Den Země 4

VÝUKA K TVOŘIVOSTI UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL

CZ 1.07/1.3.07/04.0005

 

 

 

Jméno učitelky:      MERTLOVÁ EMILIE

 

Zaměstnavatel:       ZŠ a MŠ Ruská 2059, LITVÍNOV

 

Základní charakteristika aktivity:   Poznávací hra v přírodě

 

Název integrovaného bloku, dle ŠVP:    ZELENÝ OSTROV JARNÍCH KRÁS

 

Název tematického celku, dle ŠVP:        DEN ZEMĚ

 

Doporučené období k realizaci:              DUBEN

 

Zařazeni – klíčová slova do Portálu TU.MŠ:    Den Země – hra v přírodě

 

Věková skupina dětí, struktura třídy:       4 – 5 let, homogenní

 

Počet dětí:   15

 

Předpokládaná délka aktivity:   60 – 90 minut

 

 

DNE 22. DUBNA ZEMĚ SLAVÍ SVŮJ SVÁTEK A TOTO JE DOBRÝ DŮVOD SI ZEMI A ŽIVOT NA NÍ PŘIBLÍŽIT. KDE JINDE NEJLÉPE ZAČÍT, NEŽ U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH.

JE TO VELMI VHODNÉ TÉMA PRO SPOUSTU AKTIVIT.

DĚTI SAMI ZNAJÍ PŘÍRODU A SVĚT KOLEM SEBE JEN JEJICH DĚTSKÝMA OČIMA.

 

„SVĚTU UBLIŽUJÍ JEN LIDÉ“

 

 

CÍLEM TÉTO AKTIVITY JE:

 

Rozvíjení základních poznatků o planetě Zemi a o životě na ní v rozsahu přiměřeném věkové skupině dětí.

Osvojení si správného vztahu k přírodě a okolí a z toho vyplývající ochrana životního prostředí.

Naučit se spolupracovat s ostatními dětmi, pomáhat si, respektovat se.

 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 

1. Dítě a jeho tělo:

–                   uvědomění si vlastního těla

–                    rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky, ovládání pohybového

aparátu

–                    rozvoj a užívání všech smyslů

–                    rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

–                    osvojení si poznatků o těle

–                    osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i

pohody prostředí

–                    vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

 

 

2. Dítě a jeho psychika:

a) jazyk a řeč:

–                    rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

–                    rozvoj komunikativních dovedností

–                    osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení, rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové…)

 

b) poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

–                    rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a

kultivace představivosti a fantazie

–                    rozvoj tvořivosti

–                    posilování přirozených poznávacích citů

–                    vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu

o učení

–                    osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

–                    vytváření základů pro práci s informacemi

 

c) sebepojetí, city, vůle:

–                    poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

–                    rozvoj schopnosti sebeovládání

–                    rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

–                    rozvoj poznatků, schopnosti a dovednosti umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky

vyjádřit

–                    získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

 

 

3. Dítě a ten druhý:

–                    seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

–                    osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a

rozvíjení vztahů dítěte k druhým

–                    posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

–                    vytváření prosociálních postojů

–                    rozvoj kooperativních dovedností

 

 

4. Dítě a společnost:

–                    rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

–                    rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj

schopnosti aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

–                    vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

–                    vytvořeni základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

–                    rozvoj společenského i estetického vkusu

 

 

5. Dítě a svět:

–                    vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji

a neustálých proměnách

–                    poznávání jiných kultur

–                    pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

také poškozovat a ničit

–                    rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

–                    rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

–                    vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,

společností, planetou Zemí

 

OČEKÁVANÉ (DÍLČÍ) VÝSTUPY:

 

1. Dítě a jeho tělo:

–                    zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v

různém prostředí

–                    koordinuje lokomoci, sladí pohyb s rytmem

–                    zachovává správné držení těla

–                    vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej podle pokynu

–                    vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů

–                    ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku

–                    pojmenovává části těla, některé orgány, zná jejich funkce

–                    rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí

–                    má povědomí o některých způsobech ochrany osobního bezpečí a zdraví a o tom, kde v

případě potřeby hledat pomoc

 

