Jarní květiny


Jméno učitelky:         Olga Dušovská

Zaměstnavatel:          Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

 

1. Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

Získávat elementární znalosti o přírodě v souvislosti s ročním obdobím. Seznámit děti s pampeliškou (smetánkou lékařskou).

Pozorování přírody – posilovat radost z objevovaného, probouzet a rozvíjet zájem

a zvídavost.

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP:

Jarní pohlazení

 

3. Název integrovaného celku z TVP:

Když začne sluníčko hřát

 

4. Název vlastní aktivity:

Pampelišky

 

5. Doporučené období k realizaci:

Jaro

 

6. Počet dětí:

20

 

7. Věk dětí:

5 – 6 let

 

8. Struktura třídy:

Heterogenní

 

9. Předpokládaná aktivity:

Dopoledne – 4 hodiny

 

 

10. Vzdělávací oblasti:

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Vzdělávací nabídka

 

Očekávané výstupy

 

– uvědomění si vlastního těla

 

 

– pohybové činnosti

 

 

 

– zvládnout pohybové dovednosti, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v hrubé i jemné motorice, ovládání pohybového aparátu

 

– manipulace s předměty, pomůckami i nástroji

– relaxační cvičení

 

 

 

 

– sladit pohyb se zpěvem

– zachovávat správné držení těla

– napodobování jednoduchého pohybu

 

                                      

Dítě a jeho psychika:

Dílčí vzdělávací cíle

 

Vzdělávací nabídka

 

Očekávané výstupy

 

JAZYK A ŘEČ

– rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností

 

– individuální a skupinová konverzace

 

 

– vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity

– naslouchat druhým

 

– rozvoj komunikativních dovedností

 

 

 

– dramatizace, zpěv

 

 

 

 

– reprodukovat říkanky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 

– osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

 

– prohlížení knížek

– pracovní listy

 

 

– projevovat zájem o knížky

– poznat některá písmena

 

 

POZNÁVÁNÍ, MYŠLENKY, PŘEDSTAVIVOST, FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ

– rozvoj tvořivosti

 

 

– hry podporující tvořivost a fantasii

 

– předpokládat nápady

 

 

– posilování poznávacích citů

 

– námětové hry

 

 

– postupovat a učit se podle pokynů

 

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

– poznávání sebe sama

 

 

 

– spontánní hra

– činnosti zajišťující spokojenost a radost

 

– odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez její opory
– rozvoj schopnosti citové

 

 

 

– estetické a tvůrčí aktivity

– výtvarné, dramatické, hudební a pohybové

 

– uvědomovat si své možnosti, silné a slabé stránky
– získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

 

– dramatická činnost, předvádění – mimické vyjadřování nálad

 

 

 

– být citlivý ve vztahu k přírodě

– zachytit a vyjádřit své prožitky

 

 

 

Dítě a ten druhý:

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Vzdělávací nabídka

 

Očekávané výstupy

 

– osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých po navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 

– dramatické činnosti, hudebně pohybové hry

 

 

 

 

 

– přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

 

 

 

 

– posilování prosociálního chování

 

– kooperativní činnosti ve skupinách

 

-spolupracovat s ostatními

 

 

Dítě a společnost:

Dílčí vzdělávací cíle

 

Vzdělávací nabídka

 

Očekávané výstupy

 

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

 

 

– hry a skupinové aktivity, námětové hry, dramatizace

 

 

– pochopit, že každý má ve třídě svou roli, podle které je třeba se chovat

 

– rozvoj základních kulturně společenských postojů

 

– tvůrčí činnost – literární, dramatická, výtvarná hudební

 

 

– chovat se zdvořile, dodržovat pravidla

 

 

Dítě a svět:

Dílčí vzdělávací cíle

 

Vzdělávací nabídka

 

Očekávané výstupy

 

– seznamování s místem a prostředí, ve kterém dítě žije

 

– přirozené pozorování prostředí

 

 

 

– orientovat se bezpečně ve známém prostředí

 

 

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

– pozorování životních podmínek

 

 

– jak se děti chovají v přírodě

– vztah k životnímu prostředí

 

Klíčové kompetence:

 

KOMPETENCE K UČENÍ

Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a užívá při tom jednoduchých pojmů. Má elementární poznatky o světě přírody, která dítě obklopuje. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dítě si všímá dění a problémů v okolí. Řeší problémy, na které stačí. Při řešení problémů používá zkušeností, fantazie a představivost. Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

 

KOMUIKATIVNÍ KOMPETENCE

Dítě ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své požitky a nálady různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními i dramatickými. Komunikuje bez zábran a ostych s dětmi i dospělými.

