Den Země 2

 

Jméno učitelky: Naďa Kučerová

Zaměstnavatel:  MŠ Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 Základní charakteristika aktivity: Děti a ekologie

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Planetka se probouzí

 Název tematického celku: Co prožívá Planetka

 Doporučené období k realizaci: Jaro (duben)

 Zařazení – klíčová slova do Portálu TU.MŠ: Děti a ekologie

 Věková skupina, struktura třídy: 5 – 6 let, homogenní

 Počet dětí: 20

 Předpokládaná délka aktivity: 30 – 45min

 Vzdělávací cíle v úrovni obecnéHlavní záměr:

 

– učit děti uklízet si po sobě, neznečišťovat okolní prostředí a třídit odpad

– seznámit děti s vlivem člověka na životní prostředí, zaujmout odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

– hrovými aktivitami a názorným příkladem ze svého okolí působit na samostatné rozhodování dítěte co je a není správné


Vzdělávací cíl v úrovni oblastní:

 DÍTĚ A JEHO TĚLO

                        – uvědomění si vlastního těla

– rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky

– rozvoj fyzické zdatnosti

– osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

                        – rozvoj řečových schopností (vnímání, naslouchání, vytváření

pojmů, mluvního projevu vyjadřování)

– rozvoj komunikativních dovedností

– rozvoj smyslového vnímání

– rozvoj představivosti a fantazie

– rozvoj tvořivosti, zvídavosti, radosti z objevování

– rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (sebedůvěra,

samostatnost)

– rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

– získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 DÍTĚ A TEN DRUHÝ

– rozvoj schopností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem (rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

– rozvoj komunikativních dovedností

– rozvoj kooperativních dovedností

DÍTĚ A SPOLEČNOST

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se

– vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu

– rozvoj estetických dovedností a vkusu

 DÍTĚ A SVĚT

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

– vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností planetou Zemí

 Dílčí výstupy v úrovni oblastní:

 DÍTĚ A JEHO TĚLO

– orientace v prostoru, zvládání překážek

– koordinace pohybu (rytmus a hudba)

– zvládat jednoduché pracovní úkony

– zacházet s pomůckami, drobnými nástroji

 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

– samostatně se vyjadřovat

– vést rozhovor

– porozumět slyšenému

– formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

– řešit problémy, úkoly, situace, nalézat nová řešení

– rozhodovat o svých činnostech

– prožívat radost

– být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 DÍTĚ A TEN DRUHÝ

– komunikovat s kamarády

– udržovat přátelské vztahy

– umět se dohodnout, spolupracovat

 DÍTĚ A SPOLEČNOST

– domluvit se ve skupině

– umět rozlišit co je dobře a co je špatně

– zachycovat skutečnosti ze svého okolí

– začlenit se do hry

 DÍTĚ A SVĚT

– všímat si změn a dění v nejbližším okolí

– pochopit význam životního prostředí pro život

– rozlišit aktivity, které okolnímu prostředí prospívají a které mu škodí

– všímat si nepořádků a škod a upozornit na ně

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí


Vzdělávací nabídka:

– práce s literárními texty

– diskuze, vyprávění, rozhovor

– dramatizace – ekohry

– zpěv

– pohybové hry a aktivity

– manipulace s pomůckami a jednoduchými nástroji

– pozorování okolního životního prostředí

– praktické činnosti – třídíme odpad, dbáme o pořádek a čistotu ve třídě i na zahradě

– výtvarné aktivity

– využití pracovních listů

Pomůcky:

– knížka „Děti a ekologie aneb Návštěva z planety Gya“

– stavebnice „chodníky a kameny“

– „velký rybolov“

– obrázky ryb a vodních živočichů

– hrabičky, kbelíky…

Organizace aktivity:

– v komunikativním kruhu si připomeneme poslední příběh dětí z planety Gya  o znečištěném rybníčku

– diskutujeme, co se asi stalo, co bylo špatně, jak by se to dalo napravit, využijeme vyprávění vlastních zážitků dětí

– vyzvu děti, zda by si chtěly takovou hru „na špinavý rybníček“ zahrát

– společně postavíme rybníček z chodníků a kamenů a vložíme do něj a okolo něho co tam patří (ryby z velkého rybolovu, magnet. obrázky ryb a vodních živočichů…)

– „Co se asi stane, když se o rybníček nebudeme starat a budeme se chovat jako lidé v našem příběhu?“

– děti do rybníčku a okolo něho nanosí a nahází různé věci, které tam nepatří – hračky, odpadky…

– diskutujeme, jak se nám teď rybníček líbí, jak se asi daří rybkám a ostatním zvířátkům

– …v každém správném rybníku, žije také vodník – ochránce životního prostředí…

– převyprávím příběh o vodníkovi (viz příloha)

– navrhnu, že bychom si mohly zazpívat písničku o takovém znečištěném rybníčku – píseň „Hastrmánek“(s ekologickým textem)

– společně si rybníček vyčistíme – každý „vyloví“ jednu věc, pojmenuje ji a řekne, zda do rybníčku patří nebo ne – pokud ne, uklidí věc na správné místo.