 

2. Dítě a jeho psychika:

 

a)  jazyk a řeč:

–                    pojmenovává většinu toho, čím je obklopeno

–                    vyjadřuje samostatně smysluplně myšlenky

–                    vede rozhovor

–                    porozumí slyšenému

–                    formuluje otázky,odpovídá slovně reaguje

–                    naučí se zpaměti krátké texty

–                    popíše situaci

–                    sluchově rozlišuje začáteční písmena a písmena uprostřed slova

 

b)  poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

–                    vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si

–                    záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost

–                    zaměřuje se na to, co je z hlediska poznávacího důležité

–                    přemýšlí, vede jednoduché úvahy a dovede to také vyjádřit

–                    vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci

–                    řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně

–                    nalézá nová řešení

–                    postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí

–                    chápe prostorové pojmy

–                    vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

–                    chápe základní číselné a matematické pojmy

 

c) sebepojetí, city, vůle:

–                    rozhoduje o svých činnostech

–                    zaujímá vlastní názory a postoje

–                    uvědomuje si své možnosti a limity

–                    prožívá radost ze zvládnutého a poznaného

–                    vyvíjí volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

–                    je citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě

–                    těší se z hezkých a příjemných zážitků

–                    zachytí a vyjádří své prožitky

 

 

3. Dítě a ten druhý:

–                    navazuje kontakty s dospělým, překonává stud, komunikuje s ním vhodným způsobem,

respektuje ho

–                    přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem

–                    spolupracuje s ostatními

–                    chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

–                    dodržuje herní pravidla

–                    respektuje potřeby jiného dítěte

 

4. Dítě a společnost:

–                    vnímá základní pravidla jednán ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, přizpůsobí se

společnému programu, spolupracuje, přijímá autoritu

–                    respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti svých vrstevníků

–                    vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluví se na společném řešení

–                    dodržuje pravidla her a jiných činností

–                    uvědomuje si, že ne všichni lidé dodržují pravidla chování, že se mohou chovat

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých

–                    vyjadřuje se prostřednictvím hudebně pohybových činností, zvládá základní hudební

dovednosti

 

5. Dítě a svět:

–                    uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak

se prakticky chránit

–                    má povědomí o širším přírodním prostředí

–                    vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý

–                    všímá si změn a dění v okolí

–                    rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé

–                    má povědomí o významu životního prostředí, uvědomuje si, že způsob chování lidí

ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí

–                    rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou

poškozovat, všímá si nepořádků, škod a upozorní na ně

–                    pomáhá pečovat o okolní životní prostředí

 

 

MOTIVACE:

 

Při každodenní vycházce do okolí školky přináší p. učitelka z jiné třídy obálku s dopisem adresovanou dětem ze třídy „BERUŠEK“.

Čtení dopisu nic netušícím dětem probíhá již při odchodu ze šatny, kdy už jsou děti oblečené.

 

Moje milé berušky!

 

V zimě jsem vás vídala za plotem školky a všimla jsem si, jak mě s paní učitelkou pozorujete.

Byla jsem si pro zásoby, které jsem si před zimou uložila pod stromky.

Všimla jsem si, že ve vaší školce jsou hodné a chytré děti, proto vás moc prosím o pomoc.

 

Já v rezavém kožíšku,

posílám vzkaz v oříšku,

Pavlínko, pospěš ven,

kamarády s sebou vem.

Něco se dozvíš,

sám co víš, povíš.

Uhodneš hádanku,

rozkryješ tajenku,

o tom co bych si přála,

o co moc bych stála.

Celou Zemí projdeš,

tak už pojď, honem si pospěš.

Ztratilo se mi slovíčko, pomůžete mi ho, prosím najít??

Dívám se na vás z výšky a sleduji, jestli vše zvládnete.

 

Vaše kamarádka Veverka Terka.

 

 

V tomto okamžiku mají děti možnost se samy rozhodnout, zda se chtějí hry zúčastnit nebo zda chtějí jít na vycházku s jinou třídou.

