Já a toulky světem

Jméno učitelky: Pézrová Jana

Vzdělávání: předškolní

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Šafaříkova ul., Chomutov

Datum zpracování: 29. 11. 2011

 

Pedagogický záměr:

–                     Seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vytvářet k němu pozitivní vztah

–                     Ochrana životního prostředí

–                     Podporovat představivost a fantazii dětí

–                     Uvědomit si sounáležitost se skupinou – spolupráce

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP: Já a toulky světem

Název integrovaného celku z TVP: Ze zahrádky do světa

Podtéma: Vodní svět

Doporučené období k realizaci: Jaro, léto

Počet dětí: 20

Věk dětí: 5 – 6leté

Struktura třídy: heterogenní

Předpokládaná délka aktivity: 1 týden

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Dítě a jeho tělo

Uvědomění si vlastního těla

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Rozvoj užívání všech smyslů

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 

Dítě a jeho psychiky

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i nonverbální

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti

Rozvoj tvořivosti

Posilování přirozených poznávacích citů

Vytváření základů pro práci s informacemi

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

Rozvoj schopnosti sebeovládání

Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý

Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Rozvoj kooperativních dovedností

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

Dítě a společnost

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Rozvoj společenského i estetického vkusu

 

Dítě a svět

Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Dítě a jeho tělo

lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze, skoky, lezení)

nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

zdravotně zaměřené činnosti

smyslové a psychomotorické hry

konstruktivní i grafické činnosti

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

činnosti relaxační a odpočinkové

Dítě a jeho psychika

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

společenské diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace

komentování zážitků a aktivit

samostatný slovní projev na určité téma

vyprávění toho, co dítě shlédlo, slyšelo

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

prohlížení a „čtení“ knížek

poslech vyprávěných a čtených pohádek

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

sledování příběhů obohacujících citový život dítěte

výlety do okolí

dramatické činnosti

 

Dítě a ten druhý

kooperativní činnost ve dvojících, ve skupinách

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí přijímat i respektovat druhého

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, spolupodílet se na jejich tvorbě

četba a vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

hudebně pohybové hry, dramatické činnosti

           

 Dítě a společnost

spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel

různorodé společenské hry a aktivity

přípravy a realizace společenských zábav a slavností

              

Dítě a svět

pozorování blízkého okolí, ve kterém dítě žije

poučení o možných nebezpečných situacích a dostupných způsobech, jak se chránit (povodeň a jiné nebezpečné situace u vody)

praktické činnosti, na jejich základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály)

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem)

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (potok, řeka, rybník – Bezručovo údolí, Podkrušnohorský zoopark)

 

  OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

   Dítě a jeho tělo

 • užívání smyslů
 • koordinace pohybu (hudba, rytmus)
 • rozvíjení hrubé a jemné motoriky
 • orientace v prostoru
 • překonávání překážek v přírodním terénu
 • zachovávat správné držení těla
 • pojmenovat části těla
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 

  Dítě a jeho psychika

 

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, zformulovat ve větách
 • porozumět slyšenému
 • domluvit se slovy, gesty
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova, aktivně je používat
 • naučit se z paměti krátké texty
 • sledovat a vyprávět pohádku – mikropříběh
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky
 • sledovat s očima z leva doprava
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • být citlivý ke vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z přírodních krás

 

 

 Dítě a ten druhý

 • spolupracovat s ostatními
 • komunikovat s dospělými i vrstevníky
 • dodržování dohodnutých pravidel
 • požádat o pomoc druhého
 • neubližovat si

              

 Dítě a společnost

 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 • domluvit se na společném řešení
 • zacházet šetrně s hračkami, pomůckami
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových činností

 

  Dítě a svět

 • orientovat se ve známém prostředí
 • všímat si změn v nejbližším okolí
 • pochopit přírodní jevy
 • pochopit význam životního prostředí pro život
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškodit, všímat si nepořádků a škod a upozornit na ně
 • pečovat o okolní životní prostředí

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení

– soustředěně zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí

– má elementární poznatky o světě lidí, přírody

– učí se spontánně, ale i vědomě

– dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

Kompetence k řešení problémů

– všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

– řeší problémy, na které stačí

– zpřesňuje si početní představy

– nebojí se chybovat

Kompetence komunikativní

– ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

– dovede sdělovat své prožitky, pocity, nálady (všemi různými prostředky)

– průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

Kompetence sociální a personální

– samostatně se rozhoduje o svých činnostech

– dětským způsobem projevuje svou citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

