Čas skřítků

Jméno učitelky:Romana Čermáková

Zaměstnavatel:Mateřská škola Most, Lidická

 

Datum:16.11.2012

 

 

1.   ANOTACE

  • Využití přírodního materiálu k výrobě lesních skřítků,pozorování a objevování  přírodního materiálu
  • Seznámení s charakteristickými znaky podzimu
  • Posilování prosociálního chování v kolektivu dětí
  • Rozvoj a užívání všech smyslů

 

 

2.Název integrovaného bloku ze ŠVP:Čas skřítků

3.Název integrovaného celku ze Švp nebo TVP:Čas skřítků

4.Název vlastní aktivity/podtéma/:Vyprávění skřítka Podzimníčka

5.Doporučené období k realizaci:podzim

6.Počet dětí:25

7.Věk dětí:6-7let

8.Struktura třídy:heterogenní

9.Předpokládaná délka aktivity:1-2 týdny

Dílčí vzdělávací cíle

10.Dítě a jeho tělo

Uvědomění si vlastního těla

Zdokonalování jemné i hrubé motoriky

Užívání smyslů

Dítě a jeho psychika

Rozvoj paměti a pozornosti

Rozvoj představivosti a fantazie

Rozvoj řečových a jazykových dovedností-vnímání,naslouchání,porozumění

Dítě a ten druhý

Chování ve vztahu k druhému

Vytváření prosociálních vztahů-sociální citlivost,respekt,tolerance

Osvojení si schopností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem

Dítě a společnost

Rozvoj společenského a estetického vkusu

Osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije

Dítě a svět

Seznamování s prostředím ve kterém dítě žije

Vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se živou a neživou přírodou

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

Pohybové činnosti-běh,chůze,změny poloh

Smyslové hry

Hudebně pohybové hry a činnosti

Dítě a jeho psychika

Smyslové,rytmické hry

Společné rozhovory,diskuse

Přednes,recitace,zpěv,dramatizace

Práce s knihou-prohlížení,vyhledávání obrázků na dané téma

Poslech čtených,vyprávěných pohádek,příběhů

Pozorování přírodních jevů v okolí dítěte-rozhovor

Spontální hry

Experimenty s materiálem

Dítě a ten druhý

Společenské hry

Hudebně pohybová činnost,dramatické činnosti

Četba a vyprávění pohádek,příběhů s estetickým obsahem,ponaučením

Dítě a společnost

Společenské hry

Přípravy a realizace společenských zábav,slavností

Hry zaměřené na osvojení si rolí do kterých se dítě přirozeně dostává

Dítě a svět

Pozorování okolí v němž dítě žije

Očekávané výstupy

Koordinace pohybu

Orientace v prostoru

Užívání smyslů

Rozvíjení hrubé a jemné motoriky

Samostatně se vyjadřovat

Pojmenovávat většinu toho,čím jsme obklopeni

Projevovat zájem o knihy

Být citlivý ve vztahu k živým bytostem a přírodě

Řešit problémy,úkoly,situace

Spolupracovat s ostatními

Spolupracovat s ostatními

Komunikovat s dospělými i vrstevníky

Neubližovat si,dodržovat  dohodnutá pravidla

Vyjadřovat své představy pomoci různých výtvarných,hudebních,hudebně pohybových dovednosti

Navazovat a udržovat dětská přátelství

Vnímat,že svět má svůj řád,že je pozoruhodný a rozmanitý,nekonečně pestrý a různorodý-jak svět přírody,tak i svět lidí

Klíčové kompetence

 

Samostatně rozhoduje o svých činnostech

Při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

Organizace aktivity

Mateřská škola

Les

Školní zahrada

Metody a postupy práce

Pozorování

Diskuse-děti řeší problém

Pokusy,experimenty

Improvizace-okamžitá reakce

Hra

Prožitkové učení

Učitel v roli-učitel v dětské hře

Komunitní kruh-navození tématu,sdělování představ

Pomůcky

Přírodniny-různé druhy

Čtvrtky,tuš,lepidlo,nůžky,pastely,barevný papír,knihy,CD přehrávač,tavná pistole,

Realizace projektu-činnosti,aktivity

Komunitní kruh:Kdo bydlí v lese?,Jména skřítků?

Poslech pohádek a příběhů-příběh Lesní král a královna

Vymýšlení jmen skřítků

Poslech CD Klasika před školou

Tanec,rejdění skřítků

Písen „5 malých skřítků“

Práce s knihou „Lexikon ohrožených druhů“

Hry-rozvoj smyslů-sluch,zrak,hmat,čich    hra na skřítka Šustilka,skřítka Neposedu,skřítka Kaziles a Pořádníček

Hra na vítr-vytrhávání tvarů ,které mají symbolizovat listy,vybírají si barvy papíru,barvy podzimu

S těmi si potom hrají jako vítr-foukají do nich,vyhazují je a chytají

Náš třídní vítr-hra s mikrotenovou plachtou

Překážková dráha-cesta lesem za skřítky

HPH „Taneček skřítků“

Strašidelná pohádka-cvičení s pohádkou

Výroba strašidélka z papírového kapesníku

Kolektivní,skupinová práce-výroba domečku pro strašidélka

Stavění domečků pro skřítky

Stavba cestiček z kaštanů

Vyrábění skřítků z vylisovaného listí-domácí úkol-donést vylisované listí

Pobyt venku-úklid lesa/děti dostaly gumové rukavice/

Co do lesa patříxnepatří

Obejmutí stromu/každý strom má svého skřítka/snaha o vnímání stromu

Povídali jsme si o tom,co děti slyšely,vnímaly,cítily a nakonec každý pověděl své tajné přání lesnímu skřítkovi/nesmí prozradit,aby se splnilo/

Vyprávění o lesních skříscích,jak se starají o les,o stromy

Povídání o správném chování v lese,o ochraně přírody

Naše hymna-V lese

 

EVALUACE

Co se děti naučily-děti se dozvěděly nové informace o ročním období-znaky podzimu,zopakovaly si

názvy stromů

-naučily se dodržovat pravidla her a činností

S jakou hodnotou-děti vědí,jak se mají chovat  v živé přírodě a jaké změny nastávájí v přírodě na

podzim

V čem projevily samostatnost-samostatnost projevily v průběhu RH,při komunitním kruhu,při

tanci“Tanec skřítků“

-samy se rozhodly pro činnost při pobytu venku-stavění domečků

pro skřítky

-dala jsem dětem možnost pracovat samostatně,ve skupince

Celý projekt byl zakončen společnou akcí“Zamykání zahrady“,kdy přišla mezi děti víla Evelína a Babice Podzimnice.Děti,skřítkové hledaly psaníčka s úkoly,které plnily až došly k pokladu,sladké odměny.Do projektu byli zapojeny i rodiče,kteří společně s dětmi vyráběli z přírodnin čepičky,kloboučky.Celá akce se moc povedla,děti byly štastné,spokojené.

Klíčové slovo

Skřítek Podzimníček