Velikonoce 2

Praktický příklad praxe učitelky MŠ

Jméno: Voňková Jitka

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

1. Základní charakteristika aktivity:

a) Děti chceme naučit a seznámit s jednou z velikonočních  tradic – setí osení, naučit, jak se starat o semínka, aby nám z nich vyrostla travička.

b) Chceme děti seznámit a naučit trpělivosti, než travička vyroste, čekat a vzorně se starat (zalévat) o semínka. Domluvit se s ostatními dětmi při práci.

c) Děti budeme podporovat v samostatnosti práci, budeme se snažit dávat jim volnost při výběru barvy a vzorku látky na výzdobu květináčků a setí osení

2. Název integrovaného bloku: Jaro je, každý se raduje

3. Název vlastní aktivity: Příprava na Velikonoce

4. Období pro realizaci: duben

5. Věková skupina: 3 – 4 roky

6. Počet dětí: 20

7. Předpokládaná doba: 1 den – dopoledne

8. Struktura třídy: heterogenní

9. 1 den

10.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky Sypání osení do květináčů, lepení kousků látky Zvládat jemnou motoriku
Dítě a jeho psychika  – rozvoj komunikativních dovedností, řešení problémů- vytváření základů pro práci s informacemi

– rozvoj schopnosti sebeovládání

– navzájem se domlouvají a spolupracují- vyhledávání obrázků z časopisů a knih donesených z domova, obrázky vytištěných od rodičů z internetu (spolupráce s rodiči) – porozumět slyšenému, samostatné vyjádření pocitů- dozvídat se nové

– uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky

Dítě a ten druhý Vytváření prosociálních postojů – tolerance Vzájemné půjčování doneseného materiálu z domova. Umět se dohodnout, spolupracovat
Dítě a společnost Seznamování se světem lidí – kultura Tradice – velikonoční osení, písničky a básničky Vnímat kulturní podněty
Dítě a svět Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí Co potřebuje rostlina k růstu Získat poznatky o přírodních jevech
Klíčové kompetence Kompetence k učeníKompetence k řešení problému.

Činností a občanské kompetence

 

11. Organizace aktivity: ve třídě

12. Metody a postupy práce:

Děti si ráno zdobí květináčky kousky látky, do kterých budou sypat zeminu lopatkou a do ní prstíky sázet semínka – osení. Po té zalijí a dají na okno na světlo a teplo.

13. Pomůcky:

Květináčky, kousky látky, lepidlo, lopatka, zemina, semínka, nůžky, časopisy

 

14. Realizace:

Děti hned při příchodu do třídy si postupně připravovaly květináčky na osení, polepovaly je kousky látky donesené z domova od rodičů.

Při ranním cvičení jsme si všichni předvedli, jak nám semínka porostou, budou se tlačit z půdy ke sluníčku a semínka budou stále větší a větší, až z nich vyroste vysoká a krásně zelená travička.

Po svačině jsme si povídali o jedné z velikonoční tradic – setí osení. O tom co musíme udělat proto, aby nám taková travička vyrostla.

„Co potřebuje semínko k tomu, aby nám vyrostla z něj travička?“

„Kam pak musíme postavit květináček, aby se semínku dařilo?“

„Co by vás ještě zajímalo o semínku?“

Potom si děti po skupinkách do nachystaných květináčku dávaly zeminu a sypaly semínka osení. Květináčky si pak daly na okno, kde je teplo a sluníčko (světlo).

Jako doplňkovou činnost jsem připravila pro ostatní děti časopisy, kde hledaly obrázky s velikonoční tematikou na společnou výzdobu třídy a nástěnky. Po dokončení setí jsme si všichni společně semínka zalili a zazpívali semínkům velikonoční písně a básně, aby se jim hezky rostlo.

Mlsný zajíček                                                  Zajíčkova koleda

František Hrubín                                             Josef Kožíšek

Ladův veselý příběh                                        Hody, hody, doprovody

Zajíčku, jak se máš?                                        Já, jsem malý zajíček

Kde si nejvíc pochutnáš?                                 Utíkal jsem podle vody,

V jetelíku, jeteli,                                              nesl kopu vajíček.

Pak si skočím na zelí.

 

15. Evaluace:

Děti se seznámily s jednou z velikonočních tradic – setí osení

a) Učily se používat lepidlo, seznámily se s novým pracovním materiálem – textilem. Děti se naučily básničky a písničky.

b) Dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat, samostatnost. Děti si uvědomovaly, co vše potřebuje travička, aby nám vyrostla.

c) Vyhledat si sám látku, nabrat zeminu, semínko, domluvit se při práci a trpělivě vyčkat, až na něj přijde řada. Dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat.

 

16. Klíčové slovo: Velikonoce