 

 

Poznávací hra je členěna do pěti stanovišť:

 

–                    voda

–                    pevnina

–                    příroda (zastoupena lesem)

–                    vzduch

–                    slunce

 

Záměrně postupujeme v tomto pořadí, kdy dítě snadněji porozumí vzniku Země a samo pozná smysl výrazů dole – nahoře, pod – nad.

Procházením stanovišť si něco povíme k danému tématu, navážeme na to, co jsme se naučily

v minulém roce o planetě Zemi.

Čeká nás splnění úkolu, po kterém si můžeme otevřít jeden z oříšků připravených veverkou Terkou. V něm se ukrývá hádanka, jejímž vyluštěním se dozvíme písmenko do tajenky.

Tajenka obsahuje pět písmen, stejně jako je stanovišť a po jejím rozluštění se na konci celého putování dovíme ono hledané slovíčko, o které nás veverka v motivačním dopise prosí.

 

Před vstupem na zahrádku se přivítáme básničkou Malý brouček.

Objasníme si jak je velká planeta Země a jak je velké Slunce.

Jak je naše planeta asi stará a jakou barvu má, když se na ni dívají kosmonauti a proč.

 

 

1. STANOVIŠTĚ – VODA

a)  povíme si:

–                    kde voda pramení, o pramínku, potůčku, potoce, řece a kam ústí

–                    o koloběhu vody v přírodě

–                    rozdíl mezi vodou slanou a sladkou – zde děti ochutnají slanou vodu a vodu pitnou

Položíme si otázky, zda můžeme žít bez vody, kdo všechno vodu k životu potřebuje, na co ji potřebují a používají lidé, jakou vodu můžeme pít?

 

b) splníme úkol:

–                    vyčistíme naši „studánku“ a její okolí od odpadků (NEBEZPEČNÝ ODPAD!)

–                    odpadky roztřídíme do kontejnerků dle druhu odpadu

 

Otevřeme oříšek a uhodneme první písmenko do tajenky.

 

2. STANOVIŠTĚ – PEVNINA

a) povíme si:

–                    co tvoří povrch Země (hory, pohoří, nížiny, lesy, pouště, řeky, jezera i ledovce)

–                    pevnina vystupuje nad hladinu moře

–                    složení – hlína, písek, kameny…( hmatem zkusíme jaké jsou kamínky)

–                    pevnina se dělí na 6 světadílů (na které písmenko začíná většina z nich?)

–                    pohoří – hory (ukázka na pískovišti)

–                    POUŠŤ – dá se zde žít?

 

b) splníme úkol:

–                    Najdi, pojmenuj a roztřiď tvary poházené v písku

–                    urči jejich barvy

 

Otevřeme oříšek a uhodneme písmenko.

 

 

3. STANOVIŠTĚ – PŘÍRODA – LES

a)  povíme si:

–                    příroda je vše kolem nás a patří do ní lidé, rostliny, zvířata

–                    rozdíl mezi lesem a pralesem

–                    kdo v lese žije a proč se lesy nesmí vykácet

–                    jaké zde rostou plody

–                    jak se v lese chováme

 

b)splníme úkol:

–                    číselná řada – posbírej 5 šišek, 8 skořápek od ořechů, 9 korkových zátek….

–                    na skořápky od ořechů vyťukáme rytmus písničky „Veverka Čiperka“

 

Otevřeme oříšek s další tajenkou, uhodneme písmenko.

 

 

4. STANOVIŠTĚ – VZDUCH

a) povíme si:

–                    kde všude se vzduch nachází a zda ho můžeme vidět a sáhnout si na něj

–                    k čemu ho potřebujeme

–                    potřebují ho i rostliny a zvířata

–                    znečištěný vzduch – nemoce

–                    bez vzduchu by na Zemi neexistoval život

 

b) splníme úkol:

–                    společný výšlap s kamarádem– děti jsou rozděleny po dvojicích či trojicích

–                    drží se za ruce a po celou dobu běhu do kopečka se nesmí pustit

–                    seberou volnou rukou oříšek a běží zpět

 

Rozkryjeme další písmenko z ořechu.