 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE

Dítě si umí vytvořit svůj názor. Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým. Rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlivost, ubližování a lhostejnost. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit. Dodržuje dohodnutá pravidla.

 

ČINNOSTNÍ A OPČANSKÉ KOMPETENCE

Dítě dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stánky, poznávat své slabé stránky. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. Váží si práce a úsilí druhých.

 

 

11. Organizace aktivity:

Třída a tělocvična v MŠ

 

 

12. Metody a postupy práce:

Omalovánky, tvořivé hry, pracovní listy, komunikativní kruh, hromadná improvizace a tanečky

 

 

13. Pomůcky:

Omalovánky a pastelky, knihy ze školní knihovny, dřevěné kostky, stavebnice, plastová víčka, pracovní listy, obrázky jarních květin, malý míček, vlastní obrázky pampelišek z předešlého dne (otisky pampelišky, květ – žlutá tempera, list a stonek – zelená tempera,

konturovat černou tuží), rekvizity k tanečku (kloboučky pampelišek, oblečky po motýlky, včeličky a sluníčko), relaxační CD, plyšové sluníčko, zpěvník pro mateřské školy

 

 

14. Realizace projektu:

 

A – ranní hry a činnosti

Při ranních činnostech, kdo chce, si může vybarvit omalovánku – pampeliškový věneček (příloha č. 1). Navážeme na dřívější vycházku do okolí mateřské školy, kdy jsme na louce vytvářeli věnečky z pampelišek. Některé děti si prohlíží knihy a encyklopedie – hledáme jarní květiny. Poté vytvoří výstavu knih s jarními květinami. Tvořivá hra „Utvoř si zahrádku a louku“. Za pomocí kostek, stavebnic, plastových víček a obrázků jarních květin si děti tvoří zahrádky a louky.

 

B – pracovní listy

1. Na rozvoj matematické tvořivosti (příloha č. 2)

– vyjmenovat obrázky v řadě

– pojmenovat květiny a hmyz

– prostorové vztahy (vedle, hned vedle, před, za, první a poslední)

– vybarvit jen pampelišky

2. Seznámit s písmenkem velké P (příloha č. 3)

– vyhledat předměty ve třídě, které začínají hláskou P – jako pampeliška

3. Pampeliška odkvétá (příloha č. 4)

– nakreslit cestu semínka od pampelišky

 

C – dramatizace

Všichni si zopakujeme vyprávění o jaru, charakteristické znaky jara, jarní květiny. Vybereme si jednu květinu a to pampelišku, s kterou si budeme hrát a povídat.

 

1. Komunikativní kruh „Co je jaro?“

– děti sedí v kruhu a postupně jedním slovem vyjádří co je jaro a přitom si předávají míček

– děti sedí v kruhu a postupně celou větou vyjádří co je jaro a přitom si předávají míček

 

2. „Jak roste pampeliška“

– děti udělají dřep, sedí na patách, trup mají pěkně vzpřímený a ruce v bok

– pomaloučku, plynule, téměř neznatelně se začnou zvedat, až do stoje na špičkách se vzpažením

– vyhrává to dítě, které to dokáže nejpomaleji

 

3. „Na jaře, na jaře“ (příloha č. 5)

– chodíme po celém prostou třídy, vytleskáváme rytmus písně a přitom se snažíme nenarazit

a vyhýbat se kamarádovi

 

 

 

 

4. „Příběh o pampelišce“

– učitelka vypráví: jak se zasadí semínko, sluníčko svítí, prší deštíček, semínko vystrkuje kořínky a první lísteček, tvoří se rostlinka, utváří se další lístečky, rostlinka roste a nakonec utvoří květ

