Jaro už je tu

TVOŘIVÁ DRAMATIKA – PRAKTICKÝ PŘÍKLAD Z PRAXE UČITELKY MŠ

 

Jméno učitelky:  Jana Tomková

Zaměstnavatel:  MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Datum zpracování: 29. 3. 2011

 

Základní charakteristika aktivity – anotace – záměr:

Úkolem je seznámit děti s probíhajícími změnami v přírodě (s přicházejícím jarem), s prvními jarními květinami, s domácími zvířátky a jejich mláďaty, s ptáky, kteří se vracejí z teplých krajin

Vzdělávací cíl v úrovni obecné:

 • Pozorovat, sledovat změny v přírodě (počasí, růst trávu, rašení stromů, přílet ptáků)
 • Poznat alespoň 3 první jarní květiny
 • Poznat domácí a hospodářská zvířata (umět přiřadit mláďata, poznat podle zvuku)
 • Snažit se řešit hádanky (o kytičkách, o domácích zvířátkách)
 • Naučit se krátký text básně, písně

Název integrovaného bloku ze Švp: Příroda pro všechny

Název integrovaného bloku z TVP: Jaro ťuká na vrátka

Název vlastní aktivity: Jaro už je tu

Doporučené období k realizaci: 3 týdny

 

Počet dětí: 25

Struktura třídy – heterogenní

Věk dětí: 3-5 let

Délka aktivity: 20-25 minut

 

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo
 • Uvědomění si vlastního těla

 

 

 • Ovládání pohybového aparátu

 

 

 

 • Rozvoj a užívání všech smyslů

 

 

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, poskoky, lezení) 

Zdravotně zaměřené činnosti (zdravotní, uvolňovací, relaxační cvičení)

 

Smyslové a psychomotorické hry

 

 

 

Zvládnout pohybovou orientaci, pohybovédovednosti

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, správné držení těla

 

Sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, vnímat hmatem apod.

Zacházet s   výtvarnými pomůckami a materiály

Dítě a jeho psychika
 • Rozvoj řečových, jazykových, komunikačních dovedností

 

 

 

 • Rozvoj smyslového vnímání
Rozhovory, slovní hádanky, sluchové a rytmické hry, vyprávění slyšeného, dramatizace, zpěv, recitace 

Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte

Vyjadřovat samostatně myšlenky, vést rozhovor, porozumět slyšenému, popsat situaci, naučit se krátký textUžívat vědomě všech smyslů při pozorování
Dítě a ten druhý
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností pro navazování vztahů
Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupináchSpolečenské hry, společné aktivity, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry Spolupracovat s ostatními 

Navazovat a udržovat dětská přátelství, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

Dítě a společnost
 • Rozvoj kulturně společenských postojů, návyků a dovedností
 • Rozvoj společenského a estetického vkusu

 

Činnosti výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické 

 

Dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fair 

Zvládat základní vokální i instrumentální dovednosti

Dítě a svět
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
Kompetence k řešení problémů- všímá si dění i problémů bezprostředním okolí
Kompetence komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Kompetence sociální a personální – samostatně se rozhoduje o svých činnostech
Kompetence činnostní a občanské – chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 

Organizace aktivity: venku- vycházky, frontální, skupinová, individuální práce ve třídě –           v herně

Metody a postupy práce:

Vzdělávací nabídka: – přímé pozorování, spontánní hry, manipulační činnosti s předměty,

konstruktivní a grafické činnosti, smyslové a psychomotorické hry, hudební a

hudebně pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, slovní hádanky,

přednes, poslech pohádek, sluchové a rytmické hry, komentování zážitků,

zpěv, dramatické činnosti,    

Realizace projektu:

 • Navození tématu při vycházce – děti si všímají změn v přírodě (zpěv skřivana, hvízdání kosů, přílet špačků, probouzející se příroda, první tráva, pupeny na větvích stromů i keřů, sněženky, bledule, krokusy na zahrádkách)
 • Spontánní hry: NH-Na hospodářství, NH- Na zahradníka, lego Farma, společenská hra – Veselé berušky, Krtečkova zahrádka, domino – zvířátka, pexeso – domácí zvířátka, cvrnkáme kuličky, skáčeme panáka, hrajeme fotbal, pokoušíme se skákat přes švihadlo, honíme se ve dvojicích, trojicích
 • Práce na interaktivní tabuli – obrazový materiál – obrázky jara (zelená tráva, první kytičky, ptáci, kteří se vrátili z teplých krajin), vyhledat obrázky, které do tohoto období nepatří (zimní obrázek – děti lyžují, podzimní obrázek – pouští draka),
 • Manipulační činnosti – Mláďata – pojmenování, přiřazování (ovce – beran – jehňátko, klisna – hřebec – hříbátko, slepice – kohout – kuřátko apod. – děti vymýšlejí další), počítání, práce s obrázky (práce na interaktivní tabuli, koberci nebo s pracovním listem (spojování čarou), labyrinty
 • Pohybové aktivity:  Hana Volfová: Rozcvičky v MŠ 1,2: tematický blok- Jaro: Ptačí strom; téma Vesnice- Na dvoře jsou zvířátka (pes, kočka a kotě, kvočna a kuřata, kachna, kůň) Pohybové hrátky v netradiční dny: Hana Volfová, Martina Volfová – Mraky a sluníčko, Potok, Kytka a motýl, Strom, Les
 • Pohybové hry: Pohybové hry dětí předškolního věku: Z. Juklíčková- Krestovská a kolektiv – PH- Na mlsnou kočičku, PH- Na černou slepičku, PH- Čáp ztratil čepičku, PH- Na kvočnu a kuřátka, PH- Na králíčky, PH- Zaječí pelíšky
 • Smyslové a psychomotorické hry: sluchově rozlišit zvuky- Ph.Dr. Petr Jistel: Poslech hudby v MŠ- domácí zvířata, zvuky z přírody (vítr,bouřka,potok), poslechové skladby- R. Stauss: Alpská symfonie – úryvek: Východ slunce, Večer a noc, Bouře a vítr; J. Hanuš: Vteřiny v přírodě – Pan kohout, Motýl, Vrabčí beseda, Cvrček muzikant; P. I. Čajkovský: Skřivánek;
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti: HPH- Uvíjíme věneček, HPH- Volám tě sluníčko, seznamujeme se s písní: Jaro už je tu, Přijelo jaro k nám, Co kdyby to jaro, Probudil se malý bouček, První pohádka, Čarodějnice, opakujeme píseň: Travička zelená, Na jaře, Bouřka
 • Výtvarné a pracovní činnosti: malujeme jarní kytičky- tulipány; větvička kočičky + dolepit z vaty; společná práce: Rozkvetlá louka – kreslené kytičky, skládané motýlky, berušky z víček od plastových lahví, včelky z ruliček od  toaletního papíru + ptáčci, sázíme semínka řeřichy, osení (pšenici)
 • Slovní hádanky: Blanka Švábová – hádanky o kytičkách, Špalíček hádanek- výbor sestavil P. Sýkora a spol. – hádanky o domácích zvířátkách, Václav Fišer: Hádej, hádej, neprohádej – hádanky o domácích zvířátkách
 • Básně s jarní tematikou:
 • Jaro: František Hrubín

Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

 • Housátka: František Nechvátal

Na travičce u vody
chodí husí průvody.
Husy plují po potoce
vítat jaro v tomto roce.
Háj už kvete za vodou
ostružiním, jahodou.

 • Kaluže:Jiří Žáček

Haló, děti, povězte mi,

Jakpak je to s kalužemi?

-To je krátká pohádka:

Jsou to ptačí zrcátka.

(Opravilová E., Gebhartová V.: Jaro v MŠ, Praha: Portál 1998, str. 36)

 • Četba, scénka: ,,Kočičky na jaře“ – Sojková Kamila (Opravilová E., Gebhartová V.: Jaro v MŠ. Praha Portál, 1998, str. 54) – pochopit vtipnost děje. Větvičky jívy („kočičky“) či zlatého deště x zvířata, V. Čtvrtek: „Jak zasadili semínko“, M. Macourek: Pohádky „Jak dělá slunce duhu“
 • Dramatika: DHJak roste tráva, DHPexeso zvukové, DH – Pexeso (každému pošeptáme zvířátko, stejné dvojice se hledají), Relaxace- Kočičky
 • Experimenty: rašení větviček, sázení semínek řeřichy, osení (pšenice)
 • Pracovní listy: kolik kuliček hrášku babička zasela? Najdi stejný počet, dokresli květiny- tulipány,

 

Pomůcky:

–          Větvičky keřů, stromů (zlatý déšť, třešeň, jabloň, kaštan)

–          Osení, řeřicha, zemina)

–          Výtvarný a pracovní materiál:

Vata na kočičky, hnědý krepový papír

Špejle, barevné tuše – jarní kytičky – tulipány

Barevný papír na skládané motýlky

Plastová víčka na berušky a broučky

Ruličky od toaletního papíru – ptáčci, včelky, motýlci

–          Obrazový materiál na interaktivní tabuli

–          encyklopedie

Evaluace – dítě:

 •  Spontánně vyhledává aktivity, nebojí se objevovat a experimentovat
 • Vědomě neničí přírodu a neubližuje
 • Zvládá základy spolupráce

Klíčové slovo – jaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP:  PŘÍRODA PRO VŠECHNY – JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Téma aktivity:  „JARO UŽ JE TU“

Pracovní činnosti:

lepení,  stříhání, skládání papíru

Jazykové činnosti:

slovní hádanky, práce na interaktivní tabuli

 

Četba, dramatika:

Kočičky na jaře, Jak zasadili semínko, Jak dělá slunce duhu, dramatické hry

Námětové hry:

Na hospodářství, Na zahradníky, atd.

Pobyt venku:

Pozorování přírody, popis změn, vycházky kolem zahrad, do lesa, do parku

 

Experimenty:

Rašení větviček, sázení řeřichy, osení, pracovní listy

Pohyb, pohybové hry:

Na mlsnou kočku, Na černou slepičku, Na kvočnu a kuřátka, Na králíčky,

Zaječí pelíšky, pohybové aktivity

Hudební činnosti:

Uvíjíme věneček, Volám Tě sluníčko, Jaro už je tu, Přijelo jaro k nám, Co kdyby to jaro, Probudil se malý brouček atd.

TÉMA:

JARO UŽ JE TU

Výtvarné činnosti:

Malba, kresba, výtvarné činnosti s odpadovým materiálem

Básně, říkanky:

Jaro

Housátka

Kaluže