 

5. STANOVIŠTĚ – SLUNCE

a) povíme si.

–                    slunce je obrovská koule, která svítí již několik miliard let

–                    Země a planety obíhají okolo slunce

–                    sluníčko nám dává světlo a teplo

–                    noc a den

–                    může být život na Zemi bez sluníčka?

–                    co by se stalo, kdyby slunce vyhaslo

 

b) splníme úkol:

–                    společně vytvoříme sluníčko z přírodních materiálů

–                    prohlédneme si společně vytvořené sluníčko z obtisků dlaní dětí a p. učitelek

 

Rozkryjeme poslední písmenko do tajenky.

 

ZÁVĚR – HODNOCENÍ:

 

–                    prohlédneme si, kde všude se na Zemi můžeme podívat (Atlas, Globus)

–                    povíme si o co vše, proč a jak se musíme starat

–                    co jsme se dověděly

–                    splnily jsme všechny úkoly

–                    ZNÁME TAJENKU?

 

POVÍME SI, PROČ SE SLAVÍ SVÁTEK ZEMĚ 22. DUBNA – ZASADÍME SI STROMEK PŘED ŠKOLKOU.

 

VEVERKA TERKA MÁ PRO DĚTI SLADKOU ODMĚNU.

 

 

 

POMŮCKY:

 

–                    nádoba s vodou (studánka)

–                    odpadky (čisté)

–                    nebezpečný odpad (ukázka)

–                    označené nádoby na tříděný odpad

–                    geometrické tvary

–                    Přírodniny (šišky, skořápky z ořechů, korkové zátky)

–                    Atlas, Globus

–                    žlutý míč, malinký míček

–                    OŘÍŠKY OD VEVERKY S PÍSMENKY

–                    DOPIS OD VEVERKY

 

 

HODNOCENÍ:

 

Poznávací hra v přírodě se u dětí setkala s velkým úspěchem.

Děti se zájmem vyslechly motivační dopis od veverky Terky, což se odrazilo na jednoznačné volbě jejich rozhodnutí veverce pomoci v hledání ztraceného slovíčka.

Během celé hry, kdy jsme si nejprve vždy něco pověděli k tématu, které se daného stanoviště týkalo, děti pozorně naslouchaly a na otázky ihned reagovaly.

Tím jsem si mohla vytvořit obraz o jejich dosavadních znalostech.

Po tomto zjištění je možné v další práci pokračovat v rozšiřování vědomostí a pozastavit se ještě u témat, která dětem nejsou zcela jasná a vysvětlit je jinou formou.

 

Připravené úkoly děti plnily se zájmem a bylo vidět, že je baví.

Jednalo se o úkoly zaměřené na rozvoj myšlení, vnímání, spolupráci, rozvoj hrubé motoriky.

Objevily se zde úkoly v podobě rozlišování geometrických tvarů, početní řady, vyťukání rytmu na nevšední hudební nastroj, tvořivá činnost v podobě vytvoření společného sluníčka z přírodnin, poznávání počátečních písmen slov ve větě, či uprostřed slov.

Chtěla jsem ukázat, co vše jde do hry venku vnést a jak je možno činnosti prolnout mezi sebou.

Děti učení a hra venku baví a lze jí využít při každé příležitosti pobytu v přírodě, či jen na školní zahradě a u jakéhokoliv tématu.

Důležitá je správně volená motivace a motivování dětí během celé hry, kdy ztrácejí pozornost.

Hru v přírodě s veverkou Terkou lze přizpůsobit počtu dětí i věku dětí.

Děti splnily úkoly a rozkryly tajenku. Za to je čekala sladká odměna od veverky Terky.

Ještě nás čeká zasazení stromku před školkou a dopis s poděkováním od veverky, který přijde do školky během pár dnů.

 

Vzhledem k délce této aktivity doporučuji rozvržení hry do dvou a více dní (možno na každé stanoviště jeden den).

Tím můžeme postupně téma doplňovat a rozšiřovat.