– radujeme se z krásně vyčištěného rybníčku a pro zpestření si můžeme zahrát pohybovou hru „Z vody, do vody“ nebo chůzi po „břehu“ rybníka – správné držení těla, cvičení rovnováhy, chůze po nerovném terénu (využití chodníků a kamenů)

– na závěr si připomeneme, co se nám líbilo, co ne, jak bychom se měli v přírodě a ve svém okolí chovat apod.

– můžeme také využít pracovní listy s danou tématikou

 téma využijeme i při pobytu venku – všímáme si věcí, které jsou a nejsou správné (uklizené chodníky, čistá dětská hřiště a naopak počmárané domy, poházené odpadky, hromádky od pejsků…)

– děti samy vyhledávají různé příklady ze svého okolí a hledají řešení, jak situaci zlepšit

– vyvrcholením může být společný úklid školní zahrady:

děti se samy rozdělí např. do čtyř skupin – jedni sbírají papírky, druzí kameny, třetí klacíky, čtvrtí malými hrabičkami vyhrabují staré spadané listí, po chvíli se skupiny mohou vyměnit apod.


Zdroje:

– knížka „Děti a ekologie aneb Návštěva z planety Gya“

– časopis Pastelka

HODNOTÍCÍ LIST

Podtéma: Marťánci probouzí květinky

Co děti nejvíc zaujalo:

– příběh o znečištěném rybníčku

– hra na čištění rybníčku

– úklid školní zahrady


Co se děti naučily:

– rozeznávat co je správné, co špatné

– všímat si znečištěného okolního prostředí a upozorňovat na něj

– pochopily, že si každý musí po sobě uklízet

 

Co se povedlo, co ne a proč:

– den se celkově velmi povedl, děti téma bavilo, aktivně se zapojovaly do všech činností, zvláště pak do úklidu zahrady


Závěry pro další činnosti:

– důsledně dbát na uklízení po sobě (ať už hraček, nepořádku apod.)

– upozorňovat proč je to důležité

– pokračovat v tématu – třídění odpadu, vztah ke zvířatům, přírodě…

 

 

 

 

Vodník
Vodníci jsou ochránci životního prostředí. Snaží se udržovat rybníky v takovém stavu, jako byly třeba před sto lety. Vodník je věrný svému prostředí a může žít na jednom místě třeba tisíc let. Když se musí odstěhovat, stane se z takového rybníka mrtvý rybník. To je takový rybník, kde nežijí ryby, nekuňkají žáby, neroste rákosí, po břehu se neprochází vodní ptáci, natož aby se v blízkosti usídlil čáp. Když někdo odhodí plechovku do rybníka nebo si zajde k rybníku umýt auto či chytá ryby v době hájení, s tím si pak vodník dovede poradit a případně ho pořádně potrestá. Ale na takovou továrnu, která vypouští chemikálie anebo jinak znečišťuje vodu, jeden vodník nestačí. A tak musí sebrat ryby, raky a stěhovat se jinam.

 

 

 

HASTRMÁNEK

 

1. Pláče vodníček,                         2. Lidé vyhodí,                 3. Ty, ty popleto,

že mu vyschl rybníček.                  to co se jim nehodí.         a copak je tohleto?

Mlýnek doklapal,                           Špínu nevidí,                    Vodu vyčistit,

šůsek fráčku dokapal.                   ani se nezastydí!              to bude náš nový hit!

 

4. Když je čistá zas,

budou mít radost z nás,

rybky, rybičky

i v rákosí kachničky!

 

 

 

 

 

 

NAŠE ZEMĚ KULATÁ


1. Naše Země kulatá je,                           2. Chtěl bych jednou,

říká se to.                                                 třeba někdy, takhle k ránu.

Po nebi se koulí světem celé léto.           Nasednout do velikého aeroplánu.

Pozor, ať se nesrazíš,                              Nasednout do rakety,

s tou hvězdičkou v dáli.                            podívat se z výše,

To bychom se o tebe vskutku báli.           je-li Země kulatá, jak se píše.