Domácí zvířata 4

Jméno učitelky: Monika Svobodová

Zaměstnavatel: ZŠ a MŠ Braňany

 

Datum zpracování: červen 2011

 

1. Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

1) Děti získají poznatky o domácích a hospodářských zvířatech.

2) Chceme ovlivnit vztah dětí ke zvířatům, vést je k lásce k živým tvorům. Mají se chránit, ale zároveň musíme chápat jejich užitek pro lidi.

3) Děti samostatně pozorují živá zvířata i zvířata v knihách i skutečná, dokreslují pracovní listy, trénují mluvidla (logopedická cvičení), napodobují individuálně zvuk i pohyb zvířat při pohybových a dramatických hrách.

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Země zvířátek

 

3. Název integrovaného celku ze ŠVP nebo TVP: Zvířata a jejich mláďata

 

4. Název vlastní aktivity (podtéma): Zvířátka na jaře

 

5. Doporučené období k realizaci: konec března, duben, květen (jarní měsíce)

 

6. Počet dětí: 15

 

7. Věk dětí: 2 – 4 roky

 

8. Struktura třídy: heterogenní, malé a střední oddělení

 

9. Předpokládaná délka aktivity: 2 dny, může být i týden v jarním období

 

10.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů Pohybové činnosti (chůze, skoky, poskoky, lezení, změny poloh a pohybů těla na místě a turistika), manipulační činnosti s předměty (kresba, otisky), sluchově rozlišovat zvuky, vnímat vůně a pozorovat zrakem Zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, způsoby pohybu v terénu, tělocvičně, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s vydáváním zvuků (napodobování zvířat), vědomě napodobit jednoduchý pohyb, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů
Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových a jazykových schopností, Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj pozornosti, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti, rozhovory, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, prohlížení knížek, poslech pohádek, hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, gest Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo I intonaci řeči, pojmenovávat věci-zvířata, vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady a pocity, vést rozhovor, učit se nová slova a pamatovat si je, poslouchat příběh, sluchově rozlišovat hlásky ve slovech, učit se nazpaměť krátké texty, prožívat radost z poznaného
Dítě a ten druhý Seznamování s pravidly chování ke vztahu k druhému Navazovat kontakty s dospělým nebo s kamarádem, komunikovat s ním Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
Dítě a společnost Rozvoj společenského i estetického vkusu, vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, k umění. Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich života a práce, manipulace s jednoduchými pomůckami. Pozorovat a chápat užitek domácích zvířat, vyjadřovat se pomocí hudebně pohybových činností, výtvarných dovedností.
Dítě a svět Seznamování se s prostředím, ve kterém dítě žije, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvoření sounáležitosti se světem, s přírodou Pozorování blízkého okolí, přírody, vycházky po okolí, pozorování zvířat ve dvoře a prostředí, ve kterém žijí Orientovat se v nejbližším okolí MŠ (většinou i domova), dopravní situace, pozorování živé I neživé přírody, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu)
Klíčové kompetence Prolínání tématu všemi oblastmi předškolního vzdělávání, dodržování pravidel vzájemného soužití, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, respektive věkových a individuálních zvláštností dětí, získání praktických dovedností, pochopení života zvířat a péči lidí o ně.

 

11. Organizace a aktivity: Ve třídě MŠ, v herně, v tělocvičně ZŠ, v jídelně, po cestě do Selského dvora, v Selském dvoře, na školní zahradě, na obecním hřišti

 

12. Metody a postupy práce: Individuálně, skupinově, frontálně

 

13. Pomůcky: Pastelky, temperové barvy, ubrusy na stolky, voda, kelímky, čtvrtky, hadříky, vlhčené ubrousky, leporela a dětské knihy o zvířátkách, stavebnice se zvířátky a masky – čepičky, hračky a koutky ve třídě

 

14. Realizace projektu (činnosti, aktivity):

 

1. den:

Při příchodu do MŠ a při ranních hrách jsem dětem nabídla na stoleček omalovánky s domácími zvířaty, leporela a jednoduché knihy o zvířatech. (Za úkol mněly z domova sami přinést ukázat své oblíbené knihy na dané téma). Na koberci měly děti dřevěný statek, zvířátka i les. Na jiném místě měly různá puzzle, pěnová i dřevěná, se zvířátky. Některé děti přinesly plyšová zvířátka, pohlednice nebo fotografie vlastních zvířátek. Na křesílkách měly látkové čepičky – masky (koza, vlk, pes, kočka, atd.), jinde na zemi měly přichystané hospodářské stroje (kombajny, traktory)

Na jednom stolku jsme měli připravené velké čtvrtky a barevné pastelky. V jednom rohu čtvrtky byla nakreslená kočka, v dalším klubíčko na hraní. Děti se postupně po skupinkách střídaly u mě u stolečku, nejprve na 1. čtvrtce prstem obtahovaly zamotanou čáru, kudy vede cesta od kočky ke klubíčku (může být pejsek a kost apod.), na jiných velkých čtvrtkách kroužily pastelkou a samy vytvářely klikatou cestu od kočky ke klubíčku.

Postupně jsme přešli na hlavní činnost tak, že jsme společně postavili statek se zvířátky, ohrady, rybník, les a třídili, kam které zvířátko patří. Ze sestavených puzzlí a vymalovaných a podepsaných obrázků vznikla malá výstava na parapetech. Vyprávěli jsme si, kdo má jaké zvíře doma, u babičky. (Kdo má doma lego duplo zvířátka, FRF hračky – napodobující přesné zvuky, někdy i pohyb zvířátek), prohlédli jsme si donesené hračky. Zhodnotili výstavu, děti byly odměněny bonbonkem a pochvalou).

Přesunuli jsme se ke stolečkům a prohlíželi leporela a knihy. Individuálně jsem se snažila obejít všechny děti a zeptat se každého na otázku o zvířátkách, aby aspoň jednou větou vyprávěl vlastní zážitek se zvířátkem, kdy se s nějakým setkal.

Společně si povíme, kde se můžeme s jakými zvířaty setkat, povídáme si už jen o zvířátkách domácích. (ZOO, Selský dvůr v Braňanech, obora ve Mstišově, Kyselka v Bílině – kozy v ohradě).

Po pitném režimu a návštěvě umývárny se v herně na koberci protahujeme jako kočka, srovnáme záda, našlapujeme jako myšky, skáčeme na povely jako žába atd. Vysvětlíme u toho, jak které dítě dělá, jak se pohybuje, jak vypadá. Malá rozcvička těla i mluvidel, protažení a rozhýbání těla bez pomůcek. PH Na kouzelníka. Učitelka krouží rukama a „čaruje“: Čáry máry fuk, ať tu není ani holka ani kluk, ať jsou tu samé kravičky. Děti chodí po čtyřech (každý trochu jinak, jak v rychlosti sám vymyslí nebo okouká od kamaráda) a vydává zvuk: „bůů“. Učitelka po chvilce čaruje dál, „Ať tu není ani holka ani kluk, ani kravičky, ať jsou tu samá kůzlátka. Děti poskakují jako kůzlata, napodobují růžky, křičí: Mé, mé,… atd. (Napodobujeme např. kočky, psy, koníky, slepičky, atd.)

Nakonec učitelka vyčaruje samé hodné děti a postaví je do řady, kontroluje, jak se umyly a upravily na svačinu.

V jídelně mj. při svačině, kdy máme lupínky, než nalijeme mléko, předvedeme, jak asi zobe slepička zrníčka nebo jak pejsek nabírá z misky, ale pouze krátce a z legrace, abychom uměli správně rozlišit, jak mají krásně sedět a jíst lžičkou šikovné děti.

