čarodějnice a jejich košťata“

 • Čarodějnice, aby mohla létat, potřebuje dobré koště. Slouží ji jako dopravní prostředek. Je potřeba najít v lese vhodný klacek, který bude dobrou násadou pro koště. Musí být pevný, lehký, akorát dlouhý, přesně takový, aby padl dané čarodějnici přesně do ruky…..

 

 

 

 • RUŠNÁ ČÁST

Tyče jsou položené volně v prostoru na zemi.

 • Běh mezi tyčemi
 • Skok jednonož i snožmo přes tyče – přeskoč a běž k jiné – čarodějnice si vyhlíží vhodný klacek na násadu koštěte
 • Chůze, běh s vyhýbáním mezi tyčemi, na povel sebrat tyč a běžet s ní
 • Zkoušet jak letí :  vysoko – běh s tyčí nad hlavou                                                                     nízko – běh s tyčí pod koleny                                                                  jak rovná záda – chůze s tyčí za zády, zaháknuté                                                                            za lokty
 • Není to ono, podívám se raději po jiné – položit tyč na zem a znovu běhat mezi tyčemi
 • Na znamení sebrat jinou tyč, běh s tyčí mezi stehny, pravá ruka drží tyč vpředu, levá vzadu, za tělem – to je ta pravá, toto sviští!

Čarodějnice se učí kolem tyče pohybovat, neskočit na ni, nezlomit ji.

 1. Stoj bokem k tyči, skok snožmo stranou přes tyč
 2. Stoj bokem k tyči vlevo, skok stranou odrazem z levé nohy, dopad na pravou za tyč, přinožit, zpět opačně – odraz z pravé, dopad na levou
 3. Opakované skoky vpravo a vlevo, z nohy na nohu – skok z pravé na levou přes tyč a zpět
 4. Stoj čelem k tyči, skok snožmo přes tyč, navázat druhý skok snožmo vpřed (za tyčí), otočit, dojít k tyči, totéž zpět – dva skoky snožmo za sebou, první přes tyč
 5. Stoj čelem k tyči, cca krok od tyče, „dvojskok“ snožmo z místa, první k tyči, druhý přes tyč, otočit, totéž zpět
 6. Stoj roznožný u konce tyče, 3 poskoky roznožmo vpřed nad tyčí, 4. skokem obrat, totéž zpět

 • PRŮPRAVNÁ ČÁST

Čarodějnice je unavená, po běhání a shánění košťata, odpočívá a protahuje se se svým novým koštětem

 1. Leh skrčmo, tyč držet rukama pod koleny, přitáhnout kolena k hrudníku a zpět
 2. Učí se nasedat na násadu – sed, držet tyč oběma rukama před tělem, střídavě provlékat pravou a levou nohu přes tyč a zpět
 3. Zkouší délku násady – sed, ručkovat po tyči svisle k zemi, totéž s tyčí vodorovně se zemí
 4. Zkouší sedět zpříma, aby z koštěte nespadla – turecký sed, tyč držet oběma rukama za rameny, vyrovnat záda, povol záda, ohnout
 5. Zkouší, jak vysoko doletí – turecký sed, tyč za rameny, vzpažit s tyčí a zpět
 6. Zkouší, jak bude s koštětem zatáčet – turecký sed, tyč za rameny, úklon vpravo, zpět, vlevo, zpět
 7. Zkouší kulatost násady – sed, tyč mezi dlaněmi před tělem svisle k zemi, rolovat tyč mezi dlaněmi vpřed, vzad
 8. Sed, tyč držet v dlaních na stehnech, předklon, tyč rolovat po nohách vpřed a zpět
 9. Sed roznožný, předklon, kutálet tyč vpřed po zemi a zpět
 10. Učí se přistávat a vzlétat – leh pokrčmo, tyč držet na zemi u hýždí, postupným odvíjením páteře od kostrče zvedat pánev a zpět
 11. Při létání vypadá jak letadlo – leh na břiše, tyč držet oběma rukama na hýždích, skrčit paže, lokty vzhůru, sunout tyč po zádech směrem k ramenům, stah lopatek k sobě a zpět, připažit, povolit
 12. Trénuje nouzové přistání – sed skrčmo, tyč držet oběma rukama u kolen, s výdechem spouštět trup od beder do pololehu (do natažených paží) a zpět sed
 13. Nezvládla let, ocitla se na stromě – leh skrčmo vznesmo, tyč držet oběma rukama na chodidlech, natažením nohou leh vznesmo, tyč s chodidly za hlavu a zpět
 14. Spadla do kopřiv, svědí jí celé tělo – drbat se tyčí na určených částech těla – na zádech, za uchem, na chodidle…
 15. Jde spát, dnes bylo trénování dost. Zítra odlétá s ostatními čarodějnicemi na slet, čeká jí dlouhá cesta  – leh na boku, libovolně kolem tyče