– ve skupině se dovede podřídit, ale i prosadit

Kompetence činnostní a občanské

– svoje činnosti se učí plánovat

– dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky

– k úkolům přistupuje odpovědně

– váží si práce ostatních

– spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky

– dbá na zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

Organizace aktivity:

V mateřské škole, na zahradě MŠ, Bezručovo údolí, Podkrušnohorský Zoopark

 

Metody a postupy práce:

– asociační kruh (navození tématu, sdělování představ, popis obrázků

– hra v roli (dítě v rámci hry přijímá roli někoho jiného

– improvizace (okamžité reakce)

– pokusy a experimenty

– pozorování

– učitel v roli (účast učitelky v dětské hře)

– výlety do Bezručova údolí a Podkrušnohorského Zooparku

– prožitkové učení

– hra

– kooperativní činnosti

– vyhledávání v knihách a encyklopedii

– sledování na DVD program BBC – živel voda

 

Pomůcky:

Knihy, encyklopedie, obrázky, omalovánky, výtvarný materiál (křídy, pastelky, vodové a temperové barvy, barevné papíry a pod), přírodniny (kůra stromů, klacíky, listy, kamínky a pod), plastové kelímky, potravinářské barvivo, stavebnice ve třídě, polykarpova stavebnice, lano, praporky, obruče, grafomotorická listy, texty na téma voda – život ve vodě, krepový papír, stará prostěradla, barevné sítě

 

Realizace projektu

Předchozí znalosti:

Děti mají zkušenosti s veškerým výtvarným materiálem, znají okolí MŠ i prostředí Zooparku, vědí, jak mají kooperovat při různých aktivitách, umí si rozdělit role.

 

 

 

Aktuální příprava

 

Téma: Vodní svět

 

Týden (datum):  31. 5. – 4. 6.

 

Organizační poznámky:

 

Výlet do Bezručova údolí- připravit úkoly, proškolit děti o bezpečném chování u vodních toků, na mostech přes vodu, v lese.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov – pouštění lodiček – dodělat s dětmi plachty na lodičky, domluvit s rodiči na oba výlety zajištění pitného režimu – batůžek s pitím.

 

Společné činnosti vztahující se k tématu vedené učitelkou:

 Ve třídě

 • poslech příběhu „Rákosníček a rybník“ (na pokračování v době relaxace)
 • dopis od Rákosníčka + mikropříběh
 • rozhovor – nebezpečí vodních živlů
 • dramatizace příběhu „Rákosníček“
 • nácvik HPH „Pláče vodníček“
 • krystalizace soli – příprava pokusu – ochutnávka slané a sladké vody
 • diskusní kruh – kdo žije ve vodě, u vody, kam „utíká voda“
 • DVD Modrá planety – vodní živel
 • HPH – Mrak – koloběh vody
 Venku

 • vodní prostředí – pozorování, co vidíme u vody, ve vodě
 • vlastnosti vody
 • rozdíl rybník – řeka – potůček
 • pouštění lodiček z přírodních materiálů (co plave, proč?)
 • manipulace s vlhkým a suchým pískem – stavba řečiště
 • vázání uzlů
 • význam dalekohledu
 • hod do vody – tvoření kruhů bez ohledu na tvar hozeného předmětu
 • sběr oblázků, proč jsou hladké?
 • „cesta za potůčkem“ – plnění úkolů, hledání pokladu
 • Orientace v prostoru podle značek

 

 

                                                 Samostatné činnosti dle volby dětí (nepřímo řízené)

Každá z činností respektuje tyto zásady:

 • Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.
 • Činnost je založena na spolupráci dětí.
 • Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.
 • K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí.

 

Konkrétní návrhy k začlenění rodičů do přípravy a realizace integrovaného tematického celku:

Rodiče byli požádáni o spolupráci:

Knihy a atlasy z domova s vodními živočichy a tématikou vodního prostředí

DVD Modrá planeta – vodní živel, život ve vodě

Přírodní materiál na výrobu lodiček

Zajištění pitného režimu dětí na polodenní výlet a vycházku k tématu

 

Aktivity pro samostatnou činnost dětí:

Název činnosti

Který typ/y inteligence činnost rozvíjí

Pomůcky:

Formulace zadání:

Stavba vodního prostředí Prostorová inteligence,Matematicko-logická inteligence, verbální inteligence, sociální inteligence, Kostky, lana, různé druhy stavebnic, barevný papír, obruče, pomůcky na Tv- kužele, plastové, papírové a dřevěné ryby, plyšové hračky „Vytvořte rybník i živočichy, co žijí ve vodě i u vody.“
Sestavování obrázků z mušlí Prostorová inteligence, sociální inteligence, Mušle různých velikostí, barevné papíry, lepidlo, nůžky, víčka z pet lahví, barevný písek, vodové barvy „Připravte pro Rákosníčka obrázky z mušlí.“
Výroba dalekohledu Prostorová inteligence Různě velký a barevný papír „Pomozte Rákosníčkovi s výrobou dalekohledu.“
Zhotovení vodních živočichů Prostorová inteligence, sociální inteligence, verbální inteligence Modelína, barvy, papír, nůžky, lepidlo, špejle, kelímky od jogurtů, víčka z pet láhví, krepový papír, dřívka od nanuků, ruličky od toaletního papíru „Rákosníček potřebuje kamarády, vyrobte mu je.“
Vyhledávání obrázků v literatuře a rozhovor nad nimi Verbální inteligence, sociální inteligence, intrapersonální inteligence Knihy a encyklopedie, dětské časopisy „Kde může bydlet Rákosníček, najděte vhodné vodní prostředí.“
Vyhledávání slov na danou hlásku Verbální inteligence Knihy a encyklopedie, dětské časopisy „Hledejte obrázky, co začínají na hlásku …“
Třídění obrázků živočichů podle jejich výskytu Verbální inteligence, sociální inteligence, intrapersonální inteligence, matematicko-logická Barevné kamínky od Milady Přikrylové, vystřižené obrázky z časopisů „Dejte do kruhu živočichy, kteří žijí ve vodě nebo u vody.“
Dramatizace příběhu o „Rákosníčkovi“ Verbální inteligence, sociální inteligence Postavený rybník, ryby, vodní živočichové, barevná trika „Zahrajte si divadlo o Rákosníčkovi.“
Příprava oblázků ke zdobení Přírodní inteligence, matematicko-logická Oblázky, voda, plastové krabice, kyblíky „Umyjte si oblázky a pak je roztřiďte podle velikostí.“
Přelévání vody pomocí různých pomůcek Přírodní inteligence, sociální inteligence Kelímky různých velikostí, nádobí z dětské kuchyňky, stavebnice, voda „Přeneste vodu pomocí různých nádob z jednoho místa na druhé.“
Zapouštění barev do vody Přírodní inteligence, intrapersonální inteligence Sklenice, tempery, potravinářské barvivo, voda „Zabarvěte vodu podle vlastní nálady a nápadu, pozorujte změny.“
Pozorování dalekohledem – lupou, mikroskopem Přírodní inteligence Vyrobený vlastní dalekohled, lupa, dětský mikroskop „Pozorujte dalekohledem nebo lupou, jak se voda mění, když do ní přidáváte barvu.“
Třídění rybiček podle daného kriteria Matematicko – logická inteligence, sociální inteligence Barevné ryby vyrobené dětmi, dřevěné a plastové ryby „Rákosníčkovi se pomíchaly ryby, roztřiďte je podle barev, materiálu i velikostí.“
Skládání rozstříhaných obrázků Matematicko – logická inteligence, sociální inteligence Rozstříhané obrázky z vodního prostředí „Složte obrázky, aby nebylo Rákosníčkovi smutno.“
Počítání a třídění vodních živočichů Matematicko – logická inteligence, sociální inteligence Obrázky, živočichové vyrobené dětmi, plyšové hračky, dřevěné i plastové ryby „Rákosníčkovi utekli a schovali se všichni vodní kamarádi i ti co u vody žijí, najděte je a rozdělte podle toho, kde žijí a spočítejte je.“
PH „ Z vody, do vody.“ Sociální inteligence Lano, žíněnka „Zahrajte si hru Z vody, do vody.“
HPH“Pláče vodníček.“ Sociální inteligence, Židličky, žíněnka „Zahrajte si hru Pláče vodníček, aby nebylo Rákosníčkovi smutno.“
Co do vody patří, co ne? Sociální inteligence, matematicko – logická inteligence Různý odpadový materiál, stavebnice, kostky, ryby a živočichové vyrobené dětmi „Děti, někdo rákosníčkovi znečistil rybník, pomozte mu to uklidit a roztřídit.“
Zpěv písní s doprovodem na rytmické nástroje Hudební inteligence Orfovy hudební nástroje, kostky, kelímky, sklenice s vodou „Rákosníček je smutný, rozveselte ho, třeba písní s kapelou.“
Vnímaní zvuků vody, při manipulaci s ní Hudební inteligence Různě vysoké sklenice s vodou, kyblíky, lavor, umyvadlo v koupelně, sprcha „Přelévejte vodu z nádob, pusťte kohoutek a sprchu a poslouchejte zvuk vody“Venku – „Poslouchejte, jak hučí voda v řece, jak šplouchá rybník, když tam hodíte kámen, jak „zpívá“ potůček,“
Chůze po vyvýšené rovině – lavička, most, lávka Tělesně – kinestetická inteligence, prostorová inteligence Lavička v MŠ,most a lávka venku V MŠ-„postavte lávku a přejděte jí“„Přejděte na druhý břeh řeky, převaděče.“
Chůze mezi kameny i po kamenech Tělesně – kinestetická inteligence, prostorová inteligence Dřevěné bedýnky v MŠ, židličky, velké kostky „Stoupla voda v řece, dejte do ní kameny a přejděte opatrně po nich. Potom mezi nimi.“
Hod na cíl Tělesně – kinestetická inteligence Košík, míčky v MŠ, kamínky a určený prostor venku „Hoďte kamínky do vody, aby si měly vodní víly s čím hrát.“
Orientace v prostoru Tělesně – kinestetická inteligence, sociální inteligence Větší kostky, židličky v MŠ, stromy venku „Najdi nejkratší cestu k cíli.“„Postavte labyrint, aby se k rybníku nedostal zlý skřítek“
Chytání ryb Intrapersonální inteligence Dřevěné ryby, udice „Nachytejte vílám ryby.“
Prohlížení encyklopedii a knih Intrapersonální inteligence Encyklopedie a knihy „Najděte v knihách vodní prostředí, živočichy.“
Vyhledávání v časopisech Intrapersonální inteligence Časopisy, nůžky, papír, lepidlo „Najdi a vystřihni obrázek s vodními živočichy, vodním prostředím.“
Pracovní listy k tématu Intrapersonální inteligence Pracovní listy „Označte vodní živočichy. Vybarvěte daný počet ryb. Domalujte kruhy na vodě. Najděte nejkratší cestu k rybníku. Domalujte kaprovi šupiny. Označte, co do vody nepatří.“

