Domácí zvířata

Jméno učitelky: Lenka Englická

Zaměstnavatel: Mateřská škola Meziboří

Datum zpracování: 30. 5. 2011

 

 

Anotace:

a) získávat poznatky o světě lidí, kultury a přírody: seznámit děti s domácími zvířaty,

pojmenovat jejich mláďata, poznávat užitek domácích zvířat

c) rozvíjet kulturně estetické dovednosti: umět se vyjádřit prostřednictvím hudebních,

dramatických, pohybových a výtvarných činností

d) osvojit si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost: vytvářet kladný vztah

k domácím zvířatům, péče o domácí zvířata, rozvíjet empatie a citlivost ke zvířatům

e) získávat osobní samostatnost – samostatně zvládat zadané úkoly, dokončit činnost, řešit

problémy na základě bezprostřední zkušenosti

 

 

 

 

Název integrovaného bloku: Máme rádi zvířata

Podtéma: Naše kočka strakatá

Doporučené období k realizaci: jaro

Počet dětí: 18 dětí

Věk dětí: 5 – 6 let

Struktura třídy: homogenní

Předpokládaná délka aktivity: týden

Organizace aktivity: v MŠ, Minifarma Dlouhá louka

Metody a postupy práce: komunitní kruh, dramatizace, hry s pravidly, prožitkové činnosti

Pomůcky: plyšové hračky (kočky), košík, lano, čepičky zvířátek, obrázky domácích

zvířat, klubíčko, padák, barevný papír, provázek, čtvrtky, temperové barvy, knihy

a encyklopedie o zvířátkách,

Klíčové slovo: domácí zvířata

 

 Vzdělávací oblasti  Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy
 Dítě a jeho tělo – uvědomění si vlastníhotěla- rozvoj pohybových

schopností a dovedností

– ovládání pohybového

aparátu

– rozvoj a užívání všech

smyslů

 

– hry s pravidly- hry na zvířátka- hry s padákem

– hudebně pohybové

hry a činnosti

– relaxační cvičení

– sluchová hra – na

mňoukavou kočičku

– zraková hra – které

zvířátko se schovalo

– napodobit jednoduchépohyby- koordinovat pohyby

těla

– sladit pohyb s rytmem

a hudbou

– sluchově rozlišovat

zvuky

– rozpoznat co se

změnilo

 Dítě a jeho psychika – rozvoj řečovýchschopností a jazykovýchdovedností

– rozvoj komunikativních

dovedností

– rozvoj tvořivosti

– rozvoj hrubé a jemné

motoriky

– rozvoj výtvarných a

hudebních dovedností

– básně o zvířátkách- vyprávění zážitků- vyprávění pohádky

– dramatizace pohádky

– pracovní listy

– skládání papíru

– malba kočky

– písničky o zvířátkách

– vyprávět o domácích zvířatech- naučit se krátký text- vyjadřovat myšlenky a

pocity

– sledovat a vyprávět

příběh

– ovládat koordinaci

ruky a oka

 

 Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativníchdovedností – dramatizace pohádky- hra s klubíčkem – komunikovat s druhýmdítětem, dospělým- spolupracovat

s ostatními

 

 Dítě a společnost – vytvoření základníchpostojů ke světu ak životu zvířat

– rozvoj kulturně

estetických dovedností

 

– hudebně pohybovéčinnosti- výtvarné činnosti

 

– vyjadřovat seprostřednictvímhudebních a hudebně

pohybových činností,

pomocí výtvarných

činností

 Dítě a svět – seznamování se světemzvířat- vážit si života ve všech jeho formách – knihy, encyklopedie,práce s počítačem- výlet na minifarmu – získat poznatkyo zvířatech- rozvíjet empatie
 Klíčové kompetence 1. Komunikativní kompetence – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)2. Kompetence k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo3. Kompetence činnostní a občanské – má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, chová se ohleduplně k živé i neživé přírodě

 

 

Realizace projektu: Naše kočka strakatá

 

1. Den – Naše kočka strakatá

 

Motivace: báseň

Organizace: sed v kruhu

 

Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé
a to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.