– děti reagují na pokyn učitelky:

semínko – děti jsou schoulené v klubíčku

sluníčko semínko pošimrá – děti se začnou probouzet a otevřou očička

prší deštíček –  děti pohybují hlavou

semínko vystrkuje kořínky – děti se postupně uvolňují a protahují nohy

první lísteček – děti natáhnou jednu ruku a pohybují dlaní a prsty

další lístečky – děti přidají druhou ruku, dlaň a prsty

tvoří se rostlinka – děti si stoupnou, pohybují s rukama a prsty

květ – děti spojí dlaně a prsty nad hlavou

– děti spontánně reagují na další vyprávění, nejdříve slovy (citoslovce) a mimicky

dlouho svítí sluníčko – květina uvadá

začalo pršet – kytička se zase narovnává

housenka ukousla lísteček pampelišce – kytička se schoulí

květina krásně voní – květina se usmívá

přišla velká bouřka a vítr – květina se chvěje

 

5. hra „Nešlápni na pampelišku“ (příloha č. 6)

– každé dítě si vezme svůj namalovaný obrázek pampelišky a libovolně si ho rozloží na koberec ve třídě – zasadí do trávy

– děti chodí mezi pampeliškami a říkají báseň: „Už si vrabci koupu bříško, už se káča točí…“

– děti dodržují pravidla – vyhýbají se pampelišce, nesmějí na ní šlápnout

 

6. „Tajemné přání pro pampelišku“

– děti si sednou ke své pampelišce, vezmou si obrázek do ruky a pošeptají své květince tajné přáníčko

– květinu zvednou a uloží na louhu nebo do zahrádky na určené místo v místnosti

 

7. píseň „Pampelišky“ spojená s tancem (příloha č. 7)

– děti tancují s rekvizitami, jako jsou čepičky pampelišek, sluníčka, oblečky pro motýlky

a včeličky

– po skončení tance svléknou oblečky

 

8. relaxační hudba

– všechny kytičky, motýlci a včeličky jsou unavení, zavřou oči, lehnou si do trávy

a poslouchají zvuky jara

– při zavřených očích si tvoří svou fantazii

 

9. zhodnocení

– v komunikativním kruhu s pomocí plyšového sluníčka, kterého si předávají, děti sdělují sví zážitky a dojmy

– popřípadě, kdo chce, může prozradit své tajné přáníčko, které pošeptal své pampelišce

 

 

 

 

 

15. Evaluace:

Děti si přiblížily poznatky o charakteristických znacích jara, prvních jarních květinách a více se seznámily s pampeliškou. Formou dramatických her se děti učily chápat, že nemohou svévolně přírodě ubližovat, ale naopak, že i opatrností ji mohou chránit. Dle uvážení si mohly děti vybrat z nabídky pracovních listů a tím jsem jim dala prostor pro samostatnost. Také při dramatických hrách se děti mohly slovně i tělesně vyjádřit dle vlastní fantazie. Z náplní dnešního dne byly děti spokojené a dokonce sami při pobytu venku, požádaly o lupy

a pozorovaly pampelišky a život hmyzu.

 

16. Klíčové slovo:

Pampelišky

 

17. Přílohy:

7 ks pracovních listů a fotogalerie

 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

UŽ SI VRABCI KOUPU BŘÍŽKO, UŽ SE KÁČA TOČÍ,

KDE JSI BYLA PAMPLEŠIKO, OD ČEHO MÁŠ OČI?

OD SLUNCE, OD ZLATA. JAK JSEM SE TAM ZAHLEDĚLA,

HNDE JSEM BYLA ZLATÁ CELÁ JAKO HOUSATA.

PAMPELIŠKY, POVĚZTE MI, PO DRUHÉ SE PTÁM,

ČÍM OTVÍRÁ SLUNKO ZEMI, KUDY POUŠTÍ JARO K NÁM?

ŽEŽULKY SI POVÍDÁJÍ, ŽE JSOU VRÁTKA V JEDNOM HÁJI,

KE VRÁTKŮM JE ZLATÝ KLÍČ, PETR – PTER – PETRKLÍČ

 

Příloha č. 7

Foto-galerie:

 

namalované pampelišky

 

 

vytváření zahrádek a luk

komunikativní kruh

jak roste pampeliška – semínko v hlíně

semínko se probouzí

 

první lístečky

květ pampelišky

nešlápni na pampelišku

 

 

tajemné přání pro pampelišku

 

 

taneček pampelišky