Po svačině jsme opět navštívily umývárnu a poté šatnu a společně s velkým oddělením (tj. děti od 4 do 6ti let) a přípravnou třídou (5-7let) se vydáváme po polní, luční a lesní cestě kolem zahrádek přírodou dolů z kopce až do vesnice. Pozorujeme ptáčky, měnící se přírodu, vyprávíme si, co se změnilo od té doby, kdy jsme tu šli naposledy. Reaguji na konkrétní dotazy a připomínky dětí, po cestě si zpíváme známé písně o zvířátkách. Dole ve vsi opatrně přejdeme společně silnici a vejdeme do Selského dvora, kde nás již přivítají, občerství pitím, rozdělí na 2 skupiny a střídavě provází a povozí na ponících.

Ve Dvoře si děti všímají strojů, chlévů, stájí a zvířat, činnosti lidí, kteří tu pobíhají, krmí, pracují, starají se o zvířata. Prohlížíme koně, poníky s mláďaty, kozy, oslíky. Mají tu i telátko, králíky, prasata, kočku s koťaty, ve velkém kotci 2 velké psy. Na ponících si děti užijí nejvíce zábavy a nejvíce si zapamatují.

Po cestě zpět hovoříme o čerstvých zážitcích se zvířátky. Dál probíhá den běžně, oběd a odchody po obědě domů (trochu později než jindy, rodiče byli upozorněni), před spaním poslech z knihy Na statku. Vyprávění o slepičce, které se vylíhla kuřátka a ona je vodí po celém statku a seznamuje je s ostatními zvířátky. Při odpoledních hrách využíváme připravené hračky od rána, tedy na dané téma). Také omalovánky jen se zvířátky a modelujeme jednoduchá zvířátka-s dopomocí učitelky. Utvoříme výstavku na chodbě pro rodiče.

 

2. den

Ráno začíná podobně, hrou dle vlastního výběru s nabídnutými hračkami a pomůckami. V koutku si navíc utvoříme hru na Zvěrolékaře, nosíme, kontrolujeme, prohlížíme a ošetřujeme zvířátka, předepisujeme léky. Na stolečku po skupinkách, ve kterých se střídáme, tvoříme s barvami. Otisk prstů namočených v barvě jako stopa nebo otisk tlapky pejska či kočičky. Podepisuji výtvory a tvoříme společné skupinové práce na nástěnku pro rodiče. (jako nápad, co s jednoduchého s dětmi zkoušet a trénovat pro procvičení jemné motoriky a využití tvořivosti doma).

Po úklidu výtvarné činnosti a postupném ukončení hraní s postavenými zvířátky hovoříme o tom, co vlastně která zvířátka jedí. Co je pro ně zdravé, co jim nesmíme dát. (Inspirace včerejší prohlídky a přednášky).

Po pitném režimu zajdeme společně do tělocvičny školy, kde závodíme z jednoho konce tělocvičny na druhý společně. Běh na druhou stranu, opatrně běh pozadu, běh po čtyřech jako kravičky, po kolenou jako pejsci (zkoušíme i zvednout nožičku-cvik na rovnováhu). Dále pak přebíháme tělocvičnu cvalem jako koníci, poskoky s rukama v bok apod.

Volná hra v tělocvičně je doplněna pokaždé jinými pomůckami dle výběru dětí. Nabídnu jim např. švihadla, míče, obruče, malé barevné míčky a kuželky na stavění. Strachový pytel, žíněnky na válení sudů. Někdy nízký koš na vhazování míčů. Plastové krychle spojené válcem na prolézání, někdy kozu či malou švédskou bednu. Lavičky na přecházení nebo přitahování rukama. Dohlížím, dbám na bezpečnost. Vše dle času, počtu dětí, situace.

Nakonec PH v tělocvičně (po úklidu pomůcek, kdy děti ochotně donesou půjčené věci) známá hra: Na ovečky. (Ovečky, pojďte domů…nemůžeme…pro koho…pro vlka… atd.(Připomeneme si, že se ovečky chovají hlavně kvůli vlně, čím se živí, proč se bojí vlka…) (Případně opět hra Na kouzelníka a napodobování zvířátek).

