Květen v přírodě

Praktický příklad z praxe

 

Jméno učitelky:         Eva Schnitterová

Zaměstnavatel:          MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Datum zpracování:     květen 2011

 

 

Základní charakteristika aktivity:

 

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání:

Děti by měly pojmenovat větvičky jehličnanů a listnáčů ze školní zahrady, všímat si detailů při pozorování lupou. Dále by měly rozlišovat zvířata hospodářská od ostatních a znát jejich užitek, také znát potřeby pro růst a život rostlin i zvířat. Měly by také pojmenovat předměty, jevy a situace, umět určit začáteční hlásku a rozkládat slova na slabiky.

 

Osvojení hodnot:

Chci děti vést ke kladnému vztahu k přírodě, k poznávání nejbližšího okolí MŠ a bydliště. Měly by mít pěkný vztah k vrstevníkům, přizpůsobit se pravidlům, umět si uvědomit schopnosti a možnosti sama sebe a umět je využít.

 

Získání osobnostních postojů:

Nabídkou činností chci dětem umožnit samostatně se realizovat v různých oblastech, mít možnost si vybrat, mít dostatek času a prostoru pro fantazii a dokončení práce. Budu preferovat kamarádství, vzájemnou domluvu a spolupráci.

 

 

Název integrovaného bloku ze ŠVP:           Já a probouzející se příroda

 

Název integrovaného celku:                        Připravte si deštníky

 

Název vlastní aktivity:                                 Studený máj, v stodole ráj

 

Doporučené období k realizaci:                   květen

 

Počet dětí:                                                     15

 

Věk dětí:                                                        6 let

 

Struktura třídy:                                             homogenní

 

Předpokládaná délka aktivity:                    1 den v jarním období

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

pracovní a výtvarné činnosti

zacházet s běžnými pracovními pomůckami, drobnými nástroji, výtvarnými pomůckami a materiály

Dítě a jeho psychika

rozvoj zpřesňování smyslového vnímání

přímé pozorování přírodních objektů lupou, rozhovory o výsledku pozorování

vědomě využívat smyslů, pozorovat záměrně, všímat si detailů

Dítě a ten druhý

posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním

kooperativní činnosti ve skupinách

spolupracovat a spoluvytvářet s ostatními

Dítě a společnost

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se na výsledcích

skupinové konstruktivní a výtvarné aktivity

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé

Dítě a svět

 

vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, uvědomování si souvislostí v přírodě

přirozené pozorování, využití pobytu na zahradě MŠ

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

Klíčové kompetence

kompetence k učení, kompetence komunikativní

 

 

Organizace aktivity:                               třída, zahrada

 

Metody a postupy práce:                        individuálně, ve skupinách, frontálně

 

Realizace projektu:

Děti mají již poměrně dost vědomostí z tohoto tématu z průběhu roku. Snažím se o zopakování, logické provázání znalostí a vědomostí, jejich upevnění a rozšíření o další a o detaily.

 

Nabídka činností ve třídě a herně:

(Děti budou průběžně svačit)

 

 

 1. výroba a stavba několika stodol

S dětmi jsem hovořila o tom, co je to stodola, k čemu se využívá (úschova pracovních strojů, uskladnění obilí, sena; co je to seno, kde se pěstuje obilí a co se z něj vyrábí). Děti měly za úkol vytřídit zvířata hospodářská. Následovala činnost, při které děti ve skupinkách z různých materiálů a stavebnic postavily tři stodoly.

Pomůcky: stavebnice z plastu, stavebnice z pěnové hmoty, velké papírové krabice, kartony, různě velké papírové krabice od potravin, papírové ruličky, plastová a dřevěná zvířata.

 

 

 1. ztvárnění louky

 

Motivace: píseň Travička zelená

 

 

 

 

Povídali jsme si o tom, co je to louka, co všechno na ní roste, co potřebují rostliny k růstu. Děti si samostatně vyráběly jednotlivé komponenty na louku. Ohraničily louku zelenými pruhy z papíru a malovaly květiny na dřevo, na textil, na polystyrenové tácky, kreslily pastelkami na papír a vystřihovaly podle linií. Vyráběly květiny z drátků.

Květiny malované na sklo jsem z bezpečnostních důvodů neumístila na louku, ale na výstavu na bezpečné místo do šatny.

Pomůcky: polystyrenové tácky, textil nalepený na papírovém podkladu, dřevěné destičky, skleněné desky, pastelky, temperové barvy, nůžky, drátky, papírové pruhy.

 

 

Předlohy pro vybarvování pastelkami a vystřihování:

 

 

 

 

 

 

 1. výroba stromů

Motivace: louka bez stromů by byla smutná.

Děti si umačkanými novinovými papíry zaplnily prostor v krabici, kterou předem uvnitř natřely lepidlem, do středu daly roly od koberce, která byla také natřená lepidlem. Takto celý kmen upevnily, dále ho natřely temperovou barvou a začaly chystat korunu stromu: umačkaly různé odstíny zelených papírů, pokládaly jimi natřený podklad – karton ve tvaru koruny a zatížily ho. Na louku odnesly dva stromy s různými korunami, které vyrobily při činnostech v předchozích dnech.

Pomůcky: kobercové role, papírové krabice, novinové letáky, barevné papíry zelených odstínů, lepidlo, hnědá temperová barva, tác a stavebnice na zatížení.

 

 

 

 1. pozorování lupami a třídění

Děti měly možnost lupami i pouhým okem pozorovat větve a květiny ze školní zahrady. Třídily jehličnany a listnáče do jednotlivých váz. Pojmenovaly ty, které znaly nebo se zeptaly, abych jim poradila.

Pomůcky: větvičky z každého druhu stromu na zahradě (jeřáb, jírovec, buk, bříza, modřín, borovice, smrk), pampeliška, jetel bílý i červený, tři lupy.

 

 1. hmatové sáčky

Motivace: tajemné sáčky se zvířaty, odkrytí tajemství.

Děti se podle hmatu snažily uhodnout, které zvíře drží. Poté ho vytáhly. Buď se zaradovaly, že zvíře poznaly nebo ho dodatečně určily.

Pomůcky: 4 kusy sáčků z bílého plátna, 10 kusů hospodářských zvířat z plastu a dřeva, dřevěný pes a kočka.

 

 1. určování začátečních hlásek

Motivace: šikovní předškoláci.

Děti měly na výběr z několika předkreslených kartiček, aby je vybarvily pastelkami a umístily na magnetickou tabuli. Zde ke každé kartičce přidaly hlásku na kartičce, na kterou název obrázku začínal. Některé děti pracovaly a některé zvědavě kontrolovaly správnost provedení. Výsledek si odůvodňovaly.

Pomůcky: kartičky s hláskami, magnetická tabule, magnety, pastelky, předkreslené kartičky.

 

 

 

 

 1.  výroba strašáka

Motivace: Kdo nám vyzobává úrodu? Kdo ji ochrání?

Děti měly možnost si vyrobit strašáka na pole. Základem byla kovová konstrukce panáka.

Pomůcky: kovová konstrukce panáka, pruhy textilií, krepový papír, provázky, plechovky od kompotů.

 

 1. komunitní kruh

Děti si sedly do kruhu okolo louky a postupně si posílaly plyšové kuře, kterému sdělovaly, co již dnes dělaly v MŠ, zda se sem těšily nebo ne a proč. Potom si vybraly čepičky – hlavy zvířat, vrátily se do kruhu. Připomenula jsem jim hrou na klavír melodii písně, se kterou se seznámily předešlý týden. Vysvětlila jsem dětem, co budeme dělat: po zazpívání sloky určím zvíře, dítě, které má hlavičku tohoto zvířete vstoupí na louku, a dále vydáváme charakteristický zvuk tohoto zvířete a vytleskáváme rytmus. Píseň se několikrát opakovala.

Pomůcky: plyšové kuře, čepičky zvířat, klavír, notový záznam písně.

 

 

 

 1. sběr plastových víček kolíčkem

Motivace: zobání zrní.

Děti, které měly o činnost zájem, dostaly za úkol kolíčkem sbírat víčka, třídit je podle barev. Po roztřídění víčka počítaly, sčítaly, porovnávaly počty přiřazováním.

Pomůcky: prádelní kolíčky, barevná víčka, misky na třídění.

 

 1. grafomotorické listy

Motivace: Z čeho se vyrábí mouka?

Dětem jsem vysvětlila a ukázala, jak uvolněným zápěstím obtahovat jednotlivá zrna klasu. Kdo svůj klas dokončil, ten si sám svůj grafomotorický list mohl podepsat a pověsil si ho do šatny.

Pomůcky: grafomotorické listy, tužky.

 

Původní velikost grafomotorického listu: formát A4

 

Nabídka činností na školní zahradě:

 

 1. běh koňů okolo mety

Způsob provedení: štafeta.

Dětem jsem vysvětlila, že sestavíme dvě družstva, každé bude mít jednoho koně, na znamení vyběhne z každého družstva dítě s koněm, oběhne metu, vrátí se rychle k družstvu, předá koně dalšímu a ten bude činnost opakovat. Vyhrává družstvo, ze kterého se děti dříve vystřídají.

Pomůcky: dvě papírové koňské hlavy na tyči, dvě mety – Polikarpova stavebnice.

 

 1. napájení koňů

Způsob provedení: štafeta.

Motivace: žízeň po závodění.

Tyče s hlavami koňů jsem zapíchla každou do jednoho dílu Polikarpovy stavebnice, před stavebnice jsem postavila malé nádoby. Mezi dvě družstva jsem umístila umyvadlo s vlažnou vodou. Obě první děti v družstvech dostaly kelímky od jogurtů, měly za úkol nabrat vodu a co nejrychleji ji přenést a vylít do nádob před koňmi. Utíkaly zpět a předaly kelímek dalšímu, který provedl totéž.

Pomůcky: dvě papírové koňské hlavy na tyči, dva díly Polikarpovy stavebnice, dva kelímky, dvě menší nádoby, umyvadlo a vlažná voda.

 

 1. hra s krepovými páskami

Motivace: barevný vítr.

Děti si vybraly různé barvy pásek z krepového papíru a různými pohyby vycházejícími z ramenního kloubu vytvářely „barevný vítr“. Vytvářely kruhové, osmičkové a vlnovité tvary.

Pomůcky: proužky barevného krepového papíru.

 

 1. hra s padákem – 1. část

Způsob provedení: celá skupina.

Motivace: vytvoření vánku a silného větru.

Děti držely padák po jeho obvodu a podle mých instrukcí jím mávaly a vytvářely tak slabý vánek nebo silnější vítr.

Pomůcky: padák.

 

 1. hra s padákem – 2. část

Způsob provedení: celá skupina.

Motivace: podbíhání „stodolou“.

Děti držely padák po jeho obvodu, vždy jsem předem určila dvě protější děti, řekla jsem jim, že „stodolu“ podběhnou, až se zvedne střecha a vymění si svá místa. Upozornila jsem je na opatrnost při potkávání se pod „stodolou“.

Pomůcky: padák.

 

 

 1. hra s padákem – 3. část

Způsob provedení: celá skupina.

Motivace: barevná louka.

Děti stály po obvodu padáku, držely ho a chodily s ním po kruhu. Upozornila jsem je na efekt střídajících se barev.

Pomůcky: padák.

 

 

Evaluace:

Dětem jsem připravila dostatečné množství různorodých činností, mezi kterými si mohly vybrat, procházet jimi, vše si vyzkoušet, ve svých znalostech a dovednostech se ujistit či zdokonalit. Poznaly nové výrazy: stodola, úroda, klas, strašák na poli. Zdokonalily se v mluveném projevu, podporovala jsem souvislé vyjadřování a správnou výslovnost. Děti se setkaly s hodnotou rovnocennosti, nepovyšování se nad druhými. Nevyskytla se ani jediná konfliktní situace. Děti si uvědomily, jak je důležité přírodu poznávat a chránit. Měly možnost samostatně se rozhodnout, kterou činnost si vyberou, libovolně se pohybovaly po třídě i herně, měly dostatek místa a času k prožitkům. Snažila jsem se činnosti a aktivity nabízet, ale co nejméně děti ovlivňovat a do činností zasahovat.

 

Klíčové slovo: Květen v přírodě