 

Přineseme košík s kočkou (plyšová kočka) a dvěma koťaty. „Ale děti v básničce je to jinak.“ Děti básničku opakují společně s učitelkou ještě jednou a zjistí, že místo čtyř koťat, jsou v košíku jen dvě. „Dvě koťata nám chybí, kde mohou být. Kočky se nejraději vyhřívají na sluníčku, mají rádi teplo, nebo jsou zachumlané v teplém pelíšku. Kde by tady v herně mohla být. Kam byste se zachumlali doma vy, kde je vám dobře? (k mamince, pod peřinu). Kde mohou jen být?“

Koťata předem uložíme do kočárku pod peřinku. Pošleme dvě děti, aby koťátka našla. Když koťata najdeme, vrátíme je mamince zpět do košíku.

Koťata znovu spočítáme. Kolik je jich i s maminkou?

 

Vyndáme plyšovou kočku a dáme ji dětem pohladit

1. jaká je kočka – hebká, hladká, chlupatá – vyjádření dětí

2. bylo vám příjemné hladit kočku, proč

3. děti se pohladí navzájem vedle sebe

4. kočkám se také líbí, když je někdo drbe na zádech – děti se navzájem ve dvojicích drbají

na zádech, můžou si záda také mačkat, hladit, přejíždět prsty (masáž ve dvojicích)

 

Zahrajeme si na kočky – spojení písně s pohybem, vlastní improvizace učitelky

Píseň: Kočko, kočko, kočkatá – Korálky – zpěvníček pro mateřské školy, strana 14

 

Kočko, kočko, kočkatá,

kde máš svoje koťata?

To Vám říkat nebudu!

A šla krmit na půdu.

 

Kočko, kočko, kočkatá,

co jedla tvá koťata?

Měla myšku na zelí

a teď leží v posteli.

2. DenO koťátku, které zapomnělo mňoukat

Kniha: Anna Janíčková – Pohádky pro nejmenší

 

Motivace: četba pohádky

Organizace: sed nebo leh v prostoru

 

Rozhovor s dětmi v komunitním kruhu:

„Jak se asi koťátko cítilo, když plakalo a mělo hlad? Měly jste také někdy hlad? Jaký to byl pocit? Teď se proměníme v koťátka, máme hlad a neumíme si říci o mlíčko – děti napodobují hladové a smutné koťátko.

 

Naštěstí koťátko potkalo kocoura, který mu správně poradil.

Zkusíme si zamňoukat:

1. jako malé koťátko

2. jako velký kocour a zavoláme tak na hospodyni

„Hospodyně nám přinesla misku s mlíčkem a teď se koťátka napijeme“. Děti napodobují, jak kočka líže mlíčko. „Koťátko je teď najedené, má plné bříško, olizuje se a hladí si bříško (děti napodobují.

 

Na závěr se protáhneme jako kočka, stočíme se do klubíčka a lehneme si do trávy na sluníčko.

Koťátko spí a zdá se mu hezký sen, že ho někdo drbe za ouškem a hladí kožíšek (relaxace).

Učitelka může hrát a zpívat písničku “Hrálo si koťátko na sluníčku“ (dokreslení atmosféry).

Koťátka se postupně začínají probouzet – učitelka (hospodyně) děti obchází, podrbe je za ouškem a pohladí je.

 

Dramatizace pohádky – O koťátku, které zapomnělo mňoukat – příloha č. 1

Organizace: sed kolem lana (dvoreček)

Děti si společně zahrají pohádku. Na hlavě mají pohádkové čepičky a oblečky s motivem daného zvířátka.

 

3. den – Na dvorečku

 

Organizace: sed kolem lana (dvoreček)

 

Využijeme postaveného dvorečku a zážitků z pohádky. Koho koťátko potkalo, komu si řeklo

o pomoc. Postupně děti určují zvířátka, která hrála v pohádce (procvičování paměti), učitelka klade obrázky zvířat kolem dvorečku.

 

 Maminky a mláďata

„Už víme, jak se jmenují mláďata od kočky.“  Zkusíme teď ostatním zvířátkům na dvorečku také najít svá mláďata“. Děti přiřazují mláďata ke svým maminkám, která pojmenují.

