Barvy podzimu

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

CZ 1.07/1.3.07/04.0005

TU.MŠ

Praktický příklad z praxe učitelky MŠ

 

Jméno učitelky: Lucie Procházková
Zaměstnavatel: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

 

 

 

Základní charakteristika aktivity: práce s obrázky, pohybové aktivity, manipulace s pomůcky, výtvarné aktivity, pozorování

Název integrovaného bloku ze ŠVP: „Barevná Planetka vypráví“

Název tematického celku, dle ŠVP: „Jak se žije na Planetce“

Doporučené období k realizaci: podzimní měsíce (září, říjen, listopad)

Zařazení:  „Vůně podzimu v lese i na polích“

Věková skupina: 4-5 let

Počet dětí: 18

Předpokládaná délka aktivity: 90 minut

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

Očekávané výstupy

 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

–          uvědomění si vlastního těla

–          rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

–          zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky-          vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

–          zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí

–          sladit pohyb se zpěvem

 

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

 

–          rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 

–          rozvoj paměti a pozornosti

–          rozvoj tvořivosti-          porozumět slyšenému, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit

–          poznat a pojmenovat, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hled. důležité

–          řešit úkoly, myslet kreativně

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 

–          posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 

–          spolupracovat s ostatními

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 

–          aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 

–          rozvoj estetického vkusu-          dodržovat pravidla her a jiných činností

–          zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

 

DÍTĚ A SVĚT

 

–          vytváření povědomí o širším přírodním prostředí

 

–          povědomí o živé přírodě-          osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 

 

Vzdělávací nabídka:

 

–          „Každý strom je jiný“: poznáváme a představujeme si stromy, které najdeme v našich lesích (jehličnaté, listnaté), hledáme v knihách, encyklopediích, používáme magnetické obrázky ale i názorné nasušené přírodniny z lesa

–          „Krásný les pro zvířátka“: tvořivé hry, stavíme les s pomocí dřevěných kostek, dřevěné stromy, miniatury zvířátek, lesní cestičky a stromy z barevných víček (děti mohou vhodně doplnit vlastním nápadem)

–          „Vyrobíme náš les“: využíváme odpadového materiálu, nasušených přírodnin (listy, kaštany, šišky, žaludy…) trháme zelený papír, lepíme a stříháme (výrobky využijeme k tématické výstavce ve třídě), píseň o lese (viz.příloha)

–          „Zvířátka si hrají v lese“: najdeme si místečko v herně, kde jsme si vytvořili les a lesní cestičky (běháme, skáčeme, zvládáme překážky) říkanky s pohybem o zvířatech, pohyb. hry k danému tématu (viz.příloha)

–          během pobytu venku navštívíme blízký park „ŠIBENÍK“, kde pozorujeme přírodu, děti mají možnost ve vymezeném prostoru volného pohybu (stavíme domečky pro zvířátka, sbíráme přírodniny, sledujeme rozdíl stavby mezi stromem a keřem)

 

 

 

Vzdělávací cíle v úrovni obecné:

 

–          probudit v dětech spontánní zvídavost o přirozených změnách podzimní přírody kolem nás

–          pomáhat si navzájem, motivovat děti k ochotě a snaze pomáhat tomu, kdo to potřebuje

 

Organizace aktivity:

 

–          třída (skupinové a individuální činnosti)

–          vycházka (lokomoční, manipulační a poznávací činnosti)

 

Organizace řízení učební činnosti:

 

–          frontální, skupinová, individuální

 

Materiální a technické zabezpečení:

 

–          dostupný zbytkový materiál vhodný ke zpracování (ruličky od toal. papíru, karton, kobercová role, zbytky papíru, víčka z pet, …)

–          přírodní materiál (nasušené listy, nasbírané kaštany, žaludy, šípky, šišky,…)

–          knihy, obrázkový materiál, encyklopedie

–          klavír, CD přehrávač

 

Spolupráce s rodiči:

 

–          děti nosí nasbírané přírodniny, které sbírali při vycházce s rodiči

–          různé obrázky s pohledem na les (např. vytisknuté z pc)

–          figurky zvířátek z lesa

 

Zdroje:

 

–          internet

–          vlastní vypracované přípravy a fotodokumentace

–          sborník her, básniček a písniček pro děti předškolního věku

–          Barevné kamínky

 

 

 

 

 

 

HODNOTÍCÍ LIST

Evaluace

 

 

Podtéma: „Vůně podzimu v lese i na polích“

 

Co děti nejvíc zaujalo:

–          dětem se moc líbila práce s přírodním materiálem, lepení listů bylo zajímavým zpestřením pracovních činností

–          zaujalo je cvičení mezi vytvořeným lesem v naší třídě, chovali se opatrně, aby si stavbu nezničili

 

Co se děti naučily:

–          naučili se rozeznávat a pojmenovat stromy v lese, poznávat lesní zvířátka

–          naučili se nové básničky a písničky

–          naučili se pracovat ve skupině, při stavbě lesa (dokázali se dohodnout a domluvit na řešení)

 

Co se povedlo, co ne a proč:

–          povedla se tvořivá hra na LES, děti stavění a hra bavila

–          povedla se vycházka do parku, kde hned začaly děti stavět domečky pro zvířátka

–          při představování stromů, jsem měla použít menší počet obrázků, děti se často pletly

 

Závěry pro další činnost:

–          námět rozvineme podle měsíčního plánu, sklízíme plody podzimu, hospodářství, vyrábíme podzimníčka, rozlišujeme listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody,….

 

 

Co si zapamatujeme:

 

10%toho, co slyšíme

15%toho, co vidíme

20%toho, co současně slyšíme i vidíme

40%toho, o čem diskutujeme

80%toho, co si přímo zažijeme nebo děláme

90%toho, co se pokoušíme n učit druhé