Den Země 3

Praktický příklad z praxe učitelky MŠ na libovolné téma

Jméno:                Markéta Kargerová

Zaměstnavatel:  MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Základní charakteristika aktivity:

Vytvoření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

 Název integrovaného bloku ze ŠVP:

Já a probouzející se příroda – Veselá zahrádka

 Název tematického celku, dle ŠVP:

Stromy kolem nás – Bezpečný svět

 Doporučené období k realizaci: duben

 Zařazení: Den Země – projektová výuka

 Věková skupina, struktura třídy: 3-5 let, heterogenní

 Počet dětí: 28

 Předpokládaná délka aktivity: 1 týden

 Vzdělávací cíl v úrovni obecné:

 – rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání – naučit děti poznat a pojmenovat některé stromy a seznámit se s jejich hlavními znaky

 – osvojení hodnot – pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 – získání osobnostních postojů – vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 Vzdělávací cíl v úrovni oblastní:

 – biologický – vnímat prostřednictvím všech smyslů

 – psychologický – být citlivé ve vztahu k přírodě

 – interpersonální – spolupracovat, dodržovat pravidla

 – sociálně-kulturní – naučit děti žít v přírodě, pečovat o ni

 – environmentální – znát názvy některých stromů, zvířat v lese

 Dílčí výstupy v úrovni oblastní:

dítě a jeho tělo: překážková dráha ,,Cesta lesem“

cvičení s PET lahvemi naplněnými vodou

vyrábění z odpadových materiálů

dítě a jeho psychika: malování plakátů – jak se nám to líbí x takhle tedy ne

dítě a ten druhý: skupinové hry – smyslové hry v lese (důvěra)

dítě a společnost: význam stromů a rostlin pro člověka –  pohybové vyjádření „Strom”

dítě a svět: hra „Co do lesa nepatří”- sběr a třídění odpadů

 Klíčové kompetence:

 – kompetence k učení: – práce s encyklopedií – vědomě se soustředí na činnost, záměrně si pamatuje

 – kompetence k řešení problémů: pracovní listy – upřesňuje si početní představy, vnímá matematické souvislosti – počet, velký x malý, první x poslední

 – kompetence komunikativní: rozhovor nad obrázky – hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky

 – kompetence sociální a personální: modelování, skládání puzzlí, pexeso, stavba lesa – samostatně se rozhoduje o svých činnostech, výběr individuální nebo skupinové práce

 – kompetence činnostní a občanská: dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznat své slabé stránky – co umí, využívá, co neumí, pomocí motivace učitelky se v této oblasti rozvíjí a zdokonaluje

 Vzdělávací nabídka:

-pracovní a grafomotorické listy, tvoření obrázků z víček od PET lahví, poznávání

a pojmenování květin, stromů a keřů z obrázků, pokusy – sázení čočky, fazolí

(pozorování růstu), výroba „lesa“ ve třídě → znečištění učitelkou,

děti hledají – co do lesa nepatří, následné třídění odpadu podle barev kontejnerů,

co by se stalo, kdyby…apod. komunitní kruh – rozhovory dětí na téma

„jak se chováme ke stromům, k přírodě, jak můžeme přírodě pomáhat”,

cvičení s hudbou na téma les, relaxace – pohybové vyjádření „Jak roste strom”,

výroba skřítků lesa z přírodnin, smyslové hry v lese – Kimovy hry (paměť), poznávání

stromů podle hmatu, poznávání přírodnin podle hmatu, hra „Co se v lese změnilo”,

nácvik písní „ V lese je krásně, Koloušci a srnčata“ s doprovodem na hudební nástroje

vyrobených z odpadových materiálů (obaly od kindervajec naplněné rýží, skořápky

od oříšků – ťukání o sebe, plechovka naplněná korálky, šustění pytlíků apod.),

hlasové vyjádření zvířat a živočichů z lesa – zvukomalebné slabiky hůů, sss,

malování plakátů – jak se nám to líbí x takhle tedy ne, pohybové vyjádření

„Co potřebuje strom”, malování na kameny, malování přírody přírodou,

námětová hra „ Na myslivce”, prostorové stavby – stavba lesa se zvířátky,

otisk struktury přírodnin, třídění odpadu – rozdělení < = > ,

práce s odpadními materiály – výroba květin, šperků z PET lahví,

výroba dalekohledu z ruliček od toaletního papíru k pozorování lesa, výroba

„ Slunce přátelství“ z papírových sáčků od čajů, výroba váziček z PET lahví,

cvičení v přírodě – překážková dráha, chůze v nerovném terénu, chůze po šikmé ploše,

pozorování přírody na vycházkách, sběr odpadků v lese, napodobování zvířat

z lesa pohybem a zvukem – hádanky, pexeso o odpadech, hra Člověče nezlob se

(výroba vlastní hry, figurky z PET lahví), hra Zvukové pexeso – každá dvojice dětí

vydává zvuk nějakého zvířete, živočicha z lesa,

cvičení za pomoci PET lahví naplněných vodou, pohybová hra „Záchrana lesa“,

skládání obrázků z dílků – zvířata z lesa, prohlížení encyklopedií,

kresba stromu – skupinová práce, omalovánky, říkanky s pohybem – Ptáčci, Vítr,

Sluníčko, Medvídek v lese; práce s modelínou – les,

četba příběhu „Mravenčí pohádka o lese”, vlastní dramatizace pohádky.

Organizace aktivity: u stolečků – individuální práce

v herně, tělocvičně – společné

v koutcích, centrech – skupinové

Metody a postupy práce: kooperativní učení

prožitkové učení

spontánní sociální učení

objevování a experimentování

řízené činnosti

situační učení

hra dětí

činnosti dětí

akce školy

 

Vlastní aktivita: příprava materiálu – knihy, pomůcky, nakopírování obrázků

a pracovních listů, sběr odpadového materiálu

 Zdroje: čerpání materiálu z činností a her projektu TUMŠ, z RVP MŠ