 

 

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte 

Píseň: Zpěvník Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – strana 10

„Zvířátka si také povídají, mají svoji řeč. Budeme si povídat jako zvířátka.“ Vybereme dítě, které si stoupne doprostřed dvorečku, na hlavě má čepičku zvířátka. Ostatní děti chodí v kruhu a zpívají:

Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte.

kočky, kočky, jakou máte řeč?

 

Dítě pak v kruhu odpovídá zvířecí řečí (zpívá podle melodie):

Mňau, mňau, mňau………

Postupně se vystřídají děti v různých rolích zvířat.

 

Další činnosti:

1. Vyprávění o zvířátkách – kdo má zobák, peří, kopyta

2. Které zvířátko se nám na dvorečku schovalo – Kimova hra

3. Rytmizace slov – dlouhé a krátké slovo – Kočka – koťátko

 

 

Barevné kamínky – Gabriela a Milada Přikrylovy

 

4. DenMy jsme hravá koťata

 

Kočičí rozcvička

 

Naše kočka strakatá,

ta má hezká koťata.

Ráno vstanou z pelíšku,

protáhnou se trošičku.

Kočka s nimi procvičí,

všechny cviky kočičí.

V zahradě pak pod jabloní,

za ocáskem se tam honí.

To koťata nebaví,

tak si lehnou do trávy.

 

Hra s klubíčkem

Organizace: sed v kruhu

 

„Zahrajeme si s klubíčkem jako koťátka“. Děti sedí v kruhu a kutálí si s klubíčkem. První kutálí učitelka, která drží začátek klubka. Každé dítě, které dostane klubíčko, chytí jeho další část (může si ho kousek omotat kolem prstu) a po celou dobu ho drží. Děti posílají klubíčko a

říkají: “Já jsem malá kočička, co má ráda klubíčka a posílám ho“ – řekne jméno dítěte, kterému klubíčko pošle.

 

Po dokončení hry, děti říkají, co jim to připomíná – pavučinu. „Kočky jsou mrštné, dovedou přelézat a chodit mezerami v pavučině, aby se jí nedotkly. Zkusíme to také?“ Děti rozdělíme na dvě skupiny (např. kočky a kocouři).

 

Hra na mňoukavou kočičku

Organizace: stoj v kruhu

Děti stojí v kruhu. „Všichni jsme koťátka a už umíme mňoukat.“ Jedno dítě – koťátko stojí uprostřed a má zavřené oči. Určíme dítě, které stojí po obvodu kruhu, aby zamňoukalo – dítě uprostřed hádá, kdo zamňoukal. Děti se uprostřed kruhu postupně střídají.

 

Cvičení s padákem a míčem                           

– koulení s míčem

– vyhazování lehkých plážových míčů

– My jsme hravá koťata – spojení cvičení s padákem a hudbou

 

Pohybová hra – Na kočku a myš

My jsme hravá koťata – spojení písně s pohybem

 

5. den – Malujeme kočky, hračka pro kočky

Malujeme kočky

Organizace: práce ve skupinách

Motivace: Naše kočka strakatá, děti se inspirují básní  – jaké mohou být kočky

Technika: malba temperovými barvami

 

 

Hračka pro kočky – provázek s mašličkami

Organizace: práce ve skupinách

Děti skládají papír do vějíře a navazují na provázek. Mašle mohou tvořit a navazovat

i v průběhu dalších dnů.

S „ocásky“ si pak mohou hrát děti ve dvojicích na kočičí honěnou.

 

 

 

 

6. den – Výlet Minifarma Dlouhá louka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluace

a) získávání poznatků: děti se seznámily s domácími zvířaty prostřednictvím různých činností

a her, rozvíjely si poznatky o životě zvířat, jejich mláďatech, poznávaly řeč zvířat

 

b) vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, pomocí

výtvarných a dramatických činností: děti se učily sladit pohyb s rytmem, napodobovat

jednotlivá zvířata, zdramatizovat pohádku (napodobit jednotlivá zvířata hlasem, gesty,

mimikou…)

 

c) vážit si života ve všech jeho formách: děti získaly v poznatky, o tom, jak se mají chovat

k domácím zvířatům, jak o ně pečovat, neubližovat jim