Čarodějnice 4

Jméno učitelky:        Petráková  Jaroslava

Zaměstnavatel:        Mateřská škola, Most

Datum zpracování:  20.04.2013

 

 1. Základní charakteristika aktivity- anotace – záměr: Jaro ťuká na okno, sluníčko nás šimrá paprsky, je čas kdy končí vláda paní Zimy, babizny, čarodějnice a my ho oslavíme v maskách, rej čarodějnic, kterých se nikdo nemusí vůbec bát.

 

 1. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Jarní rozkoukání

 

 1. Název integrovaného celku z TVP:  V perníkové chaloupce

 

 1. Název vlastní aktivity:  U čarodějnic

 

 1. Doporučené období k realizaci: Jaro

 

 1. Počet dětí: 18- 24

 

 1. Věk dětí: 6-7leté

 

 1. Struktura třídy: Heterogenní

 

 1. Předpokládaná délka aktivity: Celý týden

 

 1. Vzdělávací oblasti:

 

 

 

 Dítě a jeho

 

Dílčí vzdělávací cíle:

– Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

– Rozvoj a užívání všech smyslů

– Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

 

Vzdělávací nabídka:

–          Konstruktivní a grafické činnosti

–          Zdravotně zaměřené činnosti, smyslové a psychomotorické hry

–          Hudební a hedebně pohybové hry a činnosti

–          Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem;

–          Smyslové a psychomotorické hry

 

KOV:

–          Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

–          Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

–          Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej posle pokynu

–          Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

–          Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 

Dítě a jeho psychika

Dílčí cíle:

–          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

–          Rozvoj komunikativních dovedností i kultivovaného projevu

–          Rozvoj tvořivosti

–          Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí

–          Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně používat

 

Vzdělávací nabídka:

–          Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy

–          Samostatný slovní projev na téma, O perníkové chaloupce

–          Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

–          Přednes recitace, dramatizace, zpěv

–          Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání

–          Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojení poznatků

–          Cvičení organizačních dovedností

–          Estetické a tvůrčí aktivity

 

KOV:

–          Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

–          Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

–          Domluvit se slovy i gesty

–          Naučit se zpaměti krátké texty

–          Sledovat a vyprávět příběh, pohádku

–          Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

–          Zorganizovat hru

–          Uvědomovat si své možnosti i limity

 

Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

–          Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

–          Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

–          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

Vzdělávací nabídka:

–          Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy

–          Společenské hry

–          Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

–          Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého

 

KOV:

–          Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

–          Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

–          Spolupracovat s ostatními

–          Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 

 

 

 

Dítě a společnost

Dílčí cíle:

–          Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

–          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

–          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění

 

Vzdělávací nabídka:

–          Přípravy a realizace společných zábav a slavností

–          Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod.

–          Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí a osvojovat si roli, do nichž se dítě přirozeně dostává

–          Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur

 

KOV:

–          Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

–          Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

–          Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

Dítě svět

             Dílčí cíle:

–          Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

–          Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Vzdělávací nabídka:

–          Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm

–          Praktické užívání přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

 

KOV:

–          Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

–          Zvládat činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace

–          Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním prostředí

 

 1. Organizace aktivity: Ve třídě, v herně

 

 1. Metody a postup práce: Jdeme k Ježibabě na návštěvu, pracovní postup, pozorování, vlastní práce dětí, dramatizace.

 

 1. Pomůcky:  -barevný papír, kartonový papír, čtvrtky, lepidlo, nůžky, barvy, pastely, voskovky bavlnky, staré triko na   kostým čarodějnic, tapetové lepidlo, malé krabčky na výrobu pavouků, koště, míč = křišťálová koule, rytmické nástroje, CD a DVD s dětskými písničkami.

