Den Země 5

                               Praktický příklad z praxe učitelky

 

Jméno učitelky: Marie Oharková
 
Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov,  Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

 

                                          DEN ZEMĚ – PLASTOVÍ KAMARÁDI

 

Anotace: Netradiční využití odpadového materiálu v mateřské škole. Poznávání, experimentování a objevování možností využití odpadového materiálu. Spontánní sociální učení formou komunikace a přebírání sociálních rolí. Seznámení dětí s jeho zpracováním, tříděním a dalším využitím v životě lidí.

Název integrovaného bloku ze ŠVP: JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP: DEN ZEMĚ

Název vlastní aktivity: PLASTOVÍ KAMARÁDI

Doporučené období k realizaci: JARO

Počet dětí: 21

Věk dětí: 3-7 let

Struktura třídy: Heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 den

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávacínabídka Očekávanévýstupy
Dítě a jeho tělo -Vnímat strukturu těla a poznávat jeho části-Zdokonalování jemné a hrubé motoriky -Hudební štronzo-Tvořivá dramatika – pohybové ztvárnění 3D robotů na hudbu-proudové cvičení s odpadovým materiálem-Pracovní listy (roboti) -dovede provést jednoduché cviky-účastní se pohybových aktivit-úspěšně zdolává překážky-umí správně uchopit tužku (špetka)
Dítě a jeho psychika -Přistupovat tvořivě ke skutečnosti-Vytvářet logické souvislosti a celky -Seznámení se s odpadovým materiálem, jeho tříděním a dalším zpracováním-přiřazování geometrických tvarů-vytváření souborů -skládá podle vzoru-pracuje podle předlohy-ví, jaké činnosti souvisí se zpracováváním odpadu
Dítě a ten druhý Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou-akceptuje kompetentní autoritu -Vytváření loga 3D robotů pomocí nanášení barev- Výroba 3D robota z odpadového materiálu -nechá si poradit, příjme navrhované řešení-vyvíjí snahu o dokončení společného úkolu
Dítě a společnost -Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství-Záměrně naslouchat -Poslech příběhu „Já robot“-Vytváření písně robotů na známou melodii pomocí slabik-Hudební doprovod pomocí odpadového materiálu -Aktivně naslouchá-Spontánně a s prožitkem zpívá a dokáže se doprovázet
Dítě a svět -Pochopit některé vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému) -Listování v encyklopedii „Svět vědy“-Experiment, který odpadový materiál se v přírodě rozloží a který ne -Zná význam odpadového materiálu pro člověka-Úmyslně nepoškozuje prostředí kolem sebe

 

Klíčové kompetence:

  • Komunikativní kompetence: Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • Kompetence k učení: Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
  • Kompetence k řešení problémů: Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokus, omyl, zkouší, experimentuje
  • Kompetence sociální a personální: Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
  • Kompetence činnostní a občanské: Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Organizace aktivity: třída a školní zahrada

Metody a postupy práce: Bylo využito situačního učení, spontánního sociálního učení, řízené činnosti a pohybové aktivity – cvičební jednotka, dále prožitkového učení, experimentování, objevování.

Organizace činností: frontální, skupinová, individuální

Pomůcky: krabice, plastové lahve, drátky, barevná víčka, igelitové tašky, sáčky, barevná izolepa, kinder vajíčka, lepidlo, tavná pistole, tempery, štětce, hadříky, kelímky, dětská literatura „Já robot“, encyklopedie „Svět vědy“, geometrické tvary, soubor didaktického materiálu na třídění a zpracování odpadového materiálu, pracovní listy, tužky, pastelky.

Realizace projektu:

Tento celek byl pouze jednodenní a byl motivován tříděním odpadu ve třídě, kde využíváme barevně odlišené kontejnery na odpad. Děti nesprávně vytřídily odpad a plastová víčka vhodily do kontejneru na papír. Bylo důležité dětem vysvětlit, proč se odpad musí třídit.

Jako každý den jsme se přivítali v komunitním kruhu, který využíváme při řízené činnosti. Po přivítání jsem dětem, nastínila o čem, si dnes budeme povídat. Seznámili jsme se s odpadovým materiálem (PET víčka, papír, plastové lahve, ….), a určovali, do kterých barevných kontejnerů patří. Také jsme si pověděli o dalším zpracování odpadového materiálu a o významu pro životní prostředí.

Pro ještě větší přiblížení následoval poslech příběhu „Já robot“.

Tento příběh sloužil k další motivaci a děti si mohly vybrat z nabízených činností – prohlížení encyklopedie „Svět vědy“, pracovní listy „roboti“ příloha č. 1, vytváření robota pomocí geometrických tvarů, výroba společného loga pro roboty pomocí temperových barev, společná výroba robotů z využití odpadového materiálu příloha 2.

Roboty si nakonec vyrobily všechny děti.

Následovala část, kde děti pohybem ztvárňovaly roboty a doprovázely se hrou na odpadový materiál (PET víčka, sáčky, kinder vajíčka, …).

Nakonec jsme ještě uspořádaly závody na překážkové dráze, kde děti musely využít své dovednosti v podlézání, slalomu, přeskocích, běhu, výstupu. Vítěz za odměnu mohl nést naše logo a ostatní děti byly samozřejmě také odměněny malou sladkostí.

Naše jednodenní výprava pokračovala i na vycházce, kde byl opět využit odpadový materiál k pokusu. Zahrabaly jsme na zahradě různé druhy odpadků (jablko, papír, konzervu, plastovou lahev). Po týdnu tyto věci opět vyhrabaly a zjistily, co se v přírodě rozloží a co patří opravdu jen do odpadkových košů a naší přírodu znečišťuje.

Evaluace:

Co se děti naučily – využívat odpadový materiál pro výtvarné, pracovní i hudební činnosti, chránit životní prostředí a třídit správně odpad.

S jakou hodnotou se setkaly – poznaly další rozmanité využití odpadového materiálu, jeho další zpracování a že ne každý odhozený odpad se v přírodě rozloží a pouze ji znečišťuje.

V čem děti projevily samostatnost – samy si všímaly nepořádku a odpadků kolem sebe, samy správně začaly třídit odpad.

Klíčové slovo: plastoví kamarádi

Bylo čerpáno z těchto publikací: Já robot

Svět vědy

Pracovní listy – příloha 1

Fotodokumentace – příloha 2