 

 

„Tvorba kostýmů“

 • Děti si s maminkami odpoledne ve školce vyrábějí kostýmy na zítřejší čarodějnický rej. Využití natrhaných látek, zbylých přírodnin (šišky, klacíky, usušené kytky, skořápky od ořechů…)

 

  5. Den

 

„Čarodějnický rej“

 • Poslední den navazujeme na lidovou tradici „Pálení čarodějnic“. „Malá čarodějnice uspořádala na školní zahradě čarodějnický rej, kde se děti  představí  v nepřeberném množství vyrobených masek a kostýmů. Čarodějnický rej je pro naši MŠ tradicí, jedná se o akci je pořádanou pro rodiče, děti a učitelky.
 • Pro děti jsou uspořádány soutěže
  • Průlez pavučinou (vlna mezi stromy)
  • Let na koštěti
  • Skákání v pytli
  • Postrkávání míče klacíkem k cíli
  • Soutěž o nejlepší zaříkávadlo
  • „Malá čarodějnice“ vyhlásí vítěze soutěží. Odměnu v podobě diplomu a dobrůtky samozřejmě dostanou všechny děti.  Akce je zakončena opékáním vuřtů.

 


Evaluace:

Děti se seznámily s tradicí Pálení čarodějnic, která vyvrcholila „čarodějnickým rejem“ na zahradě MŠ. Během tohoto projektu jsme ocenili aktivní přístup dětí, které měly možnost uplatnit svou fantazii a tvořivost ve všech oblastech. Také bych ocenila aktivní přístup rodičů, kteří se nestyděli a převlékli se do kostýmů společně s dětmi a tím nám dopomohly k navození atmosféry. Před závěrečným ohněm děti naučily své rodiče taneček s čarodějnickou písničkou.

 

Příloha 1

 

BÁSNIČKY

 

Ježibaby (autor neznámý)

Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky.
Šaty mají od sazí, snad se v letu nesrazí.

 

 

Čáry máry

Čáry máry kouzlení,
ať se ta věc promění.
Co to je, kdo to ví,
ten ať rychle odpoví.

 

 

O ježibabě

(ŽÁČEK, J.: Velká kniha básniček a pohádek. Praha: Fragment, 2007. str. 93)

Ježibaba krade děti, už si na ně brousí chrup.
Lítá světem na koštěti, bude tady coby dup.

 

 

Čarodějnice

Moje milá děvčata,                                                  připravte si košťata,                                                              nadešel ten správný den,                                                              kdy je vám let povolen.

 

Hadřilka (vymyslely děti)

Oblékám, oblékám hadřilku,                                aby na koštěti letěla za chvilku.

 

 

Přeletíte hory, lesy,                                                       rybníky a palouky,                                                    ukrutnou to rychlostí,                                                     držte si proto klobouky

O bábě 

(MARCINKO, L.: Strašidla a pohádkové bytosti Praha: Portál, 2005. str. 13)

Pometlem si zametá, všude kolem práší,
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to,
bábu zavoláme: „Bábo, kde jsi? Bábo, ukaž se!“

 

Nebojte se tedy vzletět,                                                         když je duben končící,                                                     máte k tomu večer šanci,                                         podpořte tak tradici.

Příloha 2


Příloha 3


Příloha 4

 

 

 

Příloha 5

 

 

Literatura:

 1. PREUSSLER, O. Malá čarodějnice. Praha: Albatros, 1993. ISBN 80-00-00019-9.
 2. KAFOMET: Přichází jaro – Morena. TC-007,4
 3. SVOJTKA&Co. Nakladatelství: Encyklopedie Hmyz. 2007. ISBN 80-7352-703-0
 4. www.rvp.cz