Po umývárně a svačině ve třídě posezení u piana: Nejprve logopedická i vokální cvičení. (napodobování zvuků zvířátek, kdo jak dělá, důraz klademe na zřetelné otevírání úst a přehnanou artikulaci, zvuky i prozpěvujeme na 2 jednoduchých tónech). Zpěv známých písní o zvířatech společně i individuálně. Rytmizace, vytleskávání, dřívka. Písně: Kočka leze dírou, Kočka leze dolů, Skákal pes, O pejskovi a kočičce(V jednom malém domečku žil pejsek a kočka…), Slepičko má…aj. Individuálně vybírám pouze děti, které chtějí zpívat samostatně dobrovolně, sami se přihlásí.

Vycházka na obecní hřiště, kde jsou trasy na závodění na atletiku. Uběhneme společně jedno kolo a poté soutěží zvířátka – pouze tempo. Napodobujeme, jak rychle asi běží zajíc, šnek, želva, slon, medvěd… Napodobujeme tempo a kolébavou chůzi, rychlý běh… Vrabcovo poskoky, žabku, káčata-chůzi v dřepu apod.)

Na školní zahradě volná hra na dřevěných průlezkách a na písku. Tvoříme bábovičky zvířátek, stavíme domečky pro zvířátka.

Posloucháme zpěv ptáčků, pozorujeme v trávě broučky.

Po obědě opět poslech z knihy Na statku. Po svačině hra se zvířátky a na zvířátka.

Celý týden lze různě motivovat zvířátky ze statku, celý měsíc i ostatními zvířátky (ze ZOO, z Afriky apod.) Motivace pohádkami, říkadly.

Tvořit lze jednoduchá zvířátka dle šablony, modelování menších zvířátek i s dopomocí… Existuje již spousta připravených pracovních listů se zvířátky, kde se učí děti spojovat mláďata s dospělými a pojmenovávat je, napodobit zvuky. Také vlastníme v MŠ CD se zvuky zvířátek a jiný den v tomto týdnu jsme je poslouchali a hádali. Tančili jsme na CD s písněmi o zvířátkách a učili se ještě i jiné písně. Pročítali Fr. Hrubína Špalíček pohádek aj. Krásné je leporelo Broučci na pouti, od O. Sekory se dá pročítat, učit nazpaměť či dramatizovat veršovaná pohádka Polámal se mraveneček apod.

 

 

15. Evaluace: 

1)                  Děti se připravovaly na setkání se zvířaty, dověděly se o nich spoustu informací. Měly             možnost si je prohlédnout zblízka, poslechnout, jaké zvuky vydávají, některých se mohly      dotknout a na ponících se i svezly. Získaly poznatky o zvířatech a motivovaly se pro další             návštěvy a spolupráci s Dvorem a s rodiči, kdy byli pozváni na návštěvu a jízdy na       koních apod. Všechny děti zaujala péče o zvířata a rády by někdy pomáhaly.

2)                  Děti se setkaly s každodenní prací lidí ze statku, s láskou ke zvířatům, k udržování      pořádku… K sounáležitosti a spolupráci.

3)                  Děti samostatně pozorovaly a naslouchaly při exkurzi na Selském dvoře, ve třídě pak samostatně navrhovaly, co vytvořit po návštěvě. Při dramatických hrách samostatně

vymýšlely, jaké pohyby a zvuky mohou vyjadřovat.

 

16. Klíčové slovo: Zvířata na statku

 

 


Příloha č. 1: Svobodová Monika, 2011

 

Příloha č. 2: Svobodová Monika, 2011

 

Příloha č. 3: Svobodová Monika, 2011

 

Příloha č. 4: Svobodová Monika, 2011

Příloha č. 5: Svobodová Monika, 2011

Příloha č. 6: Svobodová Monika, 2011

Příloha č. 7: Svobodová Monika, 2011

 

 

Příloha č. 8: Svobodová Monika, 2011

 

 

Příloha č. 9: Svobodová Monika, 2011

 

 

Příloha č. 10: Svobodová Monika, 2011

 

 

Příloha č. 11: Svobodová Monika, 2011

 

 

Příloha č. 12: Svobodová Monika, 2011