Čarodějnice

Jméno učitelky:     Jenčová Hana

Zaměstnavatel:       Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: Květen 2011

 

1. ANOTACE:

Využití přírodního materiálu při výtvarných činnostech, používání hudebních nástrojů

k písním, hrou na tělo a nacvičení nové básně. Experimentování s vodou a barvou.

Seznámení s charakterovými vlastnostmi pohádkové postavy na základě přímého kontaktu

s ní. Podporování a povzbuzování dětské osobnosti při činnostech a odbourávání studu

některých jedinců.

 

2. NÁZEV INTEGROVANÉHO BLOKU ZE ŠVP: Já a probouzející se příroda

 

3. NÁZEV INTEGROVANÉHO CELKU ZE ŠVP: Já a svět, který mě obklopuje

 

4. PODTÉMA: Čarodějnický rej

 

5. DOPORUČENÉ OBDOBÍ REALIZACE: Jaro

 

6. POČET DĚTÍ: 15 – 20

 

7. VĚK DĚTÍ: 5 – 6 let

 

8. STRUKTURA TŘÍDY: Heterogenní

 

9. PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA AKTIVITY: 1 /45/minut

 

10.

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti Hudební a hudebně pohybové hry Ovládat koordinaci, jemnou motoriku / zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem –s nůžkami, pastelkami, papírem
Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Přednes, recitace, zpěv Naučit se z paměti krátké texty / reprodukovat říkanky, písničky, pohádky/,zvládnout mimikou a gesty pohádkovou postavu
Dítě a ten druhý Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navozování vztahů dítěte k druhým lidem Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
Dítě a společnost Rozvoj společenského i estetického vkusu Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění/výtvarné,hudební a dramatické činnosti/ Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti / zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus, hra na tělo /
Dítě a svět Vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí kde dítě žije Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm Orientovat se bezpečně ve známém prostředí / budova mateřské školy/
KLÍČOVÉ KOMPETENCE umět určit charakterové vlastnosti pohádkového hrdiny,vyjadřovat se pomocí různých výtvarných a hudebních činností 

 

 

11. ORGANIZACE AKTIVITY: V prostoru herny, třídy

 

12. METODY A POSTUPY PRÁCE: Skupinová

 

13. POMŮCKY: pastelky, omalovánka, nůžky, tavicí pistole, větvičky ze stromku, 2 košťata,

4 kužele, kniha – ,,Pohádkové legrácky“ – Jana Pastuszková, kostým

„Čarodějnice“, ozvučná dřívka, rumba koule, zdrhovadlo s paličkou,

Kniha – ,,Srdce pohádek“-Magdalena Wagnerová, křídy, voskovky, stolní

hry, puzzle, rybičky, razítka, loto, dřevěné houbičky, víčka z PET láhví, 2

skleničky s vodou, potravinářské barvivo

 

14. AKTIVITY: „ČARODĚJNICKÝ REJ“

Při příchodu dětí do mateřské školky jsem se s dětmi přivítala podáním ruky a

přestrojena v převleku „Čarodějnice“. Reakce dětí byla různorodá /smích,

nadšení, strach/,a tak jsem se snažila být hodnou „Čarodějnicí“ a odbourat u

některých jedinců obavy z této pohádkové bytosti.

V prostoru herny a třídy jsem připravila dostatek různých činností k rozvíjení

dětské osobnosti.

 

Pohádkové puzzle-sestavování dílků

Stolní hry – ,,Červená Karkulka, Mrazík, Smolíček“ – dodržování pravidel hry

Pohádková razítka – otiskování a vymalování

Kdo kde bydlí /loto/ – přiřazování /hrad – král, drak – jeskyně, ježibaba – per.

chaloupka, vodník – rybník…

Výlov rybiček z rybníku – chytání na udičku

„Houbičky muchomůrky a hříbky“- třídění podle druhu

Hry s víčky od PET láhví – sestavování různých obrazců dle fantazie dětí

Prohlížení pohádkových knih

Během ranních činností si děti vykreslily omalovánku „Čarodějnice“ viz

příloha č. 1 / pastelkami, voskovkami, křídami/ – nechala jsem na výběru dětí.

Poté si děti nastříhaly nůžkami 10 větviček o velikosti 10 cm, svázaly

provázkem a přilepily lepidlem na ruku „Čarodějnice“ jako koště.

Další činnosti:

Seznámení s písní: „Čarodějka“ viz příloha č. 2 z knihy „Strašidlácký

běsnění aneb prima podvaz 1. od Pavly Srnské a Leony Marečkové,

doprovod na hudební nástroje, hudebně pohybové ztvárnění písně, hrou na

tělo.

 

Jmenování charakterových vlastností a napodobování mimikou a gesty

„Čarodějnici“ /smích, zlost, pláč, údiv…/

 

Čtení pohádky „Perníková chaloupka“, převyprávění příběhu, hledání kladů

a záporů pohádkových hrdinů, prohlížení obrázků

 

Pohybové ztvárnění „Čarodějnického tance“ při hudbě – tancování bez

ostychu

 

Vymýšlení různých jmen „Čarodějnic“- /Háta, Ježikůže, Kadimůra, Elvíra…/

 

Vyhýbání se mezi překážkami /kuželkami/ -,,Čarodějnický let na koštěti“

 

Seznámení s básní: „Ježibaba“ (viz příloha č. 3 z knihy Pohádkové legrácky

od Jany Pastuzskové)

 

„Lektvar pro Čarodějku“- experimentování s vodou a barvivem, pozorování

 

15. EVALUACE:

Děti jsem seznámila v přímém kontaktu s pohádkovou bytostí, nemít strach

a obavy z této postavy, seznámila jsem je s novou básní, písní

s experimentováním /voda a barva/,což je velice zaujalo. Naučily se, že nejsou

jen zlé Čarodějnice, ale i hodné a odbourala jsem u nich pocit „Nebát se“.

Naslouchala jsem jejich přání a požadavkům a snažila jsem se vcítit do jejich

dětské role, měly možnost samostatně rozhodovat o pravidlech při činnostech.

Tento den byl naplněn podle mých očekávání, byl pestrý ve všech oblastí

vzdělávání a zdařil se.

 

 

16. KLÍČOVÉ SLOVO: Čarodějnice

 

 

ZPRACOVANÝ DOKUMENT: Jenčová Hana – Slet čarodějnic