Já a probouzející se příroda 2

Jméno učitelky: Jana Šedinová

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

Děti se při individuálních i skupinových činnostech seznámí se základními znaky jara, získají impulsy pro vytvoření kladného vztahu k probouzející se přírodě a všemu živému, povzbudím v nich touhu po zvídavosti a objevování nových věcí.

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: JÁ A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODA

Název vlastní aktivity (podtéma): JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Doporučené období k realizaci: začátek měsíce března

 

Počet dětí: 25

Věk dětí: 3-4 roky

Struktura třídy – heterogenní

Předpokládaná délka aktivity:

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Uvědomování si vlastního těla Překračování, podlézání překážek, ohleduplnost při společných pohybových aktivitách Zvládnout základní pohybové dovednosti, ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet jemnou motoriku
Dítě a jeho psychika Nebát se projevit a mluvit s dospělými Povídání si…. Samostatné vyjadřování
Dítě a ten druhý Umět pomoci kamarádovi Společné aktivity – dřevěné kostky, stavebnice lego, víčka od pet lahví Navazování kontaktů, komunikovat s druhým
Dítě a společnost Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních Skupinové aktivity u stolečků a na koberci (po celé třídě) Pochopit, že má každý svou roli ve společenství
Dítě a svět Vytváření povědomí o rozmanitosti přírody Pozorování, poučení, hry a aktivity, motivování pomocí obrázků Osvojit si poznatky o jarní přírodě, orientovat se v prostředí, všímat si změn
Klíčové kompetence   Umět pojmenovat většinu toho čím je dítě obklopeno, projevovat zájem o knížky, o přírodu a vše živé

 

Organizace aktivity: třída v MŠ, vycházka

 

Metody a postupy práce:

hra dětí, činnosti dětí, spontánní a sociální učení, řízené činnosti, prožitkové učení, situační učení

Pomůcky: rytmické hudební nástroje, hudba, radiomagnetofon, šátečky, noty k písním („Na jaře“, „Travička zelená“…), barevné květiny, čtvrtky, barevné papíry, krepový papír, nůžky, lepidla, temperové barvy, štětce, plastová víčka, kroužky, košíky, stavebnice

 

Realizace projektu:

Ráno se děti v komunikačním kruhu sejdou, pozdraví se a přivítají se – rituál.

 

Poté se za doprovodu klavíru procvičí. Využívám písně s jarní tématikou. Cvičení je zaměřené na reakci na změnu směru, změnu rytmu, překonání překážek (přeskok molitanových kytiček, prolezení tunelem, podlezení). Po cvičení následuje relaxace, správný nácvik dýchání pro zjednodušení nacvičujeme se šátečky. Celé cvičení provází motivace „roste kytička.

 

Následuje krátký řízený rozhovor, pomocí kterého děti motivuji k dalším činnostem. Ukážu jim velkou nástěnku s holým stromem. Vypadá jako „černobílá fotografie“. Ptám se dětí:

Jaký obrázek je?

Co obrázku se stromem chybí?

Jaké jarní kytičky jsme viděli na vycházce, jak se jmenují?

Jakou barvu mají jarní kytičky?

Můžeme udělat z černobílého obrázku něco jiného (veselého)? A jak? Pomůžete mi?

 

Děti vytvoří skupinky podle barvy košíků (ozdobených okvětními lístky připomínající květinku), a přinášejí do nich barevná plastová víčka – rozlišování základních barev, třídění, práce ve skupině.

 

Individuálně nebo ve skupině vytvářejí děti z víček – každé barvy něco typického pro jaro, například ze žluté barvy – sluníčko, z bílé – sněženku, z modré – fialku, ze zelené – list…

 

Děti vyhledávají květinky, sluníčka, lístky v knihách. Prohlíží si, jak je malíř namaloval, jaké použil barvy, jaký mají tvar.

 

Děti si mohou vybrat, co chtějí malovat (sluníčko, lístek, květinku). Dle výběru si připraví ke stolečku pomůcky a vybarvují učitelkou předkreslený námět (tříleté děti). Starší děti malují bez předkreslení.

 

Některé děti pomáhají učitelce vybarvit pozadí černobílé fotografie – modrou oblohu, hnědý strom, zelenou trávu.

 

Dokončenými malbami děti ozdobí připravenou velkou nástěnku: sluníčka vystaví na oblohu, na větve stromu zavěsí lístečky, květinky doplní do zelené trávy.

 

 

 

 

 

Evaluace:

Děti dokázaly třídit předměty podle barev, zvládly počítat 1 – 4, poznaly jarní květiny (sněženku, fialku), nebály se pracovat s barvami a štětcem. Rozvíjela jsem jejich přirozenou zvídavost, poznaly další možnost práce s knihou. Děti projevily svůj kladný vztah k probouzející se přírodě, seznámily se s nebezpečími, která mohou potkat. Samostatně si zvolily svoji aktivitu, kdy mohly pracovat individuálně či ve skupině, spolupracovat s dětmi či učitelkou.

 

Klíčové slovo: jaro