Den Země

Jméno učitelky: Pavla Kajáková
Zaměstnavatel: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4334, příspěvková organizace
Datum zpracování: duben 2011

 

Integrovaný blok:  JÁ A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODA

Tematický celek: DEN ZEMĚ

Podtéma: Den Země v Podkrušnohorském Zooparku

Doporučené období k realizaci: Jaro – Duben

Počet dětí: 19

Věková skupina: 5 – 6 let

Struktura třídy: homogenní, 7 dívek, 12 chlapců

Předpokládaná délka aktivity: 7:00 – 11:15 h.

 

Anotace:

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání:

Děti by se měly naučit využívat odpadový materiál. Měly by se seznámit s novými technikami. Budu dbát na přesnost a pečlivost při výtvarných a pracovních činnostech, podporovat tvořivost a fantazii dětí.

Osvojování základních hodnot:

Vést děti k upevňování kladného vztahu k živé i neživé přírodě. K podpoře kamarádství, spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do konce.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí:

Vedla jsem děti k samostatnosti, k respektování názoru druhých, a tím získání otevřenosti.

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky. Jízda na koníchPísně s pohybem Rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
Dítě a jeho psychika Rozvoj tvořivosti, zvídavosti, radosti z objevování. Zvířata z krabic a přírodninStavba Zooparku Tvořit konstruktivně, výtvarně a hudebně.
Dítě a ten druhý Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Pexeso (pantomima) Kontakt s dítětem, komunikace, přátelství, respektovat právo sebe i ostatních.
Dítě a společnost Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se. Obrázky z plastových víček Domluvit se ve skupině.
Dítě a svět Osvojování si jednoduchých poznatků o světě a životě. Návštěva Zooparku Význam životního prostředí pro život.
Klíčové kompetence Komunikativní kompetenceOvládat řeč, samostatně vyjadřovat myšlenky, porozumět slyšenému, ovládat dech, správně vyslovovat, komunikovat s dětmi i s dospělými bez ostychu

 

Organizace: školní třída, statek, Zoopark

Metody a postupy práce: byly využity metody prožitkového, sociálního, kooperativního i situačního učení

– individuální, frontální

Pomůcky:

1)       igelitový sáček – obal řepy, kartonový papír – listy, novinový papír – koule

2)      šišky z různých jehličnanů, klacíky, krabice, kamínky, listy, kaštany, žaludy, pastelky, barevné a zbytkové papíry, lepidlo, nůžky

3)      plasty, papír, textil, plata od vajec, dřevo, igelit (voda), kostky, krabice

4)      omalovánky –  Také bydlíme v Zooparku, Potřebujeme vaši pomoc, pastelky

5)      plastová víčka, obrysy zvířat na kartonech, lepidlo, ubrus

6)      plastová víčka, karton

7)      2 x hlava koně na tyči, kužely, startovací a cílová čára (lano)

8)      kartičky s obrázky zvířat

9)      CD přehrávač, relaxační hudba

 

Využití odpadového materiálů jako součást přirozené tvořivosti dětí

1•  ŘEPA Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU (příprava pomůcky na další den)

• 1. stolek

Motivace: Pohádkou – O veliké řepě – pohádka na pokračování – Děti se střídají ve vyprávění pohádky – navazují v ději na předešlé dítě.

Děti u stolku mačkají novinový papír, dávají do igelitového sáčku –  obal řepy. Další děti vystřihávají listy z kartonového papíru a natírají temperovou barvou. Po zaschnutí listů a naplnění igelitového sáčku, děti zavážou uzel.

 

2• ZVÍŘATA Z KRABIC A PŘÍRODNIN

• 2. stolek

Motivace: Výstava ve třídě

Děti vyrábějí zvířata z krabic, k tomu používají nasbíraný materiál z předešlých dní (např. Šišky, klacíky, krabice, kamínky …). Skládají z papíru harmoniku (ocásek, hříva). Polepují, domalovávají pastelkami a vystřihávají.

3• STAVBA ZOOPARKU

• v prostoru

Děti na koberci staví Zoopark. Využívají ke stavbám dřevěné kostky, lego Duplo.  Používají zvířata, která si vyrobila z krabic. Mají připravený další materiál – krabice různých velikostí, plata od vajec, krepový papír různých barev. Staví dle své fantazie a tvořivosti.

 

4•  VYBARVOVÁNÍ OMALOVÁNEK

• 3. stolek

Motivace: Výzdoba šatny

Děti mají připravené omalovánky, pastelky, voskovky. Vyberou si dle vlastního uvážení. (příloha č. 2)

 

5• OBRÁZKY Z PLASTOVÝCH VÍČEK – ZVÍŘATA V PROSTORU PODLE BAREVNÉHO OBRYSU

• v prostoru

Děti pokládají plastová víčka na obrysy zvířat na kartonech podle barev.  Děti se seznámí s novou technikou lepení víček. Naplní víčko lepidlem, poté naplní víčko zmačkaným papírem a přilepí na obrys (papírem dolů).

 

6•  OBRÁZKY Z PLASTOVÝCH VÍČEK – ROSTLINY DLE FANTAZIE DĚTÍ

• v prostoru

Děti pokládají plastová víčka na prázdný karton. Tvoří rostliny podle vlastní fantazie. Pojmenovávají barvy a odstíny, počet víček.

• Další činnosti – grafomotorika medvěd (příloha č. 3), encyklopedie, prohlížení časopisů a knih, zkoumání kůry stromů s lupou, hudební chvilka – zpěv písní o zvířátkách a pohyb (příloha č. 1)

 

7• ZÁVODY NA KONÍCH – (VE VELKÉ HERNĚ)

Rozdělíme děti do dvou družstev – pošeptáním každému dítěti číslo jedna nebo dvě. Děti se rozdělí do dvou družstev podle čísel. Způsobem štafety si děti v družstvu předávají koně, běží slalomem mezi kužely od startovací čáry k cílové čáře a zpět, předají koně dalšímu dítěti. Vyhrává družstvo, které si vystřídá koně jako první.

 

 

8 • PEXESO – (pohybová hra – pantomima)

Na zemi leží otočené kartičky zvířat. Každé dítě si vybere jednu kartičku a pantomimou předvádí zvíře ze svého obrázku. Měly by se najít vždy dvě děti se shodnými kartičkami = pexeso.

Obměna: každému pošeptám zvířátko ze Zooparku a dvojice dětí se navzájem hledá tak, že šeptá své zvíře. Pokud se dvojice z pexesa najde – vyhrává.

 

9• SPÍCÍ MEDVÍDEK    

Spící medvídek

„Medvídci se řádně unavili a usnuli hlubokým spánkem.“ Úplně se uvolnili a přestali vnímat okolí.“ Děti představují spící medvídky a učitelka zjišťuje, zda tomu tak opravdu je. Chodí od jednoho k druhému a zvedá jejich končetiny, které by měly bezvládně padnout na zem. U dětí by mělo dojít k úplnému uvolnění celého těla. Děti by se měly soustředit na svůj dech.

Obměna: poslech CD relaxační hudba

 

POBYT VENKU: NÁVŠTĚVA ZOOPARKU

Na statku – Děti pojmenovávají domácí zvířata a jejich mláďata – jejich užitek. Napodobují zvuky zvířat. Poslepu poznávají sluchem, jaké zvíře ve statku žije.

Hřbitov vyhynulých zvířat – Prohlédnutí soch vyhynulých zvířat. Pojmenování soch. Rozhovor, proč zvířata vyhynula? – odpovědi dětí

Zoopark – Děti přinesly z MŠ tvrdé pečivo a vyměnily ho za krmení pro zvířata (proč je důležité krmit zvěř jen určeným krmivem). Krmení zvířat – upozornění na bezpečnost. Procházka po Zooparku. Děti rozeznávají listnaté a jehličnaté stromy, pojmenovávají rozdíly a po cestě si zpívají písně se zvířecí tématikou.

 

Evaluace:

–        Co se děti naučily:

Děti během tohoto dne získaly vědomosti o živé přírodě, naučily se pracovat s netradičním materiálem, dokázaly se vzájemně respektovat a spolupracovat

–        S jakou hodnotou se setkaly:

Mít podvědomí o živé přírodě. Vědět, že vše živé se musí ochraňovat.

–        V čem děti projevily samostatnost:

Samy si dokázaly zhodnotit celý den, samy se rozhodly pro činnost, která je nejvíce zaujala.

 

 

Co se povedlo:  

→ Stavba z víček děti bavila, postupně se u ní vystřídaly téměř všechny děti.

Uvědomily si rozdíl mezi lidským a zvířecím tělem. Naučily se novou techniku nalepování naplněných víček s papírem.

→ Všechny děti se zapojily do muchlání papíru (řepa – papírové koule).

Spolupráce mezi vrstevníky. Rozvíjení jemné motoriky.

→ Do výroby řepy se zapojilo pět dětí.

→ Při vymalování některé děti přetahovaly – nesouvisle vybarvovaly, bylo nutné je namotivovat, aby svou práci dokončily co nejpřesněji.

Dbala jsem na to, aby děti pokryly celou plochu a snažily se vybarvovat bez přetahování.

→ Pexeso – děti hra zaujala, samy si vyžádaly několikrát opakovat hru – více je zaujalo pantomimické provedení.

Děti si uvědomují vlastní tělo. Spolupracují spolu.

→ Spící medvídek – několik dětí mělo problém se soustředěním.

Děti si uvědomují vlastní tělo, soustředí se na svůj dech.

→ Zoopark – hřbitov vyhynulých zvířat jsme si prohlédli pouze při procházce Zooparkem. Dětem se líbilo na statku, při krmení zvířat děti respektovaly pravidla, nikdo na zvířata nesahal.

Děti znají zvířata z lesoparku. Poznají jehličnatý a listnatý strom.

 

Opatření:

→ Dbát na pečlivost dětí – dokončit svůj výrobek.

→ Vést děti k soustředěnosti – více zařazovat relaxační hry.

→ Neustále děti motivovat.

→ Děti mají tendenci být hlučné – bylo nutné je upozorňovat na klidné chování v Zooparku.

 

Klíčové slovo: Den země

 

 

 

 

PŘÍLOHY

příloha č. 1

Písničky – Hrajeme si na zvířátka – Anna Šilingerová

 

příloha č. 2

 

Výukové listy pro MŠ – vydal Podkrušnohorský Zoopark Chomutov

 

příloha č. 3

Grafomotorický list