 

Evaluace

S dětmi jsme prožily týden plný pokusů, nových informací a poznávání přírodních krás v našem městě. Díky tomu pochopily, jak je důležité chránit prostředí, ve kterém žijeme, jak je pro člověka, ale i celou planetu voda důležitá, jak může člověku pomoci, ale i jakou má jako živel sílu, poznaly koloběh vody. Tento si samy dramaticky ztvárnily. Měly možnost se projevit jako osobnost při řešení problémů a hledání cest. Ve spolupráci s rodiči jsme celý projekt završili výletem do Bezručova údolí, které je součástí přírodního dědictví našeho regionu. Také nám rodiče pomohli při výrobě loděk z přírodního materiálu a půjčením velice pěkných publikací o vodě a životě v ní.

 

Seznam literárních zdrojů:

RVP pro PV

ŠVP MŠ Chomutov

ŠVP součásti MŠ Chomutov MŠ ZAHRÁDKA

TVP třídy ČMELÁČCI

Barevné kamínky – Milada Přikrylová

Rákosníček a rybník – Zdeněk Smetana, Jaroslav Kincl

Grafomotorické listy z těchto publikací: * Písanka malého předškoláka

* Děti a ekologie

* Svět předškoláka l a ll

* Malý předškolák poznává

* Jaro a léto předškoláka

Kurikulum v předškolní výchově – Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová

Encyklopedie pro děti

Časopis Sluníčko a Pastelka

 

 

PŘÍLOHY

Cesta po stopách říčního proudu – Bezručovo údolí


Vyhledávání a třídění obrázků s vodními živočichy, prohlížení encyklopedií

 

 

Pouštění lodiček s přírodního materiálu


Vodní svět

Jana Pézrová

Tady plave rybička,

tady malý ráček.

Jdeme hledat vodníčka,

má zelený fráček.

 

Kapy, kapy kapička

z nebe dolů letí,

Spadla až do rybníčka,

dívejte se děti.

 

Teče voda z potoka,

do moře si plyne,

Obejde svět do roka,

my to dobře víme.

 

 

Jedna dvě tři čtyři pět,

to je příběh celý.

Jdeme objevit vodní svět,

jak jsme vždycky chtěli.

                                                                                 

Tady plave rybička,

tady malý ráček,

   Všude plno sluníčka,

nikde žádný mráček.