Velikonoce

Jméno učitelky: Charlotte Henzlová

Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, 

 

1. Základní charakteristika aktivity – záměr:

 

1. Seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – velikonoční koledy, písničky, hry, život slepiček na dvorku, při výtvarné činnosti poznat novou výtvarnou techniku

2. Naučit se při tvořivé hře vzájemně respektovat, umět se domluvit na pravidlech, při hudebních a pohybových hrách být ohleduplný k ostatním kamarádům, pomáhat si.

3. Podporovat u dětí samostatnost při tvořivé hře, při hudebních činnostech se moci uvolnit, při pohybových hrách nechat spontánně se projevit, při výtvarné činnosti nebát se použít netradiční materiály.

 

2. Název integrovaného bloku ze ŠVP: Veselé Velikonoce jsou zase tady!

 

3. Název integrovaného celku ze ŠVP: Velikonoce

 

4. Název vlastní aktivity (podtéma): Slepička Pepička na dvorku

 

5. Doporučené období k realizaci: duben

 

6. Počet dětí: 25

 

7. Věk dětí: 3 – 4 roky

 

8. Struktura třídy: homogenní

 

9. Předpokládaná délka aktivity: 1 den dopoledne

 

10.

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo – rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky- rozvoj a užívání všech smyslů- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností – lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti- hudebně pohybová výchova- manipulační činnosti s nástroji, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují – zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci- sladit pohyb s rytmem a hudbou- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů- ovládat koordinaci ruky a oka
Dítě a jeho psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu- rozvoj smyslového vnímání- rozvoj paměti, pozornosti- rozvoj tvořivosti

 

– sluchové a rytmické hry, vokální činnosti- společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace- zpěv, přednes- prohlížení knížek- hry zaměřené k poznávání zvuků

– experimenty s materiálem

– námětové hry

– estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, hudební, pohybové)

– správně vyslovovat- vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity- naučit se zpaměti krátké texty- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost- prožívat radost ze zvládnutého

– respektovat předem vyjasněná pravidla

Dítě a ten druhý – seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému- rozvíjení vztahů- rozvoj kooperativních dovedností – běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým- hudební a pohybové hry, výtvarné hry- kooperativní činnosti ve skupinkách- přijímat a respektovat druhého – navazovat kontakty s dospělým, jemuž je svěřen do péče- spolupracovat s ostatními- udržovat dětská přátelství- respektovat potřeby druhého, umět se dělit o hračky
Dítě a společnost – poznávání pravidel společenského soužití- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí- rozvoj základních společenských postojů – běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování¨- tvůrčí činnosti hudební, hudebně pohybové, výtvarné – uplatňovat společenské návyky- adaptovat se na život ve škole- začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, respektovat je- dodržovat pravidla her
Dítě a svět – seznamování se s prostředím, ve kterém žije- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách – přirozené pozorování blízkého prostředí- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí (dvorek) – orientovat se bezpečně ve známém prostředí- zvládat běžné činnosti v MŠ- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
Klíčové kompetence Vytvářet u dětí životní dovednosti jako je komunikace, kreativita, schopnost týmové práce, schopnost řešit problémy. Respektovat potřeby a individualitu dítěte. Dítě se stává aktivním účastníkem, učitelka je partnerem.

 

 

11. Organizace aktivity:

v herně na koberci, ve třídě u stolečků, u klavíru.

 

12. Metody a postupy práce:

1. Ranní hry – děti jsou po skupinkách:

v herně na koberci – tvořivá hra „Slepička Pepička na dvorku“

v herně na koberci – velké pěnové puzzle „Na dvorku“

ve třídě u stolečku – omalovánky, práce s nůžkami

ve třídě u stolečku – dřevěné puzzle zvířátek

ve třídě u stolečku – prohlížení obrázkových knížek, časopisů

2. Opakování známých písniček, básniček, pohybových her – v kolektivu všech dětí

3. Slepička Pepička – výtvarná a pracovní aktivita – individuálně

 

13. Pomůcky:

– hračky zvířátek ze dvorku – slepičky, kuřátka, kohoutci a jiné (dřevěné, z plastu, plyšové), jedna z nich je slepička Pepička, dřevěné kostky, plastové kostky, domečky…

– obrázkové knížky se zvířátky, časopisy s obrázky zvířátek

– omalovánky slepička, kuřátko, kohoutek, voskové pastelky

– dětské nůžky

– pěnové velké puzzle se zvířátky na dvorku

– dřevěné jednoduché puzzle se zvířátky

– klavír (noty s písničkami)

– Orffovy nástroje (dřívka, bubínek, triangl, rumba koule, činely…)

– 2 lžíce, 2 plastová vajíčka

– na čtvrtce nakreslené a vystřižené slepice, 3 temperové barvy v nízkých mističkách – žlutá, oranžová, hnědá, 1 houbička na nádobí rozstříhaná na 3 stejně velké kousky

– barevný papír červený (hřebínek, zobáček), bílý papír (oko), barevný zelený papír (travička), lepidlo

 

14. Realizace projektu (činnosti, aktivity)

Děti po příchodu do mateřské školy si zvolí, s čím by si chtěli z nabízené činnosti hrát. Mají možnost si hrát na koberci tvořivou hru „Slepička Pepička na dvorku“, kdy si staví dvorek z různých kostek a ohrádek domečky pro zvířátka tak, aby zvířátka byla spokojená.

 

Jiná skupinka dětí si prohlíží u stolečku obrázkové knížky s domácími zvířátky, hledají v časopisech zvířátka, která bydlí na dvorku, hlavně hledají slepičky, kuřátka, kohoutky.

 

Další děti si vybarvují omalovánky slepičky, kuřátka, kohoutka (příloha 1). Šikovnější děti se mohou pokusit pod dohledem paní učitelky obrázky zvířátek vystřihnout.

 

Kousek dál na koberci skládají děti velké pěnové obrázkové puzzle s motivem zvířátek na dvorku. Nebo také skládají děti další jednoduchá dřevěná puzzle zvířátek u stolečku.

 

Postavený dvorek se zvířátky si necháme vystavený, pojmenujeme si zvířátka, která v něm bydlí. Stejně tak puzzle nebouráme. Povedené vybarvené obrázky si vystavíme na magnetickou tabuli. Z otevřených knížek si uděláme výstavku na malém stolečku „Knihovnička“.

 

V šatně již máme nazdobená vyfouklá vajíčka v košíčku, další ve velkém keramickém květináči se zeleným vysetým osením, některá na špejlích v květináčích, další máme zavěšená na větvičce břízky ve váze.

 

Posadíme se ke klavíru a zavzpomínáme, jaké velikonoční písničky známe –

Slepičko má – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 112 (příloha 2)

Běžel tudy zajíček – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 121 (příloha 3)

a další…

 

Některé si jen zanotujeme, další si zrytmizujeme s hrou na tělo – tleskání, pleskání do stehen, nakonec si zahrajeme i s dětskými hudebními nástroji – dřívka, bubínek, triangl, rumba koule, činely…

 

Dále si zopakujeme již dříve nacvičené velikonoční říkanky –

Hody, hody, doprovody, dejte vejce… (příloha 4)

Panímámo zlatičká – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 47 (příloha 5)

 

Na slepičku si zahrajeme:

Hra „Na černou slepičku“ – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 36 (příloha 6)

Hra „Kvočna hledá kuře“ – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 38 (příloha 7)

Hra „Závody s vajíčkem“ – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 33 (příloha 8)

 

Hra „Na slepičky Pepičky, kuřátka Pípátka, kohoutky Kokrháčky“

– děti se rozdělí do tří stejně velkých skupin, sedí ve svých kurnících, podle pokynů učitelky (např. Slepičky Pepičky pojďte ven na sluníčko!“začne běhat po herně určená skupina, mává křídly a zvukem doprovází (Koko, Pipi, Kykyryký). Na pokyn učitelky (např. Slepičky Pepičky do kurníku!“ se slepičky vrátí zpět.

 

Slepičku Pepičku si vyrobíme: (příloha 9)

Předkreslené vystřižené slepice na čtvrtce začneme zdobit – kousky houbičky na nádobí namáčíme do temperových barev žluté, hnědé, oranžové a střídavě otiskujeme na slepičku. Po zaschnutí barev přilepíme slepičce červený hřebínek, zobáček, oko a přiložíme zelenou travičku. Nazdobené slepičky si vystavíme v šatně na nástěnce pro maminky. Mezi slepičky vložíme již dříve vyrobená žlutá kuřátka a vajíčka.

 

Během dne klade učitelka příležitostně otázky:

–          Kde bydlí slepička Pepička?

–          S kým bydlí slepička Pepička?

–          Copak jí slepička?

–          Co nám dává slepička?

–          Jak mluví slepička, kuřátko, kohoutek?

–          Kdo už viděl živou slepičku? Kde?

–          Mají se rádi slepička, kuřátka, kohoutek? Co by se mohlo stát, kdyby nebyli na sebe hodní, kdyby nebyli kamarádi?

 

15. Evaluace:

Děti se po celý týden radostně seznamovaly s tradicemi velikonoc. Také dnešní hry se jim líbily. Ráno postavily na koberci z dřevěných kostek velký dvorek a do něj udělaly pro slepičky kurníky, pro psa boudu, pro králíky králíkárny…docela pěkně si v klidu vyhrály.

Další skupinka děvčátek si pečlivě vybarvovala slepičky, kuřátka a kohoutky, méně motoricky šikovným či mladším dětem jsem pomohla se stříháním a zvířátka jsme vystavili na magnetickou tabuli umístěnou v šatně, aby se i rodiče mohli potěšit výtvory svých dětí.

V knížkách dobře našly a poznaly obrázky zvířátek bydlících na dvorku, povídali jsme si, podle čeho je poznáme, jak bydlí, co jí, kdo viděl živé zvířátka.

Puzzle skládali kupodivu více chlapci, je pravda, že si s nimi častěji hrají.

 

Písničky, hudební hádanky, rytmické hry i s hudebními nástroji – na to se naše děti vždy těší.

U pohybových her se všichni uvolnili, radost byla vidět na jejich tvářích. U sluchové hry „Kvočna hledá kuřátko“ se naopak zklidnili.

 

Při výtvarné činnosti jsme pracovali s dětmi individuálně, některé děti se „bály umazat“ od barvy. Nalepování detailů (hřebínek, zobáček, travička) již nedělalo problém. Při vystavování slepiček v šatně děti rády pomáhaly, každý chtěl vědět, kde jeho slepička sedí, aby ji mohl ukázat své mamince. Myslím, že na svou práci byl každý dostatečně pyšný.

 

16. Klíčové slovo: Velikonoce

 

Přílohy:

 

Příloha 1:

 

slepička Pepička, kohoutek, kuřátko

                             

                 

 

 

Příloha 2:

Slepičko má – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová  str. 112

 

 

 

 

Příloha 3: Běžel tudy zajíček „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová str. 121

 

 

 

Příloha 4:

Hody, hody, doprovody – lidová, autor neznámý

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Příloha 5:

Panímámo zlatičká- „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 47

K. Plicka, F. Volf

Panímámo zlatičká,

darujte nám vajíčka,

nedáte-li vajíčka,

uteče vám slepička

do horního rybníčka

a z rybníčka do louže,

kdo jí odtud pomůže?

 

Příloha 6:

Hra na černou slepičku – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 36

Děti utvoří kruh, jedno dítě obchází kruh a říká říkanku:

„Když jsem šel okolo dvorečku,

chytil jsem černou slepičku,

a ta mne klovla do malíčku,

to je ona!“

Na poslední slova se dotkne hlavy některého z dětí, a to se zařadí za ně. Potom chodí kolem kruhu oba a postupně se k nim přidávají ostatní děti, takže vytvářejí zástup. Opakuje se tak dlouho, až jsou v zástupu všechny děti.

 

Příloha 7:

Kvočna hledá kuře – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 38

Je to hra sluchová. Jedno dítě je kvočna a má zavázané oči. Jiné dítě, které učitelka vybere, je kuřátko. Kuře pípá někde v prostoru herny a úkolem kvočny je najít ho podle směru pípání.

 

Příloha 8: Závody s vajíčkem – „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová – str. 33

Děti vytvoří 2-3 zástupy o stejném počtu. Skupina závodí v přenášení vajíčka na lžíci tak, aby se vystřídali všichni hráči.

 

Příloha 9:

Slepička Pepička