Voda

Praktický příklad z praxe učitelky MŠ

 

 

Jméno učitelky:  Bc. Jitka Laliková
Zaměstnavatel: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Název integrovaného bloku ze ŠVP:  „Jaro“

 Název tematického celku dle ŠVP:  „Voda – potoky, řeky, moře…“

 Doporučené období k realizaci:  Březen – duben

 Věková skupina, struktura třídy:  5 – 6 let, homogenní skupina

 Počet dětí:  15 – 20

 Předpokládaná délka aktivity: 2 – 3 týdny

 Základní charakteristika aktivity:

Děti předškolního věku se učí především na základě vlastního poznání a prožitých zkušeností.

Pokud se osobně seznámí s problematikou ochrany životního prostředí, pochopí širší souvislosti a propojenost s ostatními ekologickými aktivitami. Prostředkem může být experimentování, situační učení, praktické ukázky, pozorování přírody během vycházek. Tentokrát se zaměřením na „vodu“.

 Vzdělávací záměr v oblasti obecné:

Děti chceme naučit:

–          poznávat přírodní zákonitostí

–          jak pečovat o životní prostředí

–          osvojit si poznatky důležitých k podpoře zdraví

–          rozvíjet kooperativní dovednosti

 

Chceme děti seznámit s těmito hodnotami:

–          zdraví, bezpečí a pohoda ochrana osobního zdraví

–          přírodních krásy a příjemné zážitky

–          péče o okolní životní prostředí vztah k přírodě

 

Podpora osobní samostatnosti:

–          dostatek možností výběru činností

–          dostatečné ocenění a uznání úspěchu, bez kritiky neúspěchu

–          dostatek času na práci

–          vhodná komunikace s dítětem, kdy povzbuzujeme k vyjadřování vlastních názorů

 

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy  
Dítě a jeho tělo
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Rozvoj a užívání všech smyslů

 

 • lokomoční pohybové činnosti
 • hudební a pohybové hry
 • konstruktivní činnosti
 • činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla
 • zachovávat správné držení těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej pokynům
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
   
Dítě a jeho psychika –      rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému-      rozvoj tvořivosti-      posilování přirozených poznávacích citů

 

–    společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace (vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu)-    prohlížení knih a encyklopedií-    poslech čtených či vyprávěných příběhů

–    komentování zážitků a aktivit

–    přímé pozorování a vyvozování závěrů

–    popisování činností a událostí

–    hry k rozvoji sluchu

–    hry se slovy a slovní hádanky

–    hry rozvíjející smyslové vnímání

–    manipulace a konkrétní operace s různými materiály

–    hry a činnosti zaměřené na rozvoj postřehu a vnímání

–    řešení myšlenkových i praktických problémů a hledání různých možností a variant

–    hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině

–    volné hry a experimenty s materiály a předměty

–      vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky-      vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat-      záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

–      poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

–      zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

–      chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

–      řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 
Dítě a ten druhý
 • § vytváření prosociálních postojů
 • § rozvoj kooperativních dovedností
 • § osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

 • § běžné verbální i neverbální komunikační aktivity
 • § společenské hry
 • § sociální a interaktivní hry
 • § modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • § aktivity podporující sbližování dětí
 • § aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • § hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • § četba, vyprávění příběhů
 • § výtvarné, hudební a dramatické činnosti

 

 • § rozhodovat o svých činnostech
 • § respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • § být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 
Dítě a společnost –      rozvoj společenského i estetického vkusu-      vytvoření základů aktivních postojů ke světu a k životu  –    běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování-    různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích-    tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

–     literární, výtvarné i dramatické činnosti

–     aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí

–     hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce

 

 

–    spolupracovat s ostatními-    chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí-    zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

–    vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

 
Dítě a svět
 • vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem i s živou a neživou přírodou

 

 

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety
 •  poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 •  praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 •  přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 •  práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 •  kognitivní činnosti
 •  praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 •  využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 •  pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • ekologicky motivované hrové aktivity
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 •  uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 •  mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 •  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody
 •  všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat
 •  mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
   
Klíčové kompetence   dítě ukončující předškolní vzdělávání – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

– učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

– řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

– problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

– zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

– rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

– nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

– ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

– dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

– domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

– v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

– průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

– dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

– samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

– dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

– ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

– spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

– dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

– chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

– uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

– ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

– dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

Organizace aktivity:

–          třída MŠ

–          okolí potoka

 Metody a postupy práce:

–          vždy začínáme vhodnou motivací

–          při jednotlivých činnostech podle typu pracujeme s dětmi individuálně, či po menších skupinkách

–          postupujeme podle logické návaznosti, propojenosti ale také spontánnosti a nápadů dětí (často samy dojdou k různým možnostem postupu)

 Pomůcky:

–          obrazový materiál s tématikou vody, vodstva, koloběhu vody

–          knihy a encyklopedie (tematicky zaměřené)

–          pracovní listy

–          říční kameny, kladiny, obruče, balanční deska …

–          padák + molitanové (pěnové) míčky

–          výtvarné potřeby (balicí papír, voskovky, křídy, temperové barvy, pastelky, nůžky, barevný papír, lepidlo, tkanina …)