 

 1. Realizace:  -děti si nosí stará trika, vlastní kostým i

-kreslíme portréty čarodějnic

-vyrábíme doupě čarodějnice, pavučiny z barevného papíru

-zpíváme čarodějnícké písně, upravené čarodějnické zpívání

-učíme se básničky, vyhledáváme a čteme pohadky Perníková choloupka

pokaždé jinak

 

Čarodějnické rejdění, nakouknutí do pohádky Perníková chaloupka

 

 

v                                                                                                                                                                                                                                             

Přivítání písničkou „ Ježibaby, pojďte jsem…“

 v                                                                                                                                                                                                                                                                     

DH: „Co vidím“ – po kruhu posíláme křišťálovou kouli (míček) a snažíme se předvídat budoucnost např. „Co budu dělat zítra“. Obměna: posíláme kouli po kruhu, vidíme co nás napadne- asociace např. hlava, bačkora, úsměv, apod.

v

DH: „Seznámení čarodějnic na starém hradě“- strašidelná hudba, čarodějnice stojí jako sochy v prostoru, stará baba Agáta přiletěla na sraz a zachraňuje zakleté kolegyně, omete z nich pomyslnou pavučinu, poté se čarodějnice postupně probouzejí, protahují, začínají volně chodit po prostoru, kde potkávají ostatní a představují se

v                                                                                                                                                                                                                                                                     

DH: „Čaruj babi“– čarodějnice chodí po prostoru (mohou předvádět let čarodějnic na koštěti). Baba Agáta vyslovuje čísla 1-3, která představují předem určenou činnost. Číslo 1 –  čarování, kde říkáme 3x „abrakadabra“ i pohyb ruky.                                                               

Číslo 2 – vaření lektvaru, kde se chytí všichni za nos a říkají 3x „bublibublibubli“, turecký sed, míchání.

Číslo 3 – sténání – leh na zádech, držení si hlavy a 3x říkáme „auauau“. Ostatní musíco nejrychleji předvést činnost, kterou určuje dané číslo. děti mohou i vypadávat, vyhrává nejrychlejší, kdo to nepoplete.

 

v                                                                                                                                                                                                                                                                     

DH: „Seznámení s novým koštětem“ – na říkanku „ Černá Máry“ podáváme po kruhu koště. komu koště zůstane v ruce po ukončení textu, vypadá z kruhu.

Černá Máry,                                               co tam dělá,

skoč do jámy,                                             kaši vaří,              

kdo tam je,                                                 čím ji mastí,

čert tam je,                                                 kolo-mastí,

                                                                      čím ji jí, lopatou.

                                                                      Má palici chlupatou.

 

v                                                                                                                                                                                                                                                                     

DH: „Libovolné sousoší“ – rozdělíme skupinu na dvě části, sousoší a diváci. Jednotlivé sochy postupně vytváří sousoší, aniž by se předem domluvily na tématu. Musí se dotýkat jakoukoliv částí těla. po ukončení uměleckého díla, hodnotí diváci celkové provedení a snaží se zjistit, co jim sousoší připomíná. Sousoší se postupně odpojuje od poslední po první sochu, skupiny se vymění.

 

v                                                                                                                                                                                                                                                                     

DH: „ Chodí baba okolo“ – práce dětem se známou hrou Chodí Pešek okolo. děti sedí v kruhu, mají zavřené oči, zpívají pozměněný popěvek, na poslední slabiku si Baba vybere někoho, dotkne se ho kouzelnou hůlkou, začíná honička.

 

v    DH: „ Kouzelný les Abrakadabra“ – Děti stojí v kruhu, drží se za ruce. Učitelka má připravené dva (tři) šátky, vybere dvě děti a zaváže oči Jeníčkovi a Mařence, při obměně i čarodějnici. Jakmile mají děti zavázané oči, na jednom místě se kruh rozpojí. Jeníček, Mařenka a čarodějnice si hledají ven cestu ze začarovaného lesa poslepu. Jestliže ji jeden najde, začíná čarovat ABRAKADABRA, ostatní jdou za zvukem, dokud se všichni nedostanou z kruhu. Při další hře vyměníme Jeníčka a Mařenku.

 

 1. Evaluace. Oslavy příchodu jara odchodu paní Zimy se nám velice vydařili. Děti se mimo jiné naučily vyjadřovat své emoce a nálady jak v kostýmech, tak bez nich. Překonávaly strach z neznámého i svůj vlastní pomocí her a zábavy.

 

 1. Klíčové slovo: Čarodějnice