Domácí zvířata 3

Jméno učitelky: Libuše Slabihoudová

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

Datum zpracování: červen 2011

 

 

 1. Pedagogický záměr:

Znát a pojmenovat domácí zvířata a mláďata, rozpoznávat jejich zvuky. Uvědomit si, jak jsou pro člověka domácí zvířata důležitá, jaký nám přináší užitek a radost. Vědět, že je potřeba se o domácí zvířata starat a chránit je.

 

 1. Název integrovaného bloku: „Studený máj, v stodole ráj“

 

 1. Název integrovaného celku: „Jaro“

 

 1. Název vlastní aktivity: „Domácí zvířata a jejich mláďata“

 

 1. Realizace: Květen

 

 1. Počet dětí: 27

 

 1. Věk: 3-7leté

 

 1. Struktura třídy: Heterogenní

 

 1. Délka aktivity: 30- 45 min

 

 1. Tabulka:

 

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky. Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení)- Překážková dráha Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládnout překážky).

Dítě a jeho psychika

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vyjadřování). Artikulační, řečové, sluchové hry. Přednes, recitace, dramatizace, zpěv.- Písně a básně o zvířatech. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky).

Dítě a ten druhý

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v MŠ, v dětské herní skupině). Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině. Spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) Různorodé společné hry a skupinové aktivity- Hra: „Jak koťátko ztratilo svoji maminku“ Chovat, se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.

Dítě a svět

Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou. Smysluplné činnosti přispívající k péči o přírodu (domácí zvířata). Pomáhat, pečovat o okolní životní prostředí (o živé tvory)

 

 

 1. Organizace aktivity: Na školní zahradě

 

 1. Metody a postupy práce:

a)      V komunitním kruhu – pozdrav spojen s pohybem (báseň „Dobrý den“)

b)      Motivace – Krátký příběh o tom, jak koťátko ztratilo na dvorku svoji maminku.

c)      Jednotlivá stanoviště s domácími zvířaty (plnění úkolů ve skupině)

d)      Na lavičkách (starší děti – pracovní listy, mladší děti – kreslení na chodník, individuelně)

 

 1. Pomůcky: Maňásek nebo plyšové kotě, obrázky domácích zvířat a jejich mláďat, různé druhy nářadí na překážkovou dráhu (obruče, strachový pytel, kostky, tyče…atd.). Klubíčka v košíku, velké obrázky domácích zvířat (kráva, kůň, ovce, koza, prase, pes, kočka) – pro použití na stanoviště. Pracovní listy s domácími zvířaty a jejich mláďaty (viz. Příloha č. 3), pastelky a křídy.

 

 1. Realizace projektu:

a)      V komunitním kruhu se pozdravíme – báseň „Dobrý den“ (viz. Příloha č. 1). Děti stojí v kruhu a drží se za ruce, napodobují tleskání a běhání.

 

b)      Motivace: Vyprávění příběhu o tom, jak koťátko ztratilo na dvorečku mezi zvířátky svojí maminku kočičku (a my tu kočičí maminku půjdeme společně hledat). S sebou poneseme plyšové kotě.

 

c)      1. stanoviště: PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

 

d)      2. stanoviště: KRÁVA – obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: přednes básně „Bum, bum, bum“ (viz. Příloha č. 2)

 

e)      3. stanoviště: KŮŇ- obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: zazpívejte píseň „Kočka leze dírou“

 

f)        4. stanoviště: OVCE – obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: zazpívejte píseň „Skákal pes“ jako ovečky, jako pejsci, jako kočky…atd.

 

g)      5. Stanoviště: KOZA – obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: zahrajte si pohybovou hru „Na kočku a myš“.

 

h)      6. Stanoviště: PRASE – podle obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: Namotávání klubíček, která jsou rozházená na zemi, kolem stanoviště.

 

i)        7. Stanoviště: PES – podle obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Hlavní úkol, který děti plní: seřaďte zvířátka do dvojic, kdo ke komu patří (obrázky zvířat a jejich mláďat jsou položeny na zemi).

 

j)        8. Stanoviště: KOČKA – podle obrázku poznat zvíře a jeho mládě, zvuk, který vydává a užitek. Plyšové kotě našlo s dětmi svojí maminku kočičku (kotě odměnilo děti za pomoc sladkou odměnou).

 

k)      Závěr:

– starší děti: Najdi dvojici a obrázek si vybarvi

(pracovní list – viz příloha č. 3).

– mladší děti: Kreslí křídou klubíčka na chodník.

 

 1. Evaluace:

Děti nejvíce zaujalo to, jak půjdou pomáhat hledat koťátku jeho maminku. Bavilo je hledat jednotlivá stanoviště a plnit zadané úkoly. Naučili jsme se poznat a pojmenovat domácí zvíře, jeho mládě a zvuky, které vydává. Důležité je, že si děti uvědomily, kdo ke komu patří, a jak jsou pro člověka domácí zvířata důležitá, jaký z nich má člověk užitek, a také jak je důležité se o zvířata starat a chránit je.

 

 1. Klíčové slovo: Domácí zvířata

Příloha č. 1: Báseň: „Dobrý den“

Dobrý den, dobrý den,

 dneska máme pěkný den,

Ruce máme na tleskání,

 nožky máme na běhání.

Dobrý den, dobrý den,

 dneska zlobit nebudem“.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Báseň „Bum, bum, bum“

„Bum, bum, bum, bum, bum,

Koťat plný dům.

Kde se vzala, tu se vzala,

Z košíku se vysypala.

Jak jim sluší černé uši,

Bílá tlamička celá od mlíčka“.

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Pracovní list