–          misky + sůl, cukr, ocet, olej, písek, křída, led / písek, filtrační papír, síto, tkanina

–          DVD O Rákosníčkovi

–          Omalovánky Rákosníčka

–          Orfovy nástroje

 Realizace projektu:

–          Motivace v komunitním kruhu:

Otázky např.: „Proč je voda důležitá?“, „Kde se vzala voda?“ „Co umí voda?“ „Jaká může být voda?“

–          Prohlížení knih a encyklopedií, obrazového materiálu (s tématikou vody a vodních zdrojů) popis obrázků, rozhovory nad knihami, vlastní úvahy dětí, zkušenosti dětí

–          Vypracování pracovních listů s danou tématikou

–          Stolní hry: Pexeso, kvarteto s upravenými pravidly

–          Zdolávání překážkové dráhy (říční kameny, přeskok přes potok, balanční deska)

motivace: „ Zkusíme být jako kapky vody v potoce“ (Kudy teče voda, jaké překážky musí zdolávat …)

–          Pohybové hry s padákem a pěnovými míčky

motivace básničkou: „Hop do vody, do vodičky,

zahrajem si na rybičky.

Hop do vody jako šipka,

velká rybka, malá rybka.“

–          Výtvarné činnosti – výroba potoku, řeky (balicí papír, voskovky, křída, pastelky),

výroba vodních živočichů nebo vodních rostlin z různých materiálů – (práce s nůžkami,

papírem, tkaninou, přírodními materiály)

–          výroba živočichů žijících ve vodě (slané x sladké)

–          kudy teče potok, řeka, („Co cestou může kapička vidět“ „Koho potkává kapička“)

–          Umístění vhodným způsobem do prostoru – vytvoření modelu

–          Pokusy, experimenty s vodou:

 • (smyslovým vnímáním – sladká, kyselá, slaná, hořká voda / studená, vlažná, teplá / led, pára, kapalina, sníh),
 • (praktické činnosti – rozpustnost různých látek ve vodě – sůl, cukr, ocet, olej, písek, křída …)
 • (manipulace s pomůckami – čištění znečištěné vody: písková filtrace, filtrační papír, síto, tkanina

– Poslech básně:     „KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA“

Josef Václav Sládek

 

Znám křišťálovou studánku,

kde nejhlubší je les,

tam roste tmavé kapradí

a vůkol rudý vřes.

 

Tam ptáci, laně chodí pít

pod javorový kmen,

ti ptáci za dne bílého,

ty laně v noci jen.

 

Když usnou lesy hluboké

a kolem ticho jest,

a nebesa i studánka

jsou plny zlatých hvězd.

 

–          Povídání s dětmi o citových prožitcích z básně, vysvětlení nutnosti čistoty studánky

–          Vymýšlení příběhu k básni („Co se může stát u studánky?“)

–          Dramatické ztvárnění vymyšleného příběhu

–          Logické uvažování – co do vody patří /nepatří?

–          Zhlédnutí DVD pohádky o Rákosníčkovi

–          Omalovánky k pohádce

–          Hra na Orfovy nástroje – rytmizace básně (popř. hra na tělo)

 

Doplňkové aktivity v přírodě:

–          vycházka do okolí MŠ k potoku, pozorování přírody, živočichů žijících v blízkosti vody, hledání stop zvěře, všímání si čistoty břehů i vody

–          Kimovy hry s přírodninami (kámen, větvička, list, květ, kůra stromu x plastové víčko, obal od bonbonu, igelitový sáček, kelímek) – roztřídění co do přírody patří/nepatří

–          „Vodní víla“ – vytváření víly z přírodnin

–          Pozorování a poznávání změn v přírodě

 15. Evaluace:

 

 1. Děti se naučily více vnímat přírodu všemi smysly, pečovat o čistotu přírody, chovat se ohleduplně ke svému okolí. Naučily se rozlišovat vhodné a nevhodné chování v přírodě. Naučily se samostatně vyhledávat nové informace v encyklopediích a knihách. Rozvíjela jsem jejich estetické cítění, fantazii, kreativitu, empatii, spolupráci v kolektivu, samostatné uvažování, úctu a lásku k přírodě.
 2. Děti se setkaly se všemi hodnotami, které jsem očekávala a stanovila na začátku projektu
  • zdraví, bezpečí a pohoda ochrana osobního zdraví
  • přírodních krásy a příjemné zážitky
  • péče o okolní životní prostředí vztah k přírodě

Příjemná byla celková atmosféra, vzájemná spolupráce dětí i radostné objevování souvislostí.

 1. Děti měly možnost samostatné volby různých činností. Samy navrhovaly další možnosti činností. Každý si mohl vyzkoušet a ověřit jak funguje čistička vody, logickou dedukcí vyhodnotili důležitost ochrany přírody – udržení čistoty vodních zdrojů. V dramatickém ztvárnění měly možnost uvažovat a vcítit se do zvířat v přírodě, které nemají možnost vyčistit studánku a napít se, když je znečištěná.
 2. Nepodařilo se uskutečnit všechny plánované doplňkové aktivity v přírodě z důvodu nepříznivého počasí. Ale toto téma se dá využít celoročně a propojit s ostatními tématy.

 16. Klíčové slovo